Predpis bol zrušený predpisom 10/2004 Z. z.

125/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1993 do 29.02.2004

125
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. mája 1993
o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Puncový úrad“), ktorý je podriadený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Puncový úrad je rozpočtovou organizáciou. Sídlom Puncového úradu je Bratislava.
(2)
Na čele Puncového úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Riaditeľ Puncového úradu môže na výkon činností podľa puncového zákona1) podľa potreby a so súhlasom ministerstva zriaďovať alebo zrušovať pobočky a expozitúry ako územné pracoviská Puncového úradu.
§ 2
Orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov sú
a)
ministerstvo,2)
b)
Puncový úrad.
§ 3
Ministerstvo
a)
organizuje a riadi výkon štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov,
b)
rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Puncového úradu.3)
§ 4
Puncový úrad
a)
vykonáva puncovú kontrolu,4)
b)
vykonáva puncovú inšpekciu,5)
c)
prideľuje výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru,6)
d)
vedie zoznam registrovaných zliatin z drahých kovov,7)
e)
vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenia o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti,8)
f)
overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov,9) a to aj pri výrobe protetických náhrad, a zliatin pri razbe slovenských mincí z drahých kovov,10)
g)
overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo striebra11) a iných vecí z drahých kovov,12)
h)
vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
i)
ukladá pokuty v prípadoch ustanovených puncovým zákonom,13)
j)
vykonáva na vyžiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov,14)
k)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre neho z puncového zákona a tohto zákona.
§ 5
(1)
Za úkony podľa § 4 písm. c), d) a e) vyberá Puncový úrad správne poplatky podľa osobitných predpisov.15)
(2)
Za úkony podľa § 4 písm. a), f) a g) vyberá Puncový úrad puncové poplatky.
(3)
Výšku puncových poplatkov podľa odseku 2 ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
V prípade, keď za úkon Puncového úradu nie je určený puncový poplatok, dohodne sa cena za tento úkon podľa cenových predpisov.
(5)
Puncové poplatky podľa odseku 2 a pokuty uložené podľa puncového zákona1) sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 6
Úradné nálezy, osvedčenia a posudky Puncového úradu opatrené odtlačkom úradnej pečiatky sú verejnými listinami.16)
§ 7
(1)
Zrušuje sa Štátna skúšobňa pre drahé kovy na Slovensku v Bratislave; jej práva a záväzky vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na Puncový úrad.
(2)
Konania začaté Štátnou skúšobňou pre drahé kovy na Slovensku v Bratislave pred dňom účinnosti tohto zákona dokončí Puncový úrad podľa doterajších právnych predpisov.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
2)
§ 3 ods. 1 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
§ 53 puncového zákona.
4)
§ 8 až 29 puncového zákona.
5)
§ 41 až 45 puncového zákona.
6)
§ 46 a 47 puncového zákona.
7)
§ 49 puncového zákona.
8)
§ 48 puncového zákona.
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon).
9)
§ 31 puncového zákona.
10)
§ 30 puncového zákona.
11)
§ 32 puncového zákona.
12)
§ 33 puncového zákona.
13)
§ 43 až 45 puncového zákona.
14)
§ 7 písm. d) puncového zákona.
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.