274/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 31.12.2002

274
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 1993
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa1) a tohto zákona vykonávajú
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),
b)
iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,
c)
Slovenská obchodná inšpekcia,
d)
obce.
§ 2
Ministerstvo hospodárstva vo veciach ochrany spotrebiteľa
a)
riadi výkon štátnej správy,
b)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky; pritom spolupracuje s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, so združeniami spotrebiteľov a s inými právnickými osobami založenými na ochranu spotrebiteľa,
c)
vyhlasuje po dohode s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky predaj obmedzeného množstva výrobkov v prípade, ak je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami,2)
§ 3
Iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach ochrany spotrebiteľa
spolupracujú s ministerstvom hospodárstva pri tvorbe koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky a pri vyhlasovaní predaja obmedzeného množstva výrobkov v prípade, ak je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami.2)
§ 5
Krajský úrad vyhlasuje na území príslušného kraja predaj obmedzeného množstva výrobkov v prípade, ak je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami.2)
§ 7
Obec
a)
vykonáva na trhoviskách a trhových miestach dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa;1) vydáva trhový poriadok, v ktorom ustanoví zákaz predaja nekvalitného tovaru10) a predaja tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod,
b)
vyhlasuje predaj obmedzeného množstva výrobkov na území obce,11)
c)
ukladá pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.9)
§ 9
Združenie spotrebiteľov a iné právnické osoby založené na ochranu spotrebiteľa sú oprávnené
a)
spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy pri tvorbe a kontrole plnenia štátnej spotrebiteľskej politiky,
b)
zúčastňovať sa na tvorbe právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa,
c)
podávať podnety orgánom štátnej správy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.15)
§ 10
Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ktoré im vo veciach ochrany spotrebiteľa ustanovujú osobitné predpisy.16)
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1993.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
3)
4)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.
7)
§ 24 zákona č. 634/1992 Zb.
8)
§ 58 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
9)
§ 24 ods. 1, 3 až 7 zákona č. 634/1992 Zb.
10)
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.
14)
§ 28 zákona č. 634/1992 Zb.
15)
16)
Napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 32/1992 Zb), zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien, zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní.