69/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1993 do 31.12.1998

69
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 8. januára 1993,
ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a poskytovanie bezplatných odborných veterinárnych činností
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 4 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.) a podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Poskytovanie podpory
Na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním ochranných a zdolávacích opatrení proti nákazám alebo iným hromadným ochoreniam,1) ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat možno poskytnúť podporu, a to
a)
chovateľom nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hrabavej a vodnej hydiny, králikov, holubov, kožušinových zvierat, rýb a včiel,
b)
užívateľom poľovných revírov, ktorí chovajú zver v odchovných a chovných zariadeniach,
c)
chovateľom iných zvierat, ak ide o zvieratá s osobitným výcvikom alebo inak chovateľsky cenné.
§ 2
Výška a použitie podpory
Pri zisťovaní skutočnej škody alebo skutočných nákladov sa vychádza z nákupných cien zvierat, a ak nie je nákupná cena určená podľa cenového predpisu, z ceny zvierat určenej súdnym znalcom. Z ceny sa odpočíta suma, ktorú chovateľovi poskytla za zabité zviera poisťovňa, prípadne aj suma poskytnutá chovateľovi z iných dôvodov.
§ 3
Okolnosti vylučujúce poskytnutie podpory
Podpora sa neposkytne, ak chovateľ porušil dôležitú povinnosť, ktorú mu ukladajú právne predpisy o veterinárnej starostlivosti, najmä ak
a)
nevykonal alebo neumožnil vykonanie nariadených veterinárnych preventívnych, profylaktických a diagnostických úkonov,
b)
nedodržal, nevykonal alebo neumožnil vykonanie nariadených ochranných a zdolávacích opatrení.
§ 4
Poskytovanie náhrady
(1)
Osoby zdržujúce sa v obci, prípadne v objektoch, v ktorých bola podľa právnych predpisov o veterinárnej starostlivosti nariadená uzávera,2) a preto nemohli dočasne vykonávať prácu vyplývajúcu z ich pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo ju mohli vykonávať iba v obmedzenom rozsahu, majú právo na náhradu ušlého zárobku, ak im nepatrí od organizácie, v ktorej sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo na náhradu škody, ktorá im vznikla v tejto súvislosti.
(2)
Osobám, ktoré boli nútené zdržovať sa mimo svojho bydliska z dôvodu uvedeného v odseku 1, patrí aj náhrada podľa predpisov o cestovných náhradách.3)
§ 5
Konanie o poskytnutí podpory alebo náhrady
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory alebo náhrady sa dáva najneskôr do troch mesiacov odo dňa nariadenia opatrení,1) vyhlásenia nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat za zdolané, prípadne odo dňa vylúčenia podozrenia z nich, okresnému úradu, v pôsobnosti ktorého boli ochranné a zdolávacie opatrenia proti nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat nariadené.
(2)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne okresný úrad po vyjadrení obce a okresnej veterinárnej správy.
§ 6
Úhrada odborných veterinárnych činností
(1)
Odborné veterinárne činnosti uhrádza štát, ak ide o
a)
úkony v rámci veterinárneho dozoru podľa zákona o veterinárnej starostlivosti,
b)
úkony určené ústrednou protinákazovou komisiou,
c)
vyšetrovanie, očkovanie a liečenie slepeckých psov.
(2)
Vyšetrovanie a liečenie zvierat vo veterinárnych obvodoch určených Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky na výučbu a ďalšie vzdelávanie veterinárnych pracovníkov uhrádza tá škola, ktorá výučbu vykonáva.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 7
Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie podpory alebo náhrady podaných pred účinnosťou tejto vyhlášky sa postupuje podľa doterajších predpisov.4)
§ 8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1987 Zb., ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1993.
Peter Baco v. r.
1)
§ 23 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.).
3)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
4)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1987 Zb., ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti.