Predpis bol zrušený predpisom 42/2004 Z. z.

100/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.1998 do 31.01.2004

100
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 1993
o Obchodnom vestníku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nariaďuje:
§ 1
Vydávanie Obchodného vestníka (ďalej len „Vestník“) zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom vydavateľa.
§ 2
(1)
Vo Vestníku sa zverejňujú údaje, ktorých zverejnenie ustanovuje Obchodný zákonník.
(2)
Z údajov zapisovaných do obchodného registra podľa § 28 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka sa vo Vestníku zverejňujú:
a)
údaje uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) až d), f) až h) Obchodného zákonníka a meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb oprávnených konať za podnikateľa,
b)
z údajov uvedených v § 28 ods. 2 Obchodného zákonníka pri obchodnej spoločnosti a družstve výška základného imania, pri akciovej spoločnosti tiež počet, druh a menovitá hodnota akcií, pri štátnom podniku zakladateľ a kmeňové imanie,
c)
deň zápisu údajov podľa písmena a) a b), ako aj zmena a zánik zapisovaných skutočností, ktoré boli zverejnené.
(3)
Vo Vestníku sa zverejňuje vstup do likvidácie, ako aj meno a bydlisko likvidátora.
(4)
Vo Vestníku sa ďalej zverejňuje výpis z uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o povolení vyrovnania a ostatné písomnosti súdu podľa ustanovení osobitného predpisu.1)
(5)
Vo Vestníku sa okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 až 4 zverejňujú aj iné údaje, ak povinnosť zverejniť ich ustanovuje zákon.2)
§ 3
(1)
Vo Vestníku sa môžu uverejňovať údaje, ktorých uverejnenie ustanovuje zákon, nestanovuje však povinnosť zverejniť ich vo Vestníku.
(2)
Vo Vestníku sa môžu tiež uverejňovať
a)
rozsudky v obchodných veciach,
b)
oznámenia alebo rozhodnutia štátnych orgánov týkajúce sa podnikateľov.
§ 4
(1)
Údaje určené na zverejnenie podľa § 2 ods. 2 až 4 zasielajú vydavateľovi súdy. Iné údaje okrem § 3 ods. 2 písm. a) sa zasielajú ministerstvu 20 dní pred požadovaným dňom ich uverejnenia. Ministerstvo osvedčí, či údaje zaslané na uverejnenie spĺňajú podmienky podľa tohto nariadenia, a postúpi ich vydavateľovi, prípadne vráti tomu, kto ich zaslal.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa zasielajú vydavateľovi najneskôr 15 dní pred požadovaným dňom ich zverejnenia alebo uverejnenia.
§ 5
(1)
Vestník sa vydáva spravidla raz za 15 dní v čiastkach číslovaných v bežnom roku postupne, v záhlaví čiastky Vestníka sa uvádza vydavateľ. Jej poradové číslo, číslo ročníka a deň jej vydania.
(2)
Čiastky Vestníka sa spravidla delia na časti, v ktorých sa uverejňujú zákonom ustanovené údaje súdov, štátnych orgánov a podnikateľov. V každej časti sa údaje označujú poradovými číslami. Toto číslovanie, ako aj číslovanie jednotlivých čiastok Vestníka sa uzatvára koncom kalendárneho roka.
§ 6
Podkladom na zverejnenie alebo uverejnenie vo Vestníku sú originály alebo úradne overené kópie dokladov o údajoch, oznámeniach alebo rozhodnutiach, ktoré sa majú zverejniť alebo uverejniť; podkladom na zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 2 a 3 a uverejnenie podľa § 3 ods. 2 písm. a) je aj odpis súdneho rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti; podkladom pre zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 sú odpisy súdnych písomností.
§ 7
(1)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 2 a 3 je povinný uhradiť ten, koho sa údaj týka, najneskôr ku dňu zápisu týchto údajov do obchodného registra.
(2)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 uhrádza správca podstaty2a) z majetku dlžníka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku. Zverejnenie výpisu z uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku je bezodplatné.
(3)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 5 uhrádza ten, koho sa údaj týka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku.
(4)
V ostatných prípadoch uhrádza cenu za uverejnenie údajov ten, kto podá návrh na uverejnenie; cena sa vyúčtuje až po uverejnení údajov vo Vestníku.
(5)
Cenu ustanovenú osobitným predpisom3) poukazuje povinný podľa odsekov 1 až 4 na účet vydavateľa.
(6)
Ak údaje určené na zverejnenie alebo uverejnenie vydavateľ nezverejní alebo neuverejní do 90 dní odo dňa doručenia podkladov uvedených v § 6, je povinný cenu vrátiť tomu, kto ju uhradil. Povinnosť zverejniť alebo uverejniť údaje vydavateľom týmto nie je dotknutá.
§ 8
(1)
Za obsahovú správnosť podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie zodpovedá ten, kto ich na zverejnenie alebo uverejnenie zaslal. Za súlad zverejnených alebo uverejnených údajov s poskytnutými podkladmi zodpovedá vydavateľ. Tlačové chyby sa vo Vestníku odstraňujú uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave na náklad vydavateľa.
(2)
Vydavateľ je oprávnený vykonávať redakčnú úpravu údajov, ktoré sa majú zverejniť alebo uverejniť vo Vestníku, bez zmeny vecnej náplne a zmyslu zverejňovaných alebo uverejňovaných údajov alebo informácií.
(3)
Vydavateľ zabezpečí, aby každý záujemca mal možnosť obstarať si Vestník za určenú cenu.
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 63/1992 Zb. o Obchodnom vestníku.
§ 10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
2)
Napr. § 29 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
§ 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
§ 50a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 8 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.