605/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

605
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. septembra 1992
o vedení evidencie odpadov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 písm. a) zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch nariaďuje:
Základné ustanovenia
§ 1
Pre účely vedenia evidencie odpadov sa odpady zaraďujú do kategórií a druhov podľa Kategorizácie a katalógu odpadov.1)
§ 2
(1)
Evidenciu odpadov vedú:
a)
pôvodca odpadov,2)
b)
právnická alebo fyzická osoba oprávnená na zber, výkup alebo úpravu odpadov,3)
c)
prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov (ďalej len „prevádzkovateľ“),4)
d)
prepravca a dopravca pri preprave odpadov.5)
(2)
Evidencia odpadov podľa § 3 až 5 tohto nariadenia sa nevedie, ak ročné množstvo odpadu neprekročilo
a)
100 kg nebezpečného odpadu s výnimkou nebezpečných odpadov uvedených v prílohe tohto nariadenia,
b)
1 tonu zvláštneho odpadu,
c)
10 ton ostatného odpadu.
§ 3
Evidenčný list o odpadoch
Právnické a fyzické osoby uvedené v § 2 písm. a) až c) tohto nariadenia vedú a spracúvajú za kalendárny rok na osobitnom tlačive evidenčný list o odpadoch.6)
§ 4
Hlásenie o vzniku a nakladaní so zvláštnym a nebezpečným odpadom
(1)
Pôvodca zvláštneho odpadu a právnická alebo fyzická osoba oprávnená na zber, výkup alebo úpravu zvláštnych odpadov vypracúva za kalendárny rok na osobitnom tlačive hlásenie o vzniku a nakladaní so zvláštnym a nebezpečným odpadom (ďalej len „hlásenie“)7) a zasiela ho príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.8)
(2)
Prevádzkovateľ a prepravca a dopravca vypracúva a zasiela hlásenie podľa odseku 1 len o nebezpečných odpadoch.9)
§ 5
Sprievodný list nebezpečných odpadov
(1)
Právnické a fyzické osoby uvedené v § 2 písm. a) až d) tohto nariadenia vyhotovujú pri preprave nebezpečných odpadov na osobitnom tlačive sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“)10) a o vyhotovených sprievodných listoch vedú evidenciu.
(2)
Sprievodný list je neoddeliteľnou súčasťou prepravných dokladov, vedených osobami uvedenými v odseku 1 podľa osobitných predpisov.11)
(3)
Evidencia vedená prepravcom a dopravcom podľa osobitných predpisov11) nie je týmto nariadením dotknutá.
§ 6
Registračný list skládky odpadov
(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov vedie na osobitnom tlačive registračný list skládky odpadov.12) Súčasťou registračného listu skládky je zoznam druhov odpadov, ktorých skládkovanie je na skládke povolené.
(2)
Registračný list skládky odpadov prevádzkovateľ zašle obvodnému úradu životného prostredia, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky,13) najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po dni začatia prevádzkovania skládky a aktualizuje ho každoročne najneskôr do 31. januára.
§ 7
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanovenia § 6 tohto nariadenia sa použije aj na vedenie evidencie skládok odpadov založených pred účinnosťou zákona o odpadoch s tým, že prevádzkovateľ zašle vyhotovený registračný list skládky odpadov príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najneskôr do 31. januára 1994.
(2)
Ak prevádzkovateľ skládky nie je známy, lehota na zaslanie registračného listu skládky odpadov uplynie po 6 mesiacoch odo dňa určenia prevádzkovateľa skládky;14) táto lehota však neuplynie skôr ako lehota uvedená v odseku 1.
§ 8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Mečiar v. r.
Príloha nariadenia vlády SR č. 605/1992 Zb.
Zoznam
vybraných nebezpečných odpadov
č. Názov - druh odpadu kód1)
1. Odpad ortuti, zvyšky obsahujúce ortuť, ortuťové výbojky a žiarivky 35326
2. Kal z galvanovní s obsahom kyanidov 51101
3. Kal z galvanovní s obsahom šesťmocného chrómu 51102
4. Odpadová kaliarenská soľ s obsahom kyanidov 51533
5. Odpadové koncentráty s obsahom šesťmocného chrómu 52712
6. Kal s obsahom kyanidov po spracovaní zemných olejov a zušľachťovaní uhlia 54923
7. Odpadový etylénchlorid (1,2-dichlóretán) 55201
8. Odpadové chlórbenzény 55202
9. Odpadový chloroform (trichlórmetán) 55203
10. Odpadový metylénchlorid (dichlórmetán) 55206
11. Odpadový monochlórfenol 55207
12. Odpadové chlórované parafíny 55208
13. Odpadový perchlóretylén (tetrachlóretylén) 55209
14. Odpadový tetrachlórmetán 55211
15. Odpadový trichlóretán 55212
16. Odpadový trichlóretylén 55213
17. Odpadové čistiace prostriedky (čistenie za studená) 55214
18. Odpadové zmesi rozpúšťadiel s obsahom halogenovaných organických rozpúšťadiel 55220
19. Kal s obsahom halogenovaných rozpúšťadiel 55401
20. Odpadové zmäkčovadlá s halogenovanými organickými zložkami 57201
21. Kal s obsahom plastov a halogenovaných rozpúšťadiel 57305
22. Polychlórované bifenily a terfenyly (PCB a PCT) 59901

1) Kód druhu odpadu podľa opatrenia Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov, vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.
1)
Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov, vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.
2)
6)
Tlačivo ŠEVT 01 300 0 (MŽP SR).
7)
Tlačivo ŠEVT 01 301 0 (MŽP SR).
10)
Tlačivo ŠEVT 01 304 0 (MŽP SR).
11)
Napr. zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.
12)
Tlačivo ŠEVT 01 303 0 (MŽP SR).
13)
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.
14)
§ 17 ods. 2 zákona SNR č. 494/1991 Zb.