186/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.1993

186
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo evidencie nehnuteľností“.
2.
V § 4a sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
3.
V § 5 ods. 3 sa nad slovo „hospodára“ vkladá odkaz.4b)
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:
„4b)
§ 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:
„5)
Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. a zákona č. 633/1992 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z.“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. u) sa vypúšťajú slová „na území Českej republiky“, slovo „výlučne“ sa nahrádza slovom „aj“ a na konci sa pripája táto veta: „Na prevzatie tohto majetku sa použijú osobitné predpisy.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
„5a)
§ 37 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.“.
6.
V § 6 ods. 2 v druhej vete sa nad slovo „skonfiškoval“ vkladá odkaz9a) a nad slovami „osobitných predpisov“ sa doterajší odkaz9a) nahrádza odkazom 9b) vrátane jeho označenia v poznámke pod čiarou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„9a)
Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa v znení neskorších predpisov.
Dekrét prezidenta republiky č. 108/1945 Zb. o konfiškácii nepriateľského majetku a o Fondoch národnej obnovy.“.
7.
V § 6 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak došlo k odňatiu prídelu postupom uvedeným v odseku 1.“.
8.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pôdu, ktorá prešla na štát alebo inú právnickú osobu podľa odsekov 1 a 2 a podľa osobitného predpisu,9c) možno vydať každej oprávnenej osobe vo výmere najviac 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo 250 ha všetkej pôdy. Obdobne sa postupuje aj v prípadoch, ak oprávnenej osobe vznikol ďalší nárok na vydanie nehnuteľnosti po oprávnenej osobe, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c) znie:
„9c)
Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností spadajúcich pod československú pozemkovú reformu, ktoré sa uskutočnili na území dočasne okupovanom maďarským štátom.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
9.
V § 9 ods. 3 v prvej vete sa nad slovo „súd“ vkladá odkaz9d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d) znie:
„9d)
§ 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.“.
10.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťa číslovka „3“.
12.
V § 11 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo k pozemku bolo zriadené právo osobného užívania, s výnimkou prípadov uvedených v § 8,“.
13.
V § 11 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
pozemok sa nachádza v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov prvého stupňa, alebo tvorí koryto vodného toku, alebo na pozemku sú prírodné liečivé zdroje a zdroje prirodzene sa vyskytujúcich stolových minerálnych vôd,9e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9e) znie:
„9e)
Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 19 a 31 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).“.
Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmená d), e) a f).
14.
V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „botanická záhrada a arborétum zamerané na záchranu a zachovanie genofondu alebo les určený na lesný výskum10a) alebo pozemok slúži výlučne na vypestovanie nových šľachtiteľských odrôd a semenných sadov lesných drevín,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:
„10a)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.
Zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia. § 1 ods. 3 písm. g) vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov prvého stupňa“.
16.
V § 11 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „alebo je vo vlastníctve fyzickej osoby, s výnimkou prípadov, keď fyzická osoba nadobudla stavbu do vlastníctva za okolností uvedených v § 8.“.
17.
V § 15 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Za porovnateľný lesný porast sa považuje porast, ktorý bez ohľadu na vek a drevinové zloženie umožňuje výnos, ak takýto porast bol na pozemku v čase jeho prevzatia štátom.
(3)
Ak na pozemku nie je porast podľa odseku 2, oprávnenej osobe sa môže poskytnúť s jej súhlasom náhrada podľa odseku 1 výnimočne aj formou náhrady nákladov na starostlivosť o jestvujúci porast až do času, kým bude poskytovať výnos podľa odseku 2.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.
18.
§ 15 sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak na pozemku, ktorý má byť vydaný podľa tohto zákona, je lesný porast, hoci v čase prevzatia pozemku štátom alebo inou právnickou osobou na pozemku takýto porast nebol, oprávnenej osobe sa vydá pozemok s lesným porastom bez povinnosti jeho náhrady.“.
19.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
20.
V § 16 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak túto osobu nemožno zistiť alebo ak touto osobou je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, náhradu poskytne štát prostredníctvom pozemkového fondu (§ 17 ods. 1) podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.13a) Taktiež náhradu podľa § 14 a 15 poskytne štát, ak bývalé národné výbory alebo Zbor povereníkov previedli hospodárske budovy a rodinné domčeky do vlastníctva fyzických osôb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.“.
21.
V § 16 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa náhrada poskytne prevodom nehnuteľností, postupuje sa podľa osobitných predpisov13b); dane a poplatky súvisiace s takýmto prevodom sa nevyrubujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b) znie:
„13b)
Občiansky zákonník.
Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. Zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.“.
22.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c) vrátane odkazu 15) v poznámke pod čiarou.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16) sa dopĺňa takto:
„Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku.“.
24.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová „a 2.“.
25.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pozemkový fond nespravuje obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe alebo vodnému hospodárstvu, ktoré s ňou súvisí, ak sa tieto nehnuteľnosti nachádzajú na lesnom pôdnom fonde, ktorý spravujú právnické osoby podľa osobitného predpisu.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a) znie:
„16a)
§ 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
26.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17) sa dopĺňa takto:
„Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“.
27.
V § 19 sa vypúšťajú odseky 4 a 5 vrátane odkazu17a) v poznámke pod čiarou.
28.
V § 20 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Ak túto osobu nemožno zistiť, poskytne náhradu štát prostredníctvom pozemkového fondu podľa osobitného predpisu.13a)“.
29.
V § 20 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak náhradu poskytuje štát prostredníctvom pozemkového fondu, právo na náhradu zaniká, ak sa neuplatní na pozemkovom fonde do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Ak oprávnená osoba neuplatnila nárok pre pochybnosť, kto je povinnou osobou, právo na náhradu zaniká, ak sa neuplatní u povinnej osoby do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 21b ods. 2.“.
30.
Za § 21a sa vkladá nový § 21b, ktorý znie:
㤠21b
(1)
Ak je pochybnosť o tom, kto je povinnou osobou podľa § 5 a 16 ods. 2, rozhodne príslušný pozemkový úrad.
(2)
Ak je pochybnosť o tom, kto je povinnou osobou na poskytnutie náhrady podľa § 20, rozhodne ministerstvo.
(3)
Rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 vydané v správnom konaní nepodliehajú preskúmaniu súdom.
(4)
Ak sa v konaní podľa odsekov 1 a 2 nezistí povinná osoba, náhradu poskytne štát prostredníctvom pozemkového fondu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.13a)“.
31.
V § 22 ods. 2 v prvej vete sa za slovo „poľnohospodárskeho“ vkladajú slová „a lesného“.
32.
V § 22 ods. 2 v druhej vete sa nad slovo „úpravy“ vkladá odkaz.23b)
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b) znie:
„23b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“.
33.
V § 22 ods. 4 sa za slovo „odrôd“ vkladajú slová „alebo na pozemku sú semenné sady lesných drevín alebo lesnícke arboréta“.
34.
V § 22 ods. 7 v prvej vete sa za slovo „poľnohospodárskej“ vkladajú slová „a lesnej“.
35.
V § 22 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Na účely nájmu podľa odsekov 2 až 7, ak v nich nie je uvedené inak, platí osobitný predpis primerane.23c)“.
(9)
Vláda môže nariadením
a)
podrobnejšie upraviť rozsah užívania a starostlivosti podľa odseku 6,
b)
podrobnejšie upraviť dôvody na odpustenie alebo poskytnutie zľavy z nájomného,23d)
c)
ustanoviť výpovedné dôvody na vypovedanie nájomnej zmluvy a nájomného vzťahu podľa odsekov 2 a 7, prípadne predlžovanie nájomného vzťahu a podrobnejšie upraviť náležitosti nájomnej zmluvy, ktorá má trvať dlhšie ako päť rokov,
d)
ustanoviť podmienky a bližšie upraviť uzatváranie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskeho podniku alebo jeho časti a jej náležitosti; nariadenie vlády sa však nepoužije, ak písomná nájomná zmluva určuje inak.
(10)
Pri uplatňovaní práv podľa odsekov 1 až 8 platí ustanovenie § 4a ods. 1 primerane.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23c) a 23d) znejú:
„23c)
§ 492, 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
23d)
§ 673 až 675 Občianskeho zákonníka.“.
36.
Za § 22 sa vkladá nový § 22a, ktorý znie:
㤠22a
(1)
Lesné pozemky užívané podľa doterajších predpisov sa odovzdávajú vlastníkom predovšetkým v ucelených lesných častiach, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa osobitného predpisu23e), bez vytyčovania jednotlivých pozemkov.
(2)
Na obstaranie spoločných vecí súvisiacich s odovzdaním pozemkov podľa odseku 1 a ich ďalším využívaním sa vlastníci môžu združiť23f) alebo utvoriť lesné spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo podľa osobitného predpisu23g) (ďalej len „združenie“).
(3)
Pri odovzdávaní pozemkov podľa odseku 1 sa vyporiadajú so združením prípadné reštitučné nároky jednotlivých vlastníkov a štátu.
(4)
Postup podľa odseku 1 sa nepoužije v prípadoch, ak odovzdaním lesných pozemkov nedôjde k narušeniu racionálneho lesného hospodárenia alebo k narušeniu trvalej udržateľnosti pozemkov ako prírodného zdroja. Prípadné reštitučné nároky sa vyporiadajú podľa odseku 3 primerane.
(5)
Ak medzi doterajším užívateľom a združením nedôjde k dohode o odovzdaní pozemkov do užívania, usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov na návrh združenia nariadi pozemkový úrad podľa osobitného predpisu.23h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23e), 23f), 23g) a 23h) znejú:
„23e)
§ 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
23f)
§ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
23g)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
23h)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“.
37.
V § 24 ods. 2 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak nejde o trvalé porasty vysadené z prostriedkov štátu.“.
38.
V § 24 ods. 4 sa slová „vymení pozemkový fond na návrh vlastníka jeho pozemok za iný pozemok vo vlastníctve štátu s porovnateľnými trvalými porastmi“ nahrádzajú slovami „vlastníkovi patrí náhrada za trvalý porast podľa § 15 ods. 1 až 3“ a text za bodkočiarkou sa vypúšťa.
39.
V § 29 sa na konci pripája táto veta:
„Vo výnimočných prípadoch možno tento majetok previesť do vlastníctva iných právnických osôb a fyzických osôb len so súhlasom pôvodného vlastníka a Ministerstva financií Slovenskej republiky.“.
40.
V § 32 sa za slová „zákona č. 215/1919 Zb. o zabraní veľkého pozemkového majetku v znení neskorších predpisov“ vkladajú slová „nariadenia Slovenskej národnej rady č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2 nariadenia Zboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie pôdohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti z konfiškácie“.
41.
Za § 32 sa vkladá nový § 33, ktorý znie:
㤠33
(1)
Ak oprávnenej osobe vznikol podľa tohto zákona nárok na vydanie nehnuteľnosti vo výmere podľa § 6 ods. 3 a doteraz sa jej tieto nehnuteľnosti vydali v menšej výmere, pozemkový úrad rozhodne o zvyšnom nároku v konaní podľa § 9 ods. 4, ak oprávnená osoba podá návrh na vydanie rozhodnutia do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(2)
Ak si oprávnená osoba uplatnila podľa doterajších predpisov nárok na vydanie nehnuteľnosti vo väčšej výmere, ako je uvedené v § 6 ods. 3, a o nároku sa do účinnosti tohto zákona právoplatne nerozhodlo, nehnuteľnosť možno vydať v rozsahu podľa tohto zákona.
(3)
Nárok na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 1 písm. u) a na náhradu podľa § 16 ods. 2 môžu oprávnené osoby uplatniť na pozemkovom úrade do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Nárok všetkých oprávnených osôb je uplatnený včas, ak ho v tejto lehote uplatnila aspoň jedna oprávnená osoba. Lehoty na predkladanie písomných dôkazov o uplatnenom nároku sa spravujú všeobecnými predpismi o správnom konaní; dôkazy možno pozemkovému úradu predložiť najneskôr do 31. decembra 1995, inak právo zanikne. Do vydania nehnuteľností je doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať podľa § 5 ods. 3.“.
Čl. II
Zrušuje sa výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 30. januára 1992 o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu (vyhlásený v čiastke 22/1992 Zb.).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.