72/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1993 do 31.03.2002

72
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 a § 23 ods. 1 písm. a) až e) a g) a ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. (ďalej len „zákon") nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. (ďalej len „nariadenie vlády“) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Toto nariadenie ďalej
a)
upravuje spôsob poskytovania platu v inej než slovenskej mene,
b)
ustanovuje hodnosti pre príslušníkov colnej správy,
c)
ustanovuje osobitné jednorazové peňažné náležitosti pre príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných služieb v služobnom pomere.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
2.
Poznámka pod čiarou 1 znie:
„1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príslušníkom ozbrojených síl a bezpečnostných služieb v služobnom pomere možno poskytovať osobitné jednorazové peňažné náležitosti za podmienok ustanovených týmto nariadením.“.
4.
V § 5 ods. 6 písm. b) sa za slovo „rokov“, vkladajú slová „a u vojakov v činnej službe, ktorí absolvovali bakalárske štúdium, po dobu troch rokov,“.
5.
V § 5 ods. 7 sa slová „dva roky podľa“ nahrádzajú slovami „je ustanovená v“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „u vojakov v činnej službe tiež doba služobného pomeru,“.
7.
§ 6 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov 8a).“.
8.
Poznámka pod čiarou 8a znie:
„8a)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Obdobne sa postupuje u zamestnancov v služobnom pomere, ktorým výkon podnikateľskej činnosti neumožňujú osobitné predpisy 9a).“.
10.
Poznámka pod čiarou 9a znie:
„9a)
Napr. zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 7 ods. 4 znie:
„(4)
Zamestnávateľ môže zvýšiť tarifný plat určený podľa odseku 1 alebo 2 o osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je zamestnanec zaradený, ak ide o zamestnanca, ktorý je
a)
vynikajúcim odborníkom a je zaradený do desiatej až dvanástej platovej triedy,
b)
vynikajúcim odborníkom pre špeciálne činnosti v Slovenskej informačnej službe, v zvláštnych službách ozbrojených síl a v colnej správe,
c)
mimoriadne talentovaným umelcom alebo vrcholovým športovcom a umeleckú alebo športovú činnosť vykonáva v pracovnom alebo služobnom pomere.“.
12.
V § 8 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 3 a 4“.
13.
§ 9 ods. 9 znie:
„(9)
Zamestnancovi vykonávajúcemu pracovné činnosti a služby pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným závažným rizikám, a ďalej pri plnení osobitných úloh na zabezpečovanie brannej pohotovosti štátu alebo na vyhlásenie mimoriadnych opatrení a činností s mimoriadnou psychickou záťažou poskytne zamestnávateľ na presne definované činnosti, ktoré dohodne s príslušným ústredným orgánom, príplatok vo výške 200 až 800 Sk mesačne. Tento príplatok sa za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete poskytne v ozbrojených silách, colnej správe a u inšpektora riadenia letovej prevádzky vo výške 200 až 1 200 Sk, v špecializovaných útvaroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky 200 až 1 500 Sk a v Slovenskej informačnej službe 200 až 1 800 Sk mesačne.“.
14.
Poznámka pod čiarou 11a sa vypúšťa.
15.
V § 9 ods. 11 sa na konci pripája táto veta:
„Zamestnancovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 800 Sk mesačne.“.
16.
V § 9 ods. 14 sa za slovo „osobami“ vkladajú slová „na oddeleniach trvale ležiacich v domovoch dôchodcov,“.
17.
V § 9 sa za odsek 15 dopĺňajú odseky 16 až 18, ktoré znejú:
„(16)
Zamestnancovi zaradenému do funkcie výkonného letca alebo palubného personálu vrátane letového inšpektora a leteckého technika, ktorý sa zúčastňuje na skúšobných letoch, patrí osobitný príplatok vo výške 200 až 1 200 Sk mesačne. Osobitný príplatok sa zvyšuje
a)
v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri splnení požiadaviek bojového použitia a nalietania určeného počtu hodín až o 600 Sk mesačne,
b)
pri zabezpečovaní leteckej prepravy o 0,06 až 0,70 Sk za každý nalietaný kilometer,
c)
pri zabezpečovaní záchrannej alebo pohotovostnej služby až o 200 Sk za jeden operačný deň vrtuľníka.
(17)
Zamestnancovi zaradenému do funkcie, s ktorou je spojený výkon výsadkárskej činnosti, sa poskytne osobitný príplatok vo výške 200 až 500 Sk mesačne. Osobitný príplatok sa zvyšuje
a)
pri pozemnom a vzdušnom výcviku výsadkára podľa miery rizika až o 500 Sk mesačne,
b)
za každý skúšobný zoskok padákom o 150 až 300 Sk.
(18)
Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ poskytne príplatok podľa odseku 9, 16 alebo 17, nemožno poskytnúť príplatok za tie isté pracovné podmienky podľa osobitného predpisu 10).“.
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 19.
18.
V § 9 ods. 19 sa slová „až 15“ nahrádzajú slovami „až 17“ a na konci sa pripája táto veta:
„Pri podstatnej zmene pracovných podmienok je zamestnávateľ povinný výšku osobitného príplatku novo určiť.“.
19.
§ 10 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
každých ukončených päť rokov služby v ozbrojených silách a bezpečnostných službách v služobnom pomere až do výšky priemerného mesačného zárobku príslušníka.“.
20.
Poznámka pod čiarou 15 znie:
„15)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb.“.
21.
Za § 10 sa vkladajú nové § 10a, 10b a 10c, ktoré znejú:
㤠10a
Hodnostný príplatok
(1)
Zamestnancovi, ktorý je príslušníkom colnej správy, sa ustanoví hodnosť a patrí mu hodnostný príplatok:
Hodnosť Hodnostný príplatok
Sk mesačne
colný čakateľ 700
colný strážmajster 800
colný nadstrážmajster 900
hlavný colný nadstrážmajster 1 000
colný asistent 1 100
colný kontrolór 1 200
hlavný colný kontrolór 1 300
colný inšpektor 1 450
hlavný colný inšpektor 1 600
colný radca 1 800
vyšší colný radca 2 000
hlavný colný radca 2 200
colný prezident 2 400
(2)
Hodnostný príplatok patrí vo výške zodpovedajúcej hodnosti, pre ktorú zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a celkovú výsluhu rokov. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady mimoriadneho povýšenia.
(3)
Podmienky na ustanovenie hodností príslušníkov colnej správy sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 10b
Plat pri výkone práce v cudzine
Zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine poskytne zamestnávateľ plat alebo jeho časť v inej než slovenskej mene prepočtom podľa prepočítacieho koeficientu platného pre jednotlivé štáty v posledný deň zúčtovacieho obdobia.
§ 10c
Osobitné jednorazové peňažné náležitosti
(1)
Príslušníkovi ozbrojených síl a bezpečnostných služieb v služobnom pomere, ktorý sa zaviaže vykonávať službu vo vybraných funkciách po dobu najmenej šiestich rokov od vzniku služobného pomeru, možno poskytnúť jednorazovo sumu 10 000 Sk; okruh funkcií vymedzí zamestnávateľ vo vnútornom predpise.
(2)
Príslušník, ktorého služobný pomer sa skončil pred splnením záväzku podľa odseku 1, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutej sumy, ak sa jeho služobný pomer skončil
a)
uvoľnením na vlastnú žiadosť,
b)
prepustením zo služobného pomeru s výnimkou prepustenia v dôsledku organizačných zmien alebo zo zdravotných dôvodov,
c)
stratou alebo odňatím hodnosti.
(3)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže príslušný nadriadený ústredný orgán rozhodnúť o odpustení povinnosti vrátiť pomernú časť sumy poskytnutej podľa odseku 1 príslušníkovi, ktorý skončí služobný pomer podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Príslušníkovi v služobnom pomere v ozbrojených silách môže príslušný minister v mimoriadnych, osobitne odôvodnených prípadoch na jeho žiadosť poskytnúť jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc.“.
22.
V § 11 ods. 1 sa za slovo „zamestnanca 16)“ vkladá čiarka a slová „vrcholového športovca, zamestnanca bezpečnostných služieb v služobnom pomere a zamestnanca zvláštnych služieb v ozbrojených silách a v colnej správe“.
23.
V § 11 ods. 2 sa za slovo „zamestnancovi“ vkladajú slová „a vrcholovému športovcovi“.
24.
V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „a ak ide o zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, dňom prevzatia funkcie.“.
25.
§ 16 vrátane poznámky pod čiarou 17 sa vypúšťa.
26.
V § 17 ods. 1 sa za „§ 8, 9, 10,“ vkladá „§ 10c,“.
27.
V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. sa vykonajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
28.
Za prílohu č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. sa vkladajú nové prílohy č. 4 a 5, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 a 4 tohto nariadenia.
Čl. II
Rozpočtové a niektoré ďalšie organizácie a orgány poskytujú tarifné platy zamestnancom podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia do 31. augusta 1993.
Čl. III
Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 223/1992 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
Čl. IV
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1993.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenie vlády SR č. 72/1993 Z. z.
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.
Zmeny a doplnky katalógu pracovných činností
Časť A. Spoločné pracovné činnosti a štátna správa sa mení a dopĺňa takto:
1. 2. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 2.32. až 2.36., ktoré znejú:
2.32. Príjem a výdaj zákaziek v zberniach, vyberanie poplatkov za výkon služieb vrátane odvodu z tržieb.
2.33. Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.
2.34. Označovanie a triedenie faktúr, práce na účtovacích strojoch.
2.35. Manipulačné práce v prevádzke podacej stanice s obsluhou zariadenia potrubnej pošty.
2.36. Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných informácií a výkresovej dokumentácie na rotačných xerografických a diazografických strojoch s pripojeným zvážacím zariadením.“.
2. V 3. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 3.32. za slová „výstavných fondov“ vkladajú slová „a verejných priestorov“.
3. 3. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 3.37., ktorý znie:
3.37. Údržba a bežné opravy rotačných xerografických a diazografických strojov s pripojeným zvážacím zariadením.“.
4. V 4. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 4.13. vypúšťajú slová „a notárskeho“.
5. 4. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 4.46. až 4.50., ktoré znejú:
4.46. Vykonávanie prác v informačnom systéme o území, príprava leteckých meracích snímok a snímok diaľkového prieskumu Zeme a prác v hydrografii podľa pokynov vedúceho.
4.47. Ozbrojené sprevádzanie peňažných zásielok a cenín.
4.48. Výkon jednoduchých individuálnych remeselníckych prác.
4.49. Vykonávanie základných ekonomických, prevádzkových a všetkých administratívno-technických činností bezpečnostných útvarov.
4.50. Komplexné zabezpečovanie vojskovej spisovej služby a podateľne.“.
6. V 5. platovej triede príklad pracovnej činnosti 5.05. znie:
5.05. Vedenie archívu alebo zabezpečovanie archivácie závažných dokumentov v organizácii.“.
7. 5. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 5.36. až 5.45., ktoré znejú:
5.36. Zabezpečovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej technickej kontroly.
5.37. Vykonávanie ucelených technických prác alebo čiastkových technických agend.
5.38. Vykonávanie námerov, čiastkových rozborov a skúšok vrátane vyhodnocovania.
5.39. Zabezpečovanie prevádzky výpočtovej stanice vrátane organizácie spracovania, distribúcie vstupných a výstupných dát a zaistenia bezpečnosti.
5.40. Ozbrojená ochrana a stráženie cenín alebo dôležitých objektov s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.
5.41. Samostatný výkon individuálnych remeselníckych prác.
5.42. Operatívne (dispečerské) zabezpečovanie výroby, príp. prevádzky s jednoduchými technologickými väzbami.
5.43. Zabezpečovanie prepravy osôb a cenného materiálu z bezpečnostnej stránky vrátane starostlivosti o technické prostriedky ochrany.
5.44. Zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky, ochrany objektu, zariadení, osôb a verejného poriadku; zisťovanie priestupkov vrátane pokutovania, vykonávanie hliadkovej služby a strážnej ochrany.
5.45. Komplexné zabezpečovanie vojskovej spisovej služby a podateľne v organizačne zložitých podmienkach.“.
8. V 6. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 6.16. vypúšťajú slová „a notárskych“.
9. V 6. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 6.19. za slová „služby na“ vkladajú slová „veliteľstve zväzku, na“.
10. V 6. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 6.41. vypúšťa slovo „(notárskej)“.
11. 6. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 6.42. až 6.52., ktoré znejú:
6.42. Vykonávanie kontroly jednotlivých čiastkových činností organizácie vrátane prešetrovania sťažností.
6.43. Určovanie technologických postupov alebo organizácia jednoduchých výrob alebo prevádzok.
6.44. Zostavovanie a preverovanie technických noriem a normatívov, vykonávanie rozborov technického charakteru.
6.45. Sledovanie a kontrola dodržiavania technologických postupov a technických parametrov.
6.46. Výkon prác pri zabezpečovaní chodu zložitej a špeciálnej výpočtovej techniky vrátane uvádzania do prevádzky.
6.47. Ovládanie systémov prevádzky výpočtovej techniky vrátane obsluhy počítačov vyšších tried.
6.48. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, reprezentácia na vnútroštátnych a medzinárodných súťažiach.
6.49. Vykonávanie rizikových hasiacich prác a záchrany osôb v ochranných oblekoch pomocou výškovej a inej techniky, práce pod vodou a pod.
6.50. Zabezpečovanie ochrannej služby v organizačnej jednotke s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.
6.51. Výkon individuálnych remeselníckych prác so značným podielom tvorivej invencie alebo individuálnych remeselne vysokoodborných prác.
6.52. Ochrana určených objektov osobitného významu vrátane ich zabezpečovania technickými prostriedkami.“.
12. V 7. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 7.10. vypúšťajú slová „a štátnych notárstiev“.
13. V 7. platovej triede príklad pracovnej činnosti 7.12. znie:
7.12. Vykonávanie úkonov v trestných, občianskoprávnych, správnych a obchodných veciach, vyhradených inak podľa zákona o súdnom konaní predsedovi senátu, podľa pokynov a v rozsahu ustanovenom v Spravovacom poriadku.“.
14. V 7. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 7.34. na konci pripájajú slová „alebo výkon jednoduchých projektových prác, napr. v oblasti vykurovania, zdravotníckej techniky a elektroinštalácie.“.
15. 7. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 7.36. až 7.50., ktoré znejú:
7.36. Komplexné zabezpečovanie správy majetku rozsiahlych majetkových súborov.
7.37. Samostatné spracovanie technických noriem a podkladov pre normatívy.
7.38. Organizácia práce čiastkovej prevádzky výpočtových systémov, zabezpečovanie komplexnej obsluhy špeciálnych strojov a zariadení výpočtových systémov; zabezpečovanie prevádzky zložitých výpočtových systémov alebo sietí počítačov.
7.39. Lokalizácia a odstraňovanie porúch špeciálnych strojov a zariadení výpočtových systémov alebo vyčlenených častí počítačov, zabezpečovanie ich profylaxie a bežnej údržby.
7.40. Práce v informačnom systéme o území, mapovanie, príprava leteckých meracích snímok a snímok diaľkového prieskumu Zeme, grafické spracovanie výsledkov klasickým alebo automatizovaným systémom.
7.41. Projektové riešenie prenosovej a spojovacej technológie, napr. na úrovni uzlovej siete alebo jednoduchšej zosilňovacej stanice.
7.42. Organizácia systému obsluhy a ďalších služieb na palube veľkokapacitného lietadla, koordinácia práce medzi posádkou a pozemným personálom.
7.43. Organizácia činnosti kolektívu palubných sprievodcov, garancia služieb pre cestujúcich, riešenie neštandardných situácií; zabezpečovanie dodržiavania prevádzkových a bezpečnostných predpisov na palube lietadla.
7.44. Riadenie pohybu lietadiel na pohybovej ploche letiska so zodpovednosťou za bezpečnosť premávky.
7.45. Určovanie technologických postupov alebo dispečerské riadenie výroby alebo prevádzky.
7.46. Odborná metodická a trénerská činnosť; spracovanie programu telovýchovnej a športovej činnosti, usmerňovanie prípravy športovcov; zabezpečovanie vrcholovej športovej prípravy športovcov mládežníckych kategórií.
7.47. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napr. reprezentácia v širšom reprezentačnom družstve Slovenskej republiky.
7.48. Zabezpečovanie ozbrojenej ochrany železníc špeciálnou technikou, výzbrojou a výstrojom; vyšetrovanie prípadov vážneho porušenia bezpečnosti a poriadku; organizovanie zmien, hliadok a stráží.
7.49. Výkon individuálnych tvorivých majstrovských remeselníckych prác.
7.50. Riadenie a zabezpečovanie špeciálnych operatívnych technických prác pri nasadzovaní spravodajskej techniky.“.
16. V 8. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 8.13. na konci pripájajú slová „alebo vojenského obvodového súdu.“.
17. 8. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 8.28. až 8.45., ktoré znejú:
8.28. Vykonávanie lektorskej a školiacej činnosti v ucelenej oblasti štátnej správy.
8.29. Samostatné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, rozhodovanie o poskytnutí právnej ochrany na predložené riešenie.
8.30. Vypracovanie technických, hygienických a iných noriem a normatívov a ich zborníkov.
8.31. Organizovanie technickej vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly alebo samostatné vykonávanie najnáročnejšej technickej kontroly podľa technických noriem a technických podmienok.
8.32. Určovanie technológie výroby s vysokými nárokmi na presnosť a spoľahlivosť (napr. výroba motorov, telefónnych ústrední a pod.).
8.33. Zabezpečovanie a vykonávanie odborných opravárenských prác a údržby špeciálnych strojov a zložitých zariadení výpočtových systémov vrátane ich oživovania a uvádzania do prevádzky; vykonávanie pravidelných profylaktických prehliadok výpočtových systémov, práce pri ich technickom testovaní.
8.34. Projektovanie bežných stavebných objektov (napr. obytných objektov do 4 podlaží, pozemných priemyselných objektov s jednoduchým založením).
8.35. Konštrukčné riešenie strojových zariadení a prístrojov.
8.36. Komplexná činnosť pri spracúvaní predletových informácií, zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a rozsah týchto informácií poskytovaných posádkam lietadiel (letecká informačná služba - briefing).
8.37. Zabezpečovanie výchovy športového družstva, spracúvanie komplexných plánov športovej prípravy; zabezpečovanie činnosti trénerov športového družstva a prípravy reprezentantov Slovenskej republiky.
8.38. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napr. reprezentácia na olympijských hrách, majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta v individuálnych športových odvetviach a malých športových kolektívoch.
8.39. Komplexné zabezpečovanie odborných činností v útvaroch ozbrojenej ochrany železníc a zabezpečovanie čiastkových odborných činností bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti.
8.40. Príprava a realizácia rozsiahlych investícií (technologické celky vrátane stavebnej časti) s posudzovaním a vyhodnocovaním ich efektívnosti.
8.41. Zavádzanie nových metodík odberu vzoriek ovzdušia a merania fyzikálnych faktorov v teréne.
8.42. Výkon funkcie právneho čakateľa vo vojenskej prokuratúre.
8.43. Dispečerské alebo priame riadenie zložitých výrob alebo prevádzok.
8.44. Pátranie po osobách a veciach, kontrola osôb dôvodne podozrivých z páchania trestnej alebo nepriateľskej činnosti.
8.45. Sprevádzanie dopravných lietadiel s cieľom ochrany cestujúcich a posádky; vyjednávanie s prípadným páchateľom teroristického útoku.“.
18. V 9. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 9.20. na konci pripájajú slová „alebo Ústavného súdu SR.“.
19. V 9. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 9.22. slová „správnych, obchodných a notárskych“ nahrádzajú slovami „správnych a obchodných“.
20. V 9. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 9.30. za slová „pri montáži,“ dopĺňa slovo „údržbe,“.
21. V 9. platovej triede príklad pracovnej činnosti 9.31. znie:
9.31. Rozbory a matematické analýzy zložitých úloh, analýzy a projektovanie riešenia báz dát, ochrany a údržby dát; organizovanie a riadenie realizácie vykonávacích projektov spracovania dát.“.
22. 9. platová trieda sa dopĺňa o príklady pracovných činností 9.33. až 9.49., ktoré znejú:
9.33. Výkon štátnej inšpekcie, skúšobníctva alebo dozoru nad technickou spôsobilosťou jednotlivých strojov, zariadení, výrob a prevádzok a nad odbornou spôsobilosťou skupín zamestnancov podľa zákonných poverení.
9.34. Výkon ucelených odborných špecializovaných činností vo vymedzenom úseku štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
9.35. Organizácia technickej kontroly v technologicky najnáročnejších výrobách vrátane rozborov kvality a návrhov opatrení.
9.36. Určovanie technológií najzložitejších výrob (leteckej techniky a pod.).
9.37. Operatívne (dispečerské) alebo priame riadenie veľmi zložitých výrob alebo prevádzok.
9.38. Projektovanie rozsiahlych a zložitých investičných celkov alebo ich najnáročnejších stavebných a technologických častí.
9.39. Organizácia najzložitejšej technickej agendy pri spracúvaní technickej dokumentácie a technológie pre všetky typy lietadiel vrátane najzložitejšej lietadlovej techniky, zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov.
9.40. Organizácia kontrolných prác na zverenom úseku kontroly lietadiel, odstraňovania zistených závad na lietadlách, zodpovednosť za kvalitnú prácu kontrolórov a mechanikov.
9.41. Komplexné dispečerské riadenie leteckej premávky, dozoru za letový úsek, zodpovednosť za koordináciu letovej premávky so všetkými zložkami organizácie.
9.42. Komplexné dispečerské riadenie odbavovacieho procesu, koordinácia odbavenia lietadiel, cestujúcich, batožín, tovaru, pošty; riešenie prevádzkových zmien.
9.43. Zabezpečovanie neradarových rozostupov medzi riadenými letmi, zodpovednosť za koordináciu letovej premávky so spolupracujúcimi stanovišťami a pracoviskami, udržiavanie spojenia s lietadlami, poskytovanie letových informácií lietadlám a vedúcim zmien.
9.44. Výkon činnosti prokurátora, vyšetrovateľa alebo staršieho vyšetrovateľa vojenskej obvodovej prokuratúry.
9.45. Samostatné posudzovanie najnáročnejších technických riešení oproti svetovému stavu vo vývoji techniky v odbore priemyselného vlastníctva.
9.46. Komplexné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, rozhodovanie o poskytnutí právnej ochrany na predložené riešenie v zložitých prípadoch konania.
9.47. Komplexné zaisťovanie bezpečnostnej ochrany železníc v útvaroch s vysokou intenzitou činnosti vo významných železničných uzloch; zabezpečovanie hlavných činností bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti.
9.48. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napr. reprezentácia v individuálnych športových odvetviach a malých kolektívoch na olympijských hrách a majstrovstvách sveta s umiestnením do 6. miesta, na majstrovstvách Európy do 3. miesta alebo prekonanie európskeho rekordu.
9.49. Vykonávanie náročných špecializovaných spravodajských operácií v tuzemsku i v zahraničí.“.
23. V 10. platovej triede príklad pracovnej činnosti 10.18. znie:
10.18. Zabezpečovanie najnáročnejšej koncepčnej, metodickej, normotvornej a obdobnej odbornej činnosti v čiastkových oblastiach systému štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.“.
24. V 10. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 10.21. za slovo „inšpekcie“ vkladajú slová „a skúšobníctva“ a vypúšťajú sa slová „alebo celoštátnou“.
25. 10. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 10.25. až 10.41., ktoré znejú:
10.25. Vypracúvanie odborných patentovoprávnych a technických stanovísk k riešeniu špecifických problémov v technickej oblasti; riadenie rokovania odborných komisií I. a II. inštancie o predmetoch priemyselného vlastníctva.
10.26. Posudzovanie a rozhodovanie o najnáročnejších technických riešeniach oproti svetovému stavu vo vývoji techniky z hľadiska patentovej nezávadnosti.
10.27. Riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých technologických celkov, výrob a zariadení.
10.28. Organizácia, zabezpečenie a vytváranie projektových úloh automatizácie riadenia; tvorba spracovania logických rozborov a matematickej analýzy rozsiahlych projektov spracovania dát.
10.29. Samostatné tvorivé, konštrukčné riešenie unikátnych strojov a zariadení, založených na funkčne nových princípoch (napr. výrobných zariadení, dopravných prostriedkov).
10.30. Projektovanie veľmi zložitých stavieb a technologických celkov.
10.31. Navigačné vedenie lietadla, zodpovednosť za presnosť informácií pre veliteľa lietadla, za úplnosť navigačnej dokumentácie na palube lietadla; kontrola správnej činnosti všetkých navigačných a rádionavigačných zariadení pred letom a v priebehu letu na lietadle so vzletovou hmotnosťou nad 80 000 kg.
10.32. Rozhodovanie v procese riadenia letovej premávky; medzinárodná spolupráca vrátane koordinácie činnosti so stanovišťami riadenia letovej premávky v rámci štátu, zodpovednosť za bezpečné, plynulé a ekonomické riadenie v rámci svojej pôsobnosti pomocou neradarových rozostupov.
10.33. Zabezpečovanie spojenia so službami riadenia letovej premávky, včasnosti a úplnosti podávaných informácií, kontroly správnej činnosti všetkých spojovacích zariadení pred letom a v priebehu letu.
10.34. Výkon činnosti vojenského obvodového prokurátora a jeho námestníka, vedúceho prokurátora a staršieho prokurátora hlavnej vojenskej prokuratúry, náčelníka oddelenia, staršieho prokurátora a staršieho vyšetrovateľa vyššej vojenskej prokuratúry.
10.35. Samostatné rozpracovanie koncepcií rozvoja Armády SR pre určitú odbornosť alebo službu vo vojsku.
10.36. Organizácia inšpekčnej a kontrolnej činnosti s celoarmádnou pôsobnosťou, jej plánovanie, usmerňovanie a vyhodnocovanie.
10.37. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napr. reprezentácia na olympijských hrách a majstrovstvách sveta s umiestnením do 3. miesta, na majstrovstvách Európy vybojovanie 1. miesta alebo prekonanie svetového rekordu.
10.38. Komplexné zaisťovanie bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti alebo zabezpečovanie činnosti ústredného veliteľstva ozbrojenej ochrany železníc.
10.39. Komplexné zabezpečovanie technologickej prípravy najzložitejších a najnáročnejších výrob, napr. investičných celkov.
10.40. Vyšetrovanie trestných činov proti bezpečnosti štátu vrátane spolupráce s bezpečnostnými orgánmi ďalších štátov.
10.41. Komplexná príprava a organizovanie rozsiahlych a špecifických bezpečnostných činností.“.
26. V 11. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 11.01. vypúšťajú slová „celoštátnou alebo“ a za slovo „pôsobnosťou“ sa dopĺňajú slová „alebo iného štátneho orgánu (napr. Najvyššieho kontrolného úradu SR)“.
27. V 11. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 11.02. slová „inšpekcie a dozoru“ nahrádzajú slovami „inšpekcie, dozoru a skúšobníctva“.
28. V 11. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 11.06. vypúšťa slovo „republikových,“.
29. 11. platová trieda sa dopĺňa o príklady pracovných činností 11.08. až 11.14., ktoré znejú:
11.08. Koordinácia a tvorivé riešenie najzložitejších konštrukčných a projektových úloh, významných stavieb (napr. jadrových zariadení), unikátnych strojov a zložitých investičných zariadení na funkčne nových princípoch so špičkovými parametrami.
11.09. Tvorba zásad zákonných právnych úprav z patentovoprávnej oblasti, príprava vykonávacích predpisov k príslušným zákonom.
11.10. Riešenie základných otázok systému velenia a riadenia vojsk, riešenie zásadných názorových stretov druhov vojsk a služieb; rozhodovanie o prioritách Armády SR.
11.11. Vedenie lietadla so vzletovou hmotnosťou nad 80 000 kg, zodpovednosť za presné a bezpečné vykonávanie leteckých činností vrátane zodpovednosti za činnosť celej posádky od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu.
11.12. Výkon činnosti vyššieho vojenského prokurátora a jeho námestníka, náčelníka oddelenia a zástupcu náčelníka oddelenia hlavnej vojenskej prokuratúry.
11.13. Navrhovanie nových a tvorivá aplikácia všeobecných matematických metód v kryptológii pri tvorbe nových šifrovacích systémov, pri rozboroch a lúštení cudzích šifrovacích systémov.
11.14. Komplexné systémové riešenie otázok súvisiacich s ochranou vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu na zverených úsekoch.“.
30. V 12. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 12.01. skratka „ČSFR“ nahrádza skratkou „SR“.
31. V 12. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 12.02. vypúšťa slovo „republikových,“.
32. 12. platová trieda sa dopĺňa o príklady pracovných činností 12.03. a 12.04., ktoré znejú:
12.03. Vedenie veľkokapacitného lietadla s najzložitejšou elektronickou výzbrojou (napr. typu Airbus, A 310/300); zodpovednosť za kvalitné, bezpečné a hospodárne uskutočnenie letu vrátane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu.
12.04. Výkon činnosti hlavného vojenského prokurátora a jeho zástupcu.
Časť C. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie sa mení a dopĺňa takto:
1. V 5. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 5.01. slovo „ošetrovateľská“ nahrádza slovom „opatrovateľská“.
2. V 8. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 8.20. za slovo „mikrobiológie“ vkladá čiarka a slová „oddeleniach klinickej biochémie, hematológie“.
Časť F. Veterinárna starostlivosť sa mení a dopĺňa takto:
V 11. platovej triede sa dopĺňa príklad pracovnej činnosti 11.22., ktorý znie:
11.22. Organizovanie vedeckého a technického rozvoja služby a spracovanie koncepcie veterinárneho zabezpečenia vojsk v poli.“.
Za Časť G. Archívnictvo sa vkladajú časti H. a I., ktoré znejú:
Časť H. Ozbrojené sily - vojenské veliteľské orgány
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
6.01. Velenie družstvu, osádke, obsluhe.
6.02. Zabezpečovanie prevádzky cvičiska, strelnice, výcvikového zariadenia.
6.03. Čiastkové práce v odborných úsekoch.
6.04. Výkon vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
7.01. Komplexné velenie čate, skupine.
7.02. Technické, organizačné, materiálne a finančné zabezpečovanie chodu roty.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
8.01. Komplexné velenie rote (batérií).
8.02. Zabezpečovanie chodu a obsluha špeciálnych systémov a zariadení roty, veliteľských stanovíšť.
8.03. Riadenie a zabezpečovanie prípravy, chodu a obsluhy zložitých zariadení a techniky v rámci práporu a oddielu.
8.04. Samostatné organizovanie podsystémov, plnenie odborných úloh práporu (oddielu) podľa pokynov nadriadených.
8.05. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh pluku alebo brigády, organizovanie jednotlivých podsystémov.
8.06. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti na veliteľstve divízie i vo vzťahu k podriadeným útvarom podľa pokynov nadriadených.
8.07. Samostatné plnenie čiastkových úloh veliteľstiev vojenských stredných škôl a škôl pre dôstojníkov v zálohe.
8.08. Samostatné plnenie čiastkových úloh na rektorátoch vojenských akadémií, vojenských vysokých škôl, veliteľstiev školiacich jednotiek.
8.09. Samostatné plnenie odborných úloh okresných vojenských správ, vyšších doplňovacích veliteľstiev, vojenských ubytovacích a stavebných správ a správ vojenskej dopravy.
8.10. Samostatné plnenie odborných úloh posádkovej správy a vojenského archívu.
8.11. Komplexné zabezpečovanie chodu cvičiska a strelnice.
8.12. Zabezpečovanie výkonu vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
9.01. Komplexné velenie a zabezpečovanie práporu alebo oddielu.
9.02. Organizácia čiastkových podsystémov v rámci divízie s užšou pôsobnosťou v podriadených útvaroch alebo zabezpečujúcich chod veliteľstva divízie.
9.03. Komplexné velenie skladu, základni, uzlu v pôsobnosti druhu vojska, správy veliteľstva Armády Slovenskej republiky.
9.04. Organizácia jednotlivých podsystémov v rámci vojenských stredných škôl.
9.05. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti na rektoráte vojenskej akadémie, vojenskej vysokej školy a v školiacom a výcvikovom stredisku.
9.06. Komplexné velenie školskému, výcvikovému a zabezpečovaciemu práporu.
9.07. Komplexné velenie a zabezpečovanie výcvikového priestoru.
9.08. Vedenie ročníka poslucháčov alebo kurzu na vojenskej akadémii, vojenskej vysokej škole, v školiacom a výcvikovom stredisku.
9.09. Komplexné velenie a zabezpečovanie okresnej vojenskej správy a správy vojenskej dopravy.
9.10. Komplexné zabezpečovanie výkonu vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície.
9.11. Velenie jednotlivým podsystémom v rámci pluku alebo brigády s pôsobnosťou na rozhodujúce plnenie úloh pluku alebo brigády.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
10.01. Komplexné velenie a všestranné zabezpečovanie pluku alebo brigády.
10.02. Organizovanie jednotlivých podsystémov v rámci veliteľstva divízie s pôsobnosťou v celej organizačnej štruktúre podriadených útvarov, ktorých činnosť má rozhodujúci vplyv na pripravenosť, plánovanie a riadenie.
10.03. Komplexné velenie skladu, základni s ústrednou pôsobnosťou - organizovanie samostatných a odlúčených súčastí.
10.04. Organizovanie a komplexné zabezpečovanie pracoviska výpočtovej techniky veliteľstva Armády Slovenskej republiky s rozsiahlou projektovou a prevádzkovou činnosťou.
10.05. Organizovanie jednotlivých podsystémov zasahujúcich do celej organizačnej štruktúry v rámci rektorátu vojenskej akadémie, vojenskej vysokej školy, školiaceho a výcvikového strediska.
10.06. Komplexné velenie a zabezpečovanie školských jednotiek a chodu fakúlt.
10.07. Komplexné velenie a zabezpečovanie vyšších doplňovacích veliteľstiev a vojenských ubytovacích a stavebných správ.
10.08. Komplexné velenie vojenskej polícii na posádkových veliteľstvách a divíziách.
10.09. Plánovanie a komplexné dispečerské riadenie vojenskej letovej premávky v určenom priestore zodpovednosti; koordinácia letovej premávky všetkých užívateľov vzdušného priestoru; organizovanie súčinnosti skupiny riadenia a zabezpečovania lietania.
10.10. Komplexné rádiolokačné riadenie vojenskej letovej premávky v určenej zóne zodpovednosti, riešenie vzniknutých situácií s posádkami lietadiel; súčinnosť v skupine riadenia lietania.
10.11. Uvádzanie podriadených zložiek do daného stupňa pripravenosti na obranu územia a vzdušného priestoru Slovenskej republiky; komplexné rádiolokačné riadenie lietadiel na obranu teritória a vzdušného priestoru Slovenskej republiky, zaisťovanie bezpečnosti letovej premávky v určenom priestore zodpovednosti.
10.12. Zabezpečovanie obsluhy, údržby a plynulej prevádzky vojenskej leteckej techniky, diagnostického a kontrolného zariadenia vrátane leteckej munície; organizácia práce príslušníkov inžiniersko-leteckej služby technickej letky, technického oddelenia a leteckých vojskových opravovní.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
11.01. Komplexné velenie a všestranné zabezpečovanie úloh divízie.
11.02. Komplexné velenie a všestranné zabezpečovanie chodu veliteľstva školiaceho a výcvikového strediska, rektorátu vojenskej akadémie a vojenskej vysokej školy.
11.03. Pilotovanie vojenského lietadla, zodpovednosť za kvalitné, bezpečné a hospodárne uskutočňovanie letu v súlade so všetkými platnými letovými predpismi a normami vrátane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy až do ukončenia letu.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
12.01. Pilotovanie lietadla vybaveného zbraňovými systémami na obranu teritória a vzdušného priestoru, zodpovednosť za kvalitné a bezpečné uskutočňovanie letu a za činnosť posádky od začiatku predletovej prípravy do ukončenia letu.
Časť I. Colná správa
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné
Príklady pracovných činností:
3.01. Udržiavanie verejného poriadku pri colnom konaní mimo colného priestoru.
3.02. Stráženie colných priechodov, dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore a stráženie dopravných prostriedkov v colnom priestore.
3.03. Usmerňovanie pohybu osôb, dopravných prostriedkov a tovaru v colnom priestore.
3.04. Obsluha spojovacích prostriedkov a prostriedkov prevádzky.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
4.01. Vykonávanie prehliadok batožín, dopravných prostriedkov a osobnej prehliadky na určenom úseku colného pohraničného pásma.
4.02. Zhromažďovanie a príprava podkladov na colné konanie.
4.03. Vykonávanie colného konania a prejednávanie colných a devízových priestupkov v blokovom konaní v rozsahu určenom nadriadeným pracovníkom.
4.04. Vykonávanie colnej kontroly v prípadoch povolených prepráv tovaru mimo colných priechodov v rozsahu určenom nadriadeným pracovníkom.
4.05. Obsluha kontrolných technických prostriedkov.
4.06. Zabezpečovanie úloh v oblasti služobnej kynológie, v oblasti používania zbraní a miernejších prostriedkov a využívanie kontrolných, technických a iných prostriedkov.
4.07. Stráženie a dohľad nad pohybom osôb, tovaru a dopravných prostriedkov na určenom úseku colného pohraničného pásma.
4.08. Sprevádzanie dopravných prostriedkov.
4.09. Stráženie a dohľad nad pohybom tovaru a dopravných prostriedkov v slobodnom colnom pásme, vykonávanie prehliadok dopravných prostriedkov a zásielok prepravovaných do slobodného colného pásma a z neho.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
5.01. Rozhodovanie o prepúšťaní tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite.
5.02. Rozhodovanie o vymeraní cla, správnych poplatkov a iných dávok.
5.03. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch v blokovom konaní.
5.04. Rozhodovanie o udelení vývozných a dovozných povolení v cestovnom styku v rozsahu vymedzenom predpisom.
5.05. Spracovanie colnej štatistiky.
5.06. Zabezpečovanie základných colných agend (napr. register prijatých colných sprievodiek, register vydaných colných sprievodiek, register podmienečného voľného obehu).
5.07. Plnenie úloh colnej pátracej služby a protinarkotickej skupiny.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
6.01. Rozhodovanie zložitejších prípadov prepúšťania tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite.
6.02. Rozhodovanie zložitejších prípadov vymerania cla, správnych poplatkov a iných dávok.
6.03. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch v blokovom a príkaznom konaní.
6.04. Rozhodovanie o udelení vývozných a dovozných povolení v cestovnom styku.
6.05. Príprava prejednávania colných a devízových priestupkov na colnici (spisovanie zápisníc, zhromažďovanie dôkazného materiálu a pod.).
6.06. Príprava prejednávania prípadov porušenia colných predpisov organizáciami (zápisnice, dokumentácia).
6.07. Plnenie vybraných úloh colnej pátracej služby, protinarkotickej skupiny a pod.
6.08. Potvrdzovanie pôvodu tovaru.
6.09. Vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
7.01. Rozhodovanie prípadov prepúšťania tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite, vymeriavanie cla, správnych poplatkov a iných dávok v sporných prípadoch.
7.02. Plnenie náročných úloh colnej pátracej služby, protinarkotickej skupiny a pod.
7.03. Overovanie pôvodu tovaru.
7.04. Koordinácia činnosti s miestnymi orgánmi štátnej správy.
7.05. Rozhodovanie o udeľovaní vývozných i dovozných povolení v delegovanom rozsahu.
7.06. Rozhodovanie o vykonaní osobnej prehliadky.
7.07. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch prejednávaných na colnici.
7.08. Prejednávanie porušenia colných predpisov organizáciami.
7.09. Potvrdzovanie pôvodu tovaru zložitejších skupín.
7.10. Spolupráca so štátnymi orgánmi, najmä policajnými, pri plnení úloh v colnom pohraničnom pásme.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
8.01. Rozhodovanie v odvolacom konaní v prípade autoremedúry.
8.02. Rozhodovanie o udeľovaní výnimiek v povoľovacom konaní, rozhodovanie o znížení alebo odpustení cla.
8.03. Rozhodovanie o určení colného priestoru, o zriadení colných skladov a určení podmienok na ich prevádzku.
8.04. Rozhodovanie najzložitejších prípadov zaraďovania tovaru.
8.05. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch prejednávaných na colnici, prejednávanie porušenia colných predpisov organizáciami.
8.06. Vedenie odborných agend (colnoprávnej, COCOM, rozhodovanie zložitých prípadov určovania pôvodu tovaru a pod.), príprava podkladov na rozhodovanie na vyššom stupni (autoremedúra, odvolanie a pod.).
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
9.01. Vykonávanie samostatnej systémovej činnosti pri tvorbe celoštátnych opatrení, napr. realizácia zákonných oprávnení, regulačných opatrení včítane prípadných návrhov úprav všeobecne záväzných a interných predpisov.
9.02. Zabezpečovanie inšpekčnej a kontrolnej činnosti vykonávania colnej politiky s celoštátnou pôsobnosťou.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
10.01. Samostatné rozpracovanie koncepcií rozvoja colníctva a colnej politiky, zabezpečovanie koncepčnej, metodickej a normotvornej činnosti s celoštátnou pôsobnosťou, samostatná príprava podzákonných noriem pre jednotlivé oblasti činnosti.
10.02. Koordinácia výkonu colnej služby v oblasti.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
11.01. Spracovanie a posudzovanie návrhov najzložitejších koncepčných materiálov a programov colníctva a colnej politiky, tvorba zásad zákonných právnych úprav, napr. colného zákona.
11.02. Zabezpečovanie a koordinácia rozhodujúcich úsekov celoštátneho colného systému, najmä základných otázok riadenia colníctva.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
12.01. Organizovanie a koordinácia komplexného celoštátneho colného systému.
Príloha č. 2 nariadenie vlády SR. č. 72/1993 Z. z.
Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk/mesačne)
Plat.
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2200 2350 2500 2650 2800 3000 3200 3500 3900 4400 5000 5700
2 do 6 2270 2430 2590 2760 2930 3140 3350 3680 4100 4620 5250 5990
3 do 9 2340 2510 2680 2870 3060 3280 3500 3860 4300 4840 5500 6280
4 do 12 2410 2590 2770 2980 3190 3420 3650 4040 4500 5060 5750 6570
5 do 15 2480 2670 2860 3090 3320 3560 3800 4220 4700 5280 6000 6860
6 do 18 2550 2750 2950 3200 3450 3700 3950 4400 4900 5500 6250 7150
7 do 21 2620 2830 3040 3310 3580 3850 4120 4580 5100 5720 6500 7440
8 do 24 2690 2910 3130 3420 3710 4000 4290 4760 5300 5940 6750 7730
9 do 27 2760 2990 3220 3530 3840 4150 4460 4940 5500 6160 7000 8020
10 nad 27 2830 3070 3310 3640 3970 4300 4630 5120 5700 6380 7250 8310

Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 72/1993 Z. z.
Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.
Príplatky za riadenie
PRVÁ ČASŤ
Ozbrojené sily
1. Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky, Civilná ochrana Slovenskej republiky a Hlavná vojenská prokuratúra
Funkcia Príplatok za riadenie
v Sk mesačne
1.1 veliteľ Armády SR, prvý zástupca veliteľa Armády SR,
hlavný vojenský prokurátor, námestník generálneho prokurátora
5 000 - 6 000
1.2 náčelník hlavného štábu, veliteľ pozemného vojska, veliteľ letectva
a protivzdušnej obrany, veliteľ logistiky, náčelník hlavnej správy vzdelávania,
sociálnych a personálnych vecí veliteľstva Armády SR
4 000 - 5 000
1.3 náčelník správy, zástupca náčelníka hlavnej správy,
zástupca hlavného vojenského prokurátora
3 600 - 4 400
1.4 zástupca náčelníka správy, náčelník oddelenia 2 800 - 3 600
1.5 zástupca náčelníka oddelenia 1 600 - 2 200
1.6 náčelník skupiny 500 - 1 500

2. Ústredné vojenské úrady Armády Slovenskej republiky s celoštátnou pôsobnosťou, vyššie vojenské prokuratúry, vyššie vojenské súdy
Funkcia Príplatok za riadenie
v Sk mesačne
2.1 náčelník vojenského úradu, riaditeľ inštitútu,
vyšší vojenský prokurátor
3 000 - 4 000
2.2 zástupca náčelníka vojenského úradu,
zástupca riaditeľa inštitútu,
námestník vyššieho vojenského prokurátora
2 400 - 3 400
2.3 náčelník oddelenia 1 800 - 2 600
2.4 zástupca náčelníka oddelenia 1 200 - 1 800
2.5 náčelník skupiny 800 - 1 200

Príplatky za riadenie pre ďalšie riadiace funkcie ozbrojených síl ustanoví Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vnútornom predpise.
DRUHÁ ČASŤ
Colná správa
1. Ústredná colná správa
Funkcia Príplatok za riadenie
v Sk mesačne
1.1 generálny riaditeľ 4 000 - 6 000
1.2 námestník generálneho riaditeľa 2 000 - 4 000
1.3 riaditeľ odboru 1 500 - 3 000
1.4 zástupca riaditeľa odboru 1 000 - 2 500
1.5 vedúci oddelenia 800 - 1 800
1.6 vedúci školiaceho strediska,
vedúci referátu a zmeny prípravy dát
300 - 1 200

2. Územný orgán
Funkcia Príplatok za riadenie
v Sk mesačne
2.1 riaditeľ colnice 1 600 - 4 000
2.2 námestník riaditeľa colnice 1 200 - 3 000
2.3 vedúci colnej odbočky 800 - 1 800
2.4 vedúci referátu colnice 500 - 1 200
2.5 vedúci odlúčeného pracoviska,
vedúci stanice colnej stráže, vedúci zmeny,
zástupca vedúceho stanice colnej stráže,
zástupca vedúceho colnej odbočky
300 - 1 200

Príloha č. 4 nariadenia vlády SR č. 72/1993 Z. z.
Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.
Podmienky na ustanovenie hodnosti príslušníkov colnej správy
PRVÁ ČASŤ
Prepožičiavanie hodnosti, vymenúvanie a povyšovanie do hodnosti
(1) Príslušníkovi sa hodnosť prvého stupňa prepožičiava do doby úspešného absolvovania prvého stupňa colného vzdelania. Po vydaní kvalifikačného výkazu a zložení služobného sľubu sa príslušníkovi táto hodnosť vymenovaním potvrdzuje.
(2) Colným vzdelaním je profesijné vzdelanie zabezpečované colnou správou.
(3) Príslušníka, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore, prípadne jeho zameranie a prvý stupeň odborného vzdelania, možno povýšiť až do hodnosti štvrtého stupňa.
(4) Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba pracovného pomeru príslušníka v colnej správe s výnimkou doby
a) pracovného voľna bez náhrady mzdy trvajúceho nepretržite viac ako pol roka,
b) ďalšej materskej dovolenky.
(5) Pre výberové hodnosti sa výsluha rokov neustanovuje.
(6) Celkovou výsluhou rokov sa rozumie súčet výsluhy rokov ustanovenej pre jednotlivé hodnosti.
(7) Do vyššej hodnosti možno príslušníka povýšiť, ak
a) dosahuje dobré pracovné výsledky,
b) spĺňa kvalifikačné predpoklady na navrhovanú hodnosť,
c) spĺňa celkovú výsluhu rokov a od jeho vymenovania alebo povýšenia do doterajšej hodnosti uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v doterajšej hodnosti.
(8) Príslušníkovi možno mimoriadne prepožičať vyššiu hodnosť, než by mu patrila podľa plnenia kvalifikačných predpokladov a výsluhy rokov ustanovených týmto nariadením, a to spravidla po dobu výkonu špeciálnych činností. Po skončení výkonu špeciálnych činností sa rozhodnutie o prepožičaní hodnosti zrušuje.
(9) Príslušníka možno mimoriadne povýšiť do vyššej hodnosti o jeden stupeň
a) bez dodržania ustanovenej doby výsluhy rokov, ak preukazuje mimoriadne pracovné výsledky alebo ak vykonal záslužný čin alebo vykonával najmenej päť rokov lektorskú činnosť v colnej správe,
b) bez ohľadu na predpísané vzdelanie, ak dosahuje trvalo veľmi dobré pracovné výsledky a dovŕšil 45 rokov veku.
(10) Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny, pravidiel slušnosti, občianskeho spolunažívania alebo služobného sľubu môže sa príslušníkovi predĺžiť výsluha rokov v hodnosti na povýšenie do ďalšej hodnosti až o tri roky. Ak v priebehu tejto doby príslušník dosahuje dobré pracovné výsledky, môže sa mu po uplynutí jej polovice zvyšok odpustiť.
(11) Pri obzvlášť závažnom alebo opakovanom porušení pracovnej disciplíny, pravidiel slušnosti, občianskeho spolunažívania alebo služobného sľubu, ktoré mohlo mať za následok poškodenie dobrého mena colnej správy, môže sa príslušníkovi znížiť hodnosť o jeden stupeň.
(12) Do 1. až 12. hodnostného stupňa vymenúva a povyšuje príslušníka štatutárny orgán najvyššieho orgánu colnej správy a do 13. hodnostného stupňa minister financií. Hodnosti prepožičiava štatutárny orgán najvyššieho orgánu colnej správy.
(13) O predĺžení výsluhy rokov v hodnosti alebo o znížení hodnosti rozhoduje ten, kto je oprávnený vymenúvať alebo povyšovať do doterajšej hodnosti.
(14) Hodnosť príslušníka zaniká skončením jeho pracovného pomeru v colnej správe s výnimkou odchodu do dôchodku.
DRUHÁ ČASŤ
Výsluha rokov v hodnosti a kvalifikačné predpoklady
Hodnostný
stupeň
Označenie hodnosti Výsluha rokov v hodnosti
pri školskom vzdelaní:
Stupeň
colného
vzdelania
základné
stredné
úplné
stredné
vysoko-
školské
1 colný čakateľ 1 0,5 1
2 colný strážmajster 4 1 2
3 colný nadstrážmajster 7 2 1 2
4 hlavný colný nadstrážmajster V 3 2 2
5 colný asistent 4 2 3
6 colný kontrolór 5 2 3
7 hlavný colný kontrolór 6 3 3
8 colný inšpektor 7 4 3
9 hlavný colný inšpektor V 5 4
10 colný radca 6 4
11 vyšší colný radca V 4
12 hlavný colný radca V 4
13 colný prezident 4
V – výberová hodnosť