c62-p1/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.1992

OPATRENIA FEDERÁLNYCH ORGÁNOV REPUBLÍK
Štátna banka česko-slovenská
vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách opatrenie č. 10/1992 zo 16. marca 1992 o úverovej angažovanosti bánk.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 8/1992 Vestníka Štátnej banky česko-slovenskej. Možno do neho nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.