71/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1992 do 28.04.1993

71
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. januára 1991
o súdnych poplatkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet súdnych poplatkov
Súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len „poplatkový úkon“) uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.
§ 2
Poplatníci
(1)
Poplatníkom je:
a)
navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
b)
účastník zmieru uzavretého v zmierovacom konaní,1)
c)
obaja účastníci v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jeden z nich podľa rozhodnutia súdu,
d)
dlžník v konkurznom alebo vyrovnacom konaní.
(2)
Ak je navrhovateľ konania od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania navrhovateľovi.
(3)
Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.
(4)
V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Ak poplatník bol v týchto konaniach čiastočne alebo úplne úspešný, rozhodne o povinnosti úhrady poplatku súd. Poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný.
§ 3
Príslušnosť
Poplatky vyberajú:
a)
súdy,2)
b)
orgány štátnej správy súdov,3)
c)
orgány prokuratúry.
§ 4
Oslobodenie od poplatku
(1)
Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach:
a)
opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti a osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,
b)
spôsobilosti na právne úkony,
c)
náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom,
d)
nemocenského poistenia, zdravotníckeho poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
e)
výkonu rozhodnutí na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,
f)
plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
g)
opravy chýb v zoznamoch voličov,
h)
odvolania proti rozhodnutiu štátneho notárstva,
ch)
vyslovenia prístupnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti.
(2)
Od poplatku sú oslobodení:
a)
Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, Česká republika, štátne fondy, rozpočtové organizácie,
b)
obce v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
c)
nadácie a charitatívne, humanitárne a ekologické organizácie,
d)
navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru,
e)
navrhovateľ v konaní o určenie výživného,
f)
nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím,
g)
zdravotnícke a sociálne zariadenia v konaní o spôsobilosti na právne úkony,
h)
prokurátor v konaní začatom na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
ch)
maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva,
i)
navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
j)
navrhovateľ v konaní o poddlžníckej žalobe,
k)
vojaci základnej (náhradnej) služby, občania vykonávajúci civilnú službu, ktorá je postavená na úroveň základnej (náhradnej) služby, príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v konaní o preskúmanie rozhodnutia služobného orgánu podľa osobitných predpisov,
l)
dlžník pri podaní návrhu na konkurzné konanie,
m)
diplomatickí zástupcovia poverení v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú česko-slovenskými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť.
(3)
Od poplatku je ďalej oslobodené úspešné konanie alebo úspešní účastníci konania podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách a v ďalších konaniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.4)
(4)
Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o výkone rozhodnutia a konanie o dovolaní.
§ 5
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1)
Poplatková povinnosť vzniká:
a)
podaním návrhu alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ,
b)
schválením zmieru v zmierovacom konaní,
c)
spísaním podania do zápisnice pred okresným (obvodným súdom),
d)
v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť poplatok uložila v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej.
(2)
Právoplatným uznesením súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku poplatková povinnosť v celom rozsahu zaniká.
§ 6
Sadzba poplatku
(1)
Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) alebo pevnou sumou.
(2)
Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.
§ 7
Základ poplatku pri percentnej sadzbe
(1)
Pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu. Ak nie je možné základ poplatku takto zistiť, je základom poplatku cena obvyklá v mieste a v čase podania návrhu na vykonanie poplatkového úkonu. Ak je základom poplatku cena nehnuteľností, touto cenou sa rozumie cena zistená podľa osobitných predpisov.5)
(2)
Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je sama predmetom poplatkového úkonu.
(3)
Poplatník je povinný uviesť cenu predmetu poplatkového úkonu. Ak tak neurobí, alebo ak uvedie cenu zjavne nízku, cenu určí súd.
(4)
Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení.
(5)
Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri roky, za cenu plnenia sa považuje trojnásobok ceny ročného plnenia. To isté platí o cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
(6)
Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatkového úkonu, poplatok sa doplatí. V odvolacom konaní sa poplatok doplatí len vtedy, keď sa zvýši cena predmetu poplatkového úkonu na návrh. Ak sa po podaní návrhu obmedzí predmet poplatkového úkonu pred prvým pojednávaním, vráti sa zodpovedajúca časť poplatku.
(7)
V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.
(8)
V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom.
(9)
V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie.
(10)
Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé sto koruny dolu a vyrubený poplatok na celé koruny nahor.
§ 8
Splatnosť poplatku
(1)
Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.
(2)
Poplatok za spísanie podania do zápisnice, odvolania alebo dovolania proti rozhodnutiu, je splatný jeho spísaním do zápisnice.
(3)
Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok, alebo ktorým sa schválil zmier.
§ 9
Platenie poplatku
(1)
Poplatok sa platí na účet súdu, za ktorého poplatkový úkon sa poplatok vyberá. Pokiaľ neprevyšuje 1000 Kčs môže sa platiť i kolkovými známkami.
(2)
Poplatok za úkon prokuratúry sa platí vždy kolkovými známkami.
(3)
V odvolacom konaní sa poplatok platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(4)
V konaní o dovolaní sa poplatok platí na účet súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni.
(5)
V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí na účet súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.
(6)
V konaní o obnove konania sa poplatok platí na účet súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni.
§ 10
Následky nezaplatenia poplatku
(1)
Ak sa poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania nezaplatil celkom, a to ani dodatočne v lehote, ktorú súd vo výzve určil, uskutoční súd konanie
a)
o odvolaní a o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov,6)
b)
ak je v tej istej veci rozšírený návrh alebo podaný vzájomný návrh,
c)
ak v konkurznom konaní zaplatil poplatok aspoň jeden z navrhovateľov - veriteľov.
(2)
V ostatných prípadoch súd konanie zastaví, ak už nezačal konať vo veci samej a ak o následkoch nezaplatenie poplatku poplatníka poučil.
(3)
Ak sa poplatok zaplatí do konca lehoty na odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenia poplatku, súd prvého stupňa toto uznesenie zruší.
(4)
Konanie sa nezastaví, ak sa poplatok nezaplatil za spísanie podania do zápisnice.
(5)
Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry, alebo o návrh na vykonanie iného úkonu súdom, ako je uvedený v odseku 4, poplatkový úkon sa nevykoná, pokiaľ sa poplatok nezaplatí.
§ 11
Vrátenie poplatku
(1)
Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý bezdôvodne zaplatený poplatok prevzal.
(2)
Ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti.
(3)
Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania, dovolania alebo podaním návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánov verejnej správy sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov.
(4)
Okrem poplatku v rozvodovom konaní sa poplatok vracia krátený o sumu 50 Kčs.
(5)
Poplatok sa vráti v plnej výške, ak žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti podľa osobitných predpisov7) bola vybavená kladne.
(6)
Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku zaplatený kolkovými známkami, súd alebo orgány štátnej správy súdov, zašlú odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení príslušnému daňovému úradu, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti.
Konanie
§ 12
(1)
Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd.
(2)
Vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Vo veciach poplatku za preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy rozhoduje súd, ktorý preskúmal toto rozhodnutie. Vo veciach poplatku za obnovu konania rozhoduje súd, ktorý rozhoduje o povolení obnovy.
(3)
Ak vydá súd nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, takéto rozhodnutie zruší aj bez návrhu.
§ 13
(1)
Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.
(2)
Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil, uplynulo desať rokov.
(3)
O vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený.
§ 14
Na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok a predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.8)
§ 15
Kontrola správnosti vyberania poplatkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, daňové riaditeľstvá a krajské súdy kontrolujú na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov, či sa poplatky vyberajú a odvádzajú v správnej výške, riadne a včas. Daňové riaditeľstvá tiež kontrolujú vyberanie poplatkov za úkony prokuratúry.
§ 16
Rozpočtové určenie
Poplatky vyberané na území Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1)
Z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po účinnosti tohto zákona.
(2)
Poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške určenej týmto zákonom.
(3)
Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na účet orgánu hospodárskej arbitráže.
§ 18
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky môže
a)
urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z vykonávania zákona vzniknúť,
b)
poveriť orgány štátnej správy súdov na povoľovanie úľav a vymedziť rozsah ich oprávnenia.
§ 19
Zrušujú sa:
a)
zákon Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch,
b)
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 142/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch,
c)
s platnosťou pre územie Slovenskej republiky nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky, a pokyny Ministerstva financií č. 153/22 493/1961 pre platenie arbitrážnych poplatkov upravených nariadením ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky (Úradný list čiastka 24/1961),
d)
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách pri súdnych poplatkoch (reg. v čiastke 60/1991 Zb.).
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb.
SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV
I. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní
Položka 1
Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba
a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 4 %, najmenej 200 Kčsnajviac 100 000 Kčs
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 500 Sk
Poznámky:
1. Zo vzájomného návrhu odporcu sa platí poplatok podľa tej sadzby. aká by sa použila, keby sa tento návrh podal samostatne.
2. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, sa poplatok vyberie podľa písmena b) tejto položky. Ak ide o určenie vlastníctva, poplatok sa vyrubí z ceny predmetu, ku ktorému sa má vlastníctvo určiť.
3. Ak odporca žiada, aby súd rozhodol o vzájomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú návrhom, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje cenu predmetu konania podľa návrhu.
4. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania.
5. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.
6. Pre určenie ceny predmetu konania pri návrhu na vylúčenie veci je rozhodujúcou cena vylučovanej veci.
7. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok i pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu. Odpor proti platobnému rozkazu poplatku nepodlieha. Obdobne to platí o zmenkovom a šekovom konaní a o námietkach v týchto konaniach.
8. Ak ide o návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, platí sa poplatok podľa písmena b) tejto položky.
Položka 2
Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach
a) v sporoch o peňažnú pohľadávku z ceny predmetu konania 4 %, najmenej 500 Kčs najviac 500 000 Kčs
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 1000 Kčs
Položka 3
Z návrhu na začatie konania
a) z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 3000 Kčs
b) z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 3000 Kčs
c) o neplatnosti rozhodcovských zmlúv a o zrušení nálezov vydávaných rozhodcami na základe rozhodcovskej zmluvy 3000 Kčs
Položka 4
a) Za návrh každého z veriteľov na vyhlásenie konkurzu 500 Kčs
b) Za podania veriteľov, ktoré obsahujú prihlášku pohľadávky v konkurznom a vyrovnacom konaní 200 Kčs
c) Za návrh dlžníka na vyrovnacie konanie 500 Kčs
Poznámky: Ak boli podané samostatné návrhy podľa § 15 ods. 1, § 19 ods. 2, § 23 ods. 2, § 24 ods. 1 a § 26 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa platí poplatok podľa položky 1 písmena b).
Položka 5
a) Za konkurzné konanie 1 % zo speňaženej sumy z podstaty najviac 50 000 Kčs
b) Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním 0,5 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov najviac 20 000 Kčs
c) Za vyrovnacie konanie 0,25 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov najviac 10 000 Kčs
Položka 6
a) Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 500 Kčs
b) Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania 2 %, najmenej 200 Kčs najviac 2000 Kčs
Poznámka: Poznámka č. 4 k položke 1 platí aj pre písmeno b) tejto položky.
Položka 7
Z návrhu na začatie konania
a) o rozvode manželstva 1000 Kčs
b) o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je 500 Kčs
c) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 1000 Kčs
d) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 2000 Kčs a 4 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy
e) vo veciach podľa zákona č. 86/1991 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch 1000 Kčs
Poznámky: 1. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej.2. Ak odvolacie konanie smeruje iba proti výroku o úprave pomerov detí na čas po rozvode, poplatok sa neplatí.
Položka 8
a) Za konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného manžela, vo veciach výživy medzi rodičmi a plnoletými deťmi a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 200 Kčs
b) Z návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 200 Kčs
Položka 9
Za konanie o určenie otcovstva a zapretie otcovstva 300 Kčs
Poznámky: 1. Poplatok v rovnakej sadzbe sa platí aj v odvolacom konaní.2. Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.
Položka 10
a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 1000 Kčs
b) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný alebo krajský súd, a za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch 500 Kčs
c) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky 1000 Kčs
d) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 1000 Kčs
Položka 11
Za schválený zmier uzavretý v zmierovacom konaní
a) z hodnoty predmetu zmieru 2 %, najmenej 200 Kčs
b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi 300 Kčs
Poznámky: 1. Z návrhu na zmierovacie konanie sa poplatok neplatí.2. Zmierom sa rozumie zmier schválený súdom podľa § 67 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Položka 12
Z návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru 500 Kčs
Poznámky: 1. Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.2. Ak sa v pôvodnom konaní nekonalo odvolacie konanie a v odvolacom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z takéhoto odvolania sa platí poplatok podľa príslušnej položky.
Položka 13
Z návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia
a) z vymáhaného nároku 2 %, najmenej 100 Kčs
b) ak nemožno vymáhaný nárok oceniť peniazmi 300 Kčs
Poznámky: 1. Ak sa spojí v návrhu na základe toho istého vykonateľného rozhodnutia výkon rozhodnutia niekoľkými spôsobmi, zaplatí sa súčet príslušných poplatkov.2. Návrhy na zastavenie výkonu rozhodnutí alebo ich odklad a odvolania vo veci výkonu rozhodnutí poplatku nepodliehajú.
Položka 14
Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie 2 %, najmenej 200 Kčs
Položka 15
V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie v tomto konaní
a) z hodnoty predmetu konania 2 %, najmenej 200 Kčs
b) ako nemožno predmet konania oceniť peniazmi 300 Kčs
Položka 16
Z návrhu na obnovu konania 500 Kčs
Poznámky: 1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní.2. Poznámky č. 1 a 2 k položke platia primerane aj pre túto položku.
Spoločná poznámka k položkám 1, 6, 7, 9, 14 a 16: Ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania alebo dovolania, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu I.stupňa, dovolania, alebo za obnovu konania neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok zaplatil.
Položka 17
Vo veciach obchodného registra
a) z návrhu na prvý zápis alebo výmaz obchodných družstiev a iných právnických osôb 3000 Kčs
b) z návrhu na prvý zápis alebo výmaz pre fyzické osoby 1000 Kčs
c) z návrhu na zmeny a doplnenie v obchodnom registri, ak nie je ďalej ustanovené inak 500 Kčs
d) z návrhu na zápis alebo výmaz osôb oprávnených konať za subjekt zapísaný v obchodnom registri a zaň podpisovať, vrátane prokuristov a likvidátorov, za každú osobu 200 Kčs
e) z návrhu na zápis zmeny bydliska osôb uvedených pod písmenom d) 100 Kčs
f) z návrhu na zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti registrovým súdom 1000 Kčs
g) za iné úkony obchodného registra, pokiaľ nie sú obsiahnuté v ďalších položkách sadzobníka 100 Kčs
Poznámky: 1. Ak je v jednom podaní na zápis do obchodného registra zahrnutých viac návrhov, spoplatňuje sa každý návrh osobitne.2. Ak sa navrhuje v jedinom návrhu na zápis zmeny stanov v niekoľkých smeroch, spoplatní sa návrh jediným poplatkom uvedeným pod písmenom c).3. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na súde príslušnom pre odštepný závod, ktorých sídlo je mimo obvodu súdu príslušného pre podnikateľa, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre podnikateľa.4. Ak navrhovateľ vzal návrh na zápis do obchodného registra späť pred jeho vykonaním, poplatok sa vráti.5. Odvolania vo veciach obchodného registra poplatku nepodliehajú.6. Ak sa súd koná bez návrhu, aby bola dosiahnutá zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom, vyrúbi poplatok podľa sadzieb ustanovených v písmenách a) až g) tejto položky, zvýšený o jednu polovicu.
Položka 18
Z návrhu na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii 2000 Kčs
II. Poplatky za úkony súdov
Položka 19
Za spísanie podania alebo za spísanie odvolania proti rozhodnutiu alebo dovolania a návrhu na výkon rozhodnutia do zápisnice
a) vo veciach majetkových nárokov oceniteľných peniazmi pri cene predmetov konania
do 1000 Kčs 200 Kčs
vyše 1000 Kčs do 5000 Kčs 300 Kčs
vyše 5000 Kčs do 10 000 Kčs 400 Kčs
vyše 10 000 Kčs do 200 000 Kčs 400 Kčs a 10 Kčs za každých začatých 1000 Kčs
vyše 200 000 Kčs 2300 Kčs a 10 Kčs za každých začatých 10 000 Kčs
b) v iných veciach, ktoré nie sú oceniteľné peniazmi 300 Kčs
c) vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov 500 Kčs
d) vo veciach výkonu rozhodnutia, ak ide o peňažné plnenie polovicu sadzby pod písmenom a)
e) vo veciach výkonu rozhodnutia, ak ide o nepeňažné plnenie 500 Kčs
Poznámka: Poplatok sa vyberie po spísaní zápisnice.
Položka 20
Za pomoc súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa § 260 Občianskeho súdneho poriadku, okrem pomoci pred vymáhaním výživného pre maloleté deti 100 Kčs
Položka 21
Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z listín, zápisníc a iných súdnych spisov a za vyhotovenie rovnopisu podania a ich príloh, na predloženie ktorých bol účastník márne vyzývaný, za každú začatú stranu prvopisu 20 Kčs
Poznámka: Poplatku nepodlieha odpis zápisnice o pojednávaní súdu, vyhotovený prieklepom bez záhlavia a bez overenia.
Položka 22
Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 100 Kčs
Poznámka: Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov.
Položka 23
Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 20 Kčs
Položka 24
Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo kópia sa overuje
a) v slovenskom a českom jazyku 20 Kčs
b) v inom jazyku 50 Kčs
Poznámky: 1. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie notárskych poplatkov alebo na účely evidencie nehnuteľností. Na týchto odpisoch musí však byť vyznačený účel, na ktorý boli vyhotovené.2. Česko-slovenskí občania maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti platia za overenie odpisu alebo kópie listiny spísanej v jazyku svojej národnosti poplatok v rovnakej výške, v akej sa platí za overenie odpisu alebo kópie listiny v slovenskom alebo českom jazyku, pokiaľ k overeniu dôjde v oblasti obývanej príslušnou národnosťou.
Položka 25
Za zaslanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich žiadateľ nahliadol 50 Kčs
Poznámka: Poplatok podľa tejto položky sa vyberie aj vtedy, keď žiadateľom je účastník, ktorý zaplatil poplatok z návrhu na začatie konania.
Položka 26
Z návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti 100 Kčs
Poznámka: Poznámka k položke 25 platí aj pre túto položku.
III. Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov
Položka 27
Za žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu 200 Kčs
Poznámka: Ide o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu,ktorý spočíva v prieťahoch v konaní, nevhodnom správaní súdnych osôb alebo v narušovaní dôstojnosti konania pred súdom.
Položka 28
Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom 20 Kčs
Položka 29
Za oznámenie mena znalca alebo tlmočníka zo zoznamu znalcov a tlmočníkov 20 Kčs
IV. Poplatky za úkony prokuratúry
Položka 30:
Za výpis z registra trestov (aj negatívny) 30 Kčs
2)
3)
§ 7 zákona SNR č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov).
4)
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
5)
Vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov.
8)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.