c94-p2/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1992

OPATRENIE
Štátnej banky česko-slovenskej
z 9. septembra 1992,
ktorým sa ustanovuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi
Štátna banka česko-slovenská podľa § 13 ods. 3 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ÚHRADY VOČI DEVÍZOVÉMU CUDZOZEMCOVI
§ 1
Devízová banka vykoná úhradu devízovému cudzozemcovi (s výnimkou prevodov uvedených v druhej časti) na základe príkazu na úhradu. Zároveň platiteľ preukáže, že je podnikateľom podľa osobitného zákona.1) Devízová banka vykoná úhradu dohodnutým spôsobom (napr. podľa „Jednotných pravidiel a zvyklostí pre dokumentárne akreditívy a inkasá“). Spolu s príkazom na úhradu predkladá platiteľ príslušné doklady o oprávnenosti vzniku zahraničného záväzku (napr. kópiu faktúry alebo zmluvy, devízové povolenie Štátnej banky česko-slovenskej, prípadne iné doklady dohodnuté s devízovou bankou, napr. písomné vyhlásenie oprávnenej osoby). Platiteľ dohodne takisto s príslušnom devízovou bankou predloženie platobného príkazu pred požadovanou realizáciou platby.
§ 2
Platiteľ pri všetkých platbách do zahraničia označených platobným titulom 120 (platby za tovar v dojednanej parite)2) vyznačí v platobnom príkaze
a)
dátum uzavretia kontraktu, číslo obchodného prípadu (code) alebo číslo faktúry,
b)
dátum prechodu tovaru cez česko-slovenskú hranicu v prípadoch, keď prechod tovaru cez česko-slovenskú hranicu predchádza platbe, a to aj v prípadoch, keď platba je rozložená na niekoľko splátok, z ktorých sa niektoré realizujú až po prechode tovaru cez česko-slovenskú hranicu. Tento dátum sa uvádza vo všetkých prípadoch, keď v okamihu platby je známy dátum prechodu tovaru cez česko-slovenskú hranicu.
Bez uvedených údajov v platobnom príkaze devízová banka platbu nevykoná.
DRUHÁ ČASŤ
PREVODY VÝNOSOV Z INVESTÍCIÍ DEVÍZOVÉHO CUDZOZEMCA
§ 3
Za výnos z investícií sa na účely tohto opatrenia rozumejú peňažné sumy v česko-slovenskej mene získané z investícií v tuzemsku, najmä zisky z podnikania, prírastky kapitálu, výnosy z cenných papierov a výnosy z predaja duševného vlastníctva.
§ 4
Za výnos z investícií podľa § 3 sa nepovažujú peňažné prostriedky získané z predaja tovaru a poskytovania služieb uskutočnených priamo devízovým cudzozemcom.
§ 5
Devízová banka je povinná uhradiť na žiadosť devízového tuzemca - právnickej osoby za česko-slovenskú menu devízovému cudzozemcovi devízové prostriedky predstavujúce devízovú protihodnotu čistého výnosu (po odpočítaní daní) z investície devízového cudzozemca.
§ 6
Devízový tuzemec - právnická osoba je povinná pri odovzdaní dispozícií na prevod výnosov z investícií predložiť devízovej banke doklad o tom, že ide o výnos z investícií devízového cudzozemca (najmä ročná účtovná závierka doplnená dokladom, z ktorého je zrejmé rozdelenie výnosu z investícií).
§ 7
Prevod výnosov z investícií sa môže uskutočniť do zahraničia alebo na cudzozemský účet devízového cudzozemca vedený v devízovej banke v cudzej mene.
§ 8
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2)
Opatrenie ŠBČS z 28. 2. 1992, vyhlásené v čiastke 29/1992 Zb.