155/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1993 do 31.12.2001

155
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júna 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 v druhej vete sa vypúšťajú slová „v pôsobnosti Slovenskej republiky“.
2.
V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
3.
V § 2 písm. b) sa slová „Ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska,“.
4.
V § 3 ods. 1 a v celom ďalšom texte zákona sa slová „Slovenský štatistický úrad“ nahrádzajú slovami „Štatistický úrad Slovenskej republiky“.
5.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a informatiky.“.
6.
V § 4 ods. 2 sa slová „Predsedníctvo Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „prezident Slovenskej republiky“.
7.
V § 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pre potrebu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „federácia“),“.
8.
V § 5 písm. d) sa slovo „federácie“ nahrádza slovom „republiky“.
9.
V § 5 písm. h) znie:
„h)
určuje spôsob tvorby a riadi prideľovanie a oznamovanie identifikačných čísiel spravodajských jednotiek,“.
10.
V § 5 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
„u)
určuje metodiku pre oblasť štátnej štatistiky a informatiky,“.
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).
11.
V § 6 ods. 1 sa slová „zákonodarných orgánov“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.
12.
V § 6 ods. 2 sa slová „Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.
13.
§ 7 sa vypúšťa.
14.
V § 8 ods. 2 sa čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a program zisťovaní federácie.“.
15.
V § 14 sa slová „zákonodarných orgánov“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.
16.
§ 15 písm. f) znie:
„f)
určujú rodné číslo obyvateľom Slovenskej republiky narodeným od 1. januára 1969 vo svojom územnom obvode podľa zásad vydaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky; Mestská správa v Bratislave určuje aj rodné číslo obyvateľom Slovenskej republiky narodeným v cudzine od 1. 1. 1969, ktorí sú zapísaní v osobitnej matrike vedenej Obvodným úradom Bratislava I, a na základe individuálnej žiadosti prideľuje rodné číslo cudzincom alebo osobám bez štátnej príslušnosti narodeným od 1. januára 1969,“.
17.
V § 16 sa slová „zákonodarných orgánov“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.
18.
V § 19 sa odsek 2 vypúšťa. Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
19.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vrátane tých zisťovaní, ktoré slúžia zároveň pre potrebu federácie“.
20.
V § 22 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a návrhu programu zisťovaní federácie“.
21.
V § 22 písm. c) sa vypúšťajú slová „a zúčastňuje sa na zostavovaní návrhu programu zisťovaní federácie“.
22.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a návrh programu zisťovaní federácie“.
23.
V § 24 ods. 2 sa slová „podľa § 19 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 ods. 1 a 2.“.
24.
V § 25 sa vypúšťa odsek 3.
25.
V § 26 ods. 1 sa slová „Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.
26.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
27.
§ 39 znie:
㤠39
Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytuje bezplatne štatistické informácie
a)
prezidentovi Slovenskej republiky,
b)
Národnej rade Slovenskej republiky,
c)
vláde Slovenskej republiky,
d)
ostatným ústredným orgánom Slovenskej republiky a ústredným orgánom odborových zväzov v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite, potrebné pre ich činnosť.“.
28.
§ 41 sa vypúšťa.
29.
V § 42 sa slová „v § 39 až 41“ nahrádzajú slovami „v § 39 a 40“.
30.
V § 44 sa vypúšťajú slová „zákona Federálneho zhromaždenia o štátnej štatistike“.
31.
V § 45 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo zákonom Federálneho zhromaždenia o štátnej štatistike“.
32.
V § 46 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a priestupky podľa zákona Federálneho zhromaždenia o štátnej štatistike“.
Čl. II
Zrušuje sa zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.