71/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.1993

71
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 9. 2. 1993 do 10. 3. 1993 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 22. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým združením pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
2.
Odvetvová kolektívna zmluva na rok 1993 uzavretá 6. 2. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom zamestnancov pôšt a telekomunikácií
a
Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.
3.
Odvetvová kolektívna zmluva na rok 1993 uzavretá 6. 2. 1993 medzi Odborovým zväzom spoje
a
Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.
4.
Dodatok č. 1 zo dňa 15. 6. 1992 a dodatok č. 2 zo dňa 17. 2. 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretej 17. 2. 1992 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov vo verejnej cestnej doprave na Slovensku
a
Zväzom dopravy na Slovensku, zastupujúcim zamestnávateľské organizácie vo verejnej cestnej doprave.