237/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

237
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. septembra 1993
o registri trestov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Na účely trestného konania a na preukazovanie trestnej bezúhonnosti sa vedie evidencia osôb právoplatne odsúdených súdmi v trestnom konaní (ďalej len „register trestov“).
(2)
Na vedenie registra trestov sa primerane vzťahujú osobitné predpisy o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.1)
(3)
V registri trestov sa vedú trestné listy o každej osobe právoplatne odsúdenej súdmi Slovenskej republiky.
(4)
Na príkaz ministra spravodlivosti Slovenskej republiky sa v registri trestov vedú aj informácie o osobách právoplatne odsúdených cudzozemskými súdmi.2)
(5)
Súčasťou registra trestov podľa tohto zákona sú aj informácie o osobách právoplatne odsúdených súdmi, ktoré sa zhromaždili podľa doterajších predpisov, a informácie, ktoré sa odovzdávajú registru trestov na základe medzištátnej dohody s Českou republikou.
(6)
Trestným listom na účely tohto zákona sa rozumie oznámenie súdu, ktoré obsahuje informácie o osobe odsúdeného, o súde, rozsudku (vina, trest, ochranné opatrenie), o spôsobe a priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia a o zahladení odsúdenia.
§ 2
Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“).
§ 3
Informácie o osobách právoplatne odsúdených súdmi sa uchovávajú sto rokov od narodenia osoby, ktorej sa týkajú.
§ 4
Súdy sú povinné bez meškania zasielať generálnej prokuratúre trestné listy osôb právoplatne odsúdených súdom a oznamovať jej všetky informácie dôležité pre zápis v trestnom liste alebo pre zmenu v zápise.
§ 5
(1)
Pre potreby trestného konania sa vydáva odpis registra trestov orgánu činnému v trestnom konaní3) a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na ich žiadosť.
(2)
Policajnému zboru Slovenskej republiky sa vydá odpis registra trestov aj v prípadoch, v ktorých by predchádzajúci trestný postih mohol viesť k posúdeniu skutku ako trestného činu alebo v ktorých je to potrebné pre rozhodovanie podľa osobitných predpisov.4)
(3)
V odpise registra trestov sa uvádzajú všetky informácie o každom odsúdení osoby, ktorej sa odpis týka, a o priebehu výkonu trestu.
§ 6
(1)
Na písomnú žiadosť osoby, ktorej sa informácia týka a ktorej totožnosť so žiadateľom musí byť na žiadosti overená, sa vydáva výpis z registra trestov.
(2)
Správnosť údajov uvedených v písomnej žiadosti o výpis z registra trestov bezplatne overujú orgány prokuratúry; overenie môžu vykonať aj orgány územnej samosprávy.
(3)
Výpis z registra trestov sa vydáva aj súdu na jeho žiadosť pre jeho potreby súdneho konania iného než trestného.
(4)
Vo výpise z registra trestov sa uvedú všetky doterajšie nezahladené odsúdenia súdmi, ak sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, akoby nebol odsúdený. Výpis z registra trestov je verejná listina5).
§ 7
Za vydanie výpisu z registra trestov sa platí poplatok podľa osobitných predpisov, ktorý vyberajú orgány prokuratúry6).
§ 8
Informáciu z registra trestov bez udania konkrétnych právoplatne odsúdených osôb možno so súhlasom generálneho prokurátora vydať orgánu činnému v trestnom konaní aj pri odhaľovaní páchateľov obzvlášť závažných trestných činov7).
§ 9
Zrušujú sa:
1.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1970 Zb. o registri trestov.
2.
Ustanovenie § 94a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
2)
Napr. čl. 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach - č. 550/1992 Zb.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.