313/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 30.04.1997

313
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. decembra 1993
o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok, spôsob ich použitia, odberu a zúčtovania.
§ 2
(1)
Kontrolná známka (ďalej len „známka“) má na účely tejto vyhlášky povahu ceniny.
(2)
Známka používaná v tuzemsku1) je rozdelená na hlavné pole a voľné pole. V hlavnom poli je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, číselný údaj o množstve cigariet alebo tabakových vložiek na ručnú výrobu cigariet (ďalej len „cigarety“) a označenie druhu cigariet podľa sadzby spotrebnej dane (ďalej len „sadzba dane“). Vo voľnom poli známky musí byť známka znehodnotená podľa § 4 ods. 1. Vo voľnom poli môže byť vytlačený aj ďalší údaj (obsah škodlivín v cigarete, kód dátumu mesiaca a roka výroby a pod.).
(3)
Na známke sa sadzba dane označuje písmenami A, B a C. Písmeno A vyjadruje sadzbu dane pripadajúcej na cigarety podľa číselného kódu harmonizovaného colného sadzobníka vrátane doplnkového kódu 2402 20 00 90, písmeno B sadzbu dane pripadajúcej na cigarety podľa číselného kódu 2402 20 00 10 a písmeno C sadzbu dane pripadajúcej na cigarety podľa číselného kódu 2403 10 00 90.
(4)
Vývozná známka2) má v hlavnom poli umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a nápis „EXPORT“. Ak spotrebiteľské balenie cigariet3) obsahuje označenie „Určené na export“, vývozná známka sa nepoužije. Vývozná známka sa nepoužije ani vtedy, ak je spotrebiteľské balenie označené známkou krajiny, do ktorej sa cigarety vyvážajú.
(5)
Známka má rozmer 22x45 mm a je vytlačená na prírodnom bielom papieri bez optických zjasňovadiel, obsahujúcom opticky kontrolovateľné vlákna. Grafická úprava známky obsahuje ochrannú gilošovú podtlač a dve ochranné giloše umiestnené v hlavnom poli známky. Tlač známky je v dvoch farbách, v sivej a čiernej. Sivá farba je použitá pri ochrannej gilošovej podtlači a vnútornej ploche štátneho znaku Slovenskej republiky. Čierna farba je použitá pri tlači oboch ochranných giloší, linky lemujúcej štátny znak Slovenskej republiky, zvislého textu „Slovenská republika“, číslic označujúcich počet zabalených cigariet, veľkého písmena abecedy označujúceho sadzbu dane, pri vyvážaných cigaretách pri slove „EXPORT“, registračného odberného čísla, pri názve tlačiarne, ktorá známky vyhotovila, a pri ďalších údajoch požadovaných výrobcami, dovozcami alebo vývozcami cigariet (ďalej len „odberateľ“) v súlade s vyhláškou.
§ 3
(1)
Známky môžu vyhotoviť a vydávať ich odberateľovi fyzické a právnické osoby oprávnené tlačiť cenné papiere4) (ďalej len „vyhotoviteľ známky“).
(2)
Známky môže odoberať a používať len odberateľ.
§ 4
(1)
Známku znehodnotí vyhotoviteľ známky vytlačením 2. až 6. miesta registračného odberného čísla5) prideleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cigariet na časti určenej na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet a aby voľné pole s registračným odberným číslom, ktorým sa známka znehodnocuje, ostalo nepoškodené. Známka sa nesmie dať odlepiť bez jej viditeľného poškodenia alebo poškodenia balenia cigariet. Ak sa na spotrebiteľské balenie cigariet použije aj priehľadný obal, známka sa nalepí pod týmto obalom.
(3)
Na spotrebiteľskom balení cigariet sa môže použiť len známka zodpovedajúca množstvu cigariet v tomto balení a príslušnej sadzbe dane.
§ 5
(1)
Odberateľ po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí s vyhotoviteľom známok zmluvu o vyhotovení známok podľa osobitného predpisu6), ktorej kópiu predloží ministerstvu pred prvým podaním žiadosti o vystavenie odberného poukazu a súčasne oznámi sortiment vyrábaných alebo dovážaných cigariet.
(2)
Žiadosť o vystavenie odberného poukazu predkladá odberateľ ministerstvu.
(3)
Žiadosť o vystavenie odberného poukazu obsahuje registračné odberné číslo, počet kusov známok a u dovozcu cigariet názov zahraničného výrobcu, pre ktorého sú známky objednávané.
(4)
Ministerstvo vystaví odberný poukaz trojmo, pričom si ponechá diel C. Diel A odberného poukazu, vystavený ministerstvom, predloží odberateľ vyhotoviteľovi známok. Diel B odberného poukazu ostáva odberateľovi známok. Na tomto diele potvrdí vyhotoviteľ známok skutočný počet prevzatých známok.
(5)
Vyhotoviteľ vydá známky odberateľovi až po predložení odberného poukazu a po úhrade ceny odberateľom. Uznané množstvo reklamovaných známok vyhotoviteľ písomne oznámi ministerstvu. Uznané množstvo reklamovaných známok vyhotoviteľ zničí pod dozorom ministerstva.
(6)
Ak odberateľ neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných známok, vyhotoviteľ písomne oznámi túto skutočnosť ministerstvu. Neprevzaté známky vyhotoviteľ zničí pod dozorom ministerstva. Ministerstvo upraví stav evidencie známok podľa odberného poukazu alebo stornuje odberný poukaz.
(7)
Ak odberateľ, ktorý je dovozcom, nepoužije časť alebo celé množstvo prevzatých známok, odovzdá tieto známky spolu s písomným oznámením ministerstvu . Na základe oznámenia ministerstvo upraví stav evidencie známok podľa odberného poukazu alebo stornuje odberný poukaz. Vrátené známky zničí ich vyhotoviteľ pod dozorom ministerstva alebo ministerstvo.
(8)
Dovozca cigariet môže požiadať o vystavenie ďalšieho odberného poukazu pre toho istého zahraničného výrobcu až potom, keď sa známky, ktoré mu boli na základe predchádzajúceho odberného poukazu vydané a dovozcom cigariet odovzdané ich zahraničnému výrobcovi, vrátili v podstatnom rozsahu späť do tuzemska nalepené na spotrebiteľskom balení cigariet dovezených dovozcom, ktorý o tieto známky požiadal, alebo boli ako poškodené alebo nepoužité vrátené ministerstvu.
§ 6
(1)
Odberateľ zúčtuje použitie prevzatých známok s ministerstvom, a to v lehote určenej na podanie daňového priznania podľa § 12 ods. 2 zákona, s výnimkou dovozcu cigariet, ktorý zúčtuje použitie známok v lehote podľa § 8 ods. 4 zákona.
(2)
Pri zúčtovaní predloží odberateľ diel B odberného poukazu s potvrdeným odberom známok odobratých podľa § 5 ods. 4. Ďalej ministerstvu predloží známky, ktoré sa poškodili pri nalepovaní a balení cigariet do spotrebiteľského balenia na výrobnom zariadení. V prípade poškodenia známky pretrhnutím jednotlivé útržky musia tvoriť úplnú známku. Odberateľ uvedie aj počet známok vložených do výrobného zariadenia slúžiaceho na ich nalepenie na spotrebiteľské balenie a počet spotrebiteľských balení, na ktorých boli skutočne nalepené nepoškodené známky.
(3)
V prípade dovozu dovozca v písomnom colnom vyhlásení uvedie počet a druh známok nalepených na spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré predloží pri zúčtovaní ministerstvu spolu s potvrdením podľa § 8 ods. 3 zákona.
§ 7
Nedodržanie ustanovení podľa § 5 ods. 5 až 7 a § 6 ods. 1 až 3 sa považuje za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona, ktoré ministerstvo oznámi správcovi dane odberateľa.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Július Tóth v. r.
1)
§ 2 písm. f) zákona č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.
4)
§ 76 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
6)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.