215/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.09.1993

215
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 28. júla do 31. augusta 1993 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 zo dňa 21. júla 1993 k Vyššej kolektívnej zmluve pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku na rok 1993 uzavretej 29. januára 1993 medzi Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - Odvetvovým zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
2.
Dodatok č. 1 zo dňa 1. júla 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1992 - 1993 uzavretej dňa 31. júla 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie
a
Zväzom polygrafie na Slovensku.