61/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1993 do 14.04.1994

61
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993
o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zriaďuje sa Železničná polícia Slovenskej republiky ako ozbrojený bezpečnostný zbor Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje ochranu železničnej dopravy, najmä v obvode železníc a vlečiek1) na celom území republiky.
§ 2
(1)
Železničná polícia Slovenskej republiky sa riadi osobitnými predpismi.2)
(2)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa Železničnej polície Slovenskej republiky používa názov „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „Federálne ministerstvo dopravy“, „minister dopravy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“, „Federálna železničná polícia“, „Česko-slovenské štátne dráhy“, rozumie sa tým „Slovenská republika“, „Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“, „minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“, „Železničná polícia Slovenskej republiky“, „Železnice Slovenskej republiky“.
§ 3
(1)
Policajti Železničnej polície Slovenskej republiky sú povinní zložiť služobnú prísahu do 30 dní od účinnosti tohto zákona.
(2)
Služobná prísaha znie:
„Slávnostne vyhlasujem, že budem čestným, statočným a disciplinovaným policajtom Železničnej polície Slovenskej republiky. Pri plnení svojich povinností budem vždy dodržiavať Ústavu, ústavné zákony a zákony Slovenskej republiky. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť, bezpečnosť železničnej dopravy a verejný poriadok, a to i s nasadením vlastného života.
Tak prisahám!“.
(3)
Odmietnutie zloženia služobnej prísahy alebo prísaha s výhradou má za následok skončenie služobného pomeru.
§ 4
(1)
Zrušuje sa § 43 ods. 3 zákona č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii.
(2)
Služobný pomer policajtov Železničnej polície Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Kde sa v tomto zákone hovorí o Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ministrovi vnútra Slovenskej republiky, Policajnom zbore Slovenskej republiky a príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, Železničná polícia Slovenskej republiky a príslušník Železničnej polície Slovenskej republiky.
§ 5
(1)
Železničná polícia s územnou pôsobnosťou v Slovenskej republike zriadená podľa doterajších predpisov sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona považuje za Železničnú políciu Slovenskej republiky.
(2)
Príslušníci Železničnej polície s územnou pôsobnosťou v Slovenskej republike sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú policajtmi Železničnej polície Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov a služobných pomerov príslušníkov a pracovníkov, ktorí sa dňom účinnosti tohto zákona stanú policajtmi Železničnej polície Slovenskej republiky, prechádzajú týmto dňom na Železničnú políciu Slovenskej republiky.
(4)
Majetok a záväzky Česko-slovenských štátnych dráh používané a určené pre Federálnu železničnú políciu v pôsobnosti Slovenskej republiky prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na Železničnú políciu Slovenskej republiky. Spôsob a rozsah bezplatného prevodu majetku a záväzkov určí Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
V zákone č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii sa v § 2 ods. 1 dopĺňa písmeno i), ktoré znie:
„i)
prejednáva priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.“.
(2)
V zákone Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., § 8 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
cestnú a mestskú dopravu, celoštátne dráhy, mestské dráhy, dráhy osobitného určenia a vlečky, bezpečnosť a plynulosť železničnej premávky, výkon štátneho dozoru na dráhach a vlečkách, diaľničné hospodárstvo, cestné hospodárstvo, automobilové opravárenstvo a železničné opravárenstvo a strojárstvo,“.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii.