317/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.12.2004

317
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. decembra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak vlastník pozemku prenechal ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, záhrady alebo lesné pozemky do nájmu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a ak je na evidenčnom liste katastra uvedený ako nájomca.“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 8, ktoré znejú:
„(2)
Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemkovým fondom5a) a Slovenským lesným pozemkovým fondom5b), ktoré boli prenajaté na podnikateľskú a zárobkovú činnosť fyzickým osobám alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu a na skutočnosť, či je nájomca zapísaný v katastri.
(3)
Ak hranice pozemkov nie sú vyznačené v teréne alebo v katastrálnych mapách alebo ak sú zlúčené do väčších celkov a pozemky užíva iná osoba ako vlastník, daňovníkom je ten, kto pozemky skutočne užíva.
(4)
V prípade, že v katastri nie je zapísaný vlastník pozemku, daňovníkom je ten, kto je v katastri uvedený ako nájomca.
(5)
Pri náhradných pozemkoch vyčlenených z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou, ktoré boli pridelené na obhospodarovanie fyzickej osobe do vykonania pozemkových úprav5c), je daňovníkom táto fyzická osoba.
(6)
Ak nájomca pozemku nie je sám daňovníkom, ručí za daň.
(7)
Ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich odsekov, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(8)
Na určenie osoby daňovníka je rozhodujúci stav k 1. januáru bežného kalendárneho roka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a), 5b) a 5c) znejú:
„5a)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
5b)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
5c)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“.
3.
V § 2 sa vypúšťa doterajší odsek 2. Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 9, 10 a 11.
4.
V § 2 ods. 10 druhá veta znie:
„V prípade prechodu vlastníckeho práva k pozemkom je daňovníkom ten, kto vlastnícke právo nadobudol.“.
5.
V § 2 ods. 11 sa slová „o nadobudnutí dedičstva alebo od schválenia dedičskej dohody“ nahrádzajú slovami „o nadobudnutí vlastníctva“.
6.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a)
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b)
trvalé trávne porasty,
c)
záhrady,
d)
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy5) a ochranné lesy, v ktorých sa uskutočňuje ťažba dreva,
e)
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f)
zastavané plochy a nádvoria,
g)
stavebné pozemky,
h)
ostatné plochy5d) s výnimkou stavebných pozemkov.
(2)
Za stavebné pozemky na účely tohto zákona sa považujú nezastavané pozemky určené na zastavanie rozhodnutím o umiestnení stavby alebo stavebným povolením vo výmere pozemku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje, a to až do vydania kolaudačného rozhodnutia.
(3)
Predmetom dane z pozemkov nie sú
a)
časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb,
b)
pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 8 ods. 3,
c)
pozemky slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu,5e) ku ktorým vykonáva právo hospodárenia a právo nájmu rozpočtová alebo príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou pozemkov, na ktorých sa uskutočňuje podnikateľská alebo iná zárobková činnosť alebo sa využívajú na prenájom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5d) a 5e) znejú:
„5d)
Príloha č. 3 písm. C bod 4 vyhlášky Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
5e)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „kultúrnym a historickým pamiatkam zapísaným v osobitnom zozname“ a slová „sociálnej pomoci“ sa nahrádzajú slovami „sociálnej starostlivosti a pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.5f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5f) znie:
„5f)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. ch), i), j), k), l) a m) znejú:
„ch) pozemky v chránených územiach a chránených prírodných výtvoroch a pamiatok7) s výnimkou pozemkov v chránených krajinných oblastiach,
i)
močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,8) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa,9)
j)
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
k)
pozemky škôl a školských zariadení využívané na účely výchovy a vzdelávania,
l)
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov,10) stožiare rozvodu elektrickej energie,11) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
m)
lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9) znie:
„9)
§ 48 a 49 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.“.
9.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú písmená n) a o).
10.
V § 4 ods. 2 znie:
„(2)
Pozemky uvedené v odseku 1 písm. a) až f), h) až k) sú oslobodené od dane z pozemkov len za podmienky, že sa nevyužívajú na podnikateľské alebo iné zárobkové činnosti alebo na prenájom. Vstupné vyberané v národných parkoch sa na účely tohto zákona nepovažujú za zárobkovú činnosť.“.
11.
V § 5 ods. 1 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b)“.
12.
V § 5 ods. 2 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. d) a e)“.
13.
V § 5 ods. 3 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. b), e), f) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 3 písm. c), f), g) a h)“.
14.
V § 5 ods. 4 druhej vete sa slová „v tomto období“ nahrádzajú slovami „počas zdaňovacieho obdobia“.
15.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzba dane
(1)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je najviac 0,75 % zo základu dane.
(2)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. b), d) a e) je najviac 0,25 % zo základu dane.
(3)
Ročná sadzba dane z pozemkov za každý i začatý m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. c), f) a h) je 0,10 Sk a podľa § 3 ods. 1 písm. g) je 1 Sk. Správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť tieto sadzby dane až o 100 %.
(4)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. g) sa násobí koeficientom
0,3 v obciach do 300 obyvateľov,
0,6 v obciach od 301 do 600 obyvateľov,
1,0 v obciach od 601 do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu18), a v kúpeľných miestach,
4,5 v Bratislave.

(5)
Pri pozemkoch uvedených v § 3 ods. 1 písm. g), ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach obce, môže správca dane na základe všeobecne záväzného nariadenia obce použiť nižší koeficient, ako je uvedený v predchádzajúcom odseku.
(6)
Výšku sadzby dane podľa odseku 1 až 5 ustanoví obec každoročne všeobecne záväzným nariadením, ktoré je správca dane povinný vyhlásiť najneskôr 30 dní pred termínom na podanie daňového priznania podľa 16 ods. 1.“.
16.
V § 7 ods. 3 druhá veta znie:
„V prípade prechodu vlastníckeho práva k stavbám je daňovníkom ten, kto vlastnícke právo nadobudol.“.
17.
V § 8 ods. 1 znie:
„(1)
Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich časti na území Slovenskej republiky spojené so zemou pevným základom, ktoré majú vnútorný priestor vymedzený podlahou a stropnou konštrukciou, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.“.
18.
V § 8 ods. 2 sa za slová „stavbami rozumejú“ vkladajú slová „stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží, a to:“.
19.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
20.
V § 8 sa v odseku 3 na konci pripája táto veta: „Predmetom dane zo stavieb nie sú ani stavby slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu,5e) ku ktorým vykonáva právo hospodárenia, právo nájmu rozpočtová alebo príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou stavieb, v ktorých sa vykonáva podnikateľská alebo iná zárobková činnosť alebo sa využívajú na prenájom.“.
21.
V § 9 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam sociálnej starostlivosti a zariadeniam pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,5f)“.
22.
V § 9 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
stavby vedeckých a výskumných inštitúcií, internátov, verejných dobročinných ústavov, múzeí, knižníc, stavby vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža, odborárskych zariadení, stavby vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, stavby užívané právnickými osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb6) a stavby zariadení občianskych združení vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry a práce s mládežou a v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,“.
23.
V § 9 ods. 1 písm. g) sa slová „počínajúc rokom nasledujúcim po vydaní užívacieho povolenia“ nahrádzajú slovami „od vydania kolaudačného rozhodnutia“.
24.
V § 9 ods. 1 písm. i) znie:
„i)
na 10 rokov domy vo vlastníctve fyzických osôb postavené do roku 1948 s prevahou nájomných bytov k 1. januáru 1993,“.
25.
V § 9 ods. 2 znie:
„(2)
Stavby uvedené v odseku 1 písm. a) až ch) a j) sú oslobodené od dane zo stavieb, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená len táto časť s výnimkou stavieb podľa odseku 1 písm. g).“.
26.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Účinnosť oslobodenia od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. h) a ch) vzniká už v zdaňovacom období, v ktorom vznikli podmienky na oslobodenie. Prvé doklady osvedčujúce vynaloženie finančných prostriedkov na stavebné opravy, rekonštrukciu a modernizáciu domov je daňovník povinný predložiť do dvoch rokov od účinnosti oslobodenia, inak nárok na oslobodenie zaniká. Posledné doklady osvedčujúce vynaloženie finančných prostriedkov môže daňovník predložiť najneskôr do jedného roka po zániku účinnosti oslobodenia. Ak daňovník nepreukáže vynaloženie všetkých prostriedkov získaných z oslobodenia od dane, rozdiel preukázaných prostriedkov a daňovej povinnosti sa predpíše daňovníkovi na zaplatenie ako daň.“.
27.
V § 11 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
1 Sk za obytné domy a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby; z úhrnnej výmery zastavaných plôch ostatnými stavbami, ktoré tvoria príslušenstvo hlavnej stavby, sa odpočíta 16 m2,“.
28.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „poľnohospodárskej prvovýroby,“ vkladá slovo „skleníky,“.
29.
V § 11 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,“.
30.
V § 11 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa slovo „dočasné“ a za slová „poľnohospodársku výrobu“ sa vkladajú slová „vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb“.
31.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ak podlahová plocha podlažia presahuje 2/3 zastavanej plochy“.
32.
V § 11 odseky 3, 4 a 5 znejú:
„(3)
Sadzba určená podľa odseku 1 písm. a), prípadne zvýšená podľa odseku 2 sa násobí koeficientom
0,3 v obciach do 300 obyvateľov,
0,6 v obciach od 301 do 600 obyvateľov,
1,0 v obciach od 601 do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu18), a v kúpeľných miestach,
4,5 v Bratislave.

(4)
Pre stavby umiestnené v jednotlivých častiach obce môže správca dane na základe všeobecne záväzného nariadenia obce použiť nižší koeficient, ako je uvedený v predchádzajúcom odseku.
(5)
Daň vypočítaná podľa § 10 a 11 ods. 3 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho v obytnom dome na podnikateľskú a zárobkovú činnosť s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby.“.
33.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Správca dane môže na základe všeobecne záväzného nariadenia obce podľa miestnych podmienok znížiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a) až g) až o 50 %, zvýšiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a), c) a d) až o 50 %, podľa odseku 1 písm. b), e) a g) až o 100 % a podľa odseku 1 písm. f) až o 150 %.
(7)
Pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f), ktoré slúžia na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.“.
34.
V § 12 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa9) a na pozemky (s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce), na ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci vykonávať poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.“.
35.
V § 12 ods. 4 písm. d) sa za slová „preukazov ZŤP a ZŤP/S20)“ vkladajú slová „,ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov“.
36.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Správa dane
Správu dane vykonáva obec, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave a v Košiciach sú správcom dane príslušné mestské časti.“.
37.
V § 16 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ak je povinný túto daň platiť“.
38.
V § 16 ods. 6 znie:
„(6)
Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. d) až f), ch) až m) a od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. d) až k) v daňovom priznaní, pričom daň z týchto pozemkov a stavieb sa nevypočítava.“.
39.
V § 17 ods. 1 znie:
„(1)
Základ dane podľa § 5 ods. 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celých 100 Sk dole.“.
40.
V § 18 ods. 7 znie:
„(7)
Pri vyrubení dane správca dane postupuje podľa osobitného predpisu.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21) znie:
„21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.“.
41.
V § 18 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Ak daň zaplatil pôvodný daňovník za zdaňovacie obdobie alebo jeho časť, keď daňová povinnosť prešla na nového daňovníka, zaplatená daň sa nevráti, ale sa započítava novému daňovníkovi.
(12)
Ak ku dňu prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti daňové povinnosti pôvodný daňovník úplne nevyrovnal, táto povinnosť prechádza na nového daňovníka.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.
42.
V § 19 ods. 1 znie:
„(1)
Daň z nehnuteľností je splatná,
a)
ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. júna, 30 % dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného roka,
b)
v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.“.
43.
Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Penále
(1)
Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3% z nedoplatku dane. Penále sa počíta za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti.
(2)
Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a daňou uvedenou daňovým dlžníkom v dodatočnom priznaní sa vypočíta penále podľa odseku 1 polovičnou sadzbou. Ak tento rozdiel zistil správca dane, vypočíta sa penále podľa odseku 1 dvojnásobnou sadzbou. Ak sa daň vyrubila na základe dodatočného daňového priznania, na platby uskutočnené pred jeho podaním sa neprihliada.
(3)
Správca dane vyrubí penále platobným výmerom. Penále je splatné do pätnástich dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno do pätnástich dní po jeho doručení odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(4)
Ak bola rozhodnutím o odvolaní proti vyrubenej dani alebo iným rozhodnutím o daňovej povinnosti daň celkom alebo sčasti odpísaná, odpíše sa z úradnej moci v pomernej časti aj penále, ktoré z odpísanej dane bolo vyrubené, ak v rozhodnutí nie je určené inak.
(5)
Penále sa nevyrubí, ak nepresiahne v úhrne sumu 100 Sk za jedno zdaňovacie obdobie.“.
44.
V § 21 ods. 3 znie:
„(3)
Ak vznikne pochybnosť, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa tohto zákona, o charaktere predmetnej veci je oprávnený rozhodnúť správca dane po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy,22) prípadne na jeho požiadanie Ministerstvo financií Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.“.
45.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22) znie:
„22)
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.“.
46.
V § 22 ods. 1 znie:
„(1)
Oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie, ak tento zákon neustanovuje iné lehoty. Rovnako sa postupuje aj pri oslobodeniach od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. j), ktoré sa poskytli do 31. decembra 1993.“.
47.
V § 24 písm. h) sa číslice „48/1991“ nahrádzajú číslicami „48/1992“.
Čl. II
Ak sa v tomto zákone používajú slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „česko-slovenská“ a „Kčs“, rozumie sa tým „Slovenská republika“, „slovenská“ a „Sk“. Tam, kde sa v tomto zákone používajú slová „obytný dom“ a „užívacie povolenie“, rozumie sa tým „bytový dom“ a „kolaudačné rozhodnutie“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.