600/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1998 do 30.06.1999

600
ZÁKON
z 2. decembra 1992
o cenných papieroch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SÚSTAVA CENNÝCH PAPIEROV
§ 1
(1)
Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:
a)
akcie,1)
b)
dočasné listy,2)
c)
podielové listy,3)
d)
dlhopisy,4)
e)
vkladové listy,4a) vkladové certifikáty, depozitné certifikáty a pokladničné poukážky,4b)
f)
investičné kupóny,5)
g)
kupóny (§ 12),
h)
zmenky,6)
i)
šeky,6)
j)
cestovné šeky,7)
k)
náložné listy vrátane konosamentov,8)
l)
skladiskové listy,9) skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy,9a)
m)
iné listiny, ktoré za cenné papiere vyhlási osobitný zákon.
(2)
Cenný papier môže mať podobu listiny(ďalej len „listinný cenný papier") alebo podobu v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov (ďalej len „zaknihovaný cenný papier").
(3)
Zákonom ustanovenou evidenciou podľa odseku 2 je evidencia vedená podľa § 56 ods. 1 písm. a) strediskom cenných papierov (ďalej len „stredisko“).
(4)
Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. d) a m), podielové listy uzavretých podielových fondov, pokladničné poukážky a cenné papiere, ak boli vydané ako verejne obchodovateľné cenné papiere (§ 71), môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov. Emitent verejne obchodovateľných cenných papierov nemôže rozhodnúť, že prestanú byť verejne obchodovateľné.
(5)
Zaknihovanými cennými papiermi môžu byť cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. a), b) a e) až g), ako aj podielové listy otvorených podielových fondov.
(6)
Ak cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. d) majú byť vydané v zahraničí v slovenskej mene alebo cudzej mene, ustanovenie odseku 4 prvej vety sa nepoužije.
§ 2
(1)
Ak sú cenné papiere rovnakého druhu podľa § 1 ods. 1 vydané rovnakou osobou v rovnakej forme (§ 3) a ak z nich vznikajú rovnaké práva, ide o zastupiteľné cenné papiere.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú, ak z nich alebo z osobitných zákonov alebo z povahy nevyplýva niečo iné, na všetky druhy cenných papierov.
§ 3
Cenný papier môže mať formu cenného papiera na doručiteľa, na rad alebo na meno. Zákon10) môže ustanoviť, že možno cenný papier vydať len v niektorej z uvedených foriem.
HLAVA II
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
§ 4
Náležitosti cenných papierov
(1)
Náležitosti cenných papierov ustanovuje zákon. Ustanovenia osobitných zákonov11) o náležitostiach cenných papierov sa však nepoužijú, pokiaľ to vylučuje povaha zaknihovaného cenného papiera.
(2)
Cenné papiere, ktoré potvrdzujú uloženie peňažných prostriedkov a sú vydané najmä pod označením vkladové listy, vkladové certifikáty, depozitné certifikáty a pokladničné poukážky, musia mať náležitosti dlhopisov podľa osobitného zákona.11a)
(3)
Cenné papiere podľa odseku 2 s výnimkou pokladničných poukážok možno vydať iba na základe povolenia. Povolenie môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) udeliť na žiadosť žiadateľa. Pri rozhodovaní o povolení platia primerane ustanovenia § 72.
(4)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 3 je žiadateľ povinný uviesť
a)
názov cenného papiera,
b)
celkovú sumu emisie, emisný kurz a menovitú hodnotu,
c)
dátum emisie a splatnosti cenného papiera, splácanie a platobné miesto,
d)
výnos cenného papiera,
e)
účel použitia požadovanej emisie,
f)
svoju súčasnú a predpokladanú finančnú situáciu a vyhlásenie, že je schopný zabezpečiť návratnosť požadovanej emisie,
g)
údaj o podobe cenného papiera, ak bude cenný papier vydaný v listinnej podobe, emitent doloží vzor cenného papiera,
h)
spôsob zverejnenia emisných podmienok a ročných výsledkov svojho hospodárenia.
§ 5
Vydávanie cenného papiera
(1)
Cenný papier je vydaný okamihom, keď spĺňa všetky náležitosti preň zákonom ustanovené a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého nadobúdateľa, pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva niečo iné.
(2)
Pre náležitosti postupu osoby, ktorá cenný papier vydáva (ďalej len „emitent“), platia ustanovenia tohto zákona a osobitných právnych predpisov.1),2), 3)
(3)
Ak majú byť vydané zaknihované cenné papiere, je emitent povinný o tom urobiť oznámenie stredisku. Ak majú byť vydané ako zaknihované cenné papiere akcie alebo tiež dočasné listy, majú túto povinnosť po založení akciovej spoločnosti jej zakladatelia.
(4)
Oznámenie podľa odseku 3 stredisko zanesie do svojej evidencie tak, aby všetky cenné papiere, ktoré majú byť v rámci danej emisie vydané, mohli byť v tejto evidencii registrované.
(5)
Na základe ďalšieho oznámenia emitenta alebo zakladateľa vykoná stredisko bez zbytočného odkladu registráciu, ktorej obsahom je zápis do zákonom ustanovenej evidencie v zmysle § 1 ods. 2.
§ 5a
Zmena a zrušenie cenného papiera
(1)
Zmena cenného papiera je akákoľvek zmena v náležitostiach cenného papiera vykonaná emitentom alebo rozhodnutím ministerstva.
(2)
Zrušenie cenného papiera je zánik cenného papiera na základe rozhodnutia ministerstva, súdu alebo emitenta, ak vydal akcie, ktoré nie sú verejne obchodovateľné.
(3)
Na postup osoby, ktorá cenný papier mení alebo ruší, platia ustanovenia tohto zákona a osobitných právnych predpisov.1),2),3)
(4)
Ak majú byť zmenené alebo zrušené zaknihované cenné papiere, je emitent povinný oznámiť to stredisku.
(5)
Oznámenie podľa odseku 4 stredisko zaeviduje tak, aby všetky cenné papiere, ktoré majú byť v rámci danej emisie zmenené alebo zrušené, mohli byť v tejto evidencii registrované.
(6)
Na základe oznámenia emitenta stredisko bez zbytočného odkladu vykoná registráciu, ktorej obsahom je zápis do evidencie podľa § 1 ods. 2.
§ 6
Menovitá hodnota a kurzy cenných papierov
(1)
Ak má cenný papier svoju menovitú hodnotu, je ňou peňažná suma, ktorá je na ňom uvedená.
(2)
Kurz cenného papiera je cena, za ktorú sa cenný papier kupuje a predáva na verejnom trhu (§ 8 ods. 3).
(3)
Emisným kurzom cenného papiera sa rozumie peňažná suma, za ktorú emitent vydáva cenný papier.
§ 6a
Aktuálna hodnota cenných papierov
(1)
Aktuálna hodnota cenných papierov je ich cena zistená podľa ustanovení tohto zákona v deň, ku ktorému sa vykonáva ocenenie.
(2)
Aktuálna hodnota cenných papierov obchodovaných na tuzemskom verejnom trhu sa určuje podľa kurzu uverejneného tuzemskou burzou cenných papierov v deň ocenenia.
(3)
Ak v tento deň nebol kurz zastupiteľných cenných papierov uverejnený podľa odseku 2, je aktuálna hodnota daná kurzom uverejneným touto burzou v najbližší predchádzajúci deň, najdlhšie však v posledných 30 dňoch predchádzajúcich dňu ocenenia.
(4)
Ak nebol kurz zastupiteľného cenného papiera uverejnený ani podľa odseku 3, je aktuálna hodnota daná kurzom uverejneným ďalším tuzemským organizátorom verejného trhu v deň, ku ktorému sa ocenenie vykonáva. Ak v tento deň nebol kurz uverejnený, je aktuálna hodnota daná kurzom uverejneným v najbližší predchádzajúci deň, najdlhšie však v posledných 30 dňoch predchádzajúcich dňu ocenenia.
(5)
Ak nie je možné určiť aktuálnu hodnotu cenných papierov, ktoré sú predmetom verejného obchodovania podľa predchádzajúcich odsekov, určí sa rovnakým spôsobom ako pri cenných papieroch, ktoré nie sú predmetom obchodovania na verejnom trhu.
(6)
Aktuálna hodnota akcií, ktoré nie sú predmetom verejného obchodovania, je ich nadobúdacia cena.
(7)
Aktuálna hodnota dlhopisov, ktoré nie sú predmetom verejného obchodovania, je daná ich menovitou hodnotou s prihliadnutím na očakávané výnosy, ak sa dajú oceniť ku dňu ocenenia.
(8)
Aktuálna hodnota podielových listov je daná výškou emisného kurzu ku dňu ocenenia.
(9)
Aktuálna hodnota zahraničných cenných papierov, ktoré nie sú predmetom obchodovania na tuzemskom verejnom trhu, sa zistí podľa kurzu zverejnenom na verejnom trhu v štáte, v ktorom má emitent svoje sídlo. Ak sa so zastupiteľným cenným papierom neobchoduje na verejnom trhu v štáte, v ktorom má emitent svoje sídlo, je rozhodujúci kurz uverejnený v štáte, v ktorom bol zastupiteľný cenný papier prvýkrát prijatý na obchodovanie na verejnom trhu.
(10)
Aktuálna hodnota práv a záväzkov z termínových a opčných obchodov uzavieraných na verejnom trhu sa určí primerane podľa odsekov 1 až 6 a podľa odseku 9, ak boli opčné a termínové obchody uzavreté na zahraničnom verejnom trhu.
§ 7
Zmeny osoby majiteľa cenného papiera
Prevodom cenného papiera je zmena osoby oprávnenej z tohto cenného papiera (ďalej len „majiteľ cenného papiera“) uskutočnená na základe zmluvy. Prechodom cenného papiera je zmena osoby majiteľa cenného papiera na základe iných právnych skutočností.
§ 8
Obchodovanie s cennými papiermi a organizovanie trhu s cennými papiermi
(1)
Obchodovaním s cennými papiermi je podnikanie,12) ktorého predmetom je kúpa alebo predaj cenného papiera alebo obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera. Obchodovaním s cennými papiermi nie je organizovanie trhu s cennými papiermi.
(2)
Organizovaním trhu s cennými papiermi je organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov na určitom mieste a v určenú dobu. Organizovaním trhu s cennými papiermi nie je činnosť vykonávaná Národnou bankou Slovenska na usmernenie peňažného trhu podľa osobitného zákona.13)
(3)
Verejným obchodovaním s cennými papiermi je obchodovanie s cennými papiermi na burze cenných papierov alebo na obdobnom organizovanom trhu cenných papierov (ďalej len „verejné trhy“). Fyzické osoby a právnické osoby môžu kupovať alebo predávať verejne obchodovateľné cenné papiere len na verejnom trhu podľa tohto zákona. S výnimkou bezodplatného prevodu a prechodu cenného papiera nemožno zmeniť majiteľa cenného papiera obchodovaného na verejnom trhu inak ako obchodom uzavretým na verejnom trhu.
(4)
Obstarať kúpu alebo predaj cenného papiera môže len osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie podľa tohto zákona. Zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera musia mať vždy písomnú formu.
Premena podoby cenného papiera
§ 9
(1)
O premene listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier a naopak (ďalej len „podoba cenného papiera“) rozhoduje emitent, ktorý je povinný toto rozhodnutie bez zbytočného odkladu oznámiť stredisku, zverejniť v Obchodnom vestníku a uverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
(2)
Emitent zodpovedá za škodu, ktorá vznikne uskutočňovaním premeny podoby cenného papiera, ibaže ju spôsobil niekto iný.
§ 10
(1)
Ak emitent rozhodne o premene listinného cenného papiera na zaknihovaný, súčasne s týmto rozhodnutím zverejní v Obchodnom vestníku a uverejní v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, v akej lehote sú mu majitelia cenných papierov povinní odovzdať príslušné listinné cenné papiere.
(2)
Lehota podľa predchádzajúceho odseku nesmie byť kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako šesť mesiacov.
(3)
Po uplynutí lehoty podľa odseku 1 stredisko na základe oznámenia emitenta postupuje obdobne podľa § 5 ods. 5. Stredisko vedie osobitnú evidenciu listinných cenných papierov, ktoré neboli odovzdané.
(4)
Po uplynutí lehoty podľa odseku 1 až do vykonania registrácie v zmysle odseku 3 nemožno s listinnými cennými papiermi, ktoré sa emitentovi neodovzdali, verejne obchodovať. Majiteľ cenného papiera môže požadovať výnos vyplývajúci z cenného papiera za dobu po uplynutí uvedenej lehoty, len keď odovzdá cenný papier emitentovi.
§ 11
(1)
Stredisko je povinné do 30 dní odo dňa, keď dostane od emitenta oznámenie o premene podoby cenného papiera podľa § 9 ods. 1, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra podľa § 63 ods. 1 písm. b), a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa premieňa. Od okamihu splnenia tejto povinnosti stredisko nesmie vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa premieňa.
(2)
Stredisko zruší registráciu cenného papiera podľa odseku 1 ku dňu, ktorý mu emitent označí ako deň premeny podoby tohto cenného papiera, najskôr však ku dňu splnenia povinnosti podľa odseku 1.
(3)
Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa zrušenia registrácie podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal v listinnej podobe.
(4)
S cenným papierom, ktorého podoba bola premenená podľa odsekov 1 a 2, nemožno verejne obchodovať, ak emitent ministerstvu nedoručí vzorový výtlačok listinného cenného papiera spolu s označením tlačiarne, ktorá cenný papier vytlačí, alebo tak urobí, ale ministerstvo rozhodne, že emitentom doručený vzorový výtlačok listinného cenného papiera nezodpovedá požiadavkám, ktoré naň treba klásť v zmysle § 76 ods. 2.
(5)
Ak emitent nedostane do 30 dní od doručenia vzorového výtlačku podľa odseku 4 rozhodnutie ministerstva, platí, že vzorový výtlačok listinného cenného papiera zodpovedá požiadavkám, ktoré naň treba klásť v zmysle § 76 ods. 2.
(6)
Ak emitent doručí vzorový výtlačok podľa odseku 4 v lehote kratšej ako 30 dní pred dňom premeny podoby cenného papiera podľa odseku 2, účinky podľa odseku 5 nenastanú skôr ako 30 dní po tomto dni.
§ 12
Kupóny
(1)
Pre uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo podielového listu možno vydávať kupóny ako cenné papiere na doručiteľa.
(2)
Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, z ktorého plynie právo na vydanie kupónového hárku. Talón nie je cenným papierom.
(3)
Kupón musí obsahovať údaje o:
a)
druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný,
b)
výške výnosu alebo spôsobe jeho určenia a
c)
dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
DRUHÁ ČASŤ
ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH
HLAVA I
ZMLUVY O PREVODOCH CENNÝCH PAPIEROV
§ 13
(1)
Zmluva o odplatnom prevode cenných papierov kúpou (ďalej len „zmluva o kúpe cenných papierov“) sa spravuje úpravou kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku, pokiaľ z tohto zákona alebo povahy veci nevyplýva niečo iné. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje, aby v nej boli určené prevádzané cenné papiere a ich kúpna cena.
(2)
Bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cenných papierov platná, len keď strany prejavili vôľu uzavrieť ju bez určenia kúpnej ceny. V týchto prípadoch je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier predával v deň uzavretia zmluvy na verejných trhoch. Ak zastupiteľný cenný papier nebol v tento deň predmetom obchodovania na verejných trhoch, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kurzu, za ktorý bol taký cenný papier naposledy obchodovaný na verejných trhoch. Ak nemožno kúpnu cenu ani takto určiť, je kupujúci povinný zaplatiť menovitú hodnotu cenného papiera, inak cenu, ktorú bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti docieliť.
(3)
Zmluva o bezodplatnom prevode cenného papiera sa spravuje úpravou darovacej zmluvy v Občianskom zákonníku, pokiaľ z tohto zákona alebo povahy veci nevyplýva niečo iné.
§ 14
(1)
Vznik práv a povinností zo zmluvy o kúpe cenných papierov možno viazať na odkladaciu podmienku prejavu vôle jednej zo strán, že na uzavretej zmluve trvá (ďalej len „právo opcie“), alebo na odkladaciu podmienku uplynutia lehoty medzi uzavretím zmluvy a plnením zo zmluvy (ďalej len „termínové obchody“).
(2)
Termínovým obchodom podľa tohto zákona sa rozumie zmluva o predaji cenných papierov, podľa ktorej sa prevod cenných papierov má uskutočniť po uzavretí zmluvy v lehote dlhšej ako 15 dní. Opčným obchodom podľa tohto zákona je zmluva, v ktorej je dohodnuté právo opcie za odplatu. Opčné alebo termínové obchody možno uzavrieť len na cenné papiere obchodované na verejnom trhu (§ 71).
(3)
Pri uzavretí termínového obchodu môže organizátor verejného trhu od kupujúceho požadovať zloženie kaucie spôsobom a vo výške ním určených.
§ 15
Pokiaľ v dojednanej lehote, a ak lehota nie je dojednaná, do 15 dní od uzavretia zmluvy, predávajúci neprevedie cenný papier na kupujúceho alebo kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a zo zmluvy nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že zmluva bola porušená podstatným spôsobom.14)
§ 16
(1)
Pri použití § 469 Obchodného zákonníka je rozhodujúci cenový rozdiel vyplývajúci z uskutočnenej kúpy alebo uskutočneného predaja cenného papiera na verejnom trhu. Ak sa s cenným papierom neobchoduje na verejnom trhu, je rozhodujúci cenový rozdiel, ktorý vyplynie z inak obvykle uskutočnenej kúpy alebo obvykle uskutočneného predaja.
(2)
Pri použití § 470 Obchodného zákonníka je pre určenie cenového rozdielu rozhodujúci kurz cenného papiera na verejnom trhu; ak predmetom zmluvy je cenný papier, s ktorým sa neobchoduje na verejnom trhu, je rozhodná cena, za ktorú sa cenný papier väčšinou predáva. Rozhodujúci je kurz alebo cena v deň odstúpenia od zmluvy; ak oprávnená strana neodstúpila od zmluvy bez zbytočného odkladu, je rozhodujúci deň, keď mohla najskôr od zmluvy odstúpiť.
(3)
Nárok na náhradu škody zahŕňa aj náklady spojené so sprostredkovaním zmluvy, pri ktorej došlo k odstúpeniu, ako aj zmluvy o náhradnom predaji alebo náhradnej kúpe, a to v rozsahu, v akom sú tieto náklady obvyklé.
(4)
Uplatnením odsekov 1 a 2 nie je dotknutý nárok na náhradu zostávajúcej škody.
Prevod cenných papierov
§ 17
Záväzok previesť listinný cenný papier je splnený odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdateľovi. Zákon môže ustanoviť ďalšie náležitosti prevodu alebo iný spôsob prevodu listinného cenného papiera.
§ 18
(1)
Na prevod listinného cenného papiera na rad sa vyžaduje aj rubopis. Rubopis musí byť bezpodmienečný a prechádzajú ním všetky práva s papierom spojené, pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva niečo iné.15)
(2)
Rubopis musí obsahovať podpis prevodcu, obchodné meno alebo názov alebo meno nadobúdateľa a jeho sídlo alebo bydlisko, pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva niečo iné.15)
(3)
Prevoditeľnosť cenného papiera na rad možno obmedziť, len pokiaľ to pripúšťa osobitný zákon.16)
§ 19
(1)
Zmluva o prevode listinného cenného papiera na meno musí mať písomnú formu.
(2)
Prevoditeľnosť cenného papiera na meno možno vylúčiť len osobitným zákonom,10) alebo pokiaľ to osobitný zákon17) pripúšťa.
§ 20
Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak,18) stáva sa kupujúci majiteľom listinného cenného papiera, aj keď predávajúci nemal právo tento cenný papier previesť, ibaže kupujúci v čase prevodu vedel, že predávajúci nemá právo cenný papier previesť.
§ 21
(1)
Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou prevodu vykonanou strediskom na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „príkaz na registráciu prevodu“), ak prevedený cenný papier zodpovedá zmluve. Ustanovenia o prevode listinného cenného papiera sa na prevod zaknihovaného cenného papiera nepoužijú.
(2)
Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii podľa § 1 ods. 2, a to na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa. Zápisy na oboch účtoch je stredisko povinné vykonať k tomu istému dňu.
(3)
Ustanovenie § 20 platí pre prevod zaknihovaných cenných papierov obdobne.
§ 22
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dáva príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ, a to v dohodnutej lehote, a pokiaľ nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy. Stredisko vykoná registráciu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu od prevodcu aj nadobúdateľa.
(2)
Pokiaľ príkazy na registráciu prevodu podľa odseku 1 nie sú obsahovo zhodné, stredisko registráciu nevykoná a bez zbytočného odkladu príkaz na registráciu prevodu s uvedením dôvodov vráti nadobúdateľovi aj prevodcovi.
(3)
Ten, kto dal nesprávny, neúplný alebo oneskorený príkaz na registráciu prevodu, zodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla.
§ 23
(1)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi, je povinný dať bez zbytočného odkladu príkaz na registráciu prevodu on. Tento obchodník je povinný stredisku preukázať svoje oprávnenie dať príkaz na registráciu prevodu.
(2)
Pre zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi platí § 22 ods. 3.
(3)
Stredisko postupuje v prípade príkazu na registráciu prevodu podľa odseku 1 primerane podľa § 22 ods. 1 a 2.
§ 24
(1)
Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenného papiera na trhu organizovanom podľa § 50, dáva príkaz na registráciu prevodu osoba, ktorá tento trh organizuje. Táto osoba je povinná stredisku preukázať svoje oprávnenie dať príkaz na registráciu prevodu.
(2)
Pre zodpovednosť osoby podľa § 50 platí § 22 ods. 3.
(3)
Stredisko postupuje v prípade príkazu na registráciu prevodu podľa odseku 1 primerane podľa § 22 ods. 1 a 2.
§ 25
Stredisko vykonáva registráciu prevodu v poradí, v akom mu došli príkazy na registráciu v súlade s týmto zákonom.
§ 26
(1)
Príkaz na registráciu musí obsahovať:
a)
obchodné meno alebo názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko prevodcu a nadobúdateľa,
b)
identifikačné alebo rodné číslo prevodcu a nadobúdateľa,
c)
označenie zaknihovaného cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, obchodné meno alebo názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko emitenta, počet kusov zaknihovaného cenného papiera a pri verejne obchodovateľnom cennom papieri (§ 71) jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ďalej len „ISIN“).
(2)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať aj obchodné meno a identifikačné číslo tohto obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral len kúpu zaknihovaného cenného papiera, neuvádza v príkaze na registráciu údaje týkajúce sa prevodcu tohto cenného papiera, je však povinný uviesť údaje týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.
(4)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral len predaj zaknihovaného cenného papiera, neuvádza v príkaze na registráciu údaje týkajúce sa nadobúdateľa tohto cenného papiera, je však povinný uviesť údaje týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi, ktorý od neho tento cenný papier obstaral.
(5)
Pre obsah príkazu na registráciu prevodu podľa § 24 ods. 1 platí obdobne § 26 ods. 2.
§ 27
Pozastavenie výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom
(1)
Stredisko zaregistruje pozastavenie výkonu práva majiteľa cenného papiera nakladať so zaknihovaným cenným papierom na základe príkazu na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať s cenným papierom (ďalej len „príkaz na registráciu pozastavenia práva“).
(2)
Registráciou pozastavenia výkonu práva nakladať s cenným papierom sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v evidencii strediska.
(3)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva môže dať:
a)
majiteľ zaknihovaného cenného papiera,
b)
obchodník s cennými papiermi, pokiaľ mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera,
c)
osoba organizujúca trh podľa § 50, pokiaľ má byť zaknihovaný cenný papier predaný na tomto trhu,
d)
príslušný štátny orgán, pokiaľ to vyplýva z osobitného zákona.19)
e)
emitent najviac na 10 dní pred dňom registrácie zmeny alebo zrušenia cenného papiera,
f)
emitent najviac na 5 dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti,
g)
stredisko, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 64 a 65.
(4)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva musí obsahovať náležitosti týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho majiteľa uvedené v § 26 ods. 1 a dobu, na ktorú sa výkon práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom pozastavuje.
(5)
Ak bolo pozastavenie výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom zaregistrované, nie je po dobu tohto pozastavenia majiteľ tohto cenného papiera oprávnený uzavrieť zmluvu o prevode cenného papiera, ani zmluvu o obstaraní jeho predaja, ani dať pokyn na predaj tohto cenného papiera.
(6)
Po dobu zaregistrovania pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom nevykoná stredisko registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera. Pokiaľ stredisko túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikla.
(7)
Pozastavenie výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom zaniká zápisom v príslušnej evidencii strediska. Stredisko zápis vykoná po uplynutí doby, na ktorú bol výkon práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom pozastavený, alebo na základe príkazu osôb, ktoré stredisku preukážu svoje oprávnenie príkaz na registráciu pozastavenia práva zrušiť.
(8)
Osoba, ktorá neoprávnene vydá príkaz na registráciu pozastavenia práva alebo príkaz podľa odseku 7, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobila.
(9)
Stredisko je povinné oznámiť organizátorom verejného trhu a zverejniť (§ 70a) každú registráciu podľa odsekov 2 a 4.
HLAVA II
ZMLUVY O OBSTARANÍ KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÉHO PAPIERA
§ 28
(1)
Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera (ďalej len „komisionárska zmluva“) sa zaväzuje komisionár, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet kúpu alebo predaj cenného papiera alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a komitent sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu.
(2)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, spravuje sa komisionárska zmluva príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.20) Komisionárska zmluva musí mať písomnú formu.
§ 29
Ak sa strany komisionárskej zmluvy nedohodnú inak, musí mať komitentov pokyn, podľa ktorého komisionár obstaráva kúpu alebo predaj cenného papiera, písomnú formu. Pokiaľ pokyn komitenta písomnú formu nemá, je komisionár povinný vydať komitentovi na jeho žiadosť potvrdenia o udelenom pokyne.
§ 30
(1)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiadať preddavok.
(2)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie predaja cenného papiera, môže komisionár požadovať, aby mu v prípade listinného cenného papiera komitent tento cenný papier odovzdal alebo aby v prípade zaknihovaného cenného papiera bolo v stredisku zaregistrované pozastavenie výkonu práva nakladať s týmto cenným papierom.
(3)
Po dobu záväznosti pokynu na obstaranie predaja cenného papiera nie je komitent oprávnený s týmto cenným papierom nakladať.
§ 31
(1)
Ak komisionárska zmluva neustanovuje inak, môže sa komisionár svojho záväzku zbaviť aj tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od komitenta cenný papier kúpi.
(2)
Ak z komisionárskej zmluvy nevyplýva niečo iné, je komisionár povinný predať cenný papier za vyššiu cenu alebo kúpiť cenný papier za nižšiu cenu, než ktorá bola uvedená v pokyne, pokiaľ má takú možnosť; túto povinnosť má aj bez súhlasu komitenta.
(3)
Ak nie je určená výška kúpnej alebo predajnej ceny v pokyne komitenta, je komisionár povinný kúpiť cenný papier najviac za najnižší a predať ho najmenej za najvyšší kurz, za ktorý sa v deň kúpy alebo predaja zastupiteľný cenný papier kupoval a predával na verejnom trhu. Pokiaľ taký cenný papier nie je v tento deň predmetom verejného obchodovania, je komisionár povinný kúpiť cenný papier za najnižšiu cenu, za akú ho bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti kúpiť, a predať za najvyššiu cenu, za akú ho bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predať.
§ 32
(1)
Ak z osobitného zákona nevyplýva niečo iné, sú listinné cenné papiere zverené komisionárovi na predaj majetkom komitenta, dokiaľ ich nenadobudne tretia osoba.
(2)
Listinné cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta dňom ich odovzdania komisionárovi. Komisionár je povinný odovzdať tieto cenné papiere komitentovi bez zbytočného odkladu po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu podľa § 28 ods. 1. Túto povinnosť komisionár nemá, pokiaľ je podľa zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere uložiť (§ 34 a 37).
(3)
Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy o kúpe alebo predaji zaknihovaného cenného papiera dať príkaz stredisku na registráciu prevodu v prospech alebo na ťarchu účtu komitenta. Svoje oprávnenie dať tento príkaz je komisionár povinný stredisku preukázať.
§ 33
(1)
Mandátnou zmluvou a obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov za zaväzuje mandatár, že v mene mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier podľa pokynov mandanta alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a mandant sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu.
(2)
Zmluvou o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje sprostredkovateľ, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť predať alebo kúpiť cenný papier a záujemca sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu.
(3)
Zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.21)
HLAVA III
ZMLUVY O ÚSCHOVE, SPRÁVE A ULOŽENÍ CENNÝCH PAPIEROV
Zmluva o úschove cenných papierov
§ 34
(1)
Zmluvou o úschove cenných papierov sa zaväzuje uschovávateľ prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Zmluva musí obsahovať určenie osôb, ktoré sú oprávnené s listinným cenným papierom ukladaným do úschovy nakladať. Ak v zmluve nie je odplata určená, má uschovávateľ právo na obvyklú odplatu v čase uzavretia zmluvy. Ak zmluva neustanovuje inak, platí, že zastupiteľný listinný cenný papier sa ukladá do hromadnej úschovy a nezastupiteľný cenný papier do samostatnej úschovy. Zmluva o úschove cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Samostatnou úschovou je uloženie listinného cenného papiera jedného zložiteľa oddelene od listinných cenných papierov ostatných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný vrátiť zložiteľovi ten istý listinný cenný papier, ktorý mu zložiteľ zveril do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(3)
Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného listinného cenného papiera zložiteľa so zastupiteľnými listinnými cennými papiermi iných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný odovzdať zložiteľovi zastupiteľný listinný cenný papier, ale zložiteľ nemá právo na vrátenie toho istého listinného cenného papiera, ktorý zveril uschovávateľovi do úschovy. Uschovávateľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete uloženia.
(4)
Uschovávateľ je povinný viesť evidenciu o listinnom cennom papieri uloženom do úschovy. Evidencia obsahuje obchodné meno alebo názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko zložiteľa a emitenta, druh listinného cenného papiera a jeho menovitú hodnotu. Pri samostatnej úschove listinného cenného papiera obsahuje evidencia aj jeho číslo a miesto uloženia.
(5)
Ak sa listinný cenný papier nenachádza u uschovávateľa v čase uzavretia zmluvy, je uschovávateľ povinný ho prevziať a uložiť.
(6)
Uschovávateľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť listinný cenný papier pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.
(7)
Zložiteľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby sa mu listinný cenný papier odovzdal, a odovzdať ho späť uschovávateľovi, ak zmluva o uložení cenných papierov nezanikla.
(8)
Ak zmluva o úschove cenných papierov nie je uzavretá na dobu určitú, môže je uschovávateľ alebo zložiteľ vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, môže uschovávateľ vypovedať zmluvu ku koncu nasledujúceho kalendárneho mesiaca a zložiteľ s okamžitou účinnosťou.
(9)
Ak zo zmluvy o úschove cenných papierov alebo z prejavu vôle zložiteľa nevyplýva v súvislosti s vyzdvihnutím uloženého cenného papiera inak, považuje sa zmluva tiež za vypovedanú, ak zložiteľ vyzdvihol všetky uložené listinné cenné papiere.
(10)
Uschovávateľ má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o úschove cenných papierov záložné právo k listinnému cennému papieru uloženému do úschovy, pokiaľ sa u neho nachádza.
§ 35
(1)
Listinný cenný papier prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papierov môže uschovávateľ odovzdať do úschovy inému uchovávateľovi (ďalej len „druhotná úschova“).
(2)
Uschovávateľ je oprávnený uložiť listinný cenný papier, ktorý prevzal do úschovy, do druhotnej úschovy bez súhlasu zložiteľa.
(3)
Odovzdaním listinného cenného papiera do druhotnej úschovy nie sú dotknuté práva zložiteľa voči uschovávateľovi.
§ 36
Zmluva o správe cenných papierov
(1)
Zmluvou o správe cenných papierov sa zaväzuje správca, že bude robiť po dobu trvania zmluvy všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s určitým cenným papierom, a majiteľ cenného papiera sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má správca právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o správe cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Správcom podľa odseku 1 môže byť len obchodník s cennými papiermi, ktorému takéto oprávnenie vyplýva z povolenia pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi.
(3)
Správca je povinný aj bez pokynov majiteľa cenného papiera urobiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s cenným papierom, ako aj vykonávať výmenné alebo predkupné práva s cenným papierom spojené, pokiaľ zmluva neustanovuje inak.
(4)
Správca je povinný plniť pokyny majiteľa cenného papiera; tieto pokyny musia byť dané písomne, ak zmluva o správe cenných papierov nepripúšťa inú formu. Na nesprávne pokyny je správca povinný majiteľa cenného papiera včas upozorniť.
(5)
Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca uskutočniť, je majiteľ cenného papiera povinný odovzdať správcovi listinný cenný papier alebo potrebné písomné plnomocenstvo, a to včas po tom, čo ho na to správca vyzval. Ak sa úkon týka zaknihovaného cenného papiera, je jeho majiteľ povinný po vyzvaní správcom včas urobiť opatrenia, aby bol správca oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovaným cenným papierom.
(6)
Ak správca má vykonávať hlasovacie právo spojené s cenným papierom, je majiteľ tohto cenného papiera povinný vystaviť mu na to včas potrebné písomné plnomocenstvo. Ak dá majiteľ cenného papiera správcovi pokyny, ako sa má hlasovacie právo využiť, je správca povinný hlasovať za majiteľa cenného papiera takto určeným spôsobom.
(7)
Správca odovzdá prevzatý listinný cenný papier jeho majiteľovi bez zbytočného odkladu po uskutočnení úkonu, na ktorý bol listinný cenný papier potrebný, pokiaľ z povahy tohto úkonu nevyplýva niečo iné. Po dobu, keď má správca listinný cenný papier u seba, zodpovedá za škodu na ňom podľa § 34 ods. 2.
(8)
Ak sa nedohodlo inak, platí, že odplata za správu cenného papiera zahŕňa aj náklady, ktoré správca vynaložil pri plnení svojho záväzku.
(9)
Ak zo zmluvy nevyplýva inak, vykonáva správca právne úkony spojené so správou cenného papiera v mene majiteľa cenného papiera a na jeho účet; pre určenie práv a povinností strán sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Ak má správca podľa zmluvy uskutočniť právny úkon vo svojom mene a na účet majiteľa cenného papiera, platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve.
(10)
Na výpoveď zmluvy o správe cenných papierov sa použije obdobne ustanovenie § 34 ods. 8, ak táto zmluva neustanovuje inak.
§ 37
Zmluva o uložení cenných papierov
(1)
Zmluvou o uložení cenných papierov sa zaväzuje opatrovateľ prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má opatrovateľ právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o uložení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len obchodník s cennými papiermi, ktorému takéto oprávnenie vyplýva z povolenia pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi.
(3)
Pre zmluvu o uložení cenných papierov platia primerane ustanovenia upravujúce zmluvu o úschove cenných papierov a zmluvu o správe cenných papierov. Opatrovateľ je povinný podať každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov.
(4)
Ak sa listinný cenný papier odovzdá uložiteľovi na jeho žiadosť, nemá opatrovateľ po dobu, keď sa u neho listinný cenný papier nenachádza, povinnosť ho spravovať.
(5)
Uložiteľ môže obmedziť záväzok opatrovateľa na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov, alebo na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o správe cenných papierov. Odplata, ktorú má uložiteľ platiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(6)
Opatrovateľ môže odovzdať listinný cenný papier do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a správy len s písomným súhlasom uložiteľa. Osoba, ktorá prevzala listinný cenný papier do druhotnej úschovy a správy, nemôže byť splnomocnená na výkon hlasovacieho práva spojeného s týmto cenným papierom.
§ 38
Imobilizácia cenných papierov
(1)
Zmluvu o hromadnej úschove podľa § 34 ods. 3 môže ako zložiteľ uzavrieť aj emitent týchto cenných papierov. Na takto emitentom uložené cenné papiere (ďalej len „imobilizované cenné papiere“) sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zaknihovaných cenných papieroch, pokiaľ tento zákon alebo zmluva neustanovuje inak.
(2)
Na postup podľa odseku 1 sa v prípade už vydaného listinného cenného papiera primerane použije ustanovenie § 10.
(3)
Majiteľ imobilizovaného cenného papiera má právo požadovať od emitenta, aby mu bez zbytočného odkladu cenný papier odovzdal.
HLAVA IV
ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CENNÝM PAPIEROM
§ 39
Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka22) a Občianskeho zákonníka23) o záložnom práve, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
§ 40
(1)
Záložné právo, ktoré sa zriaďuje na základe zmluvy podľa § 39 (ďalej len „zmluvné záložné právo“), vzniká v prípade listinného cenného papiera odovzdaním tohto cenného papiera záložnému veriteľovi, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
(2)
Na vznik zmluvného záložného práva k listinnému cennému papieru, ktorý je prevoditeľný rubopisom, je potrebné aj písomné vyhlásenie majiteľa cenného papiera urobené na tomto cennom papieri (ďalej len „záložný rubopis“). Záložný rubopis musí obsahovať doložku „na založenie“ a osobu záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 18 ods. 2. Záložný veriteľ nesmie cenný papier opatrený záložným rubopisom ďalej prevádzať. Ak záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý sa opatril záložným rubopisom, zanikne, je záložný veriteľ povinný vyznačiť na založenom listinnom cennom papieri zánik záložného práva.
(3)
Ustanovením odseku 2 nie je dotknutá úprava vyplývajúca z osobitného zákona.24)
§ 41
(1)
Zmluvné záložné právo k listinnému cennému papieru môže vzniknúť aj jeho odovzdaním tretej osobe do úschovy (§ 34) alebo do úschovy a správy (§ 37), pokiaľ sa súčasne odovzdá tejto osobe prvopis alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy.
(2)
Zmluvné záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý bol uložený do úschovy (§ 34), alebo do úschovy a správy (§ 37), vzniká oznámením o zriadení tohto záložného práva uschovávateľovi alebo opatrovateľovi. Oznámenie môže urobiť záložný veriteľ alebo záložca. K oznámeniu treba pripojiť prvopis alebo úradne overenú kópiu záložnej zmluvy.
(3)
Založenie listinného cenného papiera podľa odsekov 1 a 2 sa musí vyznačiť v účtovnej evidencii uschovávateľa alebo opatrovateľa. Z tejto evidencie musí byť zrejmé, kto je záložným veriteľom.
(4)
Založený listinný cenný papier, ktorý je v samostatnej úschove, sa musí uložiť oddelene od ostatných cenných papierov zložiteľa. To isté platí o založených listinných cenných papieroch uložených na základe zmluvy o uložení cenných papierov. Založený listinný cenný papier sa nesmie vrátiť bez súhlasu záložného veriteľa alebo bez preukázania zániku záložného práva.
§ 42
(1)
Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká registráciou tohto záložného práva v evidencii strediska.
(2)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva môže dať
a)
záložný veriteľ,
b)
záložca,
c)
osoba organizujúca verejný trh, ak ide o registráciu záložného práva na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy uzatvorenej na verejnom trhu,
d)
stredisko, ak ide o registráciu záložného práva na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy uzatvorenej so strediskom.
K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva treba priložiť okrem prípadu, keď ho dáva osoba organizujúca verejný trh alebo stredisko, prvopis alebo úradne overenú kópiu záložnej zmluvy.
(3)
Príkaz na registráciu záložného práva musí obsahovať:
a)
obchodné meno alebo názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko záložcu,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
c)
označenie založeného zaknihovaného cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, obchodné meno alebo názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko emitenta a pri verejne obchodovateľnom cennom papieru (§ 71) jeho ISIN,
d)
obchodné meno alebo názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko záložného veriteľa,
e)
počet cenných papierov, výšku a dobu splatnosti pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriadilo.
(4)
Príkaz na registráciu zmeny a zániku zmluvného záložného práva môže dať
a)
záložný veriteľ,
b)
záložca,
c)
osoba organizujúca verejný trh, ktorá dala príkaz na registráciu jeho vzniku,
d)
stredisko.
Ak príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva dáva záložca, musí priložiť doklad preukazujúci, že zabezpečená pohľadávka sa zmenila alebo zanikla, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny alebo zániku záložného práva.
§ 42a
Záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká poskytnutím úveru podľa osobitného zákona24a) na dobu poskytnutia úveru. Stredisko je povinné toto záložné právo zaregistrovať na základe oznámenia Národnej banky Slovenska. Ustanovenie § 42 ods. 3 písm. e) sa v tomto prípade nepoužije. Stredisko súčasne bezplatne vykoná i registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom na čas trvania úverového vzťahu podľa § 27 tohto zákona.
§ 43
(1)
Pri nakladaní so založeným cenným papierom pôsobí záložné právo aj voči nadobúdateľovi.
(2)
Pokiaľ je založený listinný cenný papier uložený v úschove, nesmie sa vydať zložiteľovi bez súhlasu záložného veriteľa alebo bez preukázania zániku záložného práva. To isté platí aj o listinnom cennom papieri uloženom podľa zmluvy o uložení cenných papierov.
(3)
Po dobu trvania záložného práva k cennému papieru sa záložné právo vzťahuje aj na výnosy zo založeného cenného papiera.
§ 44
Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom k cennému papieru nie je riadne a včas splnená, je záložný veriteľ oprávnený založený cenný papier predať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. O zamýšľanom predaji je záložný veriteľ povinný vopred informovať záložcu.
TRETIA ČASŤ
TRH S CENNÝMI PAPIERMI
HLAVA I
OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI
§ 45
(1)
Obchodovať s cennými papiermi môže len právnická osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie (ďalej len „obchodník s cennými papiermi“). Obchodník s cennými papiermi môže mať iba formu akciovej spoločnosti. Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 udelí ministerstvo na žiadosť žiadateľa po splnení náležitostí podľa odseku 3.
(3)
V žiadosti podľa odseku 2 je žiadateľ povinný uviesť
a)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, ak mu už bolo pridelené, a sídlo,
b)
výšku základného imania a prípadnú účasť zahraničných osôb na jeho podnikaní,
c)
návrh, v akom rozsahu bude ako obchodník s cennými papiermi vykonávať obchodovanie s cennými papiermi a s tým súvisiacu činnosť, a údaje o prípadnom inom podnikaní,
d)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi.
e)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich pracovníkov obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti; údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti doloží príslušnými dokladmi.
(4)
Minimálna výška základného imania obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva kúpu a predaj alebo obstaranie kúpy a predaja cenných papierov, je 5 000 000 Sk. Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom určiť vyššiu minimálnu výšku základného imania obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva aj činnosti podľa § 46 ods. 2.
§ 46
(1)
O povolení podľa § 45 rozhodne ministerstvo do 60 dní od doručenia žiadosti, a to na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov pre výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi, najmä vo vzťahu k rozsahu činností podľa § 45 ods. 3 písm. c) a § 46 ods. 2. Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu; ak obchodník s cennými papiermi v lehote jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti udeleného povolenia nepredloží ministerstvu rozhodnutie o zápise do obchodného registra podľa udeleného povolenia, toto povolenie zaniká.
(2)
Povolenie udelené podľa § 45 musí obsahovať výrok, že obchodník s cennými papiermi okrem obchodovania s cennými papiermi môže vykonávať aj tieto činnosti:
a)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby,
b)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 3437,
c)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich,
d)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov,
e)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond.
§ 47
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť denník o prijatých pokynoch na obstaranie kúpy a predaja cenných papierov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov. Záznamy v tomto denníku musia obsahovať najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko predávajúceho a kupujúceho,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo predávajúceho a kupujúceho,
c)
identifikujúci cenný papier (ISIN) a počet kusov prevádzaných cenných papierov,
d)
cenu, za ktorú sa má cenný papier kúpiť alebo predať, alebo aspoň spôsob jej určenia a cenu, za ktorú sa obchod uskutočnil,
e)
lehotu pre obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera a čas uskutočnenia kúpy alebo predaja cenného papiera,
f)
čas, miesto prijatia pokynu a spôsob jeho odovzdania,
g)
meno makléra (§ 49), ktorý vykonával odborné obchodné činnosti súvisiace s uzavretým obchodom,
h)
výšku odplaty účtovanej za obstaranie prevodu a za poskytnutie s ním súvisiacich služieb,
(2)
Údaje podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný uvádzať vo svojom denníku primerane aj o kúpe a predaji cenných papierov uskutočnených na vlastný účet.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu, ktoré povolenie podľa § 45 vydalo, všetky zmeny v skutočnostiach uvedených v § 45 ods. 3.
§ 48
(1)
Ministerstvo odníme povolenie, ktoré vydalo podľa § 45, ak:
a)
to odôvodňujú závažné zmeny v skutočnostiach uvedených v § 45 ods. 3,
b)
na majetok obchodníka s cennými papiermi bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
obchodníkovi s cennými papiermi uložil podľa osobitného zákona súd alebo správny orgán25) zákaz činnosti,
d)
o to obchodník s cennými papiermi požiada.
(2)
Ministerstvo môže odňať povolenie, ktoré udelilo podľa § 45, alebo uložiť opatrenia na nápravu a pokuty podľa § 86.
HLAVA II
MAKLÉR A AGENT
§ 49
(1)
Obchodník s cennými papiermi vykonáva odborné obchodné činnosti podľa tohto zákona vždy prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má na to povolenie ministerstva (ďalej len „maklér“). Maklér koná podľa tohto zákona v mene obchodníka s cennými papiermi, a to aj vtedy, ak je k nemu v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.26)
(2)
Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť len fyzickej osobe, ktorá
a)
má úplnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
zložila odbornú skúšku,
c)
je bezúhonná.
d)
má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie a preukáže, že najmenej jeden rok vykonávala činnosť agenta alebo inú odbornú činnosť u obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na žiadosť. K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť doklad o zložení odbornej skúšky (ďalej len „maklérska skúška“) a doklad o svojej bezúhonnosti. O žiadosti rozhodne ministerstvo do 60 dní od jej doručenia.
(4)
Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin.
(5)
Obsahom maklérskej skúšky je najmä preverenie znalostí
a)
právnych predpisov upravujúcich nakladanie a obchodovanie s cennými papiermi,
b)
o činnosti a význame búrz cenných papierov, burzových a verejných obchodov.
(6)
Obsahom preskúšania odbornej spôsobilosti je preverenie znalostí najmä právnych predpisov upravujúcich nakladanie a obchodovanie s cennými papiermi.
(7)
Ministerstvo upraví všeobecne záväzným právnym predpisom obsah, spôsob a ďalšie podrobnosti vykonania maklérskej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra.
(8)
Doba platnosti povolenia podľa odseku 1 je päť rokov. Ak maklér v poslednom roku platnosti povolenia podľa odseku 1 úspešne absolvoval preskúšanie podľa odseku 6, ministerstvo mu na základe žiadosti podľa odseku 3 udelí povolenie na ďalších päť rokov; k tejto žiadosti priloží doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania.
(9)
Ministerstvo môže maklérovi pozastaviť výkon maklérskej činnosti, ak
a)
bola proti nemu podaná obžaloba pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin, a to až do právoplatného skončenia konania,
b)
sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania.
(10)
Ministerstvo odníme povolenie podľa odseku 1, ak maklér
a)
prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2 písm. a) a c),
b)
po dobu jedného roka nevykonáva odborné obchodné činnosti podľa tohto zákona.
(11)
Organizáciu a zabezpečenie maklérskej skúšky a preskúšania vykonáva ministerstvo alebo právnická osoba ním poverená. Za vykonanie maklérskej skúšky alebo preskúšanie sa môže požadovať od žiadateľa úhrada, ktorá sa pri neúspešne vykonanej maklérskej skúške alebo preskúšaní nevracia; výšku úhrady určí ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(12)
Maklér môže vykonávať činnosť podľa odseku 1 aj s pomocou agenta. Agentom môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má úplnú spôsobilosť na právne úkony. Agent vykonáva činnosť len podľa pokynov makléra.
HLAVA III
ORGANIZÁTOR VEREJNÉHO TRHU
§ 50
(1)
Organizátorom verejného trhu môže byť na základe povolenia podľa odseku 2 burza cenných papierov27a) alebo iná právnická osoba, ak má na to povolenie podľa odseku 2.
(2)
Povolenie udeľuje na žiadosť ministerstvo.
(3)
V žiadosti podľa odseku 2 je žiadateľ povinný uviesť:
a)
obchodné meno alebo názov alebo meno, identifikačné číslo alebo rodné číslo a sídlo alebo bydlisko organizátora verejného trhu,
b)
výšku čistého obchodného imania organizátora verejného trhu a prípadnú účasť zahraničných osôb na jeho podnikaní,
c)
vecné, personálne a organizačné predpoklady pre výkon činnosti podľa odseku 1, najmä skutočnosti, z ktorých vyplýva, že organizátor verejného trhu bude pri výkone tejto činnosti disponovať technickým vybavením potrebným na organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov a výpočet ich kurzov.
(4)
Súčasne so žiadosťou podľa odseku 2 žiadateľ musí predložiť na schválenie podrobný návrh pravidiel, podľa ktorých sa na verejnom trhu budú uskutočňovať prevody cenných papierov a zverejňovať tam dosahované kurzy (ďalej len „trhový poriadok“). Schválený trhový poriadok je súčasťou povolenia podľa odseku 2.
§ 51
(1)
O povolení podľa § 50 ods. 2 rozhodne ministerstvo do 60 dní od doručenia žiadosti, a to na základe posúdenia žiadosti, návrhu trhového poriadku a s prihliadnutím na potreby finančného trhu. Toto povolenie sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu.
(2)
Pre odňatie povolenia udeleného podľa § 50 ods. 2 platia primerane ustanovenia § 48.
§ 52
(1)
Organizátor verejného trhu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu všetky zmeny v skutočnostiach uvedených v § 50 ods. 3.
(2)
Zmeny trhového poriadku nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ministerstvom, ktoré trhový poriadok schválilo. Tieto zmeny sa považujú za schválené, ak ministerstvo nedoručí organizátorovi verejného trhu svoje rozhodnutie o tom, že ho neschvaľuje, v lehote 60 dní odo dňa, keď mu bol návrh zmien doručený.
§ 53
(1)
Organizátor verejného trhu je povinný vhodným spôsobom uverejňovať trhový poriadok a jeho zmeny. Organizátor verejného trhu je povinný vhodným spôsobom uverejňovať aj kurzy cenných papierov dosahované na verejnom trhu.
(2)
Organizátor verejného trhu nesmie obchodovať s cennými papiermi.
(3)
Organizátor verejného trhu na žiadosť emitenta prijme na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje, len tie cenné papiere, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 71.
§ 54
(1)
Organizátor verejného trhu je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb iba v prípadoch, keď to vyplýva zo zákona alebo z trhového poriadku.
(2)
Pre účastníkov verejného trhu je schválený trhový poriadok záväzný.
(3)
Organizátor verejného trhu je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb kupujúcemu, ktorý v rozpore s jeho požiadavkou nemá na účte v banke určenom organizátorom verejného trhu uloženú peňažnú sumu potrebnú na úhradu ceny za cenné papiere, na ktorých kúpu dáva pokyn, včítane úhrady ceny služieb súvisiacich s uskutočnením nákupu.
(4)
Organizátor verejného trhu zabezpečuje konečné vyporiadanie kúp a predajov, ktoré sa na ním organizovanom verejnom trhu uskutočnili, prostredníctvom banky, prípadne aj inej, na takú činnosť oprávnenej právnickej osoby. V písomnej zmluve s touto bankou, prípadne inou právnickou osobou je organizátor verejného trhu oprávnený dohodnúť, že jej bude predkladať záväzné podklady pre toto vyporiadanie.
(5)
V sporoch z obchodu na verejnom trhu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.
(6)
Organizátor verejného trhu je povinný v súlade s burzovými pravidlami alebo trhovým poriadkom pozastaviť obchodovanie s cennými papiermi na trhu, ktorý organizuje, ak
a)
cenný papier prestal zodpovedať podmienkam burzových pravidiel alebo trhového poriadku,
b)
emitent nezverejňuje správy o výsledku svojho hospodárenia.
(7)
Ak emitent alebo jeho právny nástupca požiada organizátora verejného trhu o skončenie obchodovania pri zmene alebo zániku príslušnej emisie verejne obchodovateľných cenných papierov, je organizátor povinný skončiť obchodovanie s týmto cenným papierom a oznámi stredisku ISIN a dátum skončenia obchodovania s týmto cenným papierom.
(8)
Lehota podľa odseku 6 je 30 dní a začína plynúť v prípadoch uvedených v odseku 6 písm. a) a b) dňom, keď sa organizátor verejného trhu dozvedel o skutočnostiach uvedených v písmenách a) a b) a v prípadoch uvedených v odseku 7 odo dňa doručenia žiadosti.
HLAVA IV
STREDISKO
§ 55
(1)
Stredisko je právnickou osobou, ktorú zakladá podľa osobitného predpisu28) ministerstvo. Stredisko sa zapisuje do obchodného registra.
(2)
Podiel štátu na majetku strediska nesmie byť po dobu dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nižší ako 34%. Podiel zahraničných akcionárov strediska nemôže byť vyšší ako 25%.
(3)
Stredisko nesmie organizovať trh s cennými papiermi ani s nimi obchodovať.
§ 56
(1)
Stredisko je povinné evidovať:
a)
zaknihované cenné papiere, zmeny ich majiteľov a ďalšie údaje, ktoré sa ich týkajú, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
imobilizované cenné papiere, zmeny ich majiteľov a ďalšie údaje, ktoré sa ich týkajú, a to v rozsahu podľa písmena a),
c)
rozhodnutia prijaté ministerstvom podľa tohto zákona,
d)
ďalšie údaje a rozhodnutia, ak tak ustanovuje zákon.
(2)
Evidenciu podľa odseku 1 písm. c) a d) vedie stredisko na základe údajov, ktoré mu odovzdá ministerstvo po nadobudnutí ich právoplatnosti.
(3)
Stredisko môže na základe zmluvy podľa § 34 prijímať listinné cenné papiere do samostatnej aj hromadnej úschovy.
(4)
Stredisko je oprávnené poskytovať majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu služby spojené s činnosťami vykonávanými podľa odsekov 1 a 3.
(5)
Inú činnosť, než sú činnosti uvedené v tomto zákone, môže stredisko vykonávať, iba pokiaľ súvisia s jeho činnosťami podľa predchádzajúcich odsekov.
(6)
Na výkon svojej činnosti podľa predchádzajúcich odsekov má stredisko právo na poskytnutie všetkých potrebných podkladov od majiteľov cenných papierov, emitentov, obchodníkov s cennými papiermi, organizátorov verejného trhu, prípadne od ďalších osôb. Ak z tohto alebo z osobitného zákona nevyplýva niečo iné, ide neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené, nesprávne alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
(7)
Činnosť podľa odseku 1 písm. c) podľa § 58 ods. 1 a § 60 ods. 1 vykonáva stredisko bezplatne. Ostatné činnosti vykonáva stredisko za odplatu na základe zmluvy. Cenník služieb schvaľuje ministerstvo a stredisko je povinné schválený cenník služieb uverejniť najneskôr 30 dní pred nadobudnutím jeho platnosti v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Ustanovenia cenových predpisov tým nie sú dotknuté.
§ 57
Evidenciu zaknihovaných cenných papierov vedie stredisko na účtoch majiteľov cenných papierov (ďalej len „účet“) a v registri emitentov cenných papierov (ďalej len „register“).
§ 58
(1)
Stredisko zriadi účet každému, kto sa stane majiteľom zaknihovaného cenného papiera na základe privatizácie s použitím investičných kupónov vykonanej podľa osobitných predpisov.5)
(2)
Ostatným osobám zriadi stredisko účet na ich žiadosť alebo na žiadosť emitenta, obchodníka s cennými papiermi alebo organizátora verejného trhu.
(3)
Stredisko má povinnosť zriadiť každému len jeden účet. Investičnej spoločnosti má povinnosť zriadiť samostatný účet pre každý podielový fond zriadený touto investičnou spoločnosťou.3)
(4)
Číselné označenie účtu stredisko oznámi iba osobe, ktorej tento účet zriadilo (ďalej len „majiteľ účtu“), alebo jej zástupcovi, a to bez zbytočného odkladu po zriadení účtu.
(5)
Právny vzťah medzi majiteľom účtu a strediskom sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Pokiaľ vzťah podľa odseku 5 nezanikne skôr, zanikne dňom, keď na účte nebude po dobu troch rokov evidovaný žiadny cenný papier.
§ 59
(1)
Účet obsahuje:
a)
číselné označenie účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov alebo meno a identifikačné číslo alebo rodné číslo majiteľa účtu a jeho sídlo alebo bydlisko,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch majiteľa účtu, a to najmä:
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, náležitosti cenného papiera v zmysle § 4 a pri verejne obchodovateľnom cennom papieri (§ 71) jeho ISIN,
2.
počet kusov cenného papiera každej emisie a ich podiel z príslušnej emisie,
3.
obchodné mená, názvy alebo mená a identifikačné čísla alebo rodné čísla spolumajiteľov cenného papiera a veľkosť ich podielu,
4.
pozastavenie výkonu práva nakladať s cenným papierom a obmedzenie výkonu tohto práva,
5.
či a u koho je cenný papier uložený podľa § 34 alebo § 37, alebo kto ho spravuje podľa § 36,
6.
samostatne prevoditeľné práva spojené s cenným papierom,
d)
osoby oprávnené nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte a rozsah tohto ich oprávnenia, ako aj osoby oprávnené požadovať údaje o týchto cenných papieroch a rozsah tohto ich oprávnenia,
e)
čas vykonania zápisu na tomto účte.
(2)
Stredisko eviduje cenný papier na účte podľa rozhodnutia súdu o dedičstve v prípade, ak cenný papier je v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov.
§ 60
(1)
Stredisko založí register každému emitentovi akcií, ktoré sa nadobúdajú s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov.5)
(2)
Emitent cenných papierov podľa § 1 ods. 4 je povinný bez zbytočného odkladu požiadať stredisko o založenie registra s výnimkou emitentov podľa § 60 ods. 1.
(3)
Stredisko má povinnosť založiť každému emitentovi len jeden register.
(4)
Právny vzťah medzi emitentom a strediskom pri vedení registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
§ 61
Register musí obsahovať:
a)
číselné označenie registra a dátum jeho založenia,
b)
obchodné meno alebo názov alebo meno, identifikačné číslo alebo rodné číslo a sídlo alebo bydlisko emitenta,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch podľa § 59 písm. b) a c),
d)
čas vykonania zápisu v tomto registri.
§ 62
(1)
Stredisko je povinné odovzdať majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť majiteľa účtu.
(2)
Výpis z účtu sa zasiela majiteľovi účtu, ak nie je dohodnutý iný spôsob odovzdania výpisu.
(3)
Výpis z účtu podľa odseku 1 obsahuje
a)
pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením ich počtu podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie,
b)
na žiadosť majiteľa účtu počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
§ 63
(1)
Stredisko je povinné odovzdať emitentovi výpis z jeho registra
a)
vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera podľa § 5 ods. 5 a § 5a ods. 6,
b)
vždy pri premene podoby cenného papiera,
c)
na žiadosť emitenta.
(2)
Výpis z registra podľa odseku 1 obsahuje označenie majiteľov cenných papierov s uvedením obchodného mena alebo názvu alebo mena, identifikačného čísla alebo rodného čísla, sídla alebo bydliska a údaje o menovitej hodnote a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na účtoch týchto majiteľov.
(3)
O odovzdaní výpisu z registra platí primerane ustanovenie § 62 ods. 2.
§ 64
Stredisko je povinné na základe námietky majiteľa účtu, osoby organizujúcej verejný trh alebo emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
§ 65
Stredisko je oprávnené postupovať podľa § 64 aj z vlastného podnetu, pokiaľ vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť. O zistených chybách a neúplnostiach je stredisko povinné viesť dokumentáciu.
§ 66
Stredisko zašle všetkým osobám, na ktorých účte alebo v ktorých registri vykonalo opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu alebo registra s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
§ 67
Stredisko zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobám, ktorých účty a registre vedie, v dôsledku chyby alebo neúplnosti v jeho evidencii, ibaže túto škodu spôsobila iná osoba, ktorá neplnila povinnosti za stredisko.
§ 68
(1)
Zmenu osoby majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa § 7 ods. 1, zaregistruje stredisko vždy ku dňu tohto prechodu.
(2)
Príkaz na registráciu podľa odseku 1 dáva nadobúdateľ cenného papiera alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi.
(3)
K príkazu podľa odseku 2 treba priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu o zmene osoby majiteľa zaknihovaného cenného papiera podľa odseku 1.
(4)
Ak záložné právo vznikne k zaknihovanému cennému papieru inak než na základe zmluvy podľa § 39 , registruje stredisko toto záložné právo ku dňu jeho vzniku.
(5)
Príkaz na registráciu podľa odseku 4 dáva záložný veriteľ.
(6)
K príkazu podľa odseku 5 treba priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu o vzniku záložného práva podľa odseku 4.
§ 69
(1)
Údaje v evidencii strediska podľa § 56 ods. 1 písm. a) a b) je stredisko povinné utajovať.
(2)
Okrem údajov poskytovaných pri plnení informačnej povinnosti podľa § 62 , 63 a 66 poskytuje stredisko údaje iba vtedy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný právny predpis, a ďalej len osobám, ktoré stredisku preukážu, že ich ten, koho sa údaje týkajú, oprávnil tieto údaje získať.
§ 70
(1)
Stredisko je povinné podať správu o údajoch, ktoré utajuje podľa § 69 ods. 1:
a)
osobám povereným výkonom štátneho dozoru podľa tohto zákona (ďalej § 82),
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,29)
c)
orgánu činnému v trestnom konaní pri trestnom stíhaní,30)
d)
finančným orgánom v daňovou konaní.31)
e)
Národnej banke Slovenska pri výkone bankového dohľadu.
(2)
Správu podľa odseku 1 podá stredisko iba na písomné vyžiadanie, ktoré obsahuje údaje, podľa ktorých môže stredisko príslušný údaj identifikovať.
(3)
Za podanie správy podľa odseku 1 písm. b) patrí stredisku úhrada nákladov.
(4)
Stredisko je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátneho dozoru a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky prekročenie podielov podľa § 79a jedného emitenta na účte a každú zmenu vlastníctva akcií toho istého emitenta. Za takéto oznámenie orgánu štátneho dozoru nepatrí stredisku úhrada nákladov.
§ 70a
(1)
Stredisko je povinné bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy
a)
údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách verejne obchodovateľných cenných papierov v členení podľa
1.
obchodného mena emitenta,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
5.
formy, podoby a počtu cenných papierov emisie;
b)
údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom podľa § 27 v členení podľa
1.
obchodného mena emitenta,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom;
c)
údaje o prekročení limitu podľa § 79a v členení podľa
1.
obchodného mena emitenta,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
mena majiteľa podielu a celkového podielu z emisie.
(2)
Stredisko je povinné na požiadanie údaje podľa odseku 1 poskytnúť organizátorom verejného trhu a obchodníkom s cennými papiermi najneskôr pred začiatkom nasledujúceho obchodného dňa.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VEREJNE OBCHODOVATEĽNÉ CENNÉ PAPIERE
§ 71
(1)
Verejne obchodovateľný je cenný papier, s ktorým možno obchodovať na verejnom trhu.
(2)
Na verejnom trhu možno obchodovať s cennými papiermi iba
a)
na základe povolenia podľa § 72 ods. 1, ak z tohto alebo z osobitného zákona32) nevyplýva inak, a
b)
ak tieto cenné papiere majú náležitosti verejne obchodovateľných cenných papierov podľa § 76.
(3)
Na verejnom trhu možno obchodovať aj s cennými papiermi uvedenými v § 1 ods. 1 písm. m), vydanými podľa osobitného zákona,32a) aj keď nespĺňajú podmienky verejne obchodovateľného cenného papiera podľa § 76.
§ 72
(1)
Povolenie na vydanie cenných papierov ako verejne obchodovateľných cenných papierov udeľuje na žiadosť emitenta týchto cenných papierov ministerstvo. Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas.
(2)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“).
(3)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je v prípade listinného cenného papiera aj vzorový výtlačok cenného papiera a uvedenie tlačiarne, ktorá ho vytlačila.
(4)
Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť, len ak príslušné cenné papiere boli vydané v jednej podobe a ak cenné papiere, ktoré obsahuje, majú len jednu menovitú hodnotu.
§ 73
(1)
Ak sa so zahraničným cenným papierom32b) obchoduje na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov,32c) povolenie podľa § 72 ods. 1 sa nevyžaduje. Burza cenných papierov32d) môže na požiadanie emitenta takéhoto zahraničného cenného papiera alebo svojho člena prijať takýto zahraničný cenný papier na verejné obchodovanie podľa podmienok určených burzovým poriadkom.32e)
(2)
Zahraničný cenný papier vydaný v Slovenskej republike, znejúci na slovenskú menu môže organizátor verejného trhu prijať na verejné obchodovanie len na základe povolenia podľa § 72 ods. 1.
(3)
Fyzické osoby a právnické osoby môžu na verejnom trhu kupovať alebo predávať zahraničné cenné papiere len prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má na túto činnosť povolenie podľa § 45.
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.32f)
§ 74
(1)
Prospekt musí obsahovať:
a)
základné údaje o emitentovi:
1.
obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právnu formu,
2.
účasť slovenských a zahraničných osôb na jeho podnikaní a jeho účasť na podnikaní iných slovenských a zahraničných osôb,
3.
pri akciovej spoločnosti obchodné meno alebo názov alebo meno každého majiteľa 5 % akcií a viac, pokiaľ je emitentovi známy,
4.
jeho postavenie v skupine majetkovo vzájomne prepojených osôb,
5.
mená členov štatutárnych, prípadne aj dozorných orgánov a mená vedúcich pracovníkov vymenovaných štatutárnym orgánom, údaje o ich odbornej spôsobilosti, o tom, či boli v minulosti odsúdení pre trestný čin majetkovej povahy, údaje o ich majetkovej účasti na základnom imaní akciovej spoločnosti a o ich podnikateľských činnostiach vykonávaných mimo podnikania emitenta;
b)
údaje o finančnej situácii emitenta podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IAS):
1.
posledné známe hospodárske výsledky bežného roka nie staršie ako tri mesiace,
2.
ročné účtovné závierky za posledné dva roky vypracované a zodpovedajúce Medzinárodným účtovným štandardom (IAS) audítorsky overené; pokiaľ po túto dobu emitent neexistoval, účtovné závierky jeho právneho predchodcu,
3.
druhy a objem už vydaných cenných papierov, pri akciách ich dosiaľ nesplatenú sumu, pri dlhopisoch ich splatnosť, spôsob určenia ich výnosu, záruky za ne, údaje o osobách, ktoré záruky prevzali, predkupné a výmenné práva s dlhopismi spojené,
4.
prijaté bankové a iné úvery a ich splatnosť, úvery nesplatené v lehote, platobná neschopnosť;
c)
údaje o predmete podnikania emitenta:
1.
charakteristika činnosti a postavenie na domácom a zahraničnom trhu,
2.
stratégia hospodárskej činnosti, hlavné ciele investičnej a inovačnej politiky, celkové vyhliadky hospodárenia na dobu najmenej jedného roka,
3.
vykonané investície v posledných troch rokoch, prípadne včítane investícií vykonaných právnym predchodcom,
4.
rozdelenie činnosti podľa druhov, podiel jednotlivých trhov na obrate, spôsob organizovania predaja,
5.
vlastné aj zmluvne nadobudnuté patenty a licencie a uzavreté zmluvy s inými osobami, ktoré majú zásadný význam pre podnikanie emitenta;
d)
údaje o cennom papieri:
1.
druh, forma a podoba cenného papiera,
2.
účel, doba a miesto vydávania cenného papiera,
3.
obchodné meno obchodníka alebo obchodníkov s cennými papiermi, ktorí obstarávajú ich vydávanie,
4.
celková hodnota emisie a menovitá hodnota cenného papiera,
5.
dátum a spôsob uverejnenia výsledkov vydávania cenného papiera,
6.
spôsob, lehoty a miesto výplaty výnosov z cenného papiera, prípadne jeho splácania,
7.
pri prioritných a zamestnaneckých akciách ich počet a opis práv s nimi spojených,
8.
obmedzenie prevoditeľnosti cenného papiera, predkupné právo a výmenné práva,
9.
pri dlhopise údaje o ručiteľovi alebo ručiteľoch, pokiaľ prevzali za vydanie alebo za splatenie dlhopisu záruku,
10.
spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre uplatnenie práv majiteľov cenných papierov a pri akciách aj spôsob a lehoty zvolávania valných zhromaždení akciových spoločností,
11.
spôsob zdaňovania výnosu z cenného papiera.
(2)
Súčasťou prospektu musí byť vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v prospekte sú úplné a pravdivé, a prospekt musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom.
(3)
Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom zúžiť alebo rozšíriť obsah prospektu, pokiaľ tým nie sú dotknuté záujmy investorov.
(4)
Pred udelením povolenia podľa § 72 ods. 1 nesmie emitent prospekt uverejniť.
(5)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa použijú primerane aj v prípadoch, keď o povolenie podľa § 72 ods. 1 žiada právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
§ 75
(1)
Pokiaľ prospekt neobsahuje predpísané náležitosti, vyzve ministerstvo žiadateľa, aby ho doplnil v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.
(2)
O žiadosti podľa § 72 ods. 1 rozhodne ministerstvo do 60 dní od jej doručenia, prípadne od jej doplnenia podľa odseku 1.
(3)
Povolenie podľa § 72 ods. 1 ministerstvo neudelí, ak emitent nesplní podmienky uvedené v § 72 ods. 2 a 3, § 73 a 74.
(4)
Súčasťou povolenia podľa § 72 ods. 1 je schválenie prospektu a ISIN pridelený cennému papieru ministerstvom.
(5)
Pokiaľ emitent do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa § 72 ods. 1 neuverejní prospekt, stráca toto povolenie platnosť.
§ 76
(1)
Okrem náležitostí podľa § 4 musí verejne obchodovateľný cenný papier obsahovať údaj o povolení podľa § 72 ods. 1 a ISIN.
(2)
Náležitosťou verejne obchodovateľných listinných cenných papierov je ich vytlačenie v tlačiarni, ktorá je oprávnená tlačiť cenné papiere na základe povolenia udeleného ministerstvom príslušným podľa sídla, miesta podnikania alebo bydliska prevádzkovateľa tejto tlačiarne. Technické vyhotovenie verejne obchodovateľných listinných cenných papierov ustanoví ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti osobitným právnym predpisom.
§ 77
(1)
Povolenie podľa § 72 ods. 1 možno udeliť aj pred vydaním cenného papiera.
(2)
Cenné papiere vydávané hromadne nemožno vydať na základe verejnej ponuky bez povolenia podľa § 72 ods. 1, prípadne podľa osobitného zákona,33) ak tento alebo osobitný zákon,4) neustanovuje inak.
(3)
Hromadným vydaním cenných papierov sa rozumie vydanie zastupiteľných cenných papierov v počte najmenej 1000 kusov.
(4)
Verejnou ponukou je prejav vôle emitenta, ktorým sa obracia na neurčitý okruh vopred neurčených osôb za účelom oznámenia podmienok nadobudnutia ním vydávaných cenných papierov.
(5)
S prospektom, ktorý je súčasťou povolenia udeleného podľa § 72 ods. 1 za podmienok podľa odseku 2, musia mať záujemci možnosť sa oboznámiť najneskôr 15 dní predo dňom prvého dňa vydania cenného papiera, ktorého sa prospekt týka.
(6)
Povolenie podľa § 72 ods. 1 sa nevyžaduje na vydanie cenných papierov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) až d) a m), ak nemajú byť verejne obchodovateľné, alebo na ktoré sa vzťahujú osobitné práva,33a) a na vydanie investičného kupónu. Ak sa akcie majú vydať hromadne na základe upisovania akcií podľa osobitného zákona,34) je súčasťou výzvy na toto upisovanie prospekt. Emitent je povinný uverejniť výzvu v lehote 15 dní pred prvým dňom upisovania týchto akcií.
(7)
Ak v prípadoch podľa odseku 6 dôjde ku zmenám v skutočnostiach uvedených v prospekte v období do vydania všetkých upísaných akcií, ktorých sa tento prospekt týka, je emitent povinný bez zbytočného odkladu vypracovať doplnok prospektu a bez meškania ho uverejniť rovnakým spôsobom ako prospekt.
§ 78
Ustanovenia tejto časti zákona sa vzťahujú na cenné papiere uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až g).
PIATA ČASŤ
OCHRANA FINANČNÉHO TRHU
§ 79
Čestnosť obchodu s cennými papiermi
(1)
Emitent nesmie pri propagácii vydávania svojich cenných papierov používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pri rozhodovaní o nadobúdaní cenných papierov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže zaručiť, alebo uvádzať nesprávne údaje o svojej hospodárskej situácii. Emitent zodpovedá za škodu, ktorú narušením týchto povinností spôsobí. Ustanovenie Obchodného zákonníka o nekalej súťaži35) nie je dotknuté.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vykonať príkazy svojich klientov s odbornou starostlivosťou a nesmie dávať prednosť obchodom na vlastný účet.36)
(3)
Osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnosti strediska, organizátora verejného trhu a obchodníka s cennými papiermi, organizátor verejného trhu, obchodník s cennými papiermi, maklér a ich zamestnanci, ako aj zamestnanci strediska sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré získajú zo svojho postavenia a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jednotlivých účastníkov.
(4)
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení činnosti uvedenej v odseku 3. Na účely občianskeho súdneho konania alebo trestného konania sú osoby uvedené v odseku 3 povinnosti mlčanlivosti zbavené.
§ 79a
Oznamovacia a ponuková povinnosť
(1)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudne do svojho majetku viac ako 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 % alebo 65 % verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta, je povinná bezodkladne písomne oznámiť organizátorom verejného trhu, stredisku a emitentovi prekročenie uvedených limitov, ako aj výšku svojho podielu; rovnakú povinnosť majú tieto osoby aj vtedy, ak ich podiel verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta klesne pod uvedené limity. Bezodkladné zverejnenie týchto skutočností v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy zabezpečuje na náklady týchto osôb stredisko. Toto oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorej sa zverejňované údaje týkajú, jej sídlo alebo bydlisko, údaj o získaných verejne obchodovateľných akciách vydaných jedným emitentom, názov emitenta a ISIN emisie verejne obchodovateľných akcií, ktoré nadobudla.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nemôže nadobudnúť do svojho majetku viac ako 30 % verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta inak ako na základe verejného prísľubu,36a) ktorým je podľa tohto zákona ponuka kúpy všetkých verejne obchodovateľných akcií tohto emitenta; rovnaké obmedzenie sa vzťahuje aj na všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nadobudli takýto podiel akcií toho istého emitenta, ak konali po vzájomnej dohode alebo ak ide o skupinu majetkovo vzájomne prepojených osôb. Toto ustanovenie neplatí pri postupe podľa osobitného predpisu.36b)
(3)
Verejný prísľub podľa odseku 2 právnická osoba alebo fyzická osoba bezodkladne písomne oznámi organizátorom verejného trhu a stredisku. Verejný prísľub obsahuje
a)
lehotu platnosti verejného prísľubu, ktorá začína plynúť dňom uverejnenia v tlači a nemôže byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako 60 kalendárnych dní,
b)
organizátora verejného trhu, ktorý zabezpečí kúpu akcií,
c)
doterajší počet a percentuálny podiel akcií na základnom imaní emitenta,
d)
podmienky kúpy akcií, ktoré sú:
1.
minimálny počet a podiel na základnom imaní emitenta, ktoré chce nadobudnúť,
2.
cena, pričom ponúkaná cena nemôže byť nižšia, ako bola priemerná cena dosiahnutá na verejnom trhu za posledných 6 mesiacov do dňa oznámenia tohto verejného prísľubu stredisku;
e)
údaje o ďalšom rozvoji spoločnosti, ak ponuka bude úspešná.
(4)
Obsah verejného prísľubu podľa odseku 3 stredisko oznámi v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(5)
Verejný prísľub je úspešný, ak ponúkajúce osoby podľa odseku 2 na jeho základe dosiahnu akceptácie v rozsahu zodpovedajúcemu odseku 3 písm. d) bod 1, na základe ktorého sa uskutočnil verejný prísľub. Ak počet akceptácií podľa podmienok verejného prísľubu je nižší, verejný prísľub je neúspešný a kúpa ponúknutých akcií sa neuskutoční. Opakovaný verejný prísľub tou istou osobou alebo skupinou osôb podľa odseku 2 môže byť oznámený a uverejnený najskôr po uplynutí jedného roka po skončení platnosti verejného prísľubu podľa odseku 3 písm. a). Verejný prísľub môžu v tomto období uplatniť iné osoby.
§ 80
Informačná povinnosť emitenta
(1)
Emitent verejne obchodovateľného cenného papiera je povinný najneskôr do troch mesiacov po skončení polroka zverejniť správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka zverejniť výročnú správu o výsledkoch svojho hospodárenia (ďalej len „ročná správa“) a predložiť ich orgánu štátneho dozoru a organizátorovi verejného trhu, na ktorom je tento cenný papier obchodovaný.
(2)
Polročná správa musí obsahovať
a)
správu o výsledku hospodárenia za uplynulý polrok vrátane správy o finančnej situácii podľa § 74 ods. 1 písm. b),
b)
údaje o skutočnostiach podľa odseku 4, ku ktorým došlo v priebehu polroka,
c)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom polroku.
(3)
Ročná správa musí zodpovedať Medzinárodným účtovným štandardom (IAS) a Medzinárodným informačným štandardom (MDA) a musí obsahovať
a)
účtovnú závierku overenú audítorom vrátane správy o finančnej situácii podľa § 74 ods. 1 písm. b),
b)
údaje o rozdelení zisku,
c)
údaje o skutočnostiach podľa odseku 4, ku ktorým došlo v uplynulom roku,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom roku.
(4)
Emitent verejne obchodovateľného cenného papiera je povinný počas roka bez meškania oznamovať ministerstvu zmeny vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papiera alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera, a podľa požiadaviek tohto ministerstva ich zverejniť.
(5)
Za skutočnosti podľa odseku 4 sa považujú najmä začatie konania o konkurze alebo vyrovnaní, pozastavenie činnosti emitenta úradným rozhodnutím, rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení a iných závažných organizačných zmenách, každé zníženie obchodného majetku emitenta presahujúce 10 %, súdne spory, ktorých predmetov je hodnota, ktorá presahuje 5 % obchodného majetku emitenta, ako aj zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch emitenta.
(6)
Ministerstvo je oprávnené opatrením uverejneným v Obchodnom vestníku určiť spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posúdenie činnosti emitenta verejne obchodovateľného cenného papiera podľa odsekov 1 a 2.
§ 81
Využívanie dôverných informácií
(1)
Za dôvernú informáciu sa na účely tohto zákona považuje informácia, ktorá nebola uverejnená a ktorá sa týka hospodárskej a finančnej situácie jedného alebo niekoľkých emitentov, prípadne jedného alebo niekoľkých verejne obchodovateľných cenných papierov a ktorá by po uverejnení mohla významne ovplyvniť kurz alebo výnos príslušných cenných papierov.
(2)
Osoba, ktorá má zo svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie oprávnenie získať dôvernú informáciu o hospodárskej a finančnej situácii emitenta alebo o iných skutočnostiach významných pre vývoj finančného trhu a kurzov cenných papierov, nesmie uzavierať obchody s týmito cennými papiermi alebo svoje informácie využiť vo svoj prospech alebo v prospech iných osôb, a to dovtedy, než sa tieto informácie stanú všeobecne známymi.
(3)
Tento zákaz sa vzťahuje aj na osoby, ktoré získali dôvernú informáciu od osôb uvedených v predchádzajúcom odseku.
(4)
Osoby uvedené v odseku 2 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré získali, pokiaľ oznamovanie týchto informácií nie je súčasťou ich povinností alebo zamestnania. Povinnosť mlčanlivosti týchto osôb trvá aj po skončení ich členského alebo pracovného pomeru alebo iných činností a po zániku postavenia podľa odseku 2. Na účely trestného konania, občianskeho súdneho konania a daňového konania sú tieto osoby povinnosti mlčanlivosti zbavené.
§ 81a
(1)
Zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo organizátora verejného trhu nesmie byť zároveň zamestnancom iného obchodníka s cennými papiermi alebo iného organizátora verejného trhu. Zamestnanec strediska nesmie byť zároveň zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo organizátora verejného trhu.
(2)
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky nesmie byť zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo jeho členom alebo členom dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, organizátora verejného trhu alebo maklérom.
§ 82
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor podľa tohto zákona sa vykonáva nad obchodovaním s cennými papiermi, emitentom verejne obchodovateľného cenného papiera, strediskom, organizátorom verejného trhu, obchodníkom s cennými papiermi, maklérom a prevádzkovateľom tlačiarne cenných papierov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.36c)
(2)
Štátny dozor podľa odseku 1 vykonáva ministerstvo.
§ 83
(1)
Predmetom štátneho dozoru podľa § 82 ods. 1 je:
a)
dodržiavanie podmienok ustanovených povoleniami podľa § 45 ods. 1, § 49 ods. 1, § 50 ods. 1, § 72 ods. 1, § 76 ods. 2,
b)
dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúceho, ako aj tých právnych predpisov a opatrení, ktoré ministerstvo vydalo.
(2)
Pri výkone štátneho dozoru podľa § 82 ods. 1 ministerstvo ukladá opatrenia na nápravu a pokuty.
§ 84
(1)
Pri výkone štátneho dozoru podľa § 82 ods. 1 formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi ministerstvom a osobami podliehajúcimi tomuto dozoru spravujú základnými pravidlami činnosti ustanovenými osobitnými zákonmi.37)
(2)
Na výkon štátneho dozoru podľa § 82 ods. 1 je ministerstvo oprávnené vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dozoru údaje, doklady a informácie potrebné pre riadny výkon tohto štátneho dozoru.
§ 85
Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti zabezpečí, aby na ním určenom mieste boli verejne prístupné na nahliadnutie:
a)
ním schválené prospekty verejne obchodovateľných cenných papierov,
b)
informácie o hospodárení emitentov verejne obchodovateľných cenných papierov,
c)
zoznam tlačiarní, ktoré sú oprávnené tlačiť verejne obchodovateľné cenné papiere,
d)
zoznam obchodníkov s cennými papiermi,
e)
zoznam maklérov,
f)
zoznam organizátorov verejného trhu.
Opatrenia na nápravu a pokuty
§ 86
(1)
Pri výkone štátneho dozoru nad kapitálovým trhom ministerstvo odníma povolenia udelené podľa tohto zákona a ukladá opatrenia na nápravu a pokuty.
(2)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí, že osoba uvedená v § 82 ods. 1 porušuje povinnosti uložené týmto zákonom, podmienky ustanovené v povolení udelenom podľa tohto zákona alebo porušuje osobitné právne predpisy upravujúce povinnosti kontrolovaných subjektov,37a)
a)
uloží opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
b)
uloží pokutu až do výšky 15 000 000 Sk,
c)
obmedzí alebo skončí niektorú ich činnosť, pozastaví najdlhšie na dobu jedného roka alebo zakáže vydávanie verejne obchodovateľných cenných papierov alebo pozastaví najdlhšie na dobu jedného roka iné povolenie udelené podľa tohto zákona,
d)
odníme povolenie udelené podľa tohto zákona.
(3)
Pokutu podľa odseku 2 písm. b) možno uložiť aj osobám, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu štátnemu dozoru podľa § 82 ods. 1 bez platného povolenia.
(4)
Osoba, ktorej sa odňalo povolenie podľa odseku 2, môže požiadať o nové povolenie toho istého druhu najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa jej povolenie odňalo.
(5)
Pokuty podľa odsekov 2 a 3 možno ukladať opakovane. Ak v čase do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, môže ministerstvo opakovane ukladať pokuty až do výšky dvojnásobku sumy určenej v odseku 2.
(6)
Uložením opatrení na nápravu a sankcie podľa odsekov 2 a 3 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.37b)
(7)
Ak ministerstvo zistí nesplnenie povinnosti podľa § 79a, uloží tejto osobe pokutu do výšky 10 000 000 Sk. Pokutu možno uložiť aj opakovane. Povinnosť vykonať verejný prísľub podľa § 79a uložením pokuty nezaniká.
§ 87
(1)
Pri ukladaní opatrení a pokút ministerstvo vychádza najmä z povahy, závažnosti, spôsobu, doby trvania a následkov protiprávneho konania. Opatrenia a pokuty sa môžu ukladať súbežne.
(2)
Pokuty možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo preukázateľne dozvedelo o skutočnostiach rozhodných pre ich uloženie, najneskôr však do konca desiateho roku nasledujúceho po roku, v ktorom k týmto skutočnostiam došlo.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
Na rozhodovanie o odňatí povolenia udeleného podľa tohto zákona, o uložení opatrenia na nápravu a pokuty, ako aj na výkon týchto rozhodnutí sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní. Pre potreby vymáhania peňažných plnení je banka povinná ministerstvu oznámiť čísla účtov dotknutej osoby vedených v tejto banke. Ustanovenia osobitného predpisu37c) sa na účely tohto zákona nepoužijú.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 88
Pokiaľ tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú u osôb, ktorým neboli pridelené.
§ 89
Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tohto zákona sa spravuje úpravou náhrady škody podľa Obchodného zákonníka, pokiaľ tento zákon neustanovuje niečo iné.
§ 90
O povolení podľa tohto zákona pre zahraničné osoby rozhoduje ministerstvo.
§ 91
(1)
Ministerstvo je oprávnené pozastaviť obchodovanie s verejne obchodovateľnými cennými papiermi na verejnom trhu, ktorý vznikol alebo je organizovaný na základe ním vydaného povolenia.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 možno vydať, iba ak nemožno inak zabrániť veľkým hospodárskym stratám, a to najdlhšie na dobu šiestich mesiacov.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať určenie doby trvania a rozsahu pozastavenia obchodovania.
§ 92
(1)
Cenné papiere s výnimkou cenných papierov podľa § 73 ods. 2 vydané predo dňom účinnosti tohto zákona sa považujú za verejne obchodovateľné cenné papiere, ak z osobitného zákona38) alebo z rozhodnutia emitenta, ktoré urobil predo dňom účinnosti tohto zákona, nevyplýva niečo iné.
(2)
Emitent verejne obchodovateľných cenných papierov podľa odseku 1 je povinný najneskôr do 31. decembra 1993 uverejniť prospekt týchto cenných papierov. Túto povinnosť nemá, ak ide o štátne dlhopisy.
(3)
Na žiadosť emitenta verejne obchodovateľných cenných papierov podľa odseku 1 ministerstvo príslušné podľa sídla tohto emitenta pridelí týmto cenným papierom ISIN.
§ 93
(1)
Akcie, ktoré sa nadobúdajú s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov,5) musia sa v súlade s týmito predpismi odovzdať nadobúdateľom v podobe zaknihovaných cenných papierov na doručiteľa.
(2)
Ustanovenia odseku 1 sa použijú primerane aj na akcie investičných privatizačných fondov odovzdávané podľa osobitných predpisov.5)
(3)
Odovzdaním akcií podľa predchádzajúcich odsekov sa rozumie vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii podľa § 1 ods. 2.
§ 94
(1)
Osoby vykonávajúce ku dňu účinnosti tohto zákona v súlade s doterajšími právnymi predpismi činnosť podľa § 45 môžu v tejto činnosti pokračovať až do rozhodnutia príslušného ministerstva o ich žiadosti podľa § 45 podanej najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak žiadosť nebude v tejto lehote podaná, oprávnenie vykonávať činnosť podľa § 45 uplynutím tejto lehoty zaniká. Povolenia vydané predo dňom účinnosti tohto zákona bankám podľa osobitných zákonov39) sa považujú za povolenia vydané podľa § 45 ods. 1, pokiaľ z nich nevyplýva niečo iné.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj pre osoby vykonávajúce činnosť podľa § 50 s tým, že žiadosť musia podať najneskôr do 31. decembra 1994.
§ 95
Fyzické osoby vykonávajúce ku dňu účinnosti tohto zákona odborné činnosti podľa § 49 musia získať povolenie na túto činnosť do 31. decembra 1993, inak oprávnenie na túto činnosť k tomuto dátumu strácajú.
§ 96
(1)
Povolenie podľa § 45 ods. 1 a § 72 ods. 1 sa nevyžaduje na činnosť, na ktorej výkon je podľa osobitného zákona oprávnená Národná banka Slovenska.13)
(2)
Povolenie podľa § 45 ods. 1 sa nevyžaduje na činnosť, na ktorej výkon sú podľa osobitného zákona3) oprávnené investičné spoločnosti a investičné fondy.
§ 97
(1)
Pokiaľ práva spojené
a)
s cennými papiermi povinne uloženými podľa dekrétu prezidenta republiky č. 95/1945 Zb. o prihlásení vkladov a iných peňažných pohľadávok v peňažných ústavoch, ako aj životných poistení a cenných papierov,
b)
s tuzemskými papiermi vydanými po roku 1945,
zanikli k 1. júnu 1953 podľa ustanovení zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme je príslušné ministerstvo oprávnené v súlade s právnymi predpismi o archívnictve40) rozhodnúť, ako naložiť s listinami, ktoré zostali v povinnej úschove a ktoré nesú záznamy, s ktorými boli tieto zaniknuté práva spojené.
(2)
Príslušnosť ministerstva podľa odseku 1 je daná sídlom osôb alebo ich právnych nástupcov, u ktorých listiny podľa tohto istého odseku zostali k dátumu účinnosti tohto zákona v povinnej úschove.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na cenné papiere a práva s nimi spojené, pokiaľ boli dotknuté medzinárodnými zmluvami uzavretými česko-slovenským štátom do dňa účinnosti tohto zákona, použijú primerane.
§ 98
(1)
Pre zaknihovanie dlhopisov vydaných do dňa účinnosti tohto zákona v zaknihovanej podobe platia do 31. marca 1993 ustanovenia doterajších predpisov. Osoby, v ktorých účtovníctve sa vedie podľa týchto predpisov evidencia týchto cenných papierov, sú povinné previesť túto evidenciu najneskôr do 31. marca 1993 na zákonom ustanovenú evidenciu podľa § 1 ods. 2.
(2)
Zákonom ustanovenou evidenciou podľa § 1 ods. 2 pre krátkodobé cenné papiere s dobou splatnosti do jedného roka, emitované ministerstvom a Národnou bankou Slovenska, používané na krytie schodku štátneho rozpočtu a na usmernenie peňažného trhu, je centrálny register vedený Národnou bankou Slovenska.
§ 99
Výšku správnych poplatkov za udelenie povolení ustanovuje osobitný právny predpis.
§ 99a
Ak tento zákon neustanovuje inak, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona najneskôr do 31. októbra 1994.
§ 99b
(1)
Osoba vykonávajúca ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť obchodníka s cennými papiermi je povinná najneskôr do 31. októbra 1995 podať žiadosť o povolenie na činnosť obchodníka s cennými papiermi, inak jej uplynutím tejto lehoty zaniká oprávnenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1, ktoré podali žiadosť o povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi v lehote podľa odseku 1, môžu túto činnosť vykonávať len do 31. decembra 1995. Po 31. decembri 1995 môžu činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonávať osoby uvedené v odseku 1, ak sa im udelilo povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi na základe žiadosti podľa odseku 1.
(3)
Organizátori verejného trhu vykonávajúci ku dňu účinnosti tohto zákona činnosti podľa § 50 ods. 1 a 2 tohto zákona a podľa osobitného zákona42) sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona podať žiadosť o povolenie činnosti podľa tohto zákona. Ak žiadosť nebude v tejto lehote podaná, oprávnenie vykonávať činnosť podľa § 50 tohto zákona uplynutím tejto lehoty zaniká. O podanej žiadosti rozhodne ministerstvo v lehote do 60 dní. Do vydania rozhodnutia môžu vykonávať činnosť podľa doterajšieho povolenia.
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona s výnimkou odsekov 1 až 3, alebo ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Premenu verejne obchodovateľných listinných cenných papierov podľa § 1 ods. 4 s výnimkou dlhopisov a pokladničných poukážok na zaknihované zabezpečí emitent najneskôr do 31. decembra 1996.
(6)
Právnické osoby sú povinné zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami osobitného zákona43) najneskôr do 31. decembra 1996.
§ 100
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) bode 6 sa za slová „burzových dohadzovačov“ vkladajú slová „a maklérov“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „búrz“ vkladajú slová „organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi“.
§ 101
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 37 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie.“.
2.
V § 67 ods. 1 sa vkladajú za slovo „použiť“ slová „v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa tohto zákona povinne,“.
3.
§ 67 ods. 2 znie:
„(2)
Rezervný fond vytvára povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť z čistého zisku. Rezervný fond sa môže vytvoriť už pri vzniku spoločnosti príplatkami spoločníkov nad hodnotu vkladov.“.
4.
§ 124 ods. 1 znie:
„(1)
Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v dobe a vo výške určenej v spoločenskej zmluve. Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 10 % z čistého zisku, nie však viac ako 5 % z hodnoty základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však 5 % z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.“.
5.
V § 155 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Iné druhy akcií, než ktoré upravuje tento zákon, sa nesmú vydávať.“.
6.
V § 156 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
7.
Doterajší text § 157 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií tohto istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza, v zaknihovanej alebo listinnej podobe. Postup určia stanovy spoločnosti.“.
8.
V § 187 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
9.
V § 217 ods. 1 znie:
„(1)
Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v dobe a vo výške určenej stanovami. Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 20 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % z hodnoty základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o sumu určenú stanovami, najmenej však 5 % z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.“.
10.
V § 217 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.“.
11.
V § 261 ods. 3 písm. a), b) a c) znejú:
a)
medzi zakladateľmi obchodných spoločností, medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou, ako aj medzi spoločníkmi navzájom, pokiaľ ide o vzťahy týkajúce sa účasti na spoločnosti, ako aj vzťahy zo zmlúv, ktorými sa prevádza podiel spoločníka,
b)
medzi zakladateľmi družstva a medzi členom a družstvom, pokiaľ vyplývajú z členského vzťahu v družstve, ako aj zo zmlúv o prevode členských práv a povinností,
c)
z burzových obchodov a ich sprostredkovania (§ 642) a ďalej z odplatných zmlúv týkajúcich sa cenných papierov,“
a v písmene d) sa nahrádzajú slová „zmluvy o uložení cenných papierov a iných hodnôt“ slovami „zmluvy o bankovom uložení veci“.
12.
V § 261 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „a záložné právo k cenným papierom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom“.
13.
V tretej časti, hlave II názov dielu XXII znie:
„Zmluva o bankovom uložení veci“.
14.
§ 700 znie:
㤠700
Zmluvou o bankovom uložení veci sa zaväzuje banka prevziať určité veci okrem cenných papierov (predmet uloženia), aby ich uložila a spravovala, a uložiteľ sa zaväzuje platiť za to odplatu.“.
15.
V § 707 sa vypúšťajú slová „cenných papierov alebo“.
16.
V § 762 sa nahrádzajú slová „zmluvu o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt“ slovami „zmluvu o bankovom uložení veci“.
§ 102
1.
Zrušuje sa § 1 ods. 5, § 2 , § 4 ods. 4 posledná veta a § 7 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
2.
Zrušuje sa § 11 ods. 2 tretia veta zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
§ 103
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.
Kováč v. r.
1)
§ 155 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršieho predpisu.
3)
§ 11 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
4)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
5)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskoršieho predpisu.
6)
Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
9a)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a o tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
10)
Napr. § 22 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.
11)
Napr. § 155 Obchodného zákonníka, § 3 zákona č. 530/1990 Zb., § 23 zákona č. 92/1991 Zb., § 11 zákona č. 248/1992 Zb.
11a)
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.
14)
§ 345 Obchodného zákonníka.
15)
Napr. § 18 a 19 zákona č. 191/1950 Zb.
16)
Napr. § 156 ods. 3 Obchodného zákonníka, § 11 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb., § 7 zákona č. 528/1990 Zb. devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb.
17)
§ 4 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb.
§ 7 zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.
18)
Napr. § 16 zákona č. 191/1950 Zb., § 7 zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.
19)
Napr. § 313 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
24)
Napr. § 19 zákona č. 191/1950 Zb.
24a)
§ 24 ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
26)
§ 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 451/1992 Zb.).
27)
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 214/1992 o burze cenných papierov.
27a)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.
28)
Zákon ČNR č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky a obcí v Českej republike (rozpočtové pravidlá republiky) v znení neskorších predpisov.
Zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 56a nasl. Obchodného zákonníka.
29)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 141/1961 Zb. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon ČNR č. 337/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.
Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
32)
§ 24 zákona č. 214/1992 Zb.
32a)
§ 24 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
32b)
§ 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
32c)
§ 21 ods. 4 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.
32d)
Zákon č. 214/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
32f)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
33)
§ 9 zákona č. 248/1992 Zb.
§ 6 zákona č. 530/1990 Zb
36b)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon ČNR č. 552/1991 Zb. o štátnej kontrole.
Zákon SNR č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.
37a)
Napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 248/l992 Zb.
37c)
§ 38 zákona č. 2l/l992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
38)
39)
§ 1 a 42 zákona č. 21/1992 Zb.
40)
Zákon ČNR č. 97/1974 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
41)
§ 1 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. v nadväznosti na § 36 zákona č. 22/1992 Zb.
42)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
43)
Zákon č. 513/1991 Zb.