163/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.1993

163
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 23. júla 1993
o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halieroch vzoru 1977 a 1991 z obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Dňom 31. júla 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou
a)
po 1 halieri vzoru 19531) so štátnym znakom a s názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“, vzoru 19622) so štátnym znakom a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19913) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu „ČSFR“ na lícnej strane,
b)
po 5 halieroch vzoru 19774) so štátnym znakom a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19913) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu štátu „ČSFR“ na lícnej strane.
(2)
Mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky dňom 31. júla 1993.
§ 2
Národná banka Slovenska, banky5) so sídlom v Slovenskej republike a organizačné jednotky Slovenskej pošty, š. p., vymieňajú mince uvedené v § 1 ods. 1 za zákonné peniaze v množstvách, ktorých celková hodnota je 10 halierov alebo násobok tejto sumy, od 1. augusta do 31. októbra 1993.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. júlom 1993.
Marián Tkáč v. r.
1)
Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.
2)
Vyhláška ministra financií č. 43/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953.
3)
Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 60/1991 Zb. o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
4)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 33/1977 Zb. o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977.
5)
§ 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.