c46-p2/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 1. apríla 1992
o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 18 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch ustanovuje:
§ 1
Predseda Krajského súdu a Mestského súdu v Bratislave môže poplatníkovi na jeho žiadosť za účelom odstránenia nezrovnalostí alebo tvrdostí, ktoré by mohli z vykonávania zákona vzniknúť, povoliť úplnú alebo čiastočnú úľavu z poplatku vyberaného v občianskom súdnom konaní alebo z poplatku za úkony súdu, ak poplatok neprevyšuje sumu 20 000 Kčs.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. májom 1992.
Minister:
Dančo v. r.