História predpisu c88-p4/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.09.1992 -