c88-p3/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.09.1992

Federálne ministerstvo financií
vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/2-20 090/1992, ktorým sa dopĺňajú účtová osnova a smernice k účtovej osnove ustanovené investičným spoločnostiam a investičným fondom.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi. Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.