1/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2001 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1992
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Ústava Slovenskej republiky, ústavné a ostatné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, nariadenia vlády Slovenskej republiky a vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon, rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade medzi právnymi predpismi1) a medzinárodné zmluvy (§ 6) sa vyhlasujú uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“).
(2)
V Zbierke zákonov sa uverejňujú
a)
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov, a rozhodnutia jej predsedu o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do orgánov samosprávy obcí2),
b)
rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky, o vyhlásení referenda, o udelení amnestie a o vyhlásení vojnového alebo výnimočného stavu,
c)
rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov a jej uznesenia, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov,
d)
iné právne alebo organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis,
e)
úplné znenia zákonov.
§ 2
O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.
§ 3
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky uvedené v § 1 ods. 1 nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
(3)
Dňom uverejnenia v Zbierke zákonov nadobúdajú uznesenia, rozhodnutia a iné právne alebo organizačné akty uvedené v § 1 ods. 2 záväznosť a začínajú plynúť lehoty, ktoré sú v nich ustanovené alebo ktoré pre nimi upravované vzťahy ustanovil všeobecne záväzný právny predpis3).
§ 4
(1)
Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a iných orgánov štátnej správy a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade medzi právnymi predpismi sa v Zbierke zákonov vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a iných orgánov štátnej správy označované názvom „výnos“ alebo názvom „opatrenie“ sa vyhlasujú v Zbierke zákonov uverejnením oznámenia o ich vydaní (§ 5 ods. 2), ak osobitný zákon neustanoví, že sa vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia.
(3)
Medzinárodné zmluvy sa vyhlasujú tak, že sa v Zbierke zákonov uverejní oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí zmluvy, obsahujúce aj jej úplné znenie a údaje dôležité na jej vykonávanie. Ak sa medzinárodná zmluva týka iba malého počtu fyzických alebo právnických osôb, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyhlási v Zbierke zákonov len oznámenie o jej uzavretí a údaj o tom, kde možno do nej nazrieť.
(4)
Uznesenia, rozhodnutia a iné právne alebo organizačné akty uvedené v § 1 ods. 2 sa v Zbierke zákonov uverejňujú s takým názvom a v takom znení, v akom boli odovzdané na uverejnenie.
§ 5
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy uvedené v § 4 ods. 2 vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy, ak
a)
sa týkajú obmedzeného počtu druhovo určených fyzických osôb a právnických osôb alebo
b)
upravujú podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch z oblasti sociálneho zabezpečenia, podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl, alebo
c)
tak ustanoví osobitný zákon.3a)
(2)
V oznámení ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo iného orgánu štátnej správy o vydaní výnosu alebo opatrenia sa uvádza
a)
názov a dátum vydania výnosu alebo opatrenia,
b)
splnomocňovacie ustanovenie zákona, na základe ktorého sa výnos alebo opatrenie vydáva,
c)
stručné vyjadrenie obsahu výnosu alebo opatrenia vrátane vymedzenia okruhu fyzických alebo právnických osôb, ktorých sa týka,
d)
označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa výnosom alebo opatrením menia, dopĺňajú alebo zrušujú,
e)
deň, ktorým výnos alebo opatrenie nadobúda účinnosť,
f)
údaj o tom, kedy a ako bolo uverejnené úplné znenie výnosu alebo opatrenia a kde musí byť jeho úplné znenie každému prístupné na nazretie.
(3)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy zabezpečia, aby výnosy alebo opatrenia, ktoré vydali, boli odo dňa ich vyhlásenia každému prístupné na nazretie na všetkých miestach uvedených v oznámení o ich vydaní. Okrem toho sú povinné zaslať výnos alebo opatrenie za náhradu každému, kto o to požiada.
§ 6
(1)
Medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa vyhlasujú v Zbierke zákonov, ak ide o
a)
zmluvy ratifikované prezidentom republiky,
b)
iné zmluvy, ak obsahujú úpravu týkajúcu sa právneho postavenia fyzických a právnických osôb alebo ich oprávnených záujmov.
(2)
Vypovedanie vyhlásených medzinárodných zmlúv sa oznamuje v Zbierke zákonov uverejnením oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ich vypovedaní.
§ 7
(1)
Zbierku zákonov tvorí súbor jej čiastok postupne vydávaných v priebehu kalendárneho roka s následne vydaným titulným listom ročníka Zbierky zákonov a prehľadnými orientačnými údajmi o jej obsahu. Jednotlivé čiastky každého ročníka Zbierky zákonov sú číslované postupne; číslovanie sa končí 31. decembrom kalendárneho roka. Každá čiastka obsahuje v záhlaví štátny znak Slovenskej republiky, označenie ročníka Zbierky zákonov, názov „Zbierka zákonov Slovenskej republiky“, číslo čiastky a dátum uverejnenia.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne alebo organizačné akty (§ 1 ods. 1 a 2) sa v jednotlivých čiastkach Zbierky zákonov označujú poradovými číslami, číslovanie sa končí 31. decembrom kalendárneho roka.
(3)
V citácii všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych alebo organizačných aktov sa namiesto názvu „Zbierka zákonov Slovenskej republiky“ používa skratka „Z. z.“.
§ 8
(1)
Zbierka zákonov sa vydáva v slovenskom jazyku.
(2)
Ak sa v Zbierke zákonov vyhlasuje medzinárodná zmluva, v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí zmluvy sa popri jej slovenskom znení uvádza aj jej úplné znenie v jazyku, v ktorom bola vyhotovená; úplné znenie sa uverejní v samostatnej prílohe tej čiastky Zbierky zákonov, v ktorej je uverejnené znenie tejto zmluvy v slovenskom jazyku.
§ 9
(1)
Na uverejnenie v Zbierke zákonov možno prijať len texty autorizované podpismi, ktoré sú pre jednotlivé druhy všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych alebo organizačných aktov (§ 1 ods. 1 a 2) ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom4); ak takého predpisu niet, len texty autorizované podpisom vedúceho štátneho orgánu alebo inej inštitúcie, ktorá žiada o uverejnenie.
(2)
Tlačové chyby sa v Zbierke zákonov odstraňujú uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave v Zbierke zákonov.
§ 10
Vydávanie Zbierky zákonov patrí do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri jej vydávaní dbá o to, aby všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne alebo organizačné akty (§ 1 ods. 1 a 2) boli v nej uverejňované najneskôr do 15 dní od odovzdania autorizovaného textu (§ 9) na uverejnenie.
§ 11
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečí, aby každý záujemca o Zbierku zákonov mal možnosť si ju obstarať za určenú cenu.
(2)
Obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku orgánu jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.
§ 12
Vyhlasovanie všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení obcí upravujú osobitné predpisy5).
§ 12a
Opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky vydané podľa osobitných zákonov,3a) ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov do účinnosti tohto zákona, aj ak neboli označené názvom „opatrenie“,3b) považujú sa za opatrenia vydané podľa tohto zákona.
§ 13
Zrušujú sa:
a)
§ 1 až 10 a § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov,
b)
zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov v znení zákona č. 426/1990 Zb.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
2)
§ 25 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
3a)
Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe; § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení