633/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1992

633
ZÁKON
zo 16. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 22 sa vkladajú nové § 22a a 22b, ktoré znejú:
㤠22a
(1)
Súd na návrh osoby uvedenej v § 5 ods. 1 a 2 rozhodne, že rehabilitácia sa vzťahuje aj na čin v § 2 ods. 1 neuvedený, za ktorý bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest v spojení s činom, na ktorý sa rehabilitácia podľa § 2 ods. 1 vzťahuje, ak nejde o skutok uvedený v § 3 ods. 1 písm. b), c) a d) s výnimkou prípadov krajnej núdze alebo nutnej obrany a
a)
tento čin priamo súvisí s činom podliehajúcim rehabilitácii, alebo
b)
bol spáchaný na obranu vlastného života alebo slobody pri činnosti podliehajúcej rehabilitácii podľa § 2 ods. 1, za predpokladu, že k odsúdeniu došlo z dôvodu uvedeného v § 1. V tomto prípade súd odsudzujúci rozsudok zruší a trestné stíhanie zastaví aj ohľadne tohto trestného činu; inak návrh zamietne. Ustanovenie § 5 ods. 3 sa použije obdobne.
(2)
Pre podanie sťažnosti alebo námietok proti rozhodnutiu podľa odseku 1 sa ustanovenia § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 a 2 použijú obdobne.
§ 22b
(1)
Na návrh osoby uvedenej v § 5 ods. 1 alebo prokurátora rozhodne súd o rehabilitácii podľa § 22 ods. 1 aj v prípadoch, keď bolo podľa § 2 ods. 2 o rehabilitácii právoplatne rozhodnuté. V takom prípade zruší aj rozhodnutie o určení primeraného trestu podľa § 2 ods. 2.
(2)
Návrh podľa odseku 1 treba podať do jedného roka od účinnosti tohto zákona; najneskôr však do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 2 ods. 2. Ak prokurátor súhlasí s tým, aby sa použil § 2 ods. 3, rozhodne súd na neverejnom zasadaní; inak rozhoduje na verejnom zasadaní.“.
2.
V § 23 ods. 5 sa slová „do 10 rokov“ nahrádzajú slovami „do piatich rokov“.
3.
V § 24 ods. 2 sa slová „v lehote dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „v lehote troch rokov“; slová „tento čas“ sa nahrádzajú slovami „táto lehota pre uplatnenie nároku“.
4.
V § 30 ods. 1 sa dopĺňa tretia veta, ktorá znie: „Návrh na obnovu konania alebo sťažnosť pre porušenie zákona podané vo veciach uvedených v § 2 ods. 2, o ktorých sa do účinnosti tohto zákona nerozhodlo, sa považujú za návrh podaný podľa § 22a.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.
Kováč v. r.