71/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2008

71
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. januára 1991
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet súdnych poplatkov
(1)
Súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len „poplatkový úkon“) uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „sadzobník“), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.
(2)
Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.
§ 2
Poplatníci
(1)
Poplatníkom je:
a)
navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
b)
účastník zmieru uzavretého v zmierovacom konaní,1)
c)
obaja účastníci v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jeden z nich podľa rozhodnutia súdu,
d)
dlžník v konkurznom alebo vyrovnacom konaní,
e)
dedič v konaní o dedičstve.
f)
oprávnený v konaní o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi1a).
(2)
Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi.
(3)
Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.
(4)
V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný.
§ 3
Príslušnosť
Poplatky vyberajú:
a)
súdy,2)
b)
orgány štátnej správy súdov,3)
c)
orgány prokuratúry.
§ 4
Oslobodenie od poplatku
(1)
Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach
a)
opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,
b)
spôsobilosti na právne úkony,
c)
zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci3b) a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d)
výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,
e)
plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
f)
opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov,
g)
vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
h)
vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti,
i)
nečinnosti orgánu verejnej správy,
j)
ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.
k)
náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom.
(2)
Od poplatku sú oslobodení:
a)
Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy,3a) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa.
b)
obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
c)
nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,
d)
navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru,
e)
navrhovateľ v konaní o určenie výživného, ako aj v konaní o jeho zvýšení,
f)
nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom,
g)
prokurátor v konaní začatom na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
h)
maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie rodičovstva,
ch)
navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
i)
navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
j)
navrhovateľ v konaní o poddlžníckej žalobe,
k)
profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov podľa osobitných predpisov3d),
l)
navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia,
m)
správca podľa osobitného predpisu,3f)
n)
navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,3f)
o)
navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,3g)
p)
navrhovateľ v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,3h)
r)
navrhovateľ v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,3f)
s)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,
t)
navrhovateľ podľa § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam,
u)
navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy4),
v)
cudzinec v konaní o priznanie postavenia utečenca.4a)
z)
navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
(3)
Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.
§ 5
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1)
Poplatková povinnosť vzniká:
a)
podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ,
b)
schválením zmieru v zmierovacom konaní,
c)
spísaním podania do zápisnice pred súdom,
d)
vydaním rozhodnutia o dedičstve,
e)
speňažením majetku podliehajúceho konkurzu, ak ide o poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu,3f)
f)
podaním námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu;3f) pokiaľ sa vec nepredložila nadriadenému súdu, poplatok nie je možné voči poplatníkovi vymáhať,
g)
podaním námietky zaujatosti účastníkom konania podľa osobitného predpisu,4b)
h)
v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť poplatok uložila v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej.
(2)
Právoplatným uznesením súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku poplatková povinnosť v celom rozsahu zaniká.
(3)
Poplatková povinnosť za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) v celom rozsahu zaniká, ak poplatník vzal námietku späť pred predložením veci nadriadenému súdu. Ak bol na majetok poplatníka vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu3f) a správca v konaní pokračuje namiesto poplatníka, poplatková povinnosť zaniká v tom rozsahu, v akom ešte nebola splnená.
§ 6
Sadzba poplatku
(1)
Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) alebo pevnou sumou.
(2)
Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.
(3)
Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu súdu v konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku sa platí poplatok podľa odseku 2.
(4)
Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.
§ 7
Základ poplatku pri percentnej sadzbe
(1)
Pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu. Ak nie je možné základ poplatku takto zistiť, je základom poplatku cena obvyklá v mieste a v čase podania návrhu na vykonanie poplatkového úkonu. Ak je základom poplatku cena nehnuteľností, touto cenou sa rozumie cena zistená podľa osobitných predpisov.5)
(2)
Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu.
(3)
Poplatník je povinný uviesť cenu predmetu poplatkového úkonu. Ak tak neurobí, alebo ak uvedie cenu zjavne nízku, cenu určí súd.
(4)
Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení.
(5)
Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri roky, za cenu plnenia sa považuje trojnásobok ceny ročného plnenia. To isté platí o cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
(6)
Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatkového úkonu, poplatok sa doplatí. V odvolacom konaní sa poplatok doplatí len vtedy, keď sa zvýši cena predmetu poplatkového úkonu na návrh. Ak sa po podaní návrhu obmedzí predmet poplatkového úkonu pred prvým pojednávaním, vráti sa zodpovedajúca časť poplatku.
(7)
V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.
(8)
V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom.
(9)
V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie.
(10)
Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé sto koruny dolu a vyrubený poplatok na celé koruny nahor.
(11)
Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný prvý deň v mesiaci, v ktorom je poplatok splatný, alebo v ktorom súd o sume poplatku rozhoduje.
§ 8
Splatnosť poplatku
(1)
Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.
(2)
Poplatok za spísanie podania do zápisnice, odvolania alebo dovolania proti rozhodnutiu, je splatný jeho spísaním do zápisnice.
(3)
Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.
(4)
Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok, alebo ktorým sa schválil zmier.
§ 9
Platenie poplatku
(1)
Poplatok sa platí na účet súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. Ak poplatok neprevyšuje 25 000 Sk, môže sa platiť kolkovými známkami.
(2)
Poplatok za úkon prokuratúry sa platí vždy kolkovými známkami.
(3)
V odvolacom konaní sa poplatok platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(4)
V konaní o dovolaní sa poplatok platí na účet súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni.
(5)
V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí na účet súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.
(6)
V konaní o obnove konania sa poplatok platí na účet súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni.
(7)
Poplatky sa vyrubujú a vyberajú v slovenskej mene.
(8)
Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.5a)
§ 10
Následky nezaplatenia poplatku
(1)
Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote,5a) súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania5b) nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predĺžiť.
(2)
Pre nezaplatenie poplatku prvostupňový súd konanie nezastaví, ak
a)
už začal konať vo veci samej,
b)
vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi, ktorému súd ustanovil opatrovníka, pretože nie je známy jeho pobyt, alebo sa mu nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine,
c)
došlo k rozšíreniu návrhu alebo podaniu vzájomného návrhu v tej istej veci potom, ako začal konať vo veci samej,
d)
ide o opravný prostriedok proti rozhodnutiu správnych orgánov,6)
e)
žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona.
(3)
Prvostupňový súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania. Prvostupňový súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku aj vtedy, ak bolo konanie prerušené podľa osobitného predpisu3f) a správca v ňom pokračuje namiesto poplatníka.
(4)
Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry alebo o návrh na vykonanie úkonu súdom uvedeného v II. časti Sadzobníka súdnych poplatkov, úkon sa nevykoná a návrh sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok zaplatí; to neplatí, ak ide o poplatok podľa položky 20a. O tomto následku musí byť poplatník poučený vo výzve na zaplatenie poplatku. Povinnosť zaplatiť poplatok zaniká dňom, keď sa návrh na vykonanie úkonu stal neúčinným.
(5)
Pokiaľ poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) nie je zaplatený, prvostupňový súd na ňu neprihliada a vec sa nadriadenému prvostupňovému súdu nepredkladá na rozhodnutie. O tom prvostupňový súd poplatníka poučí vo výzve na zaplatenie poplatku.
§ 11
Vrátenie poplatku
(1)
Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. Poplatok sa taktiež vráti, ak súd vráti návrh navrhovateľovi pre nedostatok právomoci. Poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene; ak poplatok v takomto prípade ešte nebol zaplatený, súd uznesenie o uložení povinnosti zaplatiť poplatok zruší. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý bezdôvodne zaplatený poplatok prevzal.
(2)
Ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 50 Sk.
(3)
Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.
(4)
Okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1 %, najmenej však 200 Sk. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.
(5)
Poplatok sa vráti v plnej výške, ak žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti podľa osobitných predpisov7) bola vybavená kladne.
(6)
Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd alebo orgán štátnej správy súdov zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti; v prípade, že orgán štátnej správy súdov nevydal rozhodnutie, zašle písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona.7)
(7)
Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú.
Konanie
§ 12
(1)
Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd. Nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti v odvolacom konaní zmení alebo zruší odvolací súd aj bez návrhu.
(2)
Vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Vo veciach poplatku za preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy rozhoduje súd, ktorý preskúmal toto rozhodnutie. Vo veciach poplatku za obnovu konania rozhoduje súd, ktorý rozhoduje o povolení obnovy.
(3)
Ak vydá súd nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, takéto rozhodnutie zruší alebo zmení aj bez návrhu.
§ 13
(1)
Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.
(2)
Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil, uplynulo desať rokov.
(3)
O vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený; to neplatí, ak navrhovateľ vzal návrh na začatie konania, odvolania alebo dovolania späť pred prvým pojednávaním.
§ 14
(1)
Na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok.
(2)
Na počítanie lehôt podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.
§ 14a
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a bola uverejnená v Zbierke zákonov, neustanovuje inak.
§ 15
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, krajské súdy a správy finančnej kontroly vykonávajú na súdoch, orgánoch štátnej správy súdov kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, vrátenia poplatkov a odvádzania poplatkov do štátneho rozpočtu. Správy finančnej kontroly vykonávajú na orgánoch prokuratúry kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov a vrátenia poplatkov.
§ 16
Rozpočtové určenie
(1)
Poplatky vyberané na území Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Súd je povinný vybrané poplatky odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet daňového úradu príslušného podľa sídla súdu, ktorý poplatok vybral.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1)
Z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po účinnosti tohto zákona.
(2)
Poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške určenej týmto zákonom.
(3)
Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na účet orgánu hospodárskej arbitráže.
(4)
Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov sa vrátia navrhovateľom poplatkového úkonu.
§ 17a
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.
§ 17b
Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.
§ 18
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006
(1)
Poplatok za podanie návrhu v konaní o vylúčení majetku zo súpisu sa poplatníkovi vráti, ak bol v konaní o vylúčení majetku, ktoré začalo pred 1. januárom 2006 a ktoré nebolo pred 1. januárom 2006 právoplatne skončené, úspešný.
(2)
Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2006 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2006.
§ 18a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007
(1)
Z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 30. júni 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Od 1. júla 2007 sa odvolacie konanie pre nezaplatenie poplatku za odvolanie nezastaví ani v konaniach začatých do 30. júna 2007 a neprávoplatné uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za odvolanie sa stávajú neúčinnými.
(3)
O námietkach zaujatosti podaných do 30. júna 2007 sa rozhodne, aj keď poplatok za námietku nebol zaplatený. Povinnosť zaplatiť poplatok týmto nie je dotknutá.
(4)
Poplatok, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. z), sa od 1. júla 2007 v konaniach začatých do 30. júna 2007 nevyberá.
§ 18b
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2008
Poplatok zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom sa od 1. januára 2008 v konaniach začatých do 31. decembra 2007 nevyberá.
§ 19
Zrušujú sa:
a)
zákon Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch,
b)
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 142/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch,
c)
s platnosťou pre územie Slovenskej republiky nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky, a pokyny Ministerstva financií č. 153/22 493/1961 pre platenie arbitrážnych poplatkov upravených nariadením ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky (Úradný list čiastka 24/1961),
d)
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách pri súdnych poplatkoch (reg. v čiastke 60/1991 Zb.).
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb.
SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV
I. POPLATKY VYBERANÉ V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ
Položka 1
Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba
a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 500 Sk, najviac 500 000 Sk
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 3 000 Sk
c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 1 000 Sk
Položka 2
Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach
a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 1 000 000 Sk
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 10 000 Sk
c) návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 2 000 Sk
Spoločné poznámky k položkám 1 a 21. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, a z návrhu na vypratanie nehnuteľnosti, bytu a nebytových priestorov alebo na vydanie veci sa poplatok vyberie podľa písmena b) týchto položiek.2. Ak odporca žiada, aby súd rozhodol o vzájomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú návrhom, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje cenu predmetu konania podľa návrhu.3. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania.4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.5. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok v zmenkovom a šekovom konaní pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní a za odpor proti platobnému rozkazu. Poplatok za odpor sa neplatí, ak bol platobný rozkaz vydaný bez návrhu.
Položka 3
Z návrhu na začatie konania
a) z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 10 000 Sk
b) z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 10 000 Sk
c) o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom 10 000 Sk
Položka 4
Za návrh dlžníka na vyrovnacie konanie 1 000 Sk
Položka 5
a) Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3g) 1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 60 000 Sk
b) Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním 0,5 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 25 000 Sk
c) Za vyrovnacie konanie 0,3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 15 000 Sk
d) Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
e) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu,3f) ktorá bola uplatnená na príslušnom súde do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok 10 000 Sk
f) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu,3f) ktorá bola uplatnená na príslušnom súde po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok 1 % zo sumy prihlásených pohľadávok
Položka 6
a) Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 2 000 Sk
b) Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk
c) Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 5 000 Sk
Poznámka:Poznámka č. 4 k položke 1 platí aj pre písmeno b) tejto položky.
Položka 7
Z návrhu na začatie konania
a) o rozvode manželstva 2 000 Sk
b) o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je 2 000 Sk
Položka 7a - Zrušená od 1. 7. 2007
Položka 7b
Z návrhu na začatie konania
a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 2 000 Sk
b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 2 000 Sk a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy
Položka 7c
Z návrhu na začatie konania vo veciach opravy nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov podľa osobitných predpisov
Poznámka: Osobitným predpisom sa rozumie napríklad zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. 2 000 Sk
Položka 8
a) Za konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného manžela a o vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a za konanie o ich zvýšenie 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk
b) z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedenej manželky a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk
Položka 9
Za konanie o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva 2 000 Sk
Poznámky:Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.
Položka 10
a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 2 000 Sk; ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6 % z pokuty najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk
b) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský súd, a za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch 1 000 Sk
c) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000 Sk
d) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 10 000 Sk
Položka 11
Za schválený zmier uzavretý v zmierovacom konaní
a) z hodnoty predmetu zmieru 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 50 000 Sk
b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi 500 Sk
Poznámky:1. Z návrhu na zmierovacie konanie sa poplatok znovu neplatí.2. Zmierom sa rozumie zmier schválený súdom podľa § 67 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Položka 12
Z návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru
a) z hodnoty predmetu zmieru 6 %, najmenej 10 000 Sk, najviac 500 000 Sk
b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi 10 000 Sk
Poznámky:1. Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.2. Ak sa v pôvodnom konaní nekonalo odvolacie konanie a v odvolacom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z takéhoto odvolania sa platí poplatok podľa príslušnej položky.
Položka 13
a) Zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi 500 Sk
b) Za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 6 % z vymáhaného nároku, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk
c) Z návrhu na rozhodnutie o vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho orgánu podľa § 250w ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku 2 000 Sk
Poznámka:Poplatok podľa písmena a) platí poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. f) tohto zákona. V odvolacom konaní sa poplatky podľa tejto položky nevyberajú.
Položka 14
Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie 6 %, najmenej 1 000 Sk, najviac 500 000 Sk
Položka 15
V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie v tomto konaní
a) z hodnoty predmetu konania 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 50 000 Sk
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 1 000 Sk
Položka 16
Z návrhu na obnovu konania 3 000 Sk
Poznámky:1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní.2. Poznámky č. 1 a 2 k položke 12 platia primerane aj pre túto položku.
Spoločná poznámka k položkám 1, 2, 6, 7, 9, 14 a 16:Ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania alebo dovolania, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu I. stupňa, dovolania alebo za obnovu konania neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok zaplatil. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky pri prerokúvaní dovolania zistí, že dovolanie podané účastníkom podľa § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bolo bezdôvodné, účastník je povinný dodatočne zaplatiť súdny poplatok z dovolania.
Položka 17
Vo veciach obchodného registra
a) z návrhu na prvý zápis
    1. akciovej spoločnosti 25 000 Sk
    2. iných právnických osôb 10 000 Sk
    3. fyzickej osoby podnikateľa 5 000 Sk
    4. organizačnej zložky právnickej osoby 10 000 Sk
    5. organizačnej zložky fyzickej osoby podnikateľa 1 000 Sk
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 10 000 Sk
c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 2 000 Sk
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 3 000 Sk
Poznámky:1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.2. V poplatkoch podľa písmen a), b), a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného a zápis nového údaja.4. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku, ktorých sídlo je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre podnikateľa, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre podnikateľa.5. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaní vo veciach obchodného registra podľa § 200a Občianskeho súdneho poriadku poplatku nepodliehajú.
Položka 17a
Za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania 2 000 Sk
Položka 18
Z návrhu na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii 5 000 Sk
Položka 18a
a) Za konanie o dedičstve
    do 100 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 200 Sk
    do 300 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 500 Sk
    nad 300 000 Sk z čistej hodnoty dedičstva 0, 2 %, najviac 5 000 Sk
b) Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 200 Sk, najviac 5 000 Sk
c) Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 500 Sk
Poznámka:Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa podľa tejto položky neplatí.
Položka 18b
Z návrhu na prijatie hnuteľnej veci do úschovy na účely splnenia záväzku 1 % z ceny veci, najmenej 200 Sk, najviac 20 000 Sk
Položka 18c
Z návrhu na umorenie listiny 1 % z nominálnej hodnoty, najmenej 500 Sk, najviac 20 000 Sk
Položka 18d
Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí 2 000 Sk
Položka 18e
Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 200 Sk
II. Poplatky za úkony súdov
Položka 19
Za spísanie podania alebo za spísanie odvolania proti rozhodnutiu alebo dovolania a návrhu na výkon rozhodnutia do zápisnice
a) vo veciach majetkových nárokov oceniteľných peniazmi pri cene predmetov konania
    do 1000 Kčs 200 Sk
    vyše 1000 Kčs do 5000 Kčs 300 Sk
    vyše 5000 Kčs do 10 000 Kčs 400 Sk
    vyše 10 000 Kčs do 200 000 Kčs 400 Sk
a 10 Sk za každých začatých 1000 Sk
    vyše 200 000 Kčs 2300 Sk
a 10 Sk za každých začatých 10 000 Sk
b) v iných veciach, ktoré nie sú oceniteľné peniazmi 300 Sk
c) vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov 500 Sk
d) vo veciach výkonu rozhodnutia, ak ide o nepeňažné plnenie 500 Sk
Poznámka:
Poplatok sa vyberie po spísaní zápisnice. Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie konania alebo ak žiadateľom je osoba oslobodená od poplatkov.
Položka 20
Za pomoc súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa § 260 Občianskeho súdneho poriadku, okrem pomoci pred vymáhaním výživného pre maloleté deti 200 Sk
Položka 20a
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona za každú stranu 2 Sk
najmenej 200 Sk za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami,
najmenej 50 Sk za ostatné podania s prílohami
Poznámka:
V prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
Položka 21
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, na predloženie ktorých bol účastník márne vyzvaný, za každú stranu prvopisu 30 Sk
Poznámka:
Poplatku nepodlieha odpis zápisnice o pojednávaní súdu, vyhotovený prieklepom bez záhlavia a bez overenia.
Položka 22
a) Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 500 Sk
b) Za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu z knihy protestov 100 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov.
Položka 23
Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 30 Sk
Položka 24
Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo kópia sa overuje
a) v slovenskom alebo českom jazyku 20 Sk
b) v inom jazyku 50 Sk
Poznámky:
1. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie dane alebo na účely evidencie nehnuteľností. Na týchto odpisoch musí byť vyznačený účel, na ktorý boli vydané.
2. Občania Slovenskej republiky platia za overenie listiny spísanej v jazyku maďarskom, nemeckom, poľskom, ukrajinskom a rusínskom poplatok podľa položky 24 písm. a)
Položka 24a
Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev za každú aj začatú stranu 80 Sk
Položka 24b
a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku 
    1. v listinnej podobe 200 Sk,
    2. v elektronickej podobe 10 Sk,
b) za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu 10 Sk,
c) za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami 10 Sk,
d) za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 100 Sk,
e) za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami 10 Sk,
Poznámka:Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, poplatku nepodliehajú.
Položka 24c
Za nahliadnutie do obchodného registra 100 Sk
Položka 25
Za zaslanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich žiadateľ nahliadol 200 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie aj vtedy, keď žiadateľom je účastník, ktorý zaplatil poplatok z návrhu na začatie konania.
Položka 26
Z návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti 500 Sk
Poznámka:
Poznámka k položke 25 platí aj pre túto položku.
III. Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov
Položka 27
Za žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu 200 Sk
Poznámka: Ide o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu, ktorý spočíva v porušovaní práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaní zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva.
Položka 28
Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom 50 Sk za každých začatých desať strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu
Položka 29
Zrušená od 1. 1. 2006.
IV. Poplatky za úkony prokuratúry
Položka 30:
Za výpis z registra trestov a odpis registra trestov (aj negatívne) 100 Sk
Položka 31
Za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie registra trestov 100 Sk
Položka 32
Za poskytnutie informácie o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe 500 Sk
1a)
§ 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 757/2004 Z. z.
3a)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
3b)
Zákon č. 195/1988 Zb. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
3d)
§ 46 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 248 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. § 236 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
3e)
§ 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3f)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3g)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
3h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a o doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
4b)
Občiansky súdny poriadok.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
5)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
7)
§ 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.