c28-r1/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
1.
v zákone Českej národnej rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v českom aj slovenskom vydaní,
2.
vo vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 15/1992 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov, v českom aj slovenskom vydaní
1.
§ 8 ods. 1 má správne znieť:
„(1)
Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů ve věcech sociálního zabezpečení a sociální péče při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách; za tím účelem zřizují posudkové komise, které posuzují
a)
invaliditu nebo částečnou invaliditu,
b)
bezmocnost,
c)
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte,
d)
zda je dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou,
e)
zda si občan může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní úroveň vlastní prací,
f)
zda občan v krátké době po uplynutí podpůrčí doby pravděpodobně nabude opět pracovní schopnost, a to i k jinému zaměstnání,
g)
zda jde o občana se změněnou pracovní schopností, popřípadě o občana se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením,
h)
zda jde o občana těžce zdravotně postiženého a druh a stupeň tohoto postižení pro účely přiznání mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu nebo bytu v rodinném domku, úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu.“,
v § 32 majú slová „[§ 65 odst. 4 písm. b), c), d) a e)]“ správne znieť „[§ 6 odst. 4 písm. b), c), d) a e)]“.
2.
V čl. I bode 1 v § 1 ods. 1 majú slová „správcami obytných domov“ správne znieť „správcami domov“.
Redakcia