c11-p1/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.1992

OPATRENIE1)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 6. decembra 1991,
ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike.
Okres Dolný Kubín
s účinnosťou od 1. januára 1992 Okresný úrad Dolný Kubín
– preradil obec Babín z územného obvodu Obvodného úradu Námestovo do územného obvodu Obvodného úradu Dolný Kubín;
– preradil obec Hruštín z územného obvodu Obvodného úradu Námestovo do územného obvodu Obvodného úradu Dolný Kubín.
Okres Košice-vidiek
s účinnosťou od 1. júla 1991 Okresný úrad Košice-vidiek
– preradil obec Zlatá Idka z územného obvodu Obvodného úradu Moldava nad Bodvou do územného obvodu Obvodného úradu Čaňa.
Okres Levice
s účinnosťou od 1. júna 1991 Okresný úrad Levice
– preradil obec Plavé Vozokany z územného obvodu Obvodného úradu Želiezovce do územného obvodu Obvodného úradu Levice.
Okres Poprad
s účinnosťou od 1. apríla 1991 Okresný úrad Poprad
– preradil obec Gerlachov z územného obvodu Obvodného úradu Starý Smokovec do územného obvodu Obvodného úradu Svit.
Minister:
v z. RNDr. Bencúr v. r.
námestník
1)
Týmto opatrením sa mení zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, uverejnený v čiastke 12 Zbierky zákonov ČSFR z 11. marca 1991 opatrením MV SR z 13. decembra 1990.