232/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.1993

232
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. mája 1993 bol v Bratislave a Prahe podpísaný Dodatok č. 1 k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.
Dodatok č. 1 nadobudol platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jeho schválenie 9. septembra 1993 na základe článku III.
DODATOK Č. 1
k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
Slovenská republika a Česká republika v súlade s článkom 9 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou sa dohodli na uzavretí dodatku č. 1.
Čl. I
Platobná zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 sa mení a dopĺňa takto:
Článok 2 znie:
„Platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené subjektom jednej zo zmluvných strán v tretej krajine a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality dodaného tovaru a služieb subjektu druhej zmluvnej strany, a platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené subjektom jednej zmluvnej strany od subjektu druhej zmluvnej strany a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality tovaru a služieb do tretej krajiny, budú sa uhrádzať vo voľne zameniteľných menách, ak z inej dohody, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nevyplýva niečo iné“.
Čl. II
Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.
Čl. III
Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jeho schválenie v súlade s ústavným postupom príslušného štátu.
Dané v Bratislave 20. mája 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Július Tóth v. r.
Za Českú republiku:
Ivan Kočárník v. r.