c86-p1/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.09.1992

UZNESENIE
Federálneho zhromaždenia
zo 6. augusta 1992
k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Federálne zhromaždenie na 2. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov 6. augusta 1992 schválilo toto uznesenie:
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 20. mája 1992 č. 296/1992 Zb. o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
v z. JUDr. Šedivý v. r.