314/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.12.1994

314
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. decembra 1993,
ktorým sa vydáva colný sadzobník
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 Colného zákonač. 618/1992 Zb. nariaďuje:
§ 1
Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených colným sadzobníkom, ktorý sa uverejňuje ako samostatná príloha tohto nariadenia.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník,
2.
nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 603/1992 Zb., ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Vladimír Mečiar v. r.