629/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

629
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 26. augusta 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoločných štátnych hraniciach.
Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 1. novembra 1992.
Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Federálnom ministerstve vnútra.