c90-r1/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 247/1990 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie zákona č. 35/1965 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 89/1990 Zb.), v slovenskom vydaní
V § 15 ods. 2 úvodná veta spolu s označením odseku správne znie:
„(2)
Autorovo privolenie na použitie diela nepotrebuje a odmenu nie je povinný poskytnúť, kto“.
Redakcia