65/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

65
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 23. ledna 1992,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. a podle § 13 písm. h) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 2 odst. 3 zní:
„(3)
Žák nebo uchazeč podává přihlášku, na které může uvést dvě střední školy v pořadí, které odpovídá jeho zájmu.“.
2.
V § 2 odst. 4 věta před dvojtečkou zní: „Žák základní školy odevzdá přihlášku ke studiu v učebních a studijních oborech ve středních školách na předepsaném tiskopisu řediteli základní školy; pokud zák základní školy uvede na přihlášce dvě střední školy, odevzdá dva stejnopisy přihlášky ke studiu v učebních a studijních oborech ve středních školách na předepsaném tiskopisu řediteli základní školy:“.
3.
V § 2 odst. 8 se v první větě za slova „učebního oboru“ doplňuje tečka a zbytek věty se vypouští.
4.
V § 2 odst. 13 věta před dvojtečkou zní: „Ředitel základní školy nebo uchazeč odešlou stejnopis přihlášky na obě uvedené střední školy:“.
5.
V § 2 odst. 13 písm. a) se mezi slova „zkouška“ a „do 15. února“ vkládá čárka.
6.
V § 3 odst. 3 zní:
„(3)
V učebních a studijních oborech může ředitel školy rozhodnou o konání přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se konají:
a)
v úterý v posledním úplném týdnu dubna pro školy uvedené v přihlášce na prvním místě,
b)
ve čtvrtek v druhém úplném týdnu května pro školy uvedené v přihlášce na druhém místě.“.
7.
V § 3 v odstavci 4 se v druhé větě vypouští slova „a ve čtvrtek“.
8.
V § 4 odst. 1 zní:
„(1)
Ředitel školy odešle žákovi nebo uchazeči, případně jeho zákonnému zástupci písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu do sedmi dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Žák nebo uchazeč přijatý v prvním termínu se zkoušek v druhém termínu nezúčastní. Ředitel školy zároveň odešle kopii rozhodnutí o přijetí na školu uvedenou v přihlášce na druhém místě.“.
9.
V § 4 se vypouští odstavec 2.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
10.
V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, které zní:
„(2)
Pokud školský úřad vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka nebo uchazeče na školu uvedenou na prvním místě, vyrozumí o tom ředitele školy, kterou žák nebo uchazeč uvedl na druhém místě.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Vopěnka v. r.