173/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

173
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1993
o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje výšku náhrady poskytovanej Fondom národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) povinnej osobe, ktorá uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby vydaním majetku,1) ako aj niektoré s tým súvisiace otázky.
§ 2
Povinnej osobe, ktorá podľa osobitného predpisu2) vydala oprávnenej osobe majetok nadobudnutý podľa osobitného predpisu3) alebo jeho časť, poskytne fond peňažnú náhradu vo výške vypočítanej podľa vzorca
kde N je peňažná náhrada za vydaný majetok,
C je kúpna cena celého majetku nadobudnutého povinnou osobou,
H je účtovná hodnota celého majetku nadobudnutého povinnou osobou v čase prevodu (prechodu) majetku na povinnú osobu,
Z je účtovná hodnota vydávaného majetku v čase prevodu (prechodu) na povinnú osobu.
§ 3
Ak fond vložil majetok, ktorý je predmetom vydania, do obchodnej spoločnosti, poskytne tejto obchodnej spoločnosti alebo jej právnemu nástupcovi náhradu vo forme akcií fondom založeného investičného fondu, ktorých nominálna hodnota zodpovedá hodnote, v akej bol vydaný majetok vložený do obchodnej spoločnosti.
§ 4
(1)
Nárok na poskytnutie náhrady podľa § 2 uplatní povinná osoba na fonde písomne do šiestich mesiacov odo dňa vydania majetku oprávnenej osobe, inak právo zaniká; k žiadosti je povinná pripojiť doklady preukazujúce, že majetok vydala oprávnenej osobe v súlade s osobitnými predpismi.4)
(2)
Fond poskytne povinnej osobe náhradu do troch mesiacov od uplatnenia nároku podľa odseku 1.
§ 5
Ak povinná osoba nadobudla majetok, ktorým uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby, od Slovenského pozemkového fondu, poskytne jej náhradu podľa tohto zákona Slovenský pozemkový fond.5)
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 3 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z.
2)
§ 3 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb., zákona č. 528/1990 Zb., zákona č. 137/1991 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb.
5)
§ 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.