16/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

16
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1992
o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Sídlom prezidenta Slovenskej republiky je Bratislava.
(2)
Zriaďuje sa Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“).
(3)
Kancelária je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené
a)
s výkonom funkcie prezidenta vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.
(4)
Veci súvisiace s výkonom funkcie prezidenta ako hlavného veliteľa ozbrojených síl zabezpečuje vojenská zložka kancelárie.
(5)
Kancelária je rozpočtovou organizáciou, ktorá má samostatnú rozpočtovú kapitolu. Na plnenie úloh si môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie. Takto zriadené organizácie sú právnickými osobami.
§ 2
(1)
Vnútornú organizáciu kancelárie určí prezident v organizačnom poriadku kancelárie.
(2)
Vedúceho kancelárie a ďalších vedúcich zamestnancov kancelárie, o ktorých to ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, vymenúva a odvoláva prezident.
(3)
Platové pomery zamestnancov kancelárie upravuje osobitný predpis.1)
§ 3
(1)
Na plnenie svojich úloh môže kancelária od štátnych orgánov vyžadovať správy a vysvetlenia vo veciach patriacich do pôsobnosti prezidenta.
(2)
Zamestnancom kancelárie neprislúcha vystupovať v mene prezidenta, pokiaľ na to nie sú výslovne splnomocnení.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.