644/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1992

644
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 28. októbra 1992 bola v Bonne podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej nákladnej cestnej doprave.
Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 ods. 1 dňom podpisu.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
DOHODA
medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej nákladnej cestnej doprave
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko
vedené prianím upraviť a podporiť medzinárodnú cestnú dopravu sa dohodli takto:
Článok 1
Táto Dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú cestnú dopravu vecí medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko a tranzitnú cestnú dopravu týmito štátmi, prevádzkovanú podnikateľmi, ktorí sú na vykonávanie týchto prepráv oprávnení.
Článok 2
Podnikatelia v nákladnej cestnej doprave potrebujú pre prepravy medzi štátom, v ktorom je použité vozidlo registrované, a druhým štátom (preprava medzi oboma štátmi), ako aj pre tranzitnú dopravu druhým štátom, povolenie tohto štátu.
Článok 3
(1)
Povolenie sa udeľuje podnikateľovi. Platí iba pre neho a je neprenosné.
(2)
Povolenie je potrebné pre každý nákladný automobil a pre každý ťahač. Platí súčasne pre ťahaný príves alebo náves nezávisle od miesta jeho registrácie.
(3)
Povolenie platí pre dopravu medzi oboma štátmi a pre tranzitnú dopravu, pre ľubovoľný počet jázd v priebehu v ňom určeného obdobia (časové povolenie), alebo pre jednu alebo pre viac jázd tam a späť v období určenom v povolení (na jazdu).
(4)
Prepravy medzi druhým a tretím štátom sú dovolené iba vtedy, keď sa po obvyklej ceste prechádza štát, v ktorom je vozidlo registrované, alebo ak sú pre to vydané osobitné povolenia.
(5)
Povolenie neoprávňuje vykonávať prepravy vecí medzi dvoma miestami ležiacimi na výsostnom území druhého štátu.
Článok 4
(1)
Povolenie sa nevyžaduje pre:
1.
jazdy s prázdnymi motorovými vozidlami, pokiaľ nejde o vozidlá, ktoré sú obchodným tovarom,
2.
prepravy vecí motorovými vozidlami, ktorých prípustná celková hmotnosť včítane celkovej hmotnosti prívesu nepresahuje 6 t, alebo ktorých užitočná hmotnosť včítane užitočnej hmotnosti prívesu nepresahuje 3,5 t,
3.
prepravy sťahovaných zvrškov,
4.
prepravy umeleckých predmetov a diel,
5.
prepravy predmetov a zariadení určených pre divadelné, hudobné a filmové predstavenia, trhy a výstavby alebo pre rozhlasové, televízne a filmové nakrúcania, pokiaľ sa tieto predmety alebo zariadenia dovážajú alebo vyvážajú len dočasne,
6.
prevozy zosnulých,
7.
príležitostné prepravy leteckých zásielok na a z letísk pri odklone leteckých služieb,
8.
prepravy poštových zásielok,
9.
prepravy poškodených alebo opravu vyžadujúcich vozidiel (spätný prevoz),
10.
prepravy liekov a zdravotníckych prístrojov, vybavenia a ďalšieho materiálu určeného pre poskytovanie pomoci v naliehavých prípadoch (osobitne pri živelných pohromách),
11.
prepravy živých zvierat,
12.
batožiny prepravované v prívesoch autobusov,
13.
prepravy cenného tovaru (napr. ušľachtilých kovov) v špeciálnych vozidlách, ktoré sprevádza polícia alebo iné bezpečnostné orgány,
14.
prepravy vecí automobilmi medzi miestami v prihraničných oblastiach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Spolkovej republiky Nemecko, keď celková vzdialenosť prepravy nepresahuje 100 km vzdušnou čiarou. Prihraničné oblasti sú v území v šírke 25 km vzdušnou čiarou po oboch stranách štátnych hraníc. Miesta, ktoré ležia v jednej z uvedených prihraničných oblastí, sú uvedené v zozname odsúhlasenom Zmiešanou komisiou podľa článku 8 Dohody.
(2)
Zmiešaná komisia podľa článku 8 Dohody môže vyňať z povoľovania ďalšie prepravy.
Článok 5
(1)
Potrebné povolenia pre podnikateľov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky udeľuje spolkový minister dopravy Spolkovej republiky Nemecko a vydávajú príslušné úrady Českej republiky a Slovenskej republiky.
(2)
Potrebné povolenia pre podnikateľov Spolkovej republiky Nemecko udeľujú príslušné úrady Českej republiky a Slovenskej republiky a vydávajú spolkový minister dopravy Spolkovej republiky Nemecko alebo ním poverené úrady.
Článok 6
(1)
Zmiešaná komisia podľa článku 8 Dohody dohodne potrebný počet povolení pre každý štát na rok s prihliadnutím na vývoj zahraničného obchodu a tranzitnú dopravu.
(2)
Dohodnutý počet povolení možno podľa podmienok článku 8 Dohody v prípade potreby zmeniť.
(3)
Obsah a vzor povolenia dohodne Zmiešaná komisia podľa článku 8 Dohody.
Článok 7
(1)
Podnikatelia sú povinní dodržiavať predpisy pre dopravu a vozidlá platné v druhom štáte, ako aj príslušné platné colné predpisy.
(2)
Pri závažných alebo opakovaných priestupkoch podnikateľa a jeho cestujúceho personálu proti predpisom platným v druhom štáte, alebo proti ustanoveniam tejto Dohody, použijú príslušné úrady štátu, v ktorom je vozidlo registrované, na žiadosť príslušného úradu štátu, kde k priestupku došlo, jedno z týchto opatrení:
a)
vyzvať zodpovedného podnikateľa, aby dodržiaval platné predpisy (výstraha),
b)
prechodne vylúčiť z prevádzky,
c)
zastaviť vydávanie povolenia zodpovednému podnikateľovi alebo odobrať už udelené povolenie na dobu, po ktorú príslušný úrad druhého štátu vylúčil podnikateľa z dopravy.
Opatrenie podľa písmena b) môže použiť aj priamo príslušný úrad štátu, na ktorého výsostnom území k priestupku došlo.
(3)
Príslušné úrady oboch štátov sa navzájom upovedomia o prijatých opatreniach v súlade s vnútroštátnymi predpismi pre odovzdávanie osobných údajov.
Článok 8
Zástupcovia ministerstiev dopravy oboch zmluvných strán zriadia Zmiešanú komisiu, tá sa schádza na žiadosť jednej strany za účelom zabezpečovania riadneho vykonávania tejto Dohody. V prípade potreby vypracuje Zmiešaná komisia za účasti ďalších príslušných orgánov návrhy na prispôsobenie Dohody rozvoju dopravy a zmeneným právnym predpisom.
Článok 9
Táto Dohoda sa netýka práv a povinností vyplývajúcich pre každý zo štátov z už uzavretých dvoch alebo viacstranných dohôd v oblasti medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.
Článok 10
(1)
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.
(2)
Táto Dohoda platí jeden rok po nadobudnutí platnosti. Potom zostáva v platnosti bez obmedzenia, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán v trojmesačnej lehote písomne nevypovie, v tomto prípade skončí platnosť Dohody tri mesiace po dôjdení oznámenia výpovede.
Dané v Bonne 28. októbra 1992 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
P. Vybíral v. r.
Za vládu Spolkovej republiky Nemecko:
H. Dieckmann v. r.
W. Knittel v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.