136/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

136
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. mája 1993
o puncových poplatkoch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1993 Z. z. o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Za úkony vykonávané Puncovým úradom Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona sa vyberajú puncové poplatky vo výške uvedenej v sadzobníku, ktorý je prílohou tejto vyhlášky.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 11/1985, ktorým sa vydáva sadzobník náhrad za úkony orgánov štátnej služby pre drahé kovy (registrované v čiastke 33/1985 Zb.).
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1993.
Július Tóth v. r.
SADZOBNÍK PUNCOVÝCH POPLATKOV
Položka 1
Skúšanie rýdzosti
a) nového tuzemského alebo cudzieho tovaru za 1 g zliatiny
1. striebro 0,50 Sk
2. zlato 6,00 Sk
3. platina 10,00 Sk
b) starého alebo opraveného tovaru za 1 g zliatiny
1. striebro 1,00 Sk
2. zlato 40,00 Sk
3. platina 60,00 Sk
Poznámky:
1. Puncový poplatok sa vyberie, aj keď nedôjde k označeniu predloženého tovaru pre závady v predpísanom stave alebo rýdzosti.
2. Pri tovare, v ktorom je kombinovaný drahý kov s iným materiálom, sa suma puncového poplatku určí na základe kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu.
Položka 2
Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom
a) za každý kus tovaru
1. strieborného 0,20 Sk
2. zlatého 5,00 Sk
3. platinového 10,00 Sk
b) za každú značku pri oprave puncovej značky, doznačení alebo storne značky 2,00 Sk
Položka 3
Kvalitatívne zistenie kovu na skúšobnom kameni: striebro, zlato, platina, obyčajný kov
- za jedno vyskúšanie 10,00 Sk
Položka 4
Približné určenie rýdzosti zliatin drahých kovov na skúšobnom kameni
a) striebro 20,00 Sk
b) zlato 30,00 Sk
c) platina 50,00 Sk
Položka 5
Chemické určenie rýdzosti drahých kovov
a) striebro
1. titráciou alebo kupeláciou 30,00 Sk
2. podľa Gay-Lussaca 60,00 Sk
3. vážkovo 45,00 Sk
b) zlato
1. kupeláciou 50,00 Sk
2. mokrým spôsobom 150,00 Sk
c) striebro a zlato kupeláciou 80,00 Sk
d) zliatiny zlata s obsahom niklu 80,00 Sk
e) platina 150,00 Sk
Poznámky:
1. Puncové poplatky za rozhodcovské a konečné skúšky sa zvyšujú päťnásobne, za opakované skúšky trojnásobne.
2. Puncové poplatky za opakované a konečné skúšky uhrádza tá strana, pre ktorú sú ich výsledky nepriaznivé.
Položka 6
Ostatné analýzy drahých kovov
a) v kovových odpadoch
1. určenie striebra 80,00 Sk
2. určenie zlata 150,00 Sk
3. určenie platiny a platinových kovov - za každý kov 400,00 Sk
b) v steroch
1. určenie striebra 110,00 Sk
2. určenie zlata 200,00 Sk
3. určenie platiny a platinových kovov - za každý kov 450,00 Sk
4. určenie platiny v platinovom katalyzátore na nosiči 1 700,00 Sk
5. určenie straty žíhaním 80,00 Sk
6. určenie vlhkosti 50,00 Sk
Poznámka:
Poznámky k položke 5 platia aj pre túto položku.
Položka 7
Určenie rýdzosti a hmotnosti drahého kovu vrátane pretavenia do zliatku
a) striebro
1. do 250 g 30,00 Sk
2. nad 250 g do 1 000 g 120,00 Sk
3. za každých ďalších začatých 1 000 g 120,00 Sk
b) zlato
1. do 10 g 50,00 Sk
2. nad 10 g do 50 g 100,00 Sk
3. nad 50 g do 500 g 150,00 Sk
4. za každých ďalších začatých 500 g 150,00 Sk
c) platina 160,00 Sk
Poznámky:
1. Podľa charakteru alebo množstva materiálu môže byť zákazka rozložená do viacerých položiek, z ktorých sa každá bude účtovať samostatne.
2. Materiály, ktoré nie je možné spracovať z hygienických alebo technických dôvodov, sa vrátia zákazníkovi.
Položka 8
Ostatné úkony
a) overenie kvality skúšobného kameňa - za 1 kus 70,00 Sk
b) vybavenie požiadavky na úradné úkony poštou okrem poštovného 10,00 Sk
c) vyhľadanie predmetu pri strate ústrižku, príp. potvrdenia 10,00 Sk
d) vydanie náhradného dokladu o vykonanom úkone 10,00 Sk
Položka 9
Predaj skúšobných pomôcok
a) skúšobná kyselina na striebro a platinu - za 50 ml 10,00 Sk
b) koncentrovaná kyselina dusičná na zlato 250, 333/1000 - za 50 ml 4,00 Sk
c) akékoľvek druhy lúčavky kráľovskej - za 50 ml 8,00 Sk