16/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 30.06.2002

16
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1992
o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Sídlom prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") je Bratislava.
(2)
Zriaďuje sa Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“).
(3)
Kancelária je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené
a)
s výkonom funkcie prezidenta vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.
(4)
Veci súvisiace s výkonom funkcie prezidenta ako hlavného veliteľa ozbrojených síl zabezpečuje vojenská zložka kancelárie.
(5)
Kancelária je rozpočtovou organizáciou, ktorá má samostatnú rozpočtovú kapitolu. Na plnenie úloh si môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie. Takto zriadené organizácie sú právnickými osobami.
§ 2
(1)
Vnútornú organizáciu kancelárie určí prezident v organizačnom poriadku kancelárie.
(2)
Vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci kancelárie"), ktorý je štatutárnym orgánom kancelárie, vymenúva a odvoláva prezident.
(3)
Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci1) a zamestnanci.2)
§ 2a
(1)
Štátni zamestnanci v kancelárii sú odmeňovaní podľa katalógu činností štátnych zamestnancov v kancelárii, podľa stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a podľa osobitného predpisu.3) Katalóg činností štátnych zamestnancov v kancelárii je uvedený v prílohe č. 1 a stupnica platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii je uvedená v prílohe č. 2.
(2)
Na odmeňovanie štátnych zamestnancov v kancelárii a na ich ďalšie náležitosti sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2b
Vedúcemu kancelárie určuje plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie a ďalšie náležitosti prezident.
§ 2c
Zvýšenie stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii sa každoročne upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.4) O túto výšku sa upravujú stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii. Zvýšenú stupnicu platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a termín jej platnosti určí služobný predpis.
§ 2d
Platové pomery zamestnancov kancelárie upravuje osobitný predpis.2)
§ 3
(1)
Na plnenie svojich úloh môže kancelária od štátnych orgánov vyžadovať správy a vysvetlenia vo veciach patriacich do pôsobnosti prezidenta.
(2)
Zamestnancom kancelárie neprislúcha vystupovať v mene prezidenta, pokiaľ na to nie sú výslovne splnomocnení.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z.
K A T A L Ó G Č I N N O S T Í ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: hlavný referent
Činnosti:
4.01 Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov vo vecne vymedzenej oblasti.
4.02 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo prípravu podkladov k odborným stanoviskám.
4.03 Samostatné odborné činnosti v oblasti petícií a sťažností vrátane vedenia ich centrálnej evidencie.
4.04 Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
4.05 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy na úseku štátnych záležitostí v súčinnosti s ústrednými orgánmi, s diplomatickými misiami alebo s orgánmi samosprávy.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: radca
Činnosti:
5.01 Odborná príprava rozhodnutí pri uplatňovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.
5.02 Samostatná odborná čiastková činnosť vo vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním čiastkových podkladov k odborným stanoviskám.
5.03 Spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov.
5.04 Odborná činnosť spojená s analýzou masmediálnej politiky.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako dva roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: samostatný radca
Činnosti:
6.01 Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.
6.02 Tvorba služobných predpisov na zabezpečovanie uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov.
6.03 Samostatná odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania a financovania.
6.04 Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.
6.05 Spracúvanie a sprístupňovanie zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov.
6.06 Dokumentovanie a archivovanie aktivít spojených s výkonom funkcie prezidenta.
6.07 Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania alebo sprístupňovania informácií, prípadne aj s priamym spracovaním a zverejňovaním alebo aj s priamym spracovaním a sprístupňovaním informácií.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako štyri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: odborný radca
Činnosti:
7.01 Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov.
7.02 Tvorba služobných predpisov na zabezpečovanie uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov.
7.03 Analytická činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov riešení vo vymedzenej oblasti.
7.04 Analytická činnosť na účely prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v súčinnosti s ústrednými orgánmi s celoštátnou pôsobnosťou.
7.05 Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a s majetkom štátu.
7.06 Koordinačná činnosť a metodické usmerňovanie civilnej ochrany.
7.07 Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh častí štátneho informačného systému.
7.08 Prešetrovanie sťažností alebo petícií.
7.09 Koncepčná, kontrolná a rozhodovacia činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií, ako aj vybavovanie sťažností alebo petícií.
7.10 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania alebo zverejňovania informácií.
7.11 Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky prezidenta a kancelárie prezidenta, koordinovanie výstupov pre domáce a zahraničné médiá.
7.12 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a pracovných návštev hláv štátov a členov vlády, šéfov parlamentov, ministrov a ďalších oficiálnych predstaviteľov pri prijatiach u prezidenta.
7.13 Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v protokolárnom posudzovaní a vyhodnocovaní výsledkov medzinárodnej spolupráce.
7.14 Samostatné komplexné spracúvanie agendy dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov s výstupom na tvorbu námetov koncepcií štátnej politiky.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: hlavný radca
Činnosti:
8.01 Tvorba koncepcie právnych vzťahov štátnych zamestnancov v osobnom úrade.
8.02 Koordinačná a metodická činnosť osobného úradu.
8.03 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtu a záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu kancelárie.
8.04 Vypracúvanie analýz, odborných posudkov, stanovísk a komplexných informácií na účely rozhodovacieho procesu prezidenta v rámci jeho ústavných právomocí.
8.05 Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do kompetencie prezidenta a kancelárie.
8.06 Koordinačná činnosť a spolupráca pri plnení štátnych záležitostí z oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov s nadväznosťou na tvorbu štátnej politiky.
8.07 Tvorba metodických zásad a analýza vývoja hospodárstva Slovenskej republiky v jeho makroekonomických a sociálnoekonomických veličinách.
8.08 Tvorba metodických zásad a vypracúvanie odborných stanovísk k vnútornej politike, komunálnej politike a regionálnej politike.
8.09 Tvorba protokolárnych pravidiel vrátane protokolárneho zabezpečenia výkonu ústavných právomocí prezidenta.
8.10 Tvorivé spracúvanie a uskutočňovanie masmediálnej politiky prezidenta a kancelárie a koordinovanie výstupov v širokých spoločenských väzbách.
8.11 Koncepčná, koordinačná, kontrolná a rozhodovacia činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií, ako aj priame vybavovanie sťažností alebo petícií.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax nad deväť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: štátny radca
Činnosti:
9.01 Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí.
9.02 Tvorba koncepcií štátnej politiky v nadväznosti na jej kľúčové ciele a zámery v súčinnosti s ústrednými orgánmi.
9.03 Tvorba a realizácia štátnej politiky v oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov.
9.04 Tvorba návrhov rozhodnutí prezidenta o vrátení zákonov Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami alebo podkladov návrhov na Ústavný súd Slovenskej republiky so zabezpečením väzieb na vnútorne zosúladený právny poriadok.
9.05 Tvorba odborných posudkov, analýz a stanovísk, ako aj tvorba komplexných informačných materiálov na účely rozhodovacieho procesu prezidenta v rámci jeho ústavných právomocí.
9.06 Koncepčná činnosť a tvorba zásadných smerovaní protokolárnych a celospoločenských aktivít prezidenta v oblasti zahraničnej politiky.
9.07 Koordinácia zahraničnopolitických aktivít súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta.
9.08 Zabezpečovanie výkonu ústavných právomocí prezidenta s konštitutívnym charakterom a ich koordinácia.
9.09 Tvorivé spracúvanie podkladov na výkon funkcie prezidenta vrátane výkonu ústavných právomocí a jeho verejnej činnosti.
9.10 Analytická a koordinačná činnosť pri riešení celospoločenských úloh so zložitými vnútornými a vonkajšími väzbami.
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 8 200 8 800 9 500 10 300 12 400 13 200 14 800 15 900 17 200
2 do 4 8 700 9 300 10 100 10 900 13 100 14 000 15 700 16 900 18 200
3 do 6 9 200 9 800 10 700 11 500 13 800 14 800 16 600 17 900 19 200
4 do 9 9 700 10 300 11 300 12 100 14 500 15 600 17 500 18 900 20 200
5 do 12 10 200 10 800 11 900 12 700 15 200 16 400 18 400 19 900 21 200
6 do 15 10 700 11 300 12 500 13 300 15 900 17 200 19 300 20 900 22 200
7 do 18 11 200 11 800 13 100 13 900 16 600 18 000 20 200 21 900 23 200
8 do 21 11 700 12 300 13 700 14 500 17 300 18 800 21 100 22 900 24 200
9 do 24 12 200 12 800 14 300 15 100 18 000 19 600 22 000 23 900 25 200
10 do 28 12 700 13 300 14 900 15 700 18 700 20 400 22 900 24 900 26 200
11 do 32 13 200 13 800 15 500 16 300 19 400 21 200 23 800 25 900 27 200
12 nad 32 13 700 14 300 16 100 16 900 20 100 22 000 24 700 26 900 28 200
1)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.