296/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.1993 do 31.12.2005

296
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. novembra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 47/1973 Zb. a zákona č. 179/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „náčelník ústavu“ sa v tomto zákone nahrádzajú slovami „riaditeľ ústavu“.
2.
V § 1 ods. 1 sa slovo „vychovávať“ nahrádza slovom „pripravovať“.
3.
§ 2, 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Prostriedky na dosiahnutie účelu výkonu trestu odňatia slobody
Pri zaobchádzaní s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody (ďalej len „výkon trestu“) sa využívajú prostriedky osobitných výchovných postupov, kultúrno-osvetovej práce, zamestnávania odsúdených, ustanoveného poriadku a disciplíny (režimu) v miestach, v ktorých sa trest odňatia slobody (ďalej len „trest“) vykonáva.
§ 3
Miesta výkonu trestu
(1)
Trest sa vykonáva v nápravnovýchovných ústavoch, v nápravnovýchovných ústavoch pre mladistvých a vo vojenských nápravných útvaroch. V ústavoch na výkon1) väzby možno zriaďovať samostatné oddelenia na výkon trestu.
(2)
Nápravnovýchovné ústavy a nápravnovýchovné ústavy pre mladistvých (ďalej len „ústav“) zriaďuje a zrušuje minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“). Vojenské nápravné útvary zriaďuje a zrušuje minister obrany Slovenskej republiky.
(3)
Ak to vyžaduje zdravotný stav odsúdeného, trest sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v osobitnej nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „nemocnica“) zriadenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Ak je ohrozené zdravie alebo život odsúdeného a nemožno mu poskytnúť primeranú liečebnú starostlivosť v ústave alebo nemocnici, trest sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v inom zdravotníckom zariadení, pričom odsúdeného stráži Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „zbor“).
§ 4
Súčinnosť orgánov a právnických osôb pri výkone trestu
(1)
Miestne orgány štátnej správy, obce, právnické osoby a záujmové združenia občanov spolupracujú so zborom pri plnení úloh smerujúcich k dosiahnutiu účelu výkonu trestu.
(2)
V ústave sa spravidla zriadi poradný zbor zložený z pedagógov, psychológov a iných odborníkov; na ministerstve možno na prehĺbenie odbornosti a na zvýšenie účinnosti výkonu trestu zriadiť poradný orgán.“.
4.
V § 5 ods. 2 znie:
„(2)
O tom, do ktorej nápravnovýchovnej skupiny sa odsúdený zaradí, rozhoduje súd. O tom, do ktorého ústavu sa odsúdený umiestni, rozhoduje generálne riaditeľstvo zboru, pričom prihliada najmä na konkrétne potreby resocializácie odsúdeného.“.
5.
V § 5 ods. 3 sa v prvej vete slová „v nápravnovýchovnej činnosti u odsúdených“ nahrádzajú slovami „pri zaobchádzaní s odsúdenými“ a text druhej vety za bodkočiarkou znie: „obdobne diferencovane sú upravené aj formy zamestnávania odsúdených a kultúrno-osvetovej práce, rozsah oprávnení samosprávy a spôsob stráženia.“.
6.
V § 8 ods. 1 druhá veta znie:
„Zaraďovanie odsúdených do jednotlivých kolektívov sa uskutočňuje podľa veku a správania tak, aby boli oddelení odsúdení, u ktorých je predpoklad účinnejšieho ovplyvňovania, odsúdení za trestné činy spáchané z nedbanlivosti a menej narušení od ostatných odsúdených.“.
7.
V § 8 ods. 2 sa slová „nápravnovýchovnej činnosti“ nahrádzajú slovami „zaobchádzania s odsúdenými“ a na konci sa pripája text: „ktoré sa môžu zriaďovať pri ústavoch.“.
8.
V § 9a sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na výkon trestu žien sa použijú ustanovenia tohto zákona s prihliadnutím na ich fyziologické a psychické osobitosti.“.
9.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Výkon výnimočného trestu
(1)
Odsúdenému, ktorému bol uložený výnimočný trest odňatia slobody, nemožno spôsob výkonu trestu zmeniť.
(2)
Odsúdení, ktorým bol uložený výnimočný trest, sú umiestňovaní do určeného ústavu. Podrobnosti o výkone trestu osôb odsúdených na výnimočný trest upraví Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.“.
10.
V § 11 ods. 1 znie:
„(1)
Vo výkone trestu sa pre odsúdených vytvárajú také materiálne a kultúrne podmienky života, aby bol zabezpečený ich primeraný telesný a psychický rozvoj. V súlade s tým sa určia náležitosti a podmienky stravovania tak, aby zodpovedali odporúčaným výživovým dávkam; pritom sa prihliada na obťažnosť vykonávanej práce a zdravotný stav odsúdeného. Náležitosti a podmienky ubytovania a vystrojovania sa určia v súlade so všeobecnými hygienickými požiadavkami a príslušnými hygienickými normami,1a) pričom ubytovacia plocha v cele pripadajúca na odsúdeného musí byť najmenej 3,5 m2, ktorá sa môže v odôvodnených prípadoch na nevyhnutne potrebný čas zmenšiť. Pre každého odsúdeného musí byť v cele zabezpečené lôžko s matracom, podhlavníkom a prikrývkou a skrinka na uloženie osobných vecí. Cely pre odsúdených zaradených do III. nápravnovýchovnej skupiny sú vybavené sociálnym zariadením a umývadlom s pitnou vodou. Ubytovacie priestory pre ostatných odsúdených sú spravidla vybavené spoločným sociálnym zariadením vrátane umývadla s pitnou vodou. Odievanie odsúdených musí zodpovedať klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a musí dostatočne chrániť ich zdravie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o vydaní úpravy z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní, publikované v čiastke 17 Zbierky zákonov z roku 1978.“.
11.
V § 12 ods. 2 a v texte pod čiarou sa poznámka 1) upravuje na 2).
12.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája text: „Návštevy odsúdených zaradených do II. a III. nápravnovýchovnej skupiny sa organizujú bez priameho kontaktu. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch výnimočne povoliť vykonanie návštevy iným spôsobom.“.
13.
V § 13 ods. 2 veta za bodkočiarkou znie:
„knižnice sú vybavené aj platnými právnymi predpismi a rôznou odbornou a náboženskou literatúrou.“.
14.
V § 14 na konci odseku 1 sa pripája veta: „Odsúdený môže nakupovať potraviny a iné veci osobnej potreby spravidla bezhotovostným stykom; podrobnosti upraví osobitný predpis.“.
15.
V § 15 ods. 1 druhá veta znie: „V zariadeniach zboru, v ktorých sa vykonáva trest, sa vytvárajú také podmienky na podávanie sťažností a žiadostí odsúdených, aby bolo vylúčené ich zneužitie.“.
16.
V § 15 ods. 3 znie:
„(3)
Odsúdený má právo na poskytovanie právnej pomoci právnym zástupcom, ktorý má oprávnenie v medziach svojho splnomocnenia korešpondovať s odsúdeným a hovoriť s ním bez obmedzenia. Správa ústavu je povinná vytvoriť podmienky, aby osoba poverená zborom mohla rozhovory medzi odsúdeným a právnym zástupcom vidieť, nie však počuť.“.
17.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Samospráva odsúdených
(1)
Samosprávy odsúdených v I. nápravnovýchovnej skupine a v otvorených a polootvorených oddeleniach I. a II. nápravnovýchovnej skupiny sa volia na 1 rok príslušnými kolektívmi odsúdených v tajných voľbách; v II. a III. nápravnovýchovnej skupine samosprávy vymenúva riaditeľ ústavu na 1 rok; v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu zvoleného alebo vymenovaného člena samosprávy odvolať. V III. nápravnovýchovnej skupine sa celoústavná samospráva nezriaďuje. V ústavoch, v ktorých odsúdení vykonávajú výnimočný trest, sa samospráva nezriaďuje.
(2)
Podľa odseku 1 sa postupuje pri voľbe, prípadne vymenúvaní odsúdených do celoústavných samospráv.
(3)
Poslaním samosprávy je viesť odsúdených k samostatnému riešeniu otázok, ktoré súvisia so spôsobom života a so zamestnávaním odsúdených; napomáhajú dodržiavanie ustanoveného poriadku a disciplíny, organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-osvetovej práce a podieľajú sa na riešení otázok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Týmito činnosťami sa samospráva podieľa na príprave odsúdených na aktívne zapojenie sa do života spoločnosti po prepustení z výkonu trestu.“.
18.
V § 17 ods. 1 sa slová „nápravnej výchovy“ vypúšťajú a slovo „konania“ sa nahrádza slovom „správania“.
19.
V § 17 ods. 3 sa slová „odňatia slobody“ vypúšťajú.
20.
V § 18 ods. 1 sa slová „ministerstva spravodlivosti“ nahrádzajú slovami „generálneho riaditeľstva zboru“ a slovo „kultúrnovýchovnú“ sa nahrádza slovami „kultúrno-osvetovú“.
21.
V § 19 ods. 2 písm. f) znie:
„f)
udelenie voľna na opustenie ústavu.“.
22.
V § 20 ods. 5 sa na konci tretej vety slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
23.
V § 20 ods. 5 sa text za treťou vetou označuje ako odsek 6 a doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
24.
V § 20 ods. 7 znie:
„(7)
Osoby umiestnené do samoväzby a do celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia musí navštíviť lekár najmenej v trojdňových intervaloch.“.
25.
V § 21a ods. 2 znie:
„(2)
Ak odsúdený prejavuje počas výkonu disciplinárneho trestu účinnú snahu o nápravu, možno od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu upustiť.“.
26.
V § 21c ods. 2 sa slová „Správou Zboru nápravnej výchovy“ vypúšťajú.
27.
V § 22 ods. 3 sa slovo „pracovník“ nahrádza slovami „príslušník zboru“ a slovo „pracovníka“ slovami „príslušníka zboru“.
28.
V § 23 sa slová „Zboru nápravnej výchovy“ nahrádzajú slovom „zboru“.
29.
V § 24 ods. 1 znie:
„(1)
Uložením disciplinárnych trestov sa vybavujú aj priestupky odsúdených, pokiaľ ich spáchali počas výkonu trestu.“.
30.
§ 25, 26 a 27 vrátane spoločného nadpisu znejú:
„Podmienky zamestnávania odsúdených
§ 25
Zamestnávanie odsúdených je pozitívnym výchovným prvkom výkonu trestu. Jeho cieľom je najmä zabezpečovanie podmienok na získanie alebo zvyšovanie pracovnej kvalifikácie a vytvorenie predpokladov na úspešné zaradenie odsúdených do občianskeho života po prepustení z výkonu trestu. Každý odsúdený zaradený do práce je povinný pracovať.
§ 26
(1)
Odsúdení sa v súlade s účelom výkonu trestu zaraďujú do práce3a) u právnických osôb s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v Dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 293b) alebo v ústavoch, pričom sa prihliada na ich zdravotný stav a možnosti využitia ich pracovných schopností.
(2)
Právnické osoby a ústavy sú povinné vytvárať predpoklady na riadne plnenie pracovných úloh odsúdených a dbať o ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
(3)
Zaradenie odsúdených do práce u právnických osôb sa uskutoční na základe zmluvy medzi ústavom a právnickou osobou. V zmluve sa zároveň určia podmienky, za ktorých budú odsúdení pracovať.
(4)
V súlade s plnením hlavných úloh zbor organizuje a zabezpečuje aj činnosť zameranú na zamestnávanie odsúdených v strediskách vedľajšieho hospodárstva a vnútornej prevádzky svojich organizačných zložiek; táto činnosť nemá podnikateľský charakter a výdavky na ňu sa môžu uhrádzať zo štátneho rozpočtu. Osobitné podmienky financovania a vykonávania tejto činnosti upraví ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(5)
Kontrolnú činnosť nad zamestnávaním odsúdených vykonávajú orgány zboru. Tým nie je dotknutý výkon kontroly iných oprávnených orgánov.
(6)
Príslušné orgány zboru sú oprávnené vstupovať do prevádzkových objektov a zariadení právnických osôb, kde sa zamestnávajú odsúdení, a požadovať predloženie potrebných dokladov súvisiacich so zamestnávaním odsúdených.
§ 27
(1)
Právnické osoby poskytujú ústavom za prácu odsúdených dohodnuté plnenie (§ 26 ods. 3).
(2)
Pracovný čas a pracovné podmienky sú pre odsúdených rovnaké ako pre ostatných zamestnancov. Riaditeľ ústavu môže nariadiť odsúdeným prácu nadčas v rozsahu a za podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.4)
(3)
Do pracovného času sa nepočíta práca pri upratovaní a iná obdobná práca odsúdených potrebná na zabezpečenie bežnej prevádzky ústavu. Tieto práce sa však nesmú nariadiť na úkor času potrebného na odpočinok odsúdených.
(4)
Pracovná odmena sa poskytuje odsúdeným v súlade s § 29 tohto zákona.“.
31.
V § 29 ods. 1 znie:
„(1)
Odsúdeným patrí pracovná odmena podľa vykonávanej práce; nepatrí im náhrada pracovnej odmeny za čas, po ktorý nepracovali.“.
32.
Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý znie:
㤠29a
Odsúdený, ktorý nie je zaradený do práce, sa zaradí na výkon iných prospešných prác v ústave alebo mimo neho. Tie je povinný vykonávať v rozsahu najviac 4 hodiny denne, ak mu v tom nebráni zdravotný stav. Ak sa práca vykonáva mimo ústavu, odsúdenému patrí za ňu odmena.“.
33.
V nadpise oddielu 6 sa slová „Kultúrno-výchovná práca“ nahrádzajú slovami „Kultúrno-osvetová práca“.
34.
V § 30 sa slová „kultúrno-výchovnej“ nahrádzajú slovami „kultúrno-osvetovej“.
35.
V § 31 sa na konci pripája veta: „Negramotným odsúdeným sa umožní absolvovať kurzy pre negramotných.“
36.
§ 35 znie:
㤠35
(1)
Za vzorné správanie, príkladné plnenie pracovných úloh, príkladný čin (§ 19 ods. 1), prípadne z vážneho osobného dôvodu riaditeľ ústavu môže udeliť odsúdenému voľno na opustenie ústavu až do 5 dní, a to i opätovne. Tento čas sa započítava do výkonu trestu.
(2)
Odsúdenému, ktorý sa bez závažných dôvodov nevrátil načas z udeleného voľna na opustenie ústavu, sa ďalšie voľno neudelí.
(3)
Odsúdenému zaradenému do III. nápravnovýchovnej skupiny nemožno udeliť voľno na opustenie ústavu. Odsúdenému zaradenému do II. nápravnovýchovnej skupiny možno udeliť voľno na opustenie ústavu až po vykonaní polovice uloženého trestu.
(4)
Voľno na opustenie ústavu nemožno udeliť odsúdenému na výnimočný trest.4a)
(5)
Podrobnejšie podmienky a postup pri udeľovaní voľna na opustenie ústavu upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(6)
Súd môže podľa zákona prerušiť výkon trestu len z dôvodu ťažkej choroby odsúdeného. Prípady, v ktorých je neodkladne potrebné poskytnúť odsúdenému liečebnú starostlivosť mimo zdravotníckych zariadení zboru, a pritom nejde o ťažkú chorobu, možno riešiť postupom uvedeným v § 3 tohto zákona. Čas prerušenia sa započíta do výkonu trestu okrem prípadu, keď si odsúdený spôsobil ujmu na zdraví úmyselne.“.
37.
§ 36 znie:
㤠36
Ak sa odsúdený bez závažných dôvodov nevrátil z udeleného voľna na opustenie ústavu alebo z prerušenia výkonu trestu v určenom termíne, čas, po ktorý sa neoprávnene zdržiaval mimo ústavu, sa do výkonu trestu nezapočíta. Súd môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť na základe návrhu riaditeľa ústavu, že sa tento čas do výkonu trestu započíta.“.
38.
V § 44 ods. 2 sa slová „nápravnej výchovy“ vypúšťajú.
39.
V § 44 ods. 2 písm. c) sa slová „vykonávaniu nápravnovýchovnej činnosti“ nahrádzajú slovami „zaobchádzaniu s odsúdenými,“.
40.
V § 45 sa slová „vykonávaní nápravnovýchovnej činnosti“ nahrádzajú slovami „zaobchádzaní s odsúdenými“.
41.
§ 47 znie:
㤠47
Občiansku kontrolu nad výkonom trestu vykonáva Národná rada Slovenskej republiky. Poslanci sú pri plnení svojich úloh oprávnení vstupovať do všetkých miest, kde sa trest vykonáva, a hovoriť s odsúdenými bez prítomnosti tretej osoby.“.
42.
V § 48 ods. 1 sa na konci pripája text „so súhlasom odsúdeného.“.
43.
V § 48a sa slová „národnými výbormi“ nahrádzajú slovami „miestnymi orgánmi štátnej správy a obcami“.
44.
§ 49 znie:
㤠49
Záujmovým združeniam občanov a miestnym orgánom štátnej správy a obciam sa umožňuje nadviazať a udržiavať kontakty s odsúdenými počas výkonu trestu, najmä s cieľom zabezpečiť im zamestnanie a ubytovanie a aj inak im uľahčovať prechod do života na slobode.“.
45.
V § 50 sa nadpis vypúšťa a v odseku 1 sa slovo „Organizácie“ nahrádza slovami „Právnické osoby“.
46.
V § 50 sa zrušujú odseky 2 a 3 a zrušuje sa aj číslovanie odsekov.
47.
V § 52 ods. 1 znie:
„(1)
Účelom výkonu trestu mladistvých odsúdených je odborným pedagogickým vedením zabezpečovať ich výchovu a umožňovať im odbornú prípravu na budúce povolanie.“.
48.
V § 53 ods. 2 sa slová „nápravnovýchovnej činnosti“ nahrádzajú slovami „zaobchádzanie s mladistvými“.
49.
V § 53 ods. 4 sa slovo „pri“ nahrádza slovom „počas“.
50.
V § 54 ods. 2 sa za slovo „spáchaného“ dopĺňa slovo „trestného“, slovo „výmery“ sa nahrádza slovom „dĺžky“ a slová „nápravnovýchovnou činnosťou“ sa nahrádzajú slovami „pri zaobchádzaní“.
51.
V § 57 ods. 2 sa na konci slová „mladistvých pracovníkov“ nahrádzajú slovami „zamestnancov tejto vekovej kategórie“.
52.
§ 58 znie:
㤠58
Pri zaobchádzaní s mladistvými, vychádzajúc z účelu výkonu trestu mladistvých, sa vhodne prispôsobujú aj formy a metódy kultúrno-osvetovej práce, ako aj telovýchovné a športové aktivity, pričom ich účasť na týchto podujatiach je povinná, ak to dovoľuje ich zdravotný stav.“.
53.
§ 59 sa zrušuje.
54.
V § 60 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Miestne orgány štátnej správy a obce“.
55.
V oddieloch 13 a 14 sa slová „nápravnej výchovy“ vypúšťajú.
56.
§ 65 znie:
㤠65
(1)
Za výkon disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia je odsúdený povinný vždy uhradiť náklady výkonu trestu.
(2)
Podľa odseku 1 uhrádza odsúdený náklady výkonu trestu aj po dobu liečebnej starostlivosti, ktorá bola potrebná preto, lebo si úmyselne spôsobil alebo inému dovolil spôsobiť mu ujmu na zdraví, alebo bez závažných dôvodov sa odmietol podrobiť lekárskemu zákroku, ku ktorému dal podnet alebo predchádzajúci súhlas. V týchto prípadoch je odsúdený povinný uhradiť aj zvýšené náklady stráženia a dopravy.
(3)
Odsúdený je povinný uhradiť náklady výkonu trestu aj v prípadoch, keď nepracoval preto, že trval na predvedení k niektorému z orgánov činných v trestnom konaní, na súd, k notárovi alebo na orgán štátnej správy ako účastník konania, prípadne na ten účel bol prechodne premiestňovaný do iného ústavu, hoci bol príslušným orgánom poučený, že podľa platných predpisov jeho účasť na určitom úkone alebo pojednávaní nie je povinná. V týchto prípadoch je odsúdený povinný uhradiť aj náklady predvedenia.
(4)
Rozhodnutie o úhrade podľa odsekov 1 až 3 vydá riaditeľ ústavu. Spôsob určenia úhrady nákladov stráženia a dopravy a nákladov predvedenia spolu s ďalšími podrobnosťami o ich úhrade ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
57.
V § 66 ods. 1 sa slovo „trovy“ nahrádza slovom „náklady“.
58.
§ 67, 68, 69 a § 70 sa zrušujú.
59.
V § 71 ods. 1 sa slová „2 roky“ nahrádzajú slovami „1 rok“.
60.
§ 71 ods. 2 prvá veta znie:
„Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom a generálnym prokurátorom Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzným právnym predpisom Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare.“.
61.
§ 72 znie:
㤠72
(1)
Ministerstvo po dohode s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzným právnym predpisom Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.
(2)
Minister spravodlivosti sa splnomocňuje dávať súhlas na overovanie nových, od tohto zákona odchylných metód pri zaobchádzaní s odsúdenými, pokiaľ uplatnenie takých metód znamená pre odsúdených zmiernenie obmedzenia ich občianskych práv.“.
62.
V § 72a sa na konci pripája text: „všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
63.
§ 73 sa zrušuje.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 173/1968 Zb., zákonom č. 100/1970 Zb., zákonom č. 47/1973 Zb., zákonom č. 179/1990 Zb. a týmto zákonom.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby.
3a)
Čl. 18 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.
3b)
Čl. 2 ods. 2 písm. c) oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 506/1990 Zb. o dojednaní Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci.
4)
§ 97 ods. 1 až 3 Zákonníka práce.“.
4a)
§ 29 Trestného zákona.