150/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.1993

150
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. júna 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V nadpise zákona sa na konci pripájajú tieto slová: „a poplatku za výpis z registra trestov“.
2.
V § 1 sa za slová „uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov“ vkladajú slová „a poplatku za výpis z registra trestov“. Zároveň sa doterajší text § 1 označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno e), ktoré znie:
„e)
dedič a iný účastník dedičského konania.“.
4.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
5.
V § 4 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,“.
6.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
7.
V § 4 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie a štátne účelové fondy,3a)“.
Poznámka pod čiarou3a) znie:
„3a)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).
9.
V § 4 ods. 2 sa písmeno m) označuje ako písmeno l), v ktorom sa slová „v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“ nahrádzajú slovami „v Slovenskej republike“ a slová „česko-slovenskými štátnymi občanmi“ sa nahrádzajú slovami „štátnymi občanmi Slovenskej republiky“.
10.
V § 4 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom m), ktoré znie:
„m)
navrhovateľ podľa § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.“.
11.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).
12.
§ 4 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Od poplatku sú oslobodení úspešní účastníci v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších súdnych konaniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.4)“.
13.
V § 4 doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Oslobodenie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní a výkone rozhodnutia.“.
14.
V § 5 ods. 1 písm. a) znie: „a) podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ,“.
15.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „okresným (obvodným)“.
16.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vydaním rozhodnutia o dedičstve,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
17.
V § 8 ods. 1 znie:
„(1)
Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.“.
18.
V § 9 ods. 1 znie:
„(1)
Poplatok sa platí na účet súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. Ak poplatok neprevyšuje 5 000 Sk, môže sa platiť kolkovými známkami.“.
19.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Poplatky sa vyrubujú a vyberajú v slovenskej mene.“.
20.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak oslobodenie od poplatku závisí od úspechu v konaní (§ 4 ods. 3), súd koná vo veci bez zaplatenia poplatku z návrhu.“.
21.
V § 11 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Poplatok sa taktiež vráti, ak súd vráti návrh navrhovateľovi pre nedostatok právomoci.“.
22.
V § 11 ods. 3 sa v prvej vete za slovom „odvolania“ vypúšťa čiarka, pred slovo „dovolania“ sa vkladá slovo „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo podaním návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánov verejnej správy“. Zároveň sa na konci pripájajú tieto vety:
„Poplatok sa tiež vráti, ak sa návrh vzal späť pred vydaním platobného rozkazu. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.“.
23.
V § 11 ods. 4 znie:
„(4)
Okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o sumu 100 Sk. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.“.
24.
V § 11 ods. 6 sa slová „príslušnému daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka“.
25.
V § 17 sa vypúšťa odsek 4.
Čl. II
V sadzobníku súdnych poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tohto zákona.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Čl. IV
Za spoplatňované úkony navrhnuté alebo začaté pred účinnosťou tohto zákona sa platia poplatky podľa doterajších predpisov.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Michal Kováč v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z.
ZMENY A DOPLNKY SADZOBNÍKA SÚDNYCH POPLATKOV
1. Poznámka č. 7 k položke 1 znie:
7.
Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok v zmenkovom a šekovom konaní pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu a odporu proti platobnému rozkazu. Námietky v zmenkovom a šekovom konaní nepodliehajú poplatku.“.
2. V položke 2 písm. b) sa suma „1 000 Kčs“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.
3. Položka 5 sa dopĺňa písmenom d) a poznámkou, ktoré znejú:
d)
Za dohodovacie konanie, ak súd zastavil konkurzné konanie podľa § 4g ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.
5 000 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vráti pri zastavení konkurzného konania podľa písmena d) krátený o sumu 5 000 Sk. Pritom nie je dotknuté ustanovenie § 11 ods. 4 tohto zákona.“.
4. V položke 6 písm. b) sa suma „2 000 Kčs“ nahrádza sumou „50 000 Sk“.
5. V položke 7 písm. e) znie:
e)
vo veciach podľa zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
1 000 Sk“.
6. V položke 11 písm. a) sa za slová „najmenej 200 Kčs“ dopĺňajú slová „najviac 50 000 Sk“.
7. V položke 12 sa suma „500 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
8. V položke 13 písm. a) sa za slová „najmenej 100 Kčs“ dopĺňajú slová „najviac 50 000 Sk“.
9. V položke 14 a v položke 15 písm. a) sa za slová „najmenej 200 Kčs“ dopĺňajú slová „najviac 50 000 Sk“.
10. V položke 16 sa suma „500 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
11. V položke 17 písm. a) znie:
a)
z návrhu na prvý zápis alebo výmaz
1.
akciovej spoločnosti
10 000 Sk
2.
iných obchodných spoločností, družstiev a iných právnických osôb
3 000 Sk“.
12. V položke 17 písm. b) sa suma „1 000 Kčs“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
13. V poznámkach k položke 17 sa za poznámku č. 2 vkladá nová poznámka č. 3, ktorá znie:
3.
Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodnej a zápis novej skutočnosti.“.
Doterajšie poznámky č. 3, 4, 5 a 6 sa označujú ako poznámky č. 4, 5, 6 a 7.“.
14. Za položku 18 sa vkladajú nové položky 18a, 18b, 18c, 18d a 18e, ktoré vrátane poznámky znejú:
Položka 18a
Za konanie o dedičstve
- do 100 000 Sk čistej hodnoty dedičstva
200 Sk
- do 300 000 Sk čistej hodnoty dedičstva
500 Sk
- nad 300 000 Sk z čistej hodnoty dedičstva 0,2%,
najviac 5 000 Sk
Poznámka:
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa podľa tejto položky neplatí.
Položka 18b
Z návrhu na prijatie hnuteľnej veci do úschovy za účelom splnenia záväzku
1% z ceny veci
najmenej 200 Sk najviac 20 000 Sk
Položka 18c
Z návrhu na umorenie listiny
1% z nominálnej
hodnoty najmenej
500 Sk najviac 20 000 Sk
Položka 18d
Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí
1 000 Sk
Položka 18e
Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín)
200 Sk“.
15. V poznámke k položke 19 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie konania alebo ak žiadateľom je osoba oslobodená od poplatkov.“.
16. Položka 21 znie:
Položka 21
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, na predloženie ktorých bol účastník márne vyzvaný, za každú stranu prvopisu
30 Sk“.
17. Položka 22 znie:
Položka 22
a)
Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu
500 Sk
b)
Zavyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu z knihy protestov
100 Sk“.
18. Poznámky č. 1 a 2 k položke 24 znejú:
1.
Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie dane alebo na účely evidencie nehnuteľností. Na týchto odpisoch musí byť vyznačený účel, na ktorý boli vydané.
2.
Občania Slovenskej republiky platia za overenie listiny spísanej v jazyku maďarskom, nemeckom, poľskom, ukrajinskom a rusínskom poplatok podľa položky 24 písm. a).“.
19. Za položku 24 sa vkladajú nové položky 24a, 24b a 24c, ktoré znejú:
Položka 24a
Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev za každú aj začatú stranu
80 Sk
Položka 24b
a)
Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra v konaní za každú aj začatú stranu
50 Sk
b)
Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra mimo konania za každú aj začatú stranu
100 Sk
Položka 24c
Za nahliadnutie do obchodného registra
100 Sk“.
20. V položke 25 sa suma „50 Kčs“ nahrádza sumou „100 Sk“.
21. V položke 26 sa suma „100 Kčs“ nahrádza sumou „500 Sk“.
22. V položke 28 sa suma „20 Kčs“ nahrádza sumou „50 Sk“.
23. Položka 29 znie:
Položka 29
a)
Za oznámenie mena a adresy znalca alebo tlmočníka
50 Sk
b)
Za nahliadnutie do zoznamu znalcov a tlmočníkov
50 Sk“.
24. V položke 30 sa suma „30 Kčs“ nahrádza sumou „50 Sk“.
25. Používaná skratka koruny česko-slovenskej „Kčs“ sa nahrádza v sadzobníku súdnych poplatkov skratkou slovenskej koruny „Sk“.