307/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

307
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. decembra 1993,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. februára 1993, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách určuje výšku stravného takto:
§ 1
Štát Menový kód Mena Stravné (denná sadzba) Orientačné náklady na ubytovanie
Česká republika koruna česká 180 (900)
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.