637/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1993 do 31.03.2002

637
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a odmena za pracovnú pohotovosť“.
2.
V poznámke pod čiarou č. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Výnos Ministerstva vnútra SR z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (č. 424/1992 Zb.).“.
3.
§ 5 ods. 1 znie:
„(1)
Zamestnávateľ zaradí príslušníka do jednej z dvanástich platových tried, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.“.
4.
§ 5 ods. 4 znie:
„(4)
Zamestnávateľ zaradí príslušníka, ktorý ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium do šiestej až ôsmej platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.“.
5.
V § 5 ods. 7 písm. c) sa slová „vyučenie v odbore“ nahradzujú slovami „stredné vzdelanie“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „dosiahnutá po ukončení potrebného stupňa vzdelania uvedeného v katalógu alebo po ukončení vzdelania o jeden stupeň nižšieho u príslušníka zaradeného do platovej triedy podľa § 5 ods. 7 písm. c) a d),“.
7.
§ 6 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.“.
8.
V § 7 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
9.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Plat určený podľa odsekov 2 až 4 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom hore.“.
10.
V § 10 ods. 3 znie:
„(3)
Príslušníkovi, ktorý v subjektoch hospodárskej mobilizácie7a) vykonáva pracovné činnosti pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným vážnym rizikám pre brannú pohotovosť štátu alebo pri vyhlásení mimoriadnych opatrení, patrí príplatok vo výške 200 až 800 Kčs.“.
11.
Poznámka pod čiarou č. 7a) znie:
„7a)
§ 1 a 2 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 284/1992 Zb. o opatreniach hospodárskej mobilizácie.“.
12.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „v súvislosti s odchodom do starobného alebo invalidného dôchodku,“ nahradzujú slovami „po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok,“.
13.
§ 12 ods. 2 znie:
„(2)
Príplatky určené mesačnou sumou patria príslušníkovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.“.
14.
§ 16 ods. 1 znie:
„(1)
Zamestnávateľ môže upraviť niektoré podmienky a náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovení § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 4, § 7 ods. 3 a 4, § 8, § 10 ods. 2 a 3, § 11 v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.“.
15.
V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. sa vykonajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
16.
Znenie prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. sa nahrádza znením, ktoré je uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
17.
V prílohe č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. sa vykonajú zmeny uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
Čl. II
Zamestnávateľ ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax príslušníkov podľa § 6 nariadenia vlády.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993 s výnimkou prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 637/1992 Zb.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Zmeny a doplnky katalógu odborných pracovných činností v Zbore požiarnej ochrany Slovenskej republiky
V 5. platovej triede sa v prvej vete za slovo „prostriedkov,“ vkladajú tieto slová: „dýchacej techniky,“.
Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 637/1992 Zb.
Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Kčs/mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2200 2420 2660 2930 3220 3540 3900 4290 4720 5190 5710 6280
2 do 6 2300 2530 2780 3060 3360 3700 4070 4480 4930 5420 5970 6560
3 do 9 2400 2640 2900 3190 3510 3860 4240 4670 5140 5650 6220 6840
4 do 12 2490 2740 3030 3320 3650 4020 4420 4860 5340 5870 6460 7110
5 do 15 2590 2850 3140 3450 3790 4170 4590 5050 5550 6110 6720 7390
6 do 18 2690 2960 3250 3580 3940 4330 4760 5240 5760 6340 6970 7670
7 do 21 2790 3070 3370 3710 4080 4490 4940 5430 5970 6570 7220 7950
8 do 24 2880 3170 3490 3840 4220 4650 5110 5620 6180 6800 7480 8230
9 do 27 2980 3280 3610 3970 4370 4800 5280 5810 6390 7030 7730 8510
10 nad 27 3080 3390 3730 4100 4510 4960 5460 6000 6600 7260 7990 8790

Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 637/1992 Zb.
Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Zmeny príplatkov za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Príplatky vo funkciách 1. až 5. v orgánoch s republikovou pôsobnosťou sa menia takto:
„Funkcia orgán s republikovou
pôsobnosťou Kčs/mes.
1 . Náčelník hlavnej správy 4000 - 5000
2. Zástupca náčelníka 1500 - 3800
3. Náčelník odboru 800 - 2500
4. Náčelník zariadenia 800 - 2500
5. Náčelník oddelenia 500 - 1500 “.