c57-p1/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

OPATRENIE
Federálneho ministerstva financií o zmenách a doplnkoch Sadzobníka dane z obratu
Federálne ministerstvo financií podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. 1
Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992 (reg. v čiastke 98/1991 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
Str. 66: Pod položku 783 002 sa dopĺňa pripomienka, ktorá znie: „Pripomienka k položkám odboru 783: Na výrobky sa nevzťahuje odsek 6 písm. b) až e) a odseky 10 a 13 spoločných ustanovení.“.
Čl. 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.