71/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.05.2001

71
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. januára 1991
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet súdnych poplatkov
(1)
Súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len „poplatkový úkon“) uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „sadzobník“), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.
(2)
Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.
§ 2
Poplatníci
(1)
Poplatníkom je:
a)
navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
b)
účastník zmieru uzavretého v zmierovacom konaní,1)
c)
obaja účastníci v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jeden z nich podľa rozhodnutia súdu,
d)
dlžník v konkurznom alebo vyrovnacom konaní,
e)
dedič v konaní o dedičstve.
(2)
Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi.
(3)
Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.
(4)
V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný.
§ 3
Príslušnosť
Poplatky vyberajú:
a)
súdy,2)
b)
orgány štátnej správy súdov,3)
c)
orgány prokuratúry.
§ 4
Oslobodenie od poplatku
(1)
Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach
a)
opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,
b)
spôsobilosti na právne úkony,
c)
náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom,
d)
zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci3b) a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
e)
výkonu rozhodnutí na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,
f)
plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
g)
opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov,
h)
vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
i)
vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti.
(2)
Od poplatku sú oslobodení:
a)
Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy,3a) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa.
b)
obce v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
c)
nadácie a charitatívne, humanitárne a ekologické organizácie,
d)
navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru,
e)
navrhovateľ v konaní o určenie výživného,
f)
nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím,
g)
prokurátor v konaní začatom na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
h)
maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva,
ch)
navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
i)
navrhovateľ v konaní o poddlžníckej žalobe,
j)
vojaci základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej služby, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov podľa osobitných predpisov3d) a odvedenci v konaní o zaradenie do evidencie osôb povinných vykonať civilnú službu,3e)
k)
veriteľ a dlžník pri podaní návrhu na konkurzné konanie,
l)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť.
m)
navrhovateľ podľa § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
n)
navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy4).
o)
cudzinec v konaní o priznanie postavenia utečenca.4a)
(3)
Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia.
§ 5
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1)
Poplatková povinnosť vzniká:
a)
podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ,
b)
schválením zmieru v zmierovacom konaní,
c)
spísaním podania do zápisnice pred súdom,
d)
vydaním rozhodnutia o dedičstve,
e)
v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť poplatok uložila v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej.
(2)
Právoplatným uznesením súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku poplatková povinnosť v celom rozsahu zaniká.
§ 6
Sadzba poplatku
(1)
Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) alebo pevnou sumou.
(2)
Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.
§ 7
Základ poplatku pri percentnej sadzbe
(1)
Pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu. Ak nie je možné základ poplatku takto zistiť, je základom poplatku cena obvyklá v mieste a v čase podania návrhu na vykonanie poplatkového úkonu. Ak je základom poplatku cena nehnuteľností, touto cenou sa rozumie cena zistená podľa osobitných predpisov.5)
(2)
Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu.
(3)
Poplatník je povinný uviesť cenu predmetu poplatkového úkonu. Ak tak neurobí, alebo ak uvedie cenu zjavne nízku, cenu určí súd.
(4)
Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení.
(5)
Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri roky, za cenu plnenia sa považuje trojnásobok ceny ročného plnenia. To isté platí o cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
(6)
Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatkového úkonu, poplatok sa doplatí. V odvolacom konaní sa poplatok doplatí len vtedy, keď sa zvýši cena predmetu poplatkového úkonu na návrh. Ak sa po podaní návrhu obmedzí predmet poplatkového úkonu pred prvým pojednávaním, vráti sa zodpovedajúca časť poplatku.
(7)
V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.
(8)
V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom.
(9)
V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie.
(10)
Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé sto koruny dolu a vyrubený poplatok na celé koruny nahor.
(11)
Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný prvý deň v mesiaci, v ktorom je poplatok splatný, alebo v ktorom súd o sume poplatku rozhoduje.
§ 8
Splatnosť poplatku
(1)
Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.
(2)
Poplatok za spísanie podania do zápisnice, odvolania alebo dovolania proti rozhodnutiu, je splatný jeho spísaním do zápisnice.
(3)
Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok, alebo ktorým sa schválil zmier.
§ 9
Platenie poplatku
(1)
Poplatok sa platí na účet súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. Ak poplatok neprevyšuje 10 000 Sk, môže sa platiť kolkovými známkami.
(2)
Poplatok za úkon prokuratúry sa platí vždy kolkovými známkami.
(3)
V odvolacom konaní sa poplatok platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(4)
V konaní o dovolaní sa poplatok platí na účet súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni.
(5)
V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí na účet súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.
(6)
V konaní o obnove konania sa poplatok platí na účet súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni.
(7)
Poplatky sa vyrubujú a vyberajú v slovenskej mene.
§ 10
Následky nezaplatenia poplatku
(1)
Ak sa poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania nezaplatil celkom, a to ani dodatočne v lehote, ktorú súd vo výzve určil, uskutoční súd konanie
a)
o odvolaní a o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov,6)
b)
ak je v tej istej veci rozšírený návrh alebo podaný vzájomný návrh,
(2)
V ostatných prípadoch súd konanie zastaví, ak už nezačal konať vo veci samej a ak o následkoch nezaplatenie poplatku poplatníka poučil.
(3)
Ak sa poplatok zaplatí do konca lehoty na odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenia poplatku, súd prvého stupňa toto uznesenie zruší.
(4)
Konanie sa nezastaví, ak sa poplatok nezaplatil za spísanie podania do zápisnice.
(5)
Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry, alebo o návrh na vykonanie iného úkonu súdom, ako je uvedený v odseku 4, poplatkový úkon sa nevykoná, pokiaľ sa poplatok nezaplatí.
§ 11
Vrátenie poplatku
(1)
Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. Poplatok sa taktiež vráti, ak súd vráti návrh navrhovateľovi pre nedostatok právomoci. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý bezdôvodne zaplatený poplatok prevzal.
(2)
Ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 50 Sk.
(3)
Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. Poplatok sa tiež vráti, ak sa návrh vzal späť pred vydaním platobného rozkazu. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.
(4)
Okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o sumu 100 Sk. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.
(5)
Poplatok sa vráti v plnej výške, ak žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti podľa osobitných predpisov7) bola vybavená kladne.
(6)
Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku zaplatený kolkovými známkami, súd alebo orgány štátnej správy súdov, zašlú odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti.
Konanie
§ 12
(1)
Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd.
(2)
Vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Vo veciach poplatku za preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy rozhoduje súd, ktorý preskúmal toto rozhodnutie. Vo veciach poplatku za obnovu konania rozhoduje súd, ktorý rozhoduje o povolení obnovy.
(3)
Ak vydá súd nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, takéto rozhodnutie zruší alebo zmení aj bez návrhu.
§ 13
(1)
Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.
(2)
Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil, uplynulo desať rokov.
(3)
O vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený.
§ 14
Na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok.
§ 14a
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a bola uverejnená v Zbierke zákonov, neustanovuje inak.
§ 15
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, krajské súdy a správy finančnej kontroly vykonávajú na súdoch, orgánoch štátnej správy súdov kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, vrátenia poplatkov a odvádzania poplatkov do štátneho rozpočtu. Správy finančnej kontroly vykonávajú na orgánoch prokuratúry kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov a vrátenia poplatkov.
§ 16
Rozpočtové určenie
(1)
Poplatky vyberané na území Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Súd je povinný vybrané poplatky odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet daňového úradu príslušného podľa sídla súdu, ktorý poplatok vybral.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1)
Z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po účinnosti tohto zákona.
(2)
Poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške určenej týmto zákonom.
(3)
Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na účet orgánu hospodárskej arbitráže.
(4)
Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov sa vrátia navrhovateľom poplatkového úkonu.
§ 17a
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.
§ 18
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky môže
a)
urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z vykonávania zákona vzniknúť,
b)
poveriť orgány štátnej správy súdov na povoľovanie úľav a vymedziť rozsah ich oprávnenia.
§ 19
Zrušujú sa:
a)
zákon Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch,
b)
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 142/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch,
c)
s platnosťou pre územie Slovenskej republiky nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky, a pokyny Ministerstva financií č. 153/22 493/1961 pre platenie arbitrážnych poplatkov upravených nariadením ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky (Úradný list čiastka 24/1961),
d)
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách pri súdnych poplatkoch (reg. v čiastke 60/1991 Zb.).
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb.
SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV
I. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní
Položka 1
Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba
a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 5 %, najmenej 500 Sknajviac 200 000 Sk
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 1 000 Sk
c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 500 Sk
Položka 2
Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach
a) v sporoch o peňažnú pohľadávku z ceny predmetu konania 5 %, najmenej 500, najviac 600 000 SkSk
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 3000 Sk
c) návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 500 Sk
Spoločné poznámky k položkám 1 a 2: 1. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, sa poplatok vyberie podľa písmena b) týchto položiek. Ak ide o určenie vlastníctva, poplatok sa vyrubí z ceny predmetu, ku ktorému sa má vlastníctvo určiť.2. Ak odporca žiada, aby súd rozhodol o vzájomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú návrhom, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje cenu predmetu konania podľa návrhu.3. Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania.4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o predmete konania, sa poplatok neplatí.5. Na určenie ceny predmetu konania pri návrhu na vylúčenie veci je rozhodujúcou cena vylučovanej veci.6. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok v zmenkovom a šekovom konaní pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní a za odpor proti platobnému rozkazu. Poplatok za odpor sa neplatí, ak bol platobný rozkaz vydaný bez návrhu.
Položka 3
Z návrhu na začatie konania
a) z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 4 000 Sk
b) z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 4 000 Sk
c) o neplatnosti rozhodcovských zmlúv a o zrušení nálezov vydávaných rozhodcami na základe rozhodcovskej zmluvy 4 000 Sk
Položka 4
c) Za návrh dlžníka na vyrovnacie konanie 1 000 Sk
Položka 5
a) Za konkurzné konanie 1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 60 000 Sk
b) Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním 0,5 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 25 000 Sk
c) Za vyrovnacie konanie 0,3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 15 000 Sk
d) Za dohodovacie konanie, ak súd zastavil konkurzné konanie podľa § 4g ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. 5 000 Sk
Poznámka: Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vráti pri zastavení konkurzného konania podľa písmena d) krátený o sumu 5 000 Sk. Pritom nie je dotknuté ustanovenie § 11 ods. 4 tohto zákona.
Položka 6
a) Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1 000 Sk
b) Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania 2 %, najmenej 500, najviac 100 000 SkSk
c) návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1 000 Sk
Poznámka: Poznámka č. 4 k položke 1 platí aj pre písmeno b) tejto položky.
Položka 7
Z návrhu na začatie konania
a) o rozvode manželstva 1000 Sk
b) o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je 1 000 Sk
c) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 2 000 Sk
d) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 2000 Sk a 5 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy
e) vo veciach podľa zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov 2 000 Sk
Poznámka: Ak odvolacie konanie smeruje iba proti výroku o úprave pomerov detí na čas po rozvode, poplatok sa neplatí.
Položka 8
a) Za konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného manžela a o vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk
b) Z návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk
Položka 9
Za konanie o určenie otcovstva a zapretie otcovstva 500 Sk
Poznámka: Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.
Položka 10
a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 2 000 Sk
b) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný alebo krajský súd, a za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch 1 000 Sk
c) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000 Sk
d) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 2 000 Sk
Položka 11
Za schválený zmier uzavretý v zmierovacom konaní
a) z hodnoty predmetu zmieru 2 %, najmenej 500 najviac 50 000 SkSk
b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi 500 Sk
Poznámky: 1. Z návrhu na zmierovacie konanie sa poplatok neplatí.2. Zmierom sa rozumie zmier schválený súdom podľa § 67 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Položka 12
Z návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru 1 000 Sk
Poznámky: 1. Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.2. Ak sa v pôvodnom konaní nekonalo odvolacie konanie a v odvolacom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z takéhoto odvolania sa platí poplatok podľa príslušnej položky.
Položka 13
a) Z návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia
1. z vymáhaného nároku 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 100 000 Sk
2. ak nemožno vymáhaný nárok oceniť peniazmi 500 Sk
b) Z návrhu na súpis zadržaných hnuteľných vecí súdnym vykonávateľom podľa § 672 Občianskeho zákonníka 500 Sk
c) Z návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia alebo na jeho odklad 500 Sk
d) Za konanie súdu o odvolaní proti uzneseniu súdu o nariadení výkonu rozhodnutia 500 Sk
e) Zo žiadosti na vydanie poverenia súdnemu exekútorovi 500 Sk
f) Za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 5 % z vymáhaného nároku, najmenej 500 Sk, najviac 200 000 Sk
Poznámka: Ak sa spojí v návrhu na základe toho istého vykonateľného rozhodnutia výkon rozhodnutia niekoľkými spôsobmi, zaplatí sa súčet príslušných poplatkov.
Položka 14
Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie 2 %, najmenej 500 Sk najviac 50 000 Sk
Položka 15
V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie v tomto konaní
a) z hodnoty predmetu konania 2 %, najmenej 500 Sk najviac 50 000 Sk
b) ako nemožno predmet konania oceniť peniazmi 1 000 Sk
Položka 16
Z návrhu na obnovu konania 1 000 Sk
Poznámky: 1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní.2. Poznámky č. 1 a 2 k položke platia primerane aj pre túto položku.
Spoločná poznámka k položkám 1, 6, 7, 9, 14 a 16: Ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania alebo dovolania, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu I.stupňa, dovolania, alebo za obnovu konania neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok zaplatil. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky pri prerokúvaní dovolania zistí, že dovolanie podané účastníkom podľa § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bolo bezdôvodné, účastník je povinný dodatočne zaplatiť súdny poplatok z dovolania.
Položka 17
Vo veciach obchodného registra
a) z návrhu na prvý zápis alebo výmaz
1. akciovej spoločnosti 20 000 Sk
2. iných právnických osôb 10 000 Sk
3. organizačnej zložky právnickej osoby 5 000 Sk
4. organizačnej zložky fyzickej osoby 1 000 Sk
b) z návrhu na prvý zápis alebo výmaz pre fyzické osoby 5 000 Sk
c) z návrhu na zmeny a doplnenie v obchodnom registri, okrem písmen e) a f) 500 Sk
d) z návrhu na zápis alebo výmaz osôb oprávnených konať za subjekt zapísaný v obchodnom registri a zaň podpisovať, vrátane prokuristov a likvidátorov, za každú osobu 500 Sk
e) z návrhu na doplnenie zápisu rodného čísla spoločníka, osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, člena dozornej rady, za každú osobu 200 Sk
f) z návrhu na zápis zmeny bydliska osôb uvedených pod písmenom d) 200 Sk
g) z návrhu na zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti registrovým súdom 2 000 Sk
Poznámky: 1. Poplatok podľa tejto položky sa zvýši o 100 %, ak sa úkon vykoná do 24 hodín od podania návrhu, o 75 %, ak sa úkon vykoná do 48 hodín od podania návrhu, a o 50 %, ak sa úkon vykoná do 72 hodín od podania návrhu.2. Ak je v jednom podaní na zápis do obchodného registra zahrnutých viac návrhov, spoplatňuje sa každý návrh osobitne.3. Ak sa navrhuje v jedinom návrhu na zápis zmeny stanov v niekoľkých smeroch, spoplatní sa návrh jediným poplatkom uvedeným pod písmenom c).4. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodnej a zápis novej skutočnosti.5. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na súde príslušnom pre odštepný závod, ktorého sídlo je mimo obvodu súdu príslušného pre podnikateľa, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre podnikateľa.6. Ak navrhovateľ vzal návrh na zápis do obchodného registra späť pred jeho vykonaním, poplatok sa vráti.7. Odvolania vo veciach obchodného registra poplatku nepodliehajú.
Položka 18
Z návrhu na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii 5 000 Sk
Položka 18a
a) Za konanie o dedičstve
- do 100 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 200 Sk
- do 300 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 500 Sk
- nad 300 000 Sk z čistej hodnoty dedičstva 0,2 %, najviac 5 000 Sk
b) Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 200 Sk, najviac 5 000 Sk
c) Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 500 Sk
Poznámka: Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa podľa tejto položky neplatí.
Položka 18b
Z návrhu na prijatie hnuteľnej veci do úschovy za účelom splnenia záväzku 1 % z ceny veci najmenej 200 Sknajviac 20 000 Sk
Položka 18c
Z návrhu na umorenie listiny 1 % z nominálnej hodnoty najmenej 500 Sknajviac 20 000 Sk
Položka 18d
Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí 1 000 Sk
Položka 18e
Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 200 Sk
II. Poplatky za úkony súdov
Položka 19
Za spísanie podania alebo za spísanie odvolania proti rozhodnutiu alebo dovolania a návrhu na výkon rozhodnutia do zápisnice
a) vo veciach majetkových nárokov oceniteľných peniazmi pri cene predmetov konania
do 1000 Kčs 200 Sk
vyše 1000 Kčs do 5000 Kčs 300 Sk
vyše 5000 Kčs do 10 000 Kčs 400 Sk
vyše 10 000 Kčs do 200 000 Kčs 400 a 10 Kčs za každých začatých 1000 SkSk
vyše 200 000 Kčs 2300 a 10 Kčs za každých začatých 10 000 SkSk
b) v iných veciach, ktoré nie sú oceniteľné peniazmi 300 Sk
c) vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov 500 Sk
d) vo veciach výkonu rozhodnutia, ak ide o nepeňažné plnenie 500 Sk
Poznámka: Poplatok sa vyberie po spísaní zápisnice. Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie konania alebo ak žiadateľom je osoba oslobodená od poplatkov.
Položka 20
Za pomoc súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa § 260 Občianskeho súdneho poriadku, okrem pomoci pred vymáhaním výživného pre maloleté deti 200 Sk
Položka 21
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, na predloženie ktorých bol účastník márne vyzvaný, za každú stranu prvopisu 30 Sk
Poznámka: Poplatku nepodlieha odpis zápisnice o pojednávaní súdu, vyhotovený prieklepom bez záhlavia a bez overenia.
Položka 22
a) Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 500 Sk
b) Za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu z knihy protestov 100 Sk
Poznámka: Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov.
Položka 23
Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 30 Sk
Položka 24
Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo kópia sa overuje
a) v slovenskom alebo českom jazyku 20 Sk
b) v inom jazyku 50 Sk
Poznámky: 1. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie dane alebo na účely evidencie nehnuteľností. Na týchto odpisoch musí byť vyznačený účel, na ktorý boli vydané.2. Občania Slovenskej republiky platia za overenie listiny spísanej v jazyku maďarskom, nemeckom, poľskom, ukrajinskom a rusínskom poplatok podľa položky 24 písm. a)
Položka 24a
Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev za každú aj začatú stranu 80 Sk
Položka 24b
a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra v konaní za každú aj začatú stranu 50 Sk
b) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra mimo konania za každú aj začatú stranu 100 Sk
c) za vyhotovenie fotokópie listín uložených v zbierke listín, ktorá je súčasťou spisu obchodného registra, za každú aj začatú stranu 10 Sk
d) za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku 700 Sk
Poznámky: 1. Za výpis podľa písmena a) sa považuje len výpis alebo výpisy vydané spolu s uznesením o zápise, povolení zmeny zápisu alebo o výmaze z obchodného registra.2. Poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku je splatný súčasne s podaním návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz z obchodného registra
Položka 24c
Za nahliadnutie do obchodného registra 100 Sk
Položka 25
Za zaslanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich žiadateľ nahliadol 200 Sk
Poznámka: Poplatok podľa tejto položky sa vyberie aj vtedy, keď žiadateľom je účastník, ktorý zaplatil poplatok z návrhu na začatie konania.
Položka 26
Z návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti 500 Sk
Poznámka: Poznámka k položke 25 platí aj pre túto položku.
III. Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov
Položka 27
Za žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu 200 Sk
Poznámka: Ide o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu,ktorý spočíva v prieťahoch v konaní, nevhodnom správaní súdnych osôb alebo v narušovaní dôstojnosti konania pred súdom.
Položka 28
Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom 50 Sk
Položka 29
a) Za oznámenie mena znalca alebo tlmočníka 50 Sk
b) Za nahliadnutie do zoznamu znalcov a tlmočníkov 50 Sk
c) Z návrhu na vymenovanie za znalca alebo tlmočníka 500 Sk
d) Z návrhu na zápis do zoznamu správcov konkurznej podstaty 500 Sk
IV. Poplatky za úkony prokuratúry
Položka 30:
Za výpis z registra trestov (aj negatívny) 100 Sk
Poznámka:Poplatok podľa tejto položky sa neplatí, ak ide o výpis z registra trestov na účely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení trestného zákona v znení neskorších predpisov.
2)
3)
§ 7 zákona SNR č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov).
3a)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
3b)
Zákon č. 195/1988 Zb. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
3d)
§ 94 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.
§ 248 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
§ 236 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
3e)
§ 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
5)
Vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov.
8)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.