318/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.03.2005

318
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 znie:
„(1)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Okresný súd Bratislava-vidiek.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obchodný register pre obvod Mestského súdu v Bratislave vedie Obvodný súd Bratislava I.“.
Čl. II
Návrhy podané obchodnému registru pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave pred účinnosťou tohto zákona vybaví obchodný register pre obvod Mestského súdu v Bratislave.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.