Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

146/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1993 do 31.12.2008

146
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 23. júna 1993,
ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993 sa mení takto:
V § 4 ods. 1 sa slová „priemer 25 mm“ nahrádzajú slovami „priemer 24,75 mm“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marián Tkáč v. r.