174/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

174
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 odseky 2, 3 a 4 znejú:
„(2)
Podnik svoje daňové povinnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu obce, podľa osobitných predpisov, zahŕňa do nákladov.6a) Podnik môže poskytnúť dary len obciam a právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorých hodnotu možno odpočítať od základu dane podľa osobitného predpisu.6b)
(3)
Hospodársky výsledok (zisk alebo strata) zistený z účtovnej závierky podnik rozdelí alebo vyrovná podľa rozhodnutia dozornej rady takto:
a)
zisk na doplnenie rezervného fondu a ďalej na prídely podľa osobitného predpisu,
b)
stratu podľa osobitného predpisu.
(4)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku6c) tvoria vlastný zdroj financovania podniku; použijú sa na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a), 6b) a 6c) znejú:
„6a)
Napr. zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1992 Zb. o cestnej dani.
§ 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
6b)
§ 20 ods. 4 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
6c)
§ 28 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 9 odseky 1, 2 a 3 znejú:
(1) Podnik povinne vytvára rezervný fond určený na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia podniku alebo na krytie straty vyplývajúcej z jeho hospodárenia.
(2)
Podnik po vytvorení rezervného fondu podľa odseku 1 alebo jeho doplnení podľa § 8 ods. 3 poskytne príspevok pracovníkom podľa osobitného predpisu.6d)
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d) znie:
„6d)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.“.
(3)
Po použití zisku podľa odsekov 1 a 2 môže podnik vytvárať ďalšie fondy podľa vlastných vnútropodnikových pravidiel.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.
V § 9 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Podnik je povinný viesť predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavovať ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku a overenú audítorom ju predkladať zakladateľovi a poskytovať príslušným orgánom štátnej správy.6e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6e) znie:
„6e)
Napr. § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6, ktorý znie:
(6) Ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku overuje audítor.6f) Náklady s tým spojené uhrádza podnik.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6f) znie:
„6f)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
§ 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.“.
4.
V § 9 sa za odsek 6 vkladajú odseky 7, 8 a 9, ktoré znejú:
„(7)
Podnik v platobnom styku v obchodných záväzkových vzťahoch uplatňuje prednostne zmenku6g) a akreditívne formy platenia.6h)
(8)
Podnik je povinný ukladať peňažné prostriedky len v jednej banke (ďalej len „financujúca banka“); v odôvodnených prípadoch môže zakladateľ vnútorným organizačným jednotkám podniku povoliť otvorenie účtu aj v inej banke, o čom súčasne upovedomí financujúcu banku. Ak financujúca banka neposkytuje plný rozsah bankových služieb,6ch) je povinná na požiadanie podniku udeliť súhlas, aby chýbajúci rozsah bankových služieb poskytla podniku iná banka. Podnik môže zmeniť financujúcu banku, len ak sa zmluvne dohodne na vyrovnaní záväzkov voči doterajšej financujúcej banke.
(9)
Podnik vykonáva platby v bezhotovostnej forme. Hotovostné platby môže vykonávať len do výšky 10 000 Sk denne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6g), 6h) a 6ch) znejú:
„6g)
Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.
6h)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6ch)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.“.
5.
V § 20 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „ich počet je vždy nepárny.“.
6.
V § 20 ods. 2 prvá veta znie:
„Jedného člena rady deleguje odborová organizácia. Zo zostávajúceho počtu polovicu členov rady do funkcie ustanovuje a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú pracovníkmi podniku, polovicu volí a odvoláva pracovný kolektív alebo jeho delegáti, a to z členov pracovného kolektívu tajným hlasovaním.“.
7.
§ 21 odsek 1 znie:
„(1)
Rada
a)
prerokúva ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení zisku a úhrade strát,
b)
schvaľuje návrh na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, v súlade so štatútom,
c)
schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom v súlade so štatútom,
d)
prerokúva základné otázky koncepcie rozvoja podniku a jeho podnikateľskej činnosti,
e)
dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,
f)
kontroluje údaje v účtovných knihách, ako aj ďalších dokladoch,
g)
v odôvodnených prípadoch odporúča zakladateľovi odvolať riaditeľa,
h)
vyjadruje sa k rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu a zrušeniu podniku,
ch)
podáva zakladateľovi polročnú a ročnú správu o hospodárení podniku.“.
8.
V § 22 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zakladateľ môže v odôvodnených prípadoch uložiť riaditeľovi povinnosť vyčleniť z majetku administratívnu budovu, ktorá neslúži pre potreby štátneho podniku, z dôvodu celospoločenského záujmu pre potreby orgánov štátnej správy.“.
9.
Za § 35 sa vkladá nový § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Podniky prevedú finančné prostriedky na účtoch vedených bankami na účty vo financujúcej banke (§ 9 ods. 8) do 150 dní od účinnosti tohto zákona.“.
10.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a) a doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno a) a písmeno c) ako písmeno b).
11.
Za § 36 sa vkladá nový § 36a, ktorý znie:
㤠36a
Podmienky obstarávania hmotného a nehmotného majetku upraví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.