82/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

82
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 2. apríla 1993
o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 5 a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 275 ods. 2 Colného zákona č. 618/1992 Zb. ustanovuje:
§ 1
Písomné colné vyhlásenie
(1)
Písomné colné vyhlásenie podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, je potrebné, ak sa má tovar obchodného charakteru prepustiť do colného režimu, s výnimkou režimu tranzitu, alebo ak sa má vyviezť späť do cudziny alebo doviezť späť do tuzemska vo forme zušľachtených výrobkov alebo po dočasnom použití.
(2)
Písomné colné vyhlásenie treba podať namiesto ústneho colného vyhlásenia, ktoré sa môže dať podľa § 2 ods. 2 až 4 tejto vyhlášky, ak deklarant po vykonaní úkonov colného dohľadu má v úmysle uplatniť odpočet dane z pridanej hodnoty alebo vrátenie spotrebnej dane z vyvážaného tovaru.
(3)
Colný úrad môže požadovať písomné colné vyhlásenie namiesto ústneho colného vyhlásenia, ak má dôvodné pochybnosti o správnosti údajov oznámených ústnym colným vyhlásením a potrebných na vymeranie cla, daní alebo iných povinných platieb, ktoré vyberá colný úrad na základe prepustenia tovaru do príslušného colného režimu.
(4)
Pri tovare neobchodného charakteru colný úrad môže požadovať podanie písomného colného vyhlásenia, ak
a)
deklarant nechce alebo nemôže uhradiť vymerané clo ihneď alebo colný úrad má pochybnosti o jeho úhrade,
b)
úhrnná colná hodnota tovaru presiahne limit na uplatnenie jednotnej colnej sadzby,
c)
colný úrad má pochybnosti o správnosti colného režimu alebo o účele dovozu alebo vývozu navrhnutého deklarantom,
d)
tovar má byť prepustený s podmienkami, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
deklarant uplatňuje nárok na oslobodenie od dovozného cla alebo odpustenie cla na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
(5)
Písomné colné vyhlásenie pri režime tranzitu a pri režime dočasného použitia sa môže podať aj na tlačive predpísanom medzinárodnou zmluvou.1) Ak colné vyhlásenie nie je podané na tlačive predpísanom medzinárodnou zmluvou, podáva sa pri režime tranzitu colnou sprievodkou.
§ 2
Ústne colné vyhlásenie
(1)
Ústne colné vyhlásenie sa dáva pri tovare, ktorý nemá obchodný charakter2) a ktorému má byť pridelené colne schválené určenie, a pri tovare, ktorý má obchodný charakter a ktorému má byť pridelené colne schválené určenie iné, než je uvedené v § 1 ods. 1 tejto vyhlášky, ak v nej nie je ustanovené inak.
(2)
Ústne colné vyhlásenie sa môže dať pri tovare, ktorý má obchodný charakter a je navrhnutý do režimu voľného obehu alebo do režimu vývozu, ak ide o
a)
tovar v jednej zásielke, ktorého úhrnná hodnota nepresahuje 30 000 Sk, ak nejde o čiastkovú zásielku od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi,
b)
úrodu a iný úžitok rastlinného pôvodu z pohraničných hospodárstiev, úžitok z domácich zvierat, mláďatá prichované na týchto hospodárstvach a o úlovok rybárov v pohraničných vodách, aj keď ich úhrnná hodnota presahuje 30 000 Sk.
(3)
Ústne colné vyhlásenie sa dáva pri prepúšťaní tovaru do režimu vývozu, ak je určený pre potreby zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí alebo pre námorné lode Slovenskej republiky. Ústne colné vyhlásenie sa musí doložiť dvojmo vyhotoveným zoznamom vyvážaného tovaru, ktorý obsahuje vyhlásenie o účele takéhoto vývozu.
(4)
Ústne colné vyhlásenie sa môže dať aj vtedy, ak deklarant spolu so zásielkou tovaru predloží doklad alebo zoznam obsahujúci údaje o tuzemskom dovozcovi a kupujúcom, prípadne príjemcovi, alebo o tuzemskom vývozcovi a predávajúcom, prípadne odosielateľovi, údaje o zahraničnom partnerovi, druhu tovaru, účele dovozu alebo vývozu a vyhlásenie o bezodplatnosti, ak ide o vývoz alebo dovoz
a)
dokumentov a informatívnych podkladov potrebných na uzavretie alebo plnenie zmlúv medzi fyzickými alebo právnickými osobami, medzi slovenskými a zahraničnými osobami, alebo na šírenie poznatkov v oblasti vedy a techniky v hromadných oznamovacích prostriedkoch,
b)
informatívnych podkladov, dokumentov a primeraného množstva vzoriek alebo preparátov, ktoré nemožno dokumentáciou nahradiť a bezodplatne sa prepúšťajú do režimu voľného obehu alebo vývozu v rámci plnenia zmlúv o vedecko-technickej spolupráci,
c)
informatívnych podkladov a odborných publikácií v rámci bezodplatnej výmeny medzi tuzemskými a zahraničnými knižnicami, vedeckými a výskumnými ústavmi, školami, medzi galériami a múzeami v množstve výtlačkov primeranom vlastným potrebám,
d)
zvukových a obrazových záznamov v rámci výmeny programov medzi tuzemskými a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi organizáciami,
e)
biologických orgánov alebo tkanív zdravotníckymi organizáciami a zariadeniami za účelom transplantácie ako tovaru neobchodného charakteru,
f)
vecí potrebných na záchranné akcie vykonávané podľa medzinárodných zmlúv,
g)
pomôcok zasielaných medzinárodnými organizáciami a konferenciami alebo ich úradmi orgánom štátnej správy pre ich služobné potreby, ako aj organizáciám poskytujúcim alebo sprostredkujúcim dopravné služby,
h)
pohonných látok, mastiacich olejov a tukov, ak ich dovážajú cudzozemskí dopravcovia alebo vyvážajú tuzemskí dopravcovia pre vlastné dopravné prostriedky,
i)
truhiel a urien, v ktorých sa dopravujú telesné pozostatky, ako aj kvetinových ozdôb a drobných ozdobných predmetov dovážaných alebo vyvážaných pri príležitosti pohrebov,
j)
tovaru dôležitého pre trestné alebo občianskoprávne súdne konanie, ak túto okolnosť potvrdil príslušný prokurátor, súd alebo iný orgán činný v trestnom konaní,
k)
vzoriek na kontrolu, registráciu a klinické skúšanie liečiv, ak ich bezodplatne dovážajú alebo vyvážajú štátne výskumné ústavy alebo vysoké školy, ktoré si vymieňajú vzorky tohto druhu so zahraničím, a iné subjekty, ak majú na kontrolu, registráciu a klinické skúšanie liečiv príslušné oprávnenie,
l)
tovaru, ktorý sa má odovzdať ako dar od zahraničných fyzických a právnických osôb orgánom štátnej správy,
m)
zariadenia na výkon povolania,3) kontajnerov, paliet a obalov,4) tovaru dovážaného v pohraničnom styku,4) tovaru na humanitné účely,5) dopravných prostriedkov,6) zvierat7).
§ 3
Colné vyhlásenie urobené inou formou
(1)
Ak colné vyhlásenie nie je písomné alebo ústne, môže sa urobiť
a)
použitím zeleného pásu „nič na vyclenie“, ak sú na príslušnom colnom úrade oddelené vstupy a výstupy, alebo prechodom colného priestoru pohraničného colného úradu, v ktorom nie je vytvorený systém červená-zelená, ak ide o
1.
tovar, ktorý je oslobodený od cla a iných platieb alebo ktorý je bez cla8) a iných platieb a nevzťahuje sa naň uplatnenie obchodnopolitických a ďalších formalít a obmedzení pri jeho dovoze alebo vývoze, alebo ak
2.
cestujúci neprepravuje žiadny tovar,
b)
pri tovare neobchodného charakteru dopravovanom poštou, na ktorý sa nevzťahujú zákazy a obmedzenia,
1.
navrhnutom na prepustenie do režimu voľného obehu okamihom vstupu do tuzemska, ak ide o pohľadnice, korešpondenčné lístky a listy, ktoré obsahujú len osobné oznámenia, slepeckú poštu, tlačoviny nepodliehajúce dovoznému clu a iným platbám, alebo okamihom dodania colnému úradu, ak sa tovar dopravuje v iných zásielkach, ktoré sú vybavené Poštovým colným vyhlásením C1 alebo C2/CP3 o obsahu, alebo
2.
navrhnutom na prepustenie do režimu vývozu okamihom jeho prevzatia poštou, ak ide o tovar nepodliehajúci vývoznému clu a ďalším platbám, alebo okamihom dodania colnému úradu, ak ide o tovar podliehajúci vývoznému clu a iným platbám a dopravovaný v poštových zásielkach označených colným vyhlásením o obsahu.
(2)
Pri tovare navrhnutom na prepustenie do režimu voľného obehu je deklarantom, prípadne dlžníkom, príjemca zásielky a pri tovare navrhnutom na prepustenie do režimu vývozu odosielateľ zásielky.
(3)
Pri režime voľného obehu tovar uvedený v ods. 1 písm. b) sa považuje za dodaný colnému úradu a colné vyhlásenie za prijaté okamihom predloženia tovaru colnému úradu na colnú kontrolu a tovar za prepustený do režimu sa považuje okamihom jeho dodania príjemcovi; pri režime vývozu prevzatím tovaru poštou.
§ 4
Obsah colného vyhlásenia
(1)
Písomné colné vyhlásenie, ktorým deklarant navrhuje prepustenie tovaru obchodného charakteru do príslušného režimu alebo na spätný vývoz, obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko alebo obchodné meno, daňové registračné číslo9) a bydlisko deklaranta,
b)
meno, priezvisko alebo obchodné meno a adresu zahraničného odosielateľa a tuzemského príjemcu pri dovozných režimoch,
c)
meno, priezvisko alebo obchodné meno a adresu zahraničného príjemcu a tuzemského odosielateľa pri vývozných režimoch a pri spätných vývozoch,
d)
údaj o predložených dokladoch,
e)
počet deklarovaných podpoložiek tovaru,
f)
číslo, pod ktorým deklarant eviduje dovoz alebo vývoz,
g)
štát určenia pri vývoze, štát pôvodu pri dovoze,
h)
meno, priezvisko, obchodné meno a adresu priameho zástupcu deklaranta,
i)
kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu, a jej kurz vo vzťahu k tuzemskej mene,
j)
druh obchodu,
k)
finančné a bankové údaje súvisiace s prípadnou platbou cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom,
l)
počet, druh, značky a čísla nákladových kusov,
m)
počet, druh a čísla dopravných prostriedkov, prípadne kontajnerov,
n)
opis tovaru a jeho podpoložku colného sadzobníka,
o)
hrubú a vlastnú hmotnosť tovaru,
p)
požadované colné úľavy,
r)
colnú hodnotu a štatistickú hodnotu v tuzemskej mene,
s)
cenu tovaru v zahraničnej mene, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu,
t)
základ na vymeranie daní alebo iných platieb vymeriavaných colným úradom,
u)
kód mernej jednotky množstva a údaj o množstve v nej,
v)
číslo licencie, prípadne iného úradného povolenia,
w)
označenie colného režimu,
x)
spôsob platenia cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom,
y)
údaje o zabezpečení colného dlhu.
(2)
V colnom vyhlásení sa uvedie aj údaj o colnom úrade určenia, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.
(3)
Spôsob uvádzania údajov v písomnom colnom vyhlásení, ktorým sa navrhuje prepustenie tovaru do príslušného režimu alebo na spätný vývoz, ďalšie údaje, kódy údajov, základné zásady pri ich používaní a manipulácia s písomným colným vyhlásením sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(4)
Písomné colné vyhlásenie pri dovoze tovaru neobchodného charakteru obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko alebo obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, rodné číslo alebo identifikačné číslo deklaranta,
b)
údaj o predložených dokladoch,
c)
štát pôvodu,
d)
finančné a bankové spojenie súvisiace s prípadnou platbou cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom,
e)
opis tovaru a jeho množstvo v merných jednotkách,
f)
colnú hodnotu v korunách,
g)
cenu tovaru v zahraničnej mene, v ktorej sa za tovar platilo,
h)
požadované oslobodenie od cla,
i)
návrh na vymeranie cla podľa sadieb colného sadzobníka namiesto uplatnenia jednotnej colnej sadzby,
j)
navrhovaný spôsob prepustenia,
k)
účel dovozu,
l)
spôsob nadobudnutia tovaru (kúpa, dar),
m)
pripojené a predložené doklady,
n)
miesto a dátum podania,
o)
podpis deklaranta.
(5)
Ústne colné vyhlásenie obsahuje najmä údaje o tom, kto ho dáva, čoho sa týka a čo navrhuje. Ustanovenia odseku 4 sa použijú primerane.
§ 5
Náležitosti colného vyhlásenia
(1)
Prílohou písomného colného vyhlásenia sú aj doklady nevyhnutné na vykonanie colného konania, najmä
a)
povolenie alebo súhlas príslušného orgánu, ak sú potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,
b)
prepravné a sprievodné listiny, ak sa tovar na prepravné listiny prepravuje,
c)
dôkaz o pôvode tovaru, ak je potrebný podľa osobitných predpisov na dovoz alebo vývoz tovaru a na vymeranie cla,
d)
veterinárne, fytokaranténne a iné obdobné osvedčenia, ak sú potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,
e)
dôkaz o cene tovaru,
f)
doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie, ak je potrebný podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,
g)
rozhodnutie colného úradu osvedčujúce, že tovar bol prepustený do režimu voľného obehu alebo do režimu vývozu pri jeho spätnom vývoze alebo spätnom dovoze,
h)
Deklaráciu údajov o colnej hodnote, prípadne Doplnkovú deklaráciu údajov o colnej hodnote,
i)
v prípadoch uplatnenia požiadavky na oslobodenie, odpustenie alebo vrátenie dovozného cla dôkazy na podporu svojich tvrdení v uplatnenej veci.
(2)
Pri ústnom colnom vyhlásení sa odsek 1 použije primerane.
(3)
Dôkazom o cene dovážaného tovaru je účtovný doklad, obsahujúci najmä náležitosti ustanovené osobitným predpisom10), ktorým možno objasniť skutočný stav vo veci základu na vymeranie cla, daní a iných platieb vymeriavaných a vyberaných colným úradom.
(4)
Deklarácia údajov o colnej hodnote sa prikladá ku každému písomnému colnému vyhláseniu.
(5)
Doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote sa použije za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku, ak sa colné vyhlásenie týka tovaru, ktorý je zaradený do viac ako dvoch podpoložiek colného sadzobníka.
(6)
Deklarácia údajov o colnej hodnote, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky, prípadne Doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 tejto vyhlášky, sa nepredkladá,
a)
ak colná hodnota tovaru dovážaného v jednej zásielke nepresiahne 100 000 Sk, ak nejde o čiastkovú zásielku od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi,
b)
pri bezodplatnom dovoze obchodných vzoriek,
c)
pri dovoze tovaru, ktorý nepodlieha clu alebo je úplne oslobodený od cla,
d)
pri dovoze tovaru, na ktorý sa nevyžaduje písomné colné vyhlásenie,
e)
pri dovoze tovaru neobchodného charakteru.
§ 6
Spôsob vedenia colnej štatistiky
Colná štatistika o tovare obchodného charakteru sa vedie spôsobom uvedeným v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
Záverečné ustanovenia
§ 7
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike v znení vyhlášky č. 289/1992 Zb.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1993.
Július Tóth v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.
Údaje a spôsob ich uvádzania v Jednotnej colnej deklarácii a Doplnkovej jednotnej colnej deklarácii; colná štatistika
I. Základné ustanovenia
(1) Jednotná colná deklarácia (ďalej len „Deklarácia“) a Doplnková jednotná colná deklarácia (ďalej len „Doplnková deklarácia“) sa skladajú z troch listov tvoriacich zväzok. Prvý list označený na ľavej strane číslami 1 a 6 je určený pre colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení dovážaného alebo vyvážaného tovaru. Druhý list s číslami 2 a 7 sa využíva na štatistické účely a tretí list označený číslami 3 a 8 sa odovzdá deklarantovi alebo jeho zástupcovi ako rozhodnutie o prepustení tovaru a výmer cla, daní a iných platieb, ak sú vymerané colným úradom. Jednotlivé listy Deklarácie a Doplnkovej deklarácie sú na pravej strane farebne odlíšené. Červene označený list patrí colnému úradu, zelene označený je určený na colnú štatistiku a žlto označený slúži deklarantovi.
(2) Jedna Deklarácia je určená na uvedenie iba jednej podpoložky tovaru (pozri odsek 48 tejto prílohy). Ak má zásielka, na ktorú sa colné vyhlásenie vzťahuje, viac podpoložiek tovaru, prikladá sa k základnému tlačivu Deklarácie jedno alebo viac, maximálne však tridsaťdva tlačív Doplnkových deklarácií. Ak zásielka obsahuje toľko podpoložiek tovaru, že priložených tridsaťdva Doplnkových deklarácií nepostačuje, uvedú sa ostatné podpoložky tovaru na novú Deklaráciu, ku ktorej sa priložia ďalšie Doplnkové deklarácie. Ak sa na poslednej priloženej Doplnkovej deklarácii deklaruje iba jedna alebo dve podpoložky tovaru, nevyužité miesto na uvedenie prípadných ďalších podpoložiek sa vyčiarkuje. Využitie a obeh Doplnkových deklarácií sú totožné s využitím a obehom Deklarácie, s ktorou sa predkladajú a ktorej prílohu tvoria.
(3) Deklarant je povinný v súlade s pravidlami uvedenými v tejto prílohe uviesť údaje v odsekoch 1 až 3, 5, 7 až 9, 11, 14, 17, 17a, 22, 23, 25, 31 až 34a, 35 až 38, 41, 42, 43 až 47, 50 a 54 Deklarácie, resp. Doplnkovej deklarácie.
(4) Odsek 6 Deklarácie sa nevypĺňa, s výnimkou prípadov, keď jeho vyplnenie požaduje colný úrad. Odseky 4, 10, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17b, 18 až 21, 24, 26, 27, 29, 30, 34b, 39 a 49 Deklarácie, resp. Doplnkovej deklarácie sa nevypĺňajú, ich prípadné vyplnenie nie je na škodu. Odseky 28, 40, 48, 51 až 53 Deklarácie, resp. Doplnkovej deklarácie a tie, ktoré sú označené veľkými písmenami, zostávajú prázdne alebo ich vypĺňa colný úrad.
(5) Ak pri jednej zásielke alebo podpoložke tovaru treba uviesť v Deklarácii viac rôznych údajov (kódov) v odsekoch 11, 17a, 17, 22 a 37, musia sa rozpísať do viacerých Deklarácií. Napríklad pri platení jednej zásielky dvoma rôznymi menami ju treba pomerne rozdeliť do dvoch Deklarácií.
(6) Deklarácia a Doplnkové deklarácie sa vypisujú písacím strojom, tlačiarňou počítača alebo iným podobným spôsobom strojového spracovania modrou alebo čiernou farbou tak, aby údaje boli nezmazateľné a čo najviac čitateľné. Možno ich vypĺňať aj ručne, nie však obyčajnou alebo atramentovou ceruzou. Údaje sa môžu uvádzať iba v príslušných častiach a nemôžu sa dopĺňať inými údajmi, na ktoré nie sú príslušné odseky vyhradené. Pri vypĺňaní písacím strojom alebo tlačiarňou s typmi písma podľa medzinárodných noriem je vhodné použiť na presné umiestnenie údajov nastavovacie okienko v odseku 2 Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie.
(7) Číselné a kódové údaje uvedené v Deklarácii a Doplnkovej deklarácii sa nesmú gumovať ani prepisovať. Prípadné opravy sa robia prečiarknutím nesprávnych údajov pri zachovaní ich čitateľnosti a doplnením nových, správnych údajov v rovnakom odseku vedľa nesprávneho údaja, nad alebo pod ním, alebo v odseku 45 Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie (pozri odsek 65 tejto prílohy). Ak nie je možné opraviť nesprávne údaje týmto spôsobom, musí sa vyhotoviť nová Deklarácia, prípadne Doplnková deklarácia.
II. Vykazované údaje
(8) Deklarant je povinný prečiarknuť nehodiace sa číselné označenie dielu dokladu podľa spôsobu jeho použitia (v Deklarácii na ľavom okraji a v Doplnkovej deklarácii v hornej strednej časti). Pri dovoze sa prečiarkuje číslo 1, pri vývoze číslo 6. Prepísaním sa prečiarknu i príslušné čísla na ďalších listoch (pri dovoze 2 a 3, pri vývoze 7 a 8).
Odsek 1 Deklarácie
(9) Odsek 1 je rozdelený na tri časti. V ľavej časti tohto odseku sa uvádzajú tieto kódy:
IM - pri dovoze tovaru
EX - pri vývoze tovaru
Stredná a pravá časť odseku 1 sa nevypĺňajú a zostávajú prázdne. Odsek 1 Doplnkovej deklarácie nemusí byť vyplnený.
Odsek 2 Deklarácie
(10) Pri dovoze sa v tomto odseku uvádza obchodné meno a adresa zahraničného odosielateľa a predávajúceho.
(11) Pri vývoze sa v tomto odseku uvádza obchodné meno a adresa odosielateľa vrátane poštového smerovacieho čísla, ktoré sa uvádza v pravom hornom rohu tohto odseku.
Odsek 3 Deklarácie a Doplnkové deklarácie
(12) V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného zväzku Deklarácie, resp. Doplnkových deklarácií a v pravej časti celkový počet použitých zväzkov dokladov. Deklarácia však musí byť v danom poradí vždy prvá. Napríklad pri predložení Deklarácie a dvoch Doplnkových Deklarácií sa v deklarácii v odseku 3 uvedie vľavo číslo 1, vpravo číslo 3, v prvej Doplnkovej deklarácii vľavo 2 a vpravo 3 a v druhej Doplnkovej deklarácii vľavo 3 a vpravo 3.
Odsek 4 Deklarácie
(13) V tomto odseku sa uvádza údaj o počte priložených dokladov, ktoré sa colnému úradu predkladajú spolu s Deklaráciou. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné.
Odsek 5 Deklarácie
(14) V tomto odseku sa uvádza celkový počet podpoložiek tovaru uvedených v Deklarácii a vo všetkých k nej priložených Doplnkových deklaráciách. Uvedený údaj zodpovedá počtu vyplnených odsekov 33 týchto dokladov. Do celkového počtu podpoložiek tovaru v tomto odseku sa nezahŕňajú prípadne zrušené podpoložky v niektorej z Doplnkových deklarácií (pozri tiež odsek 47 tejto prílohy).
Odsek 6 Deklarácie
(15) V tomto odseku sa uvádza celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné, colný úrad však môže jeho vyplnenie požadovať.
Odsek 7 Deklarácie
(16) V tomto odseku uvádza deklarant číslo obchodného prípadu alebo iný rozoznávací numerický alebo alfanumerický údaj, pod ktorým príslušný dovoz alebo vývoz zásielky eviduje vo svojej evidencii. Uvedený údaj môže byť maximálne dvanásťmiestny a môže sa vyjadriť iba veľkými tlačenými písmenami latinskej abecedy alebo arabskými číslicami. Nesmie obsahovať pomlčky, lomené čiary alebo iné interpunkčné znamienka.
Odsek 8 Deklarácie
(17) Pri dovoze sa v tomto odseku uvádza obchodné meno a adresa tuzemského príjemcu vrátane poštového smerovacieho čísla, ktoré sa uvádza v pravom hornom rohu odseku.
(18) Pri vývoze sa v tomto odseku uvádza obchodné meno a adresa zahraničného príjemcu a kupujúceho.
Odsek 9 Deklarácie
(19) V tomto odseku sa uvádza bankové spojenie a číslo účtu deklaranta. Z uvedeného údaja musí byť zrejmé, v ktorej banke sa tento účet vedie.
Odsek 10 Deklarácie
(20) Nevypĺňa sa.
Odsek 11 Deklarácie
(21) V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód štátu obchodu (štát, v ktorom má zahraničný kupujúci alebo predávajúci svoje sídlo alebo bydlisko) podľa zoznamu kódov štátov z časti IV tejto prílohy.
Odsek 12 Deklarácie
(22) Nevypĺňa sa.
Odsek 13 Deklarácie
(23) Nevypĺňa sa.
Odsek 14 Deklarácie
(24) Odsek je vyhradený na uvedenie obchodného mena a adresy deklaranta, ktorej súčasťou musí byť i možné telefónne, ďalekopisné alebo podobné spojenie. V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant svoje daňové identifikačné číslo.1) Ak deklarant nemá daňové identifikačné číslo a je právnickou osobou, uvádza v pravom hornom rohu tohto odseku svoje osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant fyzickou osobou, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza v pravom hornom rohu tohto odseku svoje rodné číslo. Zahraniční podnikatelia, právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú v pravom hornom rohu tohto odseku colné registračné číslo, ktoré im na základe žiadosti pridelí colný úrad v mieste ich sídla alebo bydliska v tuzemsku, prípadne v mieste, odkiaľ sa bude vývoz uskutočňovať.
Po prípadnom pridelení daňového identifikačného čísla deklarant požiada colný úrad o zrušenie colného registračného čísla. Rozhodnutie o zrušení colného registračného čísla vydá ten colný úrad, ktorý ho pridelil. Správnosť uvedenia údaja v pravom hornom rohu odseku 14 Deklarácie musí deklarant colnému úradu preukázať predložením originálu alebo úradne overenej fotokópie dokladu o pridelení daňového identifikačného čísla, osemmiestneho identifikačného čísla alebo colného registračného čísla. Správnosť uvedeného rodného čísla sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo úradne overeného výpisu z neho. Doklady predkladané spolu s Deklaráciou colnému úradu na kontrolu údajov v tomto odseku sa vracajú deklarantovi.
Odsek 15 Deklarácie
(25) Nevypĺňa sa.
Odsek 15a Deklarácie
(26) Nevypĺňa sa.
Odsek 15b Deklarácie
(27) Nevypĺňa sa.
Odsek 16 Deklarácie
(28) Nevypĺňa sa.
Odsek 17a Deklarácie
(29) Pri vývoze sa v tomto odseku uvádza veľkými tlačenými písmenami dvojmiestny alfabetický kód štátu určenia (štát zahraničného príjemcu zásielky) podľa zoznamu kódov štátov z časti IV tejto prílohy. Pri dovoze sa tento odsek nevypĺňa.
Odsek 17b Deklarácie
(30) Nevypĺňa sa.
Odsek 17 Deklarácie
(31) Odsek je určený na uvedenie názvu štátu určenia pri vývoze. Pri dovoze sa tento odsek nevypĺňa.
Odsek 18 Deklarácie
(32) Nevypĺňa sa.
Odsek 19 Deklarácie
(33) Nevypĺňa sa.
Odsek 20 Deklarácie
(34) Nevypĺňa sa.
Odsek 21 Deklarácie
(35) Môže sa uviesť štátna poznávacia značka dopravného prostriedku, ktorý dopravuje tovar pri jeho prechode cez štátnu hranicu.
Odsek 22 Deklarácie
(36) V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny alfabetický kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom doklade o cene tovaru. Kódy mien sú vyznačené v časti V tejto prílohy. V pravej časti tohto odseku sa nepovinne uvádza cena obchodnej parity v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti odseku. Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje a v kúpnej zmluve cena ani nie je určená (napr. pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a pod.), odsek sa nevypĺňa.
Odsek 23 Deklarácie
(37) V tomto odseku sa uvádza kurz devízového trhu cudzej devízy alebo valuty k tuzemskej mene, ktorý vydáva a uverejňuje Národná banka Slovenska a používa sa na prepočet ceny obchodnej parity a colnej hodnoty (odseky 46 a 47 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie) - pozri tiež odsek 67 tejto prílohy. Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v tuzemskej mene, uvádza sa 1.
Odsek 24 Deklarácie
(38) Nevypĺňa sa.
Odsek 25 Deklarácie
(39) V ľavej časti tohto odseku sa uvádza dvojmiestny číselný kód druhu dopravy pri prechode dovážaného alebo vyvážaného tovaru cez štátnu hranicu. Ak deklarant nemôže uviesť vo vývoznej Deklarácii, ktorú podáva na vnútrozemskom colnom úrade, druh dopravy cez štátnu hranicu, môže tento údaj uviesť v listoch 2/7 a 3/8 Deklarácie až pred predložením vývozných dokladov pohraničnému colnému úradu. Uvádza sa niektorý z nižšie uvedených kódov, ktorý zodpovedá použitému druhu dopravy:
20 - pri železničnej nákladnej doprave,
23 - pri doprave cestnými dopravnými prostriedkami prepravovanými po železnici,
29 - pri železničnej osobnej doprave,
30 - pri cestnej nákladnej doprave,
39 - pri cestnej osobnej doprave,
40 - pri leteckej nákladnej doprave,
49 - pri leteckej osobnej doprave,
50 - pri poštovej doprave,
70 - potrubím a vedením,
80 - pri riečnej nákladnej doprave,
83 - pri doprave cestnými dopravnými prostriedkami prepravovanými na riečnych lodiach,
89 - pri riečnej osobnej doprave,
90 - ostatné.
Odsek 26 Deklarácie
(40) Nevypĺňa sa.
Odsek 27 Deklarácie
(41) Nevypĺňa sa.
Odsek 28 Deklarácie
(42) V hornej polovici tohto odseku colný úrad uvádza svoje bankové spojenie a číslo účtu. V dolnej polovici číslo variabilného symbolu, ktorý je platiteľ povinný uvádzať v príkaze na platbu alebo v správe pre príjemcu na poštovej poukážke. V prípadoch, keď deklarácia alebo Doplnková deklarácia neslúži ako výmer cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom, zostáva odsek (28) nevyplnený.
Odsek 29 Deklarácie
(43) Nevypĺňa sa.
Odsek 30 Deklarácie
(44) Nevypĺňa sa.
Odsek 31 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(45) Horná časť odseku je určená na uvedenie údajov o značkách, číslach a druhoch nákladových kusov, obalov, dopravných prostriedkov a pod. V prípade nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku Deklarácie. Ďalej je potrebné uviesť názov tovaru v dostatočne presných termínoch, ktoré umožňujú jeho identifikáciu a kontrolu správnosti zaradenia do zodpovedajúcej podpoložky colného sadzobníka (údaj v odseku 33 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie). Ako názov tovaru zväčša nestačí uviesť len ochrannú značku. Informácia sa musí uvádzať v slovenskom jazyku a na upresnenie môže byť doplnená aj cudzojazyčným názvom, chemickou značkou, obchodným označením a pod.
(46) V pravom dolnom rohu tohto odseku sa uvádza trojmiestny alfabetický kód mernej jednotky, presne určený na číselný kód podpoložky tovaru v colnom sadzobníku, okrem prípadov, v ktorých je kód mernej jednotky vyznačený v príslušnej podpoložke tovaru s doplnkovým kódom v časti VII tejto prílohy (pozri tiež odsek 49 tejto prílohy). V takýchto prípadoch treba v pravom dolnom rohu odseku 31 Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie namiesto kódu mernej jednotky určeného v colnom sadzobníku vždy uviesť kód mernej jednotky z časti VII tejto prílohy. Príslušné množstvo danej podpoložky tovaru v odseku 41 Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie (pozri tiež odsek 59 tejto prílohy) musí byť vyjadrené v tej mernej jednotke, ktorá sa uvádza v pravom dolnom rohu odseku 31 Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie. Zoznam všetkých použitých kódov merných jednotiek je uvedený v časti VI tejto prílohy.
Odsek 32 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(47) V tomto odseku sa uvádzajú poradové čísla podpoložiek tovaru tak, ako sú za sebou uvedené v Doplnkových deklaráciách v nadväznosti na poradie ich priloženia k Deklarácii. Pri vykazovaní iba jednej podpoložky tovaru (predloženie Deklarácie bez Doplnkovej deklarácie) netreba uvádzať v tomto odseku poradové číslo podpoložky. Pri uvedení viacerých podpoložiek sa v odseku 32 Deklarácie uvedie číslo 1 a pri ostatných podpoložkách v jednej alebo viacerých priložených Doplnkových deklaráciách ďalšie poradové čísla. Pri zrušení niektorej z podpoložiek tovaru a všetkých k nej patriacich údajov v Doplnkovej deklarácii sa poradové čísla v odseku 32 pri ďalších nasledujúcich podpoložkách tovaru nemusia meniť. Ak sa však zrušia všetky podpoložky tovaru a k nim patriace údaje v celej Doplnkovej deklarácii, musí sa Doplnková deklarácia vyradiť zo zväzku dokladov a poradové čísla ďalších podpoložiek tovaru v odseku 32 nasledujúcich Doplnkových deklarácií opraviť, ak sa nemôže vyradená Doplnková deklarácia nahradiť inou Doplnkovou deklaráciou v rámci zväzku predkladaných dokladov.
Odsek 33 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(48) V tomto odseku sa uvádza príslušný číselný kód podpoložky tovaru colného sadzobníka.2) Tento číselný kód sa musí uviesť v ľavej časti odseku (maximálne v prvých troch vyznačených častiach odseku 33).
(49) Posledné dve časti tohto odseku vpravo sú vo vybraných prípadoch určené na uvedenie päťmiestneho alfanumerického kódu položky tovaru, napríklad podľa klasifikácie ECCN (Export Commodity Control Number), a to v súlade s ustanovením zákona o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.3) Okrem toho táto časť je určená na uvedenie dvojmiestneho numerického doplnkového kódu. Tento doplnkový kód sa uvádza v prípadoch, keď sa dováža alebo vyváža tovar, ktorého kód podpoložky colného sadzobníka sa uvádza v časti VII tejto prílohy - v zozname doplnkových kódov k číselným kódom podpoložiek tovaru. Doplnkový kód je neoddeliteľnou súčasťou kódu podpoložky tovaru. Preto, ak je potrebné k jednej podpoložke tovaru priradiť viac doplnkových kódov, musí sa každá podpoložka s doplnkovým kódom uvádzať v jednom odseku 33 Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie.
Odsek 34a Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(50) V odseku 34 sa veľkými tlačenými písmenami uvádza dvojmiestny alfabetický kód štátu pôvodu tovaru príslušnej podpoložky tovaru (z odseku 33 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie). Odsek 34a sa vypĺňa iba pri dovoze, pri vývoze zostáva prázdny. Zoznam kódov štátov sa uvádza v časti IV tejto prílohy. Ak štát pôvodu tovaru nie je možné zistiť alebo preukázať, uvedie sa kód UN.
Odsek 34b Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(51) Nevypĺňa sa.
Odsek 35 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(52) V tomto odseku sa uvádza hrubá, vo výnimočných prípadoch čistá hmotnosť príslušnej podpoložky tovaru colného sadzobníka (uvedená v odseku 33) v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením vždy smerom hore. K jednej podpoložke možno uviesť maximálne deväťmiestny údaje (999 999 999). Nemôže sa tu uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné miesta. Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu (prepravný obal) a všetkými ostatnými obalmi (vnútorné a obchodné). Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov, vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň a pod. Ak je viac podpoložiek tovaru zabalených do jedného prepravného obalu, uvedie sa ku ktorejkoľvek podpoložke tovaru jej hrubá hmotnosť, t.j. vrátane spoločného prepravného obalu, a k ďalším podpoložkám sa uvedie v tomto odseku iba čistá hmotnosť danej podpoložky. Čistá hmotnosť je vlastná hmotnosť tovaru s komerčným obalom. Do čistej hmotnosti sa zahŕňa hmotnosť všetkých obalov, ktoré priamo chránia tovar a predávajú sa s ním.
Odsek 36 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(53) Uvedením dvojmiestneho číselného kódu v tomto odseku uplatňuje deklarant nárok na oslobodenie od dovozného cla, prípadne daní alebo iných platieb vymeriavaných a vyberaných colným úradom a nárok na priznanie colných preferencií. Colný úrad v tomto odseku uvádza dvojmiestny číselný kód, ak vyhovel žiadosti deklaranta o odpustenie cla.
Kód 11 vyjadruje nárok na priznanie colných preferencií vyplývajúcich z medzinárodných dohôd o preferenčnom obchode (napr. pri dovoze tovaru z krajín Európskeho spoločenstva a Európskeho združenia voľného obchodu).
Kód 13 vyjadruje nárok na úplné alebo čiastočné oslobodenie od cla vyplývajúce zo všeobecného systému colných preferencií (dovozy tovaru z rozvojových krajín).
Kód 21 vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla vyplývajúce z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.4)
Kód 22 vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri dovoze tovaru, ktorý je určený pre potreby kultúrnych a informačných stredísk a na predaj v týchto strediskách, zriadených v tuzemsku na základe medzinárodnej zmluvy.
Kód 31 vyjadruje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty5) a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií alebo iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.
Kód 32 vyjadruje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.
Kód 40 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane.6)
Kód 41 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií alebo iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.
Kód 42 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.
Kód 51 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií či iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.
Kód 52 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.
Kód 61 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií či iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.
Kód 62 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.
Kód 71 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, a nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií alebo iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.
Kód 72 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, a vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.
Kód 81 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, a vyjadruje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií alebo iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.
Kód 82 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, a nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.
Kód 90 uvádza colný úrad v prípadoch, keď vyhovel písomnej žiadosti deklaranta o odpustenie cla.
(54) Ak colný úrad neprizná nárok na colné preferencie alebo na oslobodenie od cla, daní alebo iných platieb vymeriavaných a vyberaných colným úradom, ktorý deklarant uplatnil uvedením niektorého z vyššie ustanovených kódov, colný úrad tento kód prečiarkne a v odseku B Deklarácie uvedie dôvod svojho postupu s prípadným uvedením poradových čísel podpoložiek (odsek 32 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie).
Odsek 37 Deklarácie
(55) Tento odsek je určený na vyznačenie štvormiestneho číselného kóde účelu dovozu alebo vývozu tovaru v rámci príslušného režimu. Kódový zoznam sa uvádza v časti VIII tejto prílohy. Zo štvormiestneho kódu určeného účelu sa v ľavej časti odseku 37 pred deliacu čiaru uvádza prvé dvojčíslie, v pravej časti za deliacu čiaru druhé dvojčíslie. Prvé dvojčíslie vyjadruje režim, do ktorého má byť tovar prepustený, druhé dvojčíslie predchádzajúci režim. V Doplnkovej deklarácii netreba tento údaj znovu uvádzať. Ak jedna zásielka obsahuje tovar dovážaný alebo vyvážaný pod rôznymi kódmi účelu dovozu alebo vývozu, musí sa na každý jednotlivý účel predložiť osobitná Deklarácia, prípadne aj s priloženými Doplnkovými deklaráciami.
Odsek 38 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(56) V tomto odseku sa uvádza vlastná hmotnosť príslušnej podpoložky tovaru uvedenej v odseku 33 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie. Vlastná hmotnosť sa vyznačuje v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením vždy smerom hore. K jednej podpoložke možno uviesť maximálne deväťmiestny údaj. Nemôže sa tu uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné miesta. Pri rádioaktívnych látkach sa v tomto odseku uvádza nula. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu. V prípadoch, keď vlastnú hmotnosť príslušnej podpoložky tovaru ťažko presne určiť, môže colný úrad povoliť, aby sa údaj o vlastnej hmotnosti nahradil údajom o čistej hmotnosti.
Odsek 39 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(57) Nevypĺňa sa.
Odsek 40 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(58) V tomto odseku colný úrad uvádza informácie o predchádzajúcich colných dokladoch (Deklaráciách) a ich evidenčných číslach (napríklad z Deklarácie v odseku A), pokiaľ takéto doklady majú vzťah k prepusteniu dovážaného alebo vyvážaného tovaru vyznačeného v príslušnej Deklarácii alebo Doplnkovej deklarácii (pozri tiež odseky 100 a 101 tejto prílohy).
Odsek 41 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(59) V tomto odseku sa uvádza informácia o množstve príslušnej podpoložky tovaru (odsek 33 deklarácie a Doplnkovej deklarácie) v mernej jednotke určenej pre túto podpoložku v colnom sadzobníku alebo v časti VII tejto prílohy. Množstvo tovaru uvedené v odseku 41 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie musí sa vždy vyjadriť v tých merných jednotkách, ktorých kód sa uvádza v pravom dolnom rohu odseku 31 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie pri rovnakej podpoložke tovaru. Údaj o množstve sa musí uviesť v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením vždy smerom hore. Ak je pre danú podpoložku tovaru v colnom sadzobníku určený kód mernej jednotky UNS (nešpecifikované), uvádza sa nula. Nula sa uvádza i pri vývoze alebo dovoze tovaru v rozobratom stave, keď treba k jednej zásielke priradiť celkové množstvo v kusoch a pri ostatných zásielkach ich už nevyjadrovať (pozri tiež odsek 61 a 68 tejto prílohy).
Odsek 42 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(60) V tomto odseku sa uvádza maximálne deväťmiestny údaj o cene tovaru za podpoložku deklarovanú v odseku 33 Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie v celých korunách bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných miest.
Cenou za podpoložku sa rozumie cena FCO slovenská hranica. Dovoznou cenou FCO slovenská hranica je prevodná cena tovaru zvýšená o priame obchodné náklady v zahraničí. Vývoznou cenou FCO slovenská hranica je prevodná cena tovaru znížená o priame obchodné náklady v zahraničí.
Ak nie sú známe skutočné priame obchodné náklady v zahraničí v čase predkladania Deklarácie a Doplnkovej deklarácie colnému úradu, použijú sa na určenie ceny FCO slovenská hranica kalkulované náklady. Na prepočet zo zahraničnej meny na tuzemskú menu sa používajú kurzy devízového trhu, ktoré vydáva Národná banka Slovenska. Pri dovoze sa používa stĺpec Predaj, pri vývoze stĺpec Nákup. Rozhodujúci okamih na tento prepočet je totožný s okamihom rozhodným na prepočet colnej hodnoty.
Odsek 43 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(61) V tomto odseku sa uvádza veľkým tlačeným písmenom kód R v prípadoch, keď sú v odseku 46, resp. 47 Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie vyjadrené celkové hodnoty za viac čiastkových, samostatne neoceniteľných zásielok prepustených na niekoľko samostatných dokladov, ak sa tovar dováža alebo vyváža v rozobratom stave. Kód R sa súčasne uvádza aj v tých Deklaráciách a Doplnkových deklaráciách, v ktorých sa namiesto hodnôt v odsekoch 46 a 47 uvádzajú nuly (pozri tiež odseky 59 a 68 tejto prílohy).
Odsek 44 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(62) V tomto odseku sa uvádzajú záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na daný dovoz alebo vývoz potrebné.
(63) V ľavom hornom rohu tohto odseku je deklarant povinný uviesť kód dovoznej alebo vývoznej licencie (úradného povolenia na dovoz alebo vývoz tovaru a služieb), ak bola na deklarovaný dovoz alebo vývoz vydaná. Ak treba na príslušný dovoz alebo vývoz predložiť colnému úradu súčasne viac licencií, vyznačia sa v ľavom hornom rohu odseku 44 všetky kódy týchto licencií, každý v samostatnom riadku pod seba. Ak nie je na dovoz alebo vývoz licencia potrebná, uvádza sa v ľavom hornom rohu tohto odseku kód 9, ktorý je vhodné zakrúžkovať.
(64) V pravom dolnom rohu sa môže uviesť dátum skončenia lehoty na spätný vývoz alebo dovoz tovaru, a to spôsobom: rok, rok, mesiac, mesiac, deň, deň (napríklad 930203 = 3. februára 1993). Prípadné voľné miesto v tomto odseku možno využiť na poznámky, kolónka s označením Kód OP (kód osobitných poznámok) sa nevypĺňa.
Odsek 45 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(65) V tomto odseku sa môže uviesť nový, správny údaj za chybný, zrušený v ktoromkoľvek odseku deklarácie. Opravovať týmto spôsobom sa môžu iba kódované alebo číselné údaje, a to tak, že sa v tomto odseku uvedie číslo odseku Deklarácie, v ktorom je prečiarknutý chybný kód alebo číslo a pod lomenou čiarou sa uvedie nový správny údaj. Odsek je vyhradený iba na jednu opravu. Na Doplnkových deklaráciách sa môžu uvedeným spôsobom opravovať iba údaje z tej časti dokladu, v ktorej je odsek 45 k danej podpoložke tovaru umiestnený.
Odsek 46 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(66) V tomto odseku sa uvádza cena obchodnej parity dovážanej alebo vyvážanej podpoložky tovaru z odseku 33 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie v tuzemskej mene. Je ňou fakturovaná cena tovaru, ktorá sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu. Táto cena sa neznižuje ani nezvyšuje o priame obchodné náklady v zahraničí. Uvádza sa v celých korunách zaokrúhlene, bez desatinnej čiarky alebo bodky, bez desatinných miest a maximálne deväťmiestne číslo. Pri kódoch účelu dovozu a vývozu z odseku 37 Deklarácie (časť VIII tejto prílohy) 71 66, 71 68, 81 55, 81 56, 81 57 a 81 58 sa do odseku 46 vyznačuje cena fakturovaná za poskytnutú službu. Ak sa za tovar alebo službu neplatí alebo neinkasuje, vyjadrí sa cena obchodnej parity rovnakého alebo podobného tovaru, rovnakej alebo podobnej služby.
(67) Na prepočet zo zahraničnej meny na tuzemskú menu sa používajú kurzy devízového trhu, ktoré vydáva Národná banka Slovenska. Pri dovoze sa používa stĺpec Predaj, pri vývoze stĺpec Nákup. Rozhodujúci okamih na tento prepočet je totožný s okamihom rozhodným na prepočet colnej hodnoty.
(68) Pri dovoze alebo vývoze strojov a zariadení zasielaných v rozobratom stave vo viacerých zásielkach nie je možné v niektorých prípadoch pri ich jednotlivých častiach presne určiť cenu obchodnej parity a colnú hodnotu na vyplnenie odsekov 46 a 47, pretože je známa iba celková hodnota celého stroja alebo zariadenia. V takýchto prípadoch sa musí v deklarácii alebo Doplnkovej deklarácii, predkladanej colnému úradu na vykonanie colného konania pri prvej časti rozobratého stroja alebo zariadenia, uviesť v odseku 46 resp. 47 celková hodnota a na ďalších dokladoch k ostatným neoceniteľným častiam sa môžu uviesť v príslušných odsekoch nuly. K dokladom s nulami v odsekoch 46 a 47 je deklarant povinný predložiť colnému úradu doklad o prepustení tovaru do príslušného režimu týkajúci sa prvej časti stroja alebo zariadenia s celkovou hodnotou. Podobne sa postupuje i pri vyjadrení množstva dovážaných alebo vyvážaných rozobratých strojov a zariadení (pozri odsek 59 tejto prílohy). Toto opatrenie možno využiť iba pri zariadeniach a strojoch zaradených do jednej podpoložky colného sadzobníka.
Odsek 47 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(69) Z údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto odseku, je deklarant povinný uviesť kód druhu platby, ktorej dovážaný tovar podlieha, základ na jej vymeranie, s výnimkou základu na vymeranie dane z pridanej hodnoty, a kód do stĺpca označeného SP, v ktorom sa podáva informácia o spôsobe platby. Stĺpce Sadzba a Čiastka vypĺňa v tomto odseku colný úrad, rovnako ako základ na vymeranie dane z pridanej hodnoty.
(70) Pre jednotlivé platby vymeriavané a vyberané colným úradom sa v stĺpci Druh uvádzajú veľkými tlačenými písmenami tieto kódy druhov platieb v uvedenom poradí:
CLO = clo,
SPD = spotrebná daň,
VDD = vyrovnávacia dávka pri dovoze,
DPH = daň z pridanej hodnoty.
(71) Základom na vymeranie cla je colná hodnota, ktorej určenie ustanovuje colný zákon7). Základy na vymeranie prípadných ďalších platieb ustanovujú osobitné predpisy8).
(72) Základ na vymeranie príslušnej platby musí byť umiestnený v rovnakom riadku v odseku 47, ako je kód druhu platby. Uvádza sa v celých jednotkách okrem základu na vymeranie spotrebných daní. Základ na vymeranie spotrebných daní sa musí v odseku 47 Deklarácie a Doplnkovej deklarácie uviesť vždy na dve desatinné miesta vrátane prípadných núl za desatinnou čiarkou.
(73) V stĺpci Zákl. pre vymer. platby v Deklarácii a v Doplnkovej deklarácii sa uvádza maximálne deväťmiestne číslo. V tomto odseku nie je potrebné uvádzať údaje, ak sa z tovaru nemá vymerať a vybrať clo, prípadne iné platby (ich uvedenie nie je na škodu). Pri dovoze strojov a zariadení zasielaných v rozobratom stave vo viacerých zásielkach, pri ktorých nie je možné na jednotlivých Deklaráciách a Doplnkových deklaráciách presne určiť colnú hodnotu, sa postupuje rovnako ako pri vypĺňaní údajov o cene obchodnej parity (pozri odsek 68 tejto prílohy).
(74) Dokladom na overenie správnosti colnej hodnoty uvedenej v tomto odseku je účtovný doklad, najmä faktúra, prípadne proformafaktúra, alebo faktúra na colné účely, ktorý sa prikladá k deklarácii údajov o colnej hodnote.
(75) Spôsob platenia sa v tomto odseku uvádza takto:
- kód H - pri okamžitej platbe v hotovosti,
- kód I - pri platbe inkasným príkazom (na základe písomnej dohody medzi deklarantom a colným úradom),
- kód U - pri platbe príkazom na úhradu,
- kód P - pri platbe poštovou poukážkou,
- kód S - pri okamžitej platbe šekom.
(76) Kód spôsobu platenia sa uvedie len pri prvej vymeranej platbe v Deklarácii.
Odsek 48 Deklarácie
(77) V tomto odseku colný úrad uvádza informácie o prípadnom rozhodnutí o doklade úhrady platby cla, odložení platby cla alebo o povolení splátok.
Odsek 49 deklarácie
(78) Nevypĺňa sa.
Odsek 50 Deklarácie
(79) V tomto odseku deklarant uvádza názov (meno) a presnú adresu osoby, ktorá zabezpečila colný dlh. Ďalej uvedie výšku, do akej je dlh zabezpečený, a časové obmedzenie. V predtlači predpísaný podpis ručiteľa sa nevyžaduje. V prípade, že colný úrad ručenie neprijme, prečiarkne tu uvedené údaje a dôvody uvedie v odseku B.
Odsek 51 Deklarácie
(80) Nevypĺňa sa.
Odsek 52 Deklarácie
(81) Nevypĺňa sa.
Odsek 53 deklarácie
(82) V tomto odseku colný úrad odoslania uvádza číselný kód colného úradu určenia pri prepustení zásielky do režimu tranzitu.
Odsek 54 Deklarácie
(83) V tomto odseku deklarant alebo jeho zástupca potvrdzuje, že dovoz alebo vývoz sa uskutočňuje v súlade s platnými predpismi a údaje uvedené v deklarácii a Doplnkových deklaráciách sú správne.
(84) Správnosť údajov sa potvrdzuje uvedením mena a podpisom oprávnenej osoby a vyznačením dátumu, kedy je doklad potvrdený. Osoba, ktorá colné vyhlásenie podáva, súčasne kódom uvádza, či je colné vyhlásenie urobené vlastným menom vo svoj prospech (kód VM/VP) alebo vlastným menom v prospech inej osoby (kód VM/IP), alebo menom inej osoby v prospech inej osoby (kód IO/IP). Odtlačok pečiatky nie je chybou, ak uvedené údaje zostanú čitateľné.
Odsek A Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(85) V hornej polovici tohto odseku colný úrad uvádza evidenčné číslo, pod ktorým vedie doklad vo svojej evidencii. V pravom dolnom rohu uvádza dátum prijatia tohto dokladu. Dátum prijatia sa nemusí uvádzať pri vývoze v prípadoch, keď je totožný s dátumom rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu (odsek D).
Odsek B Deklarácie
(86) Odsek je určený na informácie a poznámky colného úradu súvisiace s výpočtom a vyberaním cla, daní a ďalších platieb vrátane údajov o vymeraní, vybratí alebo vrátení colnej zábezpeky.
Odsek C Deklarácie a Doplnkovej deklarácie
(87) V tomto odseku colný úrad potvrdzuje prechod tovaru cez štátnu hranicu. Pri vývoze sa údaje o mieste a dátume prechodu tovaru vyjadrujú aj priamo v odtlačku pečiatky colného úradu. Pri dovoze sa tieto údaje uvádzajú len v deklarácii a uvádza ich colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do colného režimu podľa údajov z iných dokladov.
Odsek D/J Deklarácie
(88) V tomto odseku colný úrad uvádza čísla a počet priložených colných uzáverov, dátum a miesto rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu, prípadne údaje o povolení zaobchádzať s tovarom pred jeho prepustením. Uvedené skutočnosti colný úrad potvrdzuje odtlačkom pečiatky.
(89) V ľavom dolnom rohu tohto odseku colný úrad odoslania pri prepustení tovaru do režimu tranzitu uvádza názov colného úradu určenia a dátum, dokedy musí byť tovar tomuto colnému úradu určenia predložený (pozri tiež odsek 82 tejto prílohy).
Odsek E/J Deklarácie
(90) Colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do navrhnutého režimu, uvedie v tomto odseku na zadnej strane listu 1/6 Deklarácie rozsah vykonanej colnej kontroly a prípadné ďalšie skutočnosti o priebehu colného konania. V prípade nedostatku miesta na tieto zápisy možno v nich pokračovať v prílohe listu 1/6.
III. Manipulácia s Deklaráciou
(91) Pri každej kusovej, celovagónovej alebo celokamiónovej zásielke tovaru, ktorý má vnútrozemský colný úrad prepustiť na vývoz, musí byť predložená samostatná Deklarácia s prípadnými Doplnkovými deklaráciami.
(92) Ak vyvážaný tovar prepúšťa do colného režimu pohraničný colný úrad a základné údaje, ktoré sa vzťahujú na viac podpoložiek tovaru v zásielke, sú pri všetkých zásielkach zhodné, môže sa deklarovať aj viac zásielok v jednej Deklarácii, prípadne s Doplnkovými deklaráciami, pokiaľ tieto zásielky boli predložené na prepustenie do navrhnutého režimu a prestúpia štátnu hranicu v jeden kalendárny deň.
(93) Pri dovoze možno deklarovať viac zásielok v jednej Deklarácii s prípadnými Doplnkovými deklaráciami iba za predpokladu, že základné údaje, ktoré sa vzťahujú na viac podpoložiek tovaru v zásielkach, sú pri všetkých zásielkach rovnaké a o prepustení do navrhnutého režimu rozhoduje jeden colný úrad v jeden kalendárny deň.
(94) Jednotlivé listy Doplnkových deklarácií tvoria trvalú prílohu rovnako označených listov deklarácie, a preto pravidlá na predkladanie a obeh listov Deklarácie platia aj na listy Doplnkových deklarácií.
(95) Na vykonanie colného konania, v ktorom sa má rozhodnúť o prepustení dovážaného alebo vyvážaného tovaru do navrhnutého režimu, treba predložiť colnému úradu celý zväzok Deklarácie (všetky tri listy označené číslami 1/6, 2/7, 3/8).
(96) Ak potrebuje deklarant ako doklad pre svoju evidenciu alebo pre iný úrad ďalší list Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie, môže priložiť k trom predpísaným listom s nimi zhodne vyplnený štvrtý, prípadne i piaty list, ktoré colný úrad doplní a potvrdí rovnako ako tri základné listy a naloží s nimi ako s listom 3/8. Takto však možno použiť iba listy z ďalších tlačív Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie označené číslami 3/8, prípadne čitateľné kópie takto označených listov.
(97) Ak deklarant zistí, že tovar bol prepustený do colného režimu na základe Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie, v ktorých boli uvedené chybné alebo neúplné údaje, je povinný na colnom úrade, ktorý rozhodol o prepustení zásielky, zabezpečiť dodatočnú opravu chybného dokladu. Na túto opravu predloží colnému úradu list 3/8 pôvodnej chybnej Deklarácie s prípadne priloženými Doplnkovými deklaráciami novú, správnu a úplnú Deklaráciu s prípadnými Doplnkovými deklaráciami a žiadosť o opravu. Rovnako postupuje deklarant, ak ho vyzval colný úrad, ktorý chybu dodatočne zistil sám, aby vykonal opravu chybnej Deklarácie alebo Doplnkovej deklarácie.
(98) Deklarant predkladá colnému úradu doklad o prepustení tovaru, ktorým je list Deklarácie označený číslami 3/8, aj v prípadoch, keď dodatočne žiada o vrátenie alebo odpustenie cla alebo dodatočne uplatňuje nárok na oslobodenie od cla, daní alebo iných platieb vymeraných a prípadne vybraných colným úradom. Súčasne predkladá colnému úradu novú úplnú Deklaráciu s prípadnými Doplnkovými deklaráciami, v ktorých okrem nového údaja uvedie ostatné údaje zhodné s pôvodným dokladom. V týchto prípadoch musí tiež colnému úradu preukázať, či už uhradil clo, dane alebo iné platby. Potvrdený doklad o prepustení tovaru do colného režimu sa predkladá so žiadosťou o odloženie cla alebo so žiadosťou o potvrdenie ďalšieho dokladu o dovoze alebo vývoze tovaru a v prípadoch, keď druhé dvojčíslie štvormiestneho číselného kódu účelu dovozu alebo vývozu daného režimu sa neskladá z núl.
(99) Ak o prepustení tovaru do colného režimu vývozu rozhodol vnútrozemský colný úrad, ponechá si list Deklarácie označený 1 a listy 2 a 3 sprevádzajú zásielku na pohraničný colný úrad. Pohraničný colný úrad po potvrdení odseku C odovzdá alebo zašle list 3 deklarantovi a list 2 zašle na štatistické spracovanie.
(100) Ak o prepustení tovaru do colného režimu vývozu rozhodol pohraničný colný úrad, odovzdá list 3 deklarácie s prípadnými Doplnkovými deklaráciami deklarantovi alebo mu ho zašle.
(101) Po rozhodnutí o prepustení dovezeného tovaru colný úrad deklarantovi bezodkladne odovzdá alebo zašle list 8 Deklarácie.
IV. Zoznam kódov štátov
(odseky 11, 17a a 34a Deklarácie)
Kód Názov štátu
AF Afganistan
AL Albánsko
DZ Alžírsko
AS Americká Samoa
VI Americké Panenské ostrovy
AD Andorra
AO Angola
AI Anguilla
AQ Antarktída
AG Antigua a Barbuda
AR Argentína
AM Arménsko
AW Aruba
AU Austrália
AZ Azerbajdžan
BS Bahamy
BH Bahrajn
BD Bangladéš
BB Barbados
BE Belgicko
BZ Belize
BJ Benin
BM Bermudy
BT Bhután
BY Bielorusko
BO Bolívia
BA Bosna a Hercegovina
BW Botswana
BV Bouvetov ostrov
BR Brazília
GB Británia
IO Britské indickooceánske teritórium
VG Britské Panenské ostrovy
BN Brunej
BG Bulharsko
BF Burkina Faso
BI Burundi
CK Cookove ostrovy
CY Cyprus
TD Čad
CE Česká republika
CN Čína
DK Dánsko
DM Diminika
DO Dominikánska republika
DJ Džibutsko
EG Egypt
EC Ekvádor
EE Estónsko
ET Etiópia
FO Faerské ostrovy
FK Falklandy - Malvíny
FJ Fidži
PH Filipíny
FI Fínsko
GF Francúzska Guayana
PF Francúzska Polynézia
TF Francúzske južné územia
FR Francúzsko
GA Gabun
GM Gambia
GH Ghana
GI Gibraltár
GR Grécko
GD Grenada
GL Grónsko
GE Gruzínsko
GP Guadeloupe
GU Guam
GT Guatemala
GY Guyana
GN Guinea
GW Guinea-Bissau
HT Haiti
HM Heardov ostrov
AN Holandské Antily
NL Holandsko
HN Honduras
HK Hongkong
CL Chile
HR Chorvátsko
IN India
ID Indonézia
IQ Irak
IR Irán
IE Írsko
IS Island
IL Izrael
JM Jamajka
JP Japonsko
YE Jemen
JO Jordánsko
YU Juhoslávia
ZA Južná Afrika
KY Kajmanské ostrovy
KH Kambodža
CM Kamerun
CA Kanada
CV Kapverdy
QA Katar
KZ Kazachstan
KE Keňa
KG Kirgizsko
KI Kiribati
CC Kokosové ostrovy
CO Kolumbia
KM Komory
CG Kongo
KP Severná Kórea
KR Južná Kórea
CR Kostarika
CU Kuba
KW Kuvajt
LA Laos
LS Lesotho
LB Libanon
LR Libéria
LY Líbya
LI Lichtenštajnsko
LT Litva
LV Lotyšsko
LU Luxembursko
MO Macao
XC Macedónia
MG Madagaskar
HU Maďarsko
MY Malajzia
MW Malawi
MV Maledivy
ML Mali
MT Malta
MA Maroko
MH Marshallove ostrovy
MQ Martinique
MR Mauretánia
MU Maurítius
UM Menšie odľahlé ostrovy USA
MX Mexiko
FM Mikronézia
MD Moldavsko
MC Monako
MN Mongolsko
MS Montserrat
MZ Mozambik
MM Myanmar
NA Namíbia
NR Nauru
NP Nepál
NT Neutrálne územia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nikaragua
NU Niue
NF Norfolk
NO Nórsko
NC Nová Kaledónia
NZ Nový Zéland
OM Omán
PK Pakistan
PW Palau
PA Panama
PG Papua-Nová Guinea
PY Praguaj
PE Peru
PN Pitcairnove ostrovy
CI Pobrežie Slonoviny
PL Poľsko
PR Portoriko
PT Portugalsko
AT Rakúsko
RE Réunion
GQ Rovníková Guinea
RO Rumunsko
RU Rusko
RW Rwanda
PM Saint Pierre a Miquelon
SV Salvádor
SM San Marino
SA Saudská Arábia
SN Senegal
MP Severné Mariánske ostrovy
SC Seychely
SL Sierra Leone
SG Singapur
SK Slovenská republika
SI Slovinsko
SO Somálsko
SU Spoločenstvo nezávislých štátov
AE Spojené arabské emiráty
US Spojené štáty americké
DE Spolková republika Nemecko
LK Srí Lanka
CF Stredoafrická republika
SD Sudán
VU Súostrovie Vanuatu
SR Surinam
SZ Svazijsko
SH Svätá Helena
LC Svätá Lucia
KN Svätý Krištof
ST Svätý Tomáš
VC Svätý Vincent a Grenadiny
SY Sýria
SB Šalamúnove ostrovy
ES Španielsko
SJ Špicbergy (Svalbard)
CH Švajčiarsko
SE Švédsko
TJ Tadžikistan
IT Taliansko
TZ Tanzánia
TH Thajsko
TW Tchaj-wan
TG Togo
TK Tokelau
TO Tonga
TT Trinidad a Tobago
TN Tunisko
TR Turecko
TM Turkménsko
TC Turks a Caicos
TV Tuvalu
UG Uganda
UA Ukrajina
UY Uruguaj
UZ Uzbekistan
VA Vatikán (Svätá stolica)
VE Venezuela
CX Vianočný ostrov
VN Vietnam
TP Východný Timor
WF Wallisove ostrovy
ZR Zair
ZM Zambia
EH Západná Sahara
WS Západná Samoa
ZW Zimbabwe
UN neznámy

V. Zoznam kódov mien
(odsek 22 Deklarácie)
AFA afghán
ARA austral
PAB balboa
THB bath
ETB birr
VEB bolivar
GHC cedi
CRC colón kostarický
SVC colón salvádorský
NIC cordoba
BRN cruzeiro nové
GMD dalasi
DZD dinár alžírsky
BHD dinár bahrajnský
IQD dinár iracký
YDD dinár jemenský
JOD dinár jordánsky
YUD dinár juhoslovanský
KWD dinár kuwajtský
LYD dinár líbyjský
TND dinár tuniský
MAD dirham
AED dirham SAE
STD dobra
USD dolár americký
AUD dolár austrálsky
BSD dolár bahamský
BBD dolár barbadoský
BZD dolár belizský
BMD dolár bermudský
BND dolár brunejský
FJD dolár fidžijský
GYD dolár guayanský
HKD dolár hongkonský
JMD dolár jamajský
KYD dolár Kajmanských ostrovov
CAD dolár kanadský
LRD dolár libérijský
NZD dolár novozélandský
SGD dolár singapurský
SBD dolár Šalamúnových ostrovov
TWD dolár tchajwanský nový
TTD dolár trinidadsko-tobažský
XCD dolár východokaribský
ZWD dolár zimbabwský
VND dong
GRD drachma
CVE escudo kapverdské
PTE escudo portugalské
TPE escudo timorské
XEU európsky menový štandard (ECU)
HUF forint
XAF frank BEAC/CFA
BEF frank belgický
BEL frank belgický - finančný
BEC frank belgický - konvertibilný
XOF frank BCEAO/CFA
BIF frank burundský
XPF frank CFP
DJF frank džibutský
RFR frank francúzsky
GNF frank guinejský
KMF frank komorský
LUF frank luxemburský
MGF frank madagaskarský
RWF frank rwandský
CHF frank švajčiarsky
HTG gourde
PYG guarani
PEI inti
PGK kina
LAK kip
CEK koruna česká
DKK koruna dánska
ISK koruna islandská
NOK koruna nórska
SKK koruna slovenská
SEK koruna švédska
ZMK kwacha
MWK kwacha malawijská
AOK kwanza
MMK kyat
ROL lei
ALL lek
HNL lempira
SLL leone
BGL leva
GBP libra anglická
EGP libra egyptská
FKP libra falklandská
GIP libra gibraltárska
IEP libra írska
CYP libra cyperská
LBP libra libanonská
MTL libra maltská
SHP libra Ostrova sv. Heleny
SDP libra sudánska
SYP libra sýrska
TRL libra turecká
SZL lilangeni
ITL líra talianska
LSL maloti
FIN marka fínska
DEM marka SRN
MZM metical
NGN naira
BTN ngultrum
MRO ouguiya
TOP pá anga
MOP pataca
ESP peseta
BOB peso bolívijské
DOP peso dominikánske
PHP peso filipínske
GWP peso guinejsko-bissauské
CLP peso chilské
COP peso kolumbijské
CUP peso kubánske
MXP peso mexické
UYP peso uruguajské nové
BWP pula
GTQ quetzal
ZAR rand juhoafrický
IRR riál iránsky
YER riál jemenský
OMR riál ománsky
KHR riel kambodžský
MYR ringgit malajzijský
SÁR riyal saudský
QAR riyal katar s ký
IDR rupiah indonézska
INR rupla indická
MUR rupla maurícijská
NPR rupla nepálska
PKR rupla pakistanská
SCR rupla seychelská
LKR rupla srílandská
MVR rufiyaa maledivská
SUR rubeľ
ESC sucre
ILS šekel
KES šiling kenský
ATS šiling rakúsky
SOS šiling somálsky
TZS šiling tanzánsky
UGS šiling ugandský
BDT taka
WST tala
MNT tugrik
VUV vatu
KPW won (KĽDR)
KRW won (Kórejská republika)
JPY yen
CNY yuan Renminbi
ZRZ zaire
AWG zlatý arubský
NLG zlatý holandský
ANG zlatý Holandských Antíl
SRG zlatý surinamský
PLZ zlotý
XCA clearing Afganistan
XCL clearing Albánsko
XCI clearing Irán
XCK clearing Kórea
XCY clearing Juhoslávia
XCN clearing Čína
XTB prevoditeľný rubeľ Bulharsko
XTK prevoditeľný rubeľ Kórea
XTH prevoditeľný rubeľ Maďarsko
XTP prevoditeľný rubeľ Poľsko
XTO prevoditeľný rubeľ Rumunsko
XTR prevoditeľný rubeľ ZSSR
(a všeobecná sadzba XTR)
AMX mena Arménska
AZX mena Azerbajdžanu
BYX mena Bieloruska
EEX mena Estónska
GZX mena Gruzínska
KZX mena Kazachstanu
KGX mena Kirgizska
LVX mena Litvy
LTX mena Lotyšska
MDX mena Moldavska
RUX mena Ruska
TJX mena Tadžikistanu
TMX mena Turkménska
UAX mena Ukrajiny
UZX mena Uzbekistanu
BAX mena Bosny a Hercegoviny
MEX mena Čiernej Hory
HRX mena Chorvátska
MKX mena Macedónska
SIX mena Slovinska
SQX mena Srbska
XXA clearing Arménsko
XXJ clearing Azerbajdžan
XXB clearing Bielorusko
XXE clearing Estónsko
XXG clearing Gruzínsko
XXK clearing Kazachstan
XXI clearing Kirgizsko
XXL clearing Litva
XXO clearing Lotyšsko
XXM clearing Moldavsko
XXR clearing Rusko
XXT clearing Tadžikistan
XXN clearing Turkménsko
XXU clearing Ukrajina
XXZ clearing Uzbekistan
XXH clearing Bosna a Hercegovina
XXP clearing Čierna Hora
XXC clearing Chorvátsko
XXD clearing Macedónsko
XXV clearing Slovinsko
XXS clearing Srbsko
XCS clearingový platobný styk medzi Slovenskou republikou a Českou republikou - starý blok
XCU clearingový platobný styk medzi Slovenskou republikou a Českou republikou - nový blok
VI. Zoznam kódov merných jednotiek
(odsek 31 Deklarácie)
CTM karát (200 miligramov)
GRM gram
HLT hektoliter
KGN kilogram čistej hmotnosti
LPA liter čistého alkoholu
LTR liter (jeden kubický decimeter)
MTK štvorcový meter
MTQ kubický meter
MTR meter
MWH megawatthodina
NAR počet kusov
NPR počet párov
TNN tona čistej hmotnosti
UNS nešpecifikované

VII. Zoznam doplnkových kódov k číselným kódom podpoložiek tovaru
(odsek 33 Deklarácie)
Kód colného sadzobníka Doplnkový kód Kód mernej jednotky Názov tovaru
1516 &nbsp &nbsp Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie,
čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované,
reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené
1516 10 10 10 &nbsp Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie získané priamo
z rýb alebo veľrýb v baleniach pre okamžitú spotrebu
s netto obsahom 1 alebo menej než 1 kg
1516 10 10 90 &nbsp ostatné
2203 &nbsp &nbsp Pivo zo sladu
2203 00 10 10 &nbsp pivo do 10% pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 10 20 &nbsp pivo viac ako 10% do 12% pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 10 90 &nbsp pivo viac ako 12% pôvodnej stupňovitosti
2203 00 90 10 &nbsp pivo do 10% pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 90 20 &nbsp pivo viac ako 10% do 12% pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 90 90 &nbsp pivo viac ako 12% pôvodnej stupňovitosti
2204 &nbsp &nbsp Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom;
hroznový mušt iný ako čísla 2009
2204 21 41 10 &nbsp tokajské vína s viac ako 15% vol, ale nepresahujúce 18% vol
2204 21 41 90 &nbsp vína vyrábané v určitých oblastiach s viac ako 15% vol,
ale nepresahujúce 18% vol
2204 21 51 10 &nbsp tokajské vína s viac ako 18% vol, ale nepresahujúce 22% vol
2204 21 51 90 &nbsp vína vyrábané v určitých oblastiach s viac ako 18% vol,
ale nepresahujúce 22% vol
2309 &nbsp &nbsp Prípravky používané na výživu zvierat
2309 90 10 10 &nbsp rozpustné výrobky z rýb alebo morských cicavcov
2309 90 10 90 &nbsp ostatné
2402 &nbsp &nbsp Cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos)
a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek
2402 20 00 10 &nbsp cigarety filtrové a cigarety povrazcovej dĺžky do 70 mm vrátane
2402 20 00 90 &nbsp cigarety filtrovej dĺžky nad 70 mm
2403 &nbsp &nbsp Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný
alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie
2403 10 00 10 &nbsp cigaretový tabak
2403 10 00 20 &nbsp ľuľkové a fajkové tabaky
2403 10 00 90 NAR tabakové vložky (polotovary) z cigaretového tabaku
pre ručnú výrobu cigariet (M.Y.O.)
2403 91 00 10 &nbsp cigaretový tabak homogenizovaný alebo rekonštituovaný
2403 91 00 90 &nbsp ľuľkové a fajkové tabaky homogenizované alebo rekonštituované
2710 &nbsp &nbsp Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov,
iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté,
obsahujúce najmenej 70% hmotnosti alebo viac minerálnych
olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou
zložkou týchto prípravkov
2710 00 26 10 &nbsp letecký benzín s obsahom olova do 0,013 g/1
2710 00 26 90 &nbsp letecký benzín s obsahom olova nad 0,013 g/1
2710 00 37 10 &nbsp palivo pre tryskové motory benzínového typu
s obsahom olova do 0,013 g/1
2710 00 37 90 &nbsp palivo pre tryskové motory benzínového typu
s obsahom olova nad 0,013 g/1
2710 00 55 10 &nbsp ostatné stredné oleje používané ako pohonné látky
2710 00 55 90 &nbsp ostatné
2710 00 59 10 &nbsp motorová nafta (s výnimkou bionafty)
používaná ako pohonná látka
2710 00 59 90 &nbsp ostatné
2711 &nbsp &nbsp Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
2711 11 00 10 &nbsp zemný plyn používaný ako pohonná látka
2711 11 00 90 &nbsp zemný plyn
2711 12 19 10 &nbsp propán používaný ako pohonná látka
2711 12 19 90 &nbsp propán používaný na iné účely
2711 12 94 10 &nbsp propán s čistotou prevyšujúcou 90% avšak menšou
ako 99% používaný ako pohonná látka
2711 12 94 90 &nbsp ostatné
2711 12 96 10 &nbsp zmesi propánu a butánu obsahujúce viac ako 50% avšak menej
ako 70% propánu, používané ako pohonné látky
2711 12 96 90 &nbsp ostatné
2711 12 98 10 &nbsp ostatný propán používaný ako pohonná látka
2711 12 98 90 &nbsp ostatné
2711 13 91 10 &nbsp bután používaný ako pohonná látka
2711 13 91 90 &nbsp ostatné
2711 13 93 10 &nbsp zmesi propánu a butánu obsahujúce viac ako 50%, avšak menej
ako 65% butánu, používané ako pohonné látky
2711 13 93 90 &nbsp ostatné
2711 13 98 10 &nbsp ostatný bután používaný ako pohonná látka
2711 13 98 90 &nbsp ostatné
2711 19 00 10 &nbsp ostatné skvapalnené plyny používané ako pohonné látky
2711 19 00 90 &nbsp ostatné produkty
2711 21 00 10 &nbsp zemný plyn stlačený používaný ako pohonná látka
2711 21 00 90 &nbsp ostatný zemný plyn
2711 29 00 10 &nbsp ostatné plyny stlačené používané ako pohonné látky
2711 29 00 90 &nbsp ostatné plyny
VIII. Zoznam kódov účelu dovozu a vývozu
(odsek 37 Deklarácie)
Kód Vysvetlivky
11 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu,
pokiaľ sa za dovážaný tovar poskytuje finančná úhrada
do zahraničia - tzv. priame dovozy
11 50 používa sa pri prepustení tovaru z režimu uskladňovania
v colnom sklade do režimu voľného obehu,
pokiaľ sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 51 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu
zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu,
pokiaľ sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 52 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu
po jeho prepracovaní v režime prepracovania pod colným dohľadom,
pokiaľ sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 55 používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho
styku v podmienečnom systéme do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za tovar
poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 56 používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku
v systéme vrátenia do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za tovar poskytuje
finančná úhrada do zahraničia
11 57 používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením
od cla do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 58 používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením
od cla do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
12 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu v rámci výmenných obchodov,
pokiaľ sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru
alebo poskytnutím služieb
12 50 používa sa pri prepustení tovaru z režimu uskladňovania v colnom sklade
do režimu voľného obehu, pokiaľ sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva
do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 51 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu zo slobodného
colného pásma alebo slobodného colného skladu, pokiaľ sa úhrada za dovážaný
tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 52 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho prepracovaní
v režime prepracovania pod colným dohľadom, pokiaľ sa úhrada za dovážaný tovar
vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 55 používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku
v podmienečnom systéme do režimu voľného obehu, pokiaľ sa úhrada za dovážaný
tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 56 používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku
v systéme vrátenia do režimu voľného obehu, pokiaľ sa úhrada za dovážaný tovar
vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 57 používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením
od cla do režimu voľného obehu, pokiaľ sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia
iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 58 používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením
od cla do režimu volného obehu, pokiaľ sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia
iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
16 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu volného obehu, pokiaľ sa za dovážaný tovar
do zahraničia neposkytuje úhrada, ale naopak, za takéto dovozy zo zahraničia sa úhrada
požaduje (napr. dovozy odpadov)
36 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za dovážaný tovar
do zahraničia neposkytuje úhrada
36 50 používa sa pri prepustení tovaru z režimu uskladňovania
v colnom sklade do režimu voľného obehu,
pokiaľ sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 51 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu zo slobodného colného pásma
alebo slobodného colného skladu, pokiaľ sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 52 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho prepracovaní
v režime prepracovania pod colným dohľadom, pokiaľ sa za tovar do zahraničia
neposkytuje úhrada
36 55 používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku
v podmienečnom systéme do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za tovar do zahraničia
neposkytuje úhrada
36 56 používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku
v systéme vrátenia do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za tovar
do zahraničia neposkytuje úhrada
36 57 používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením
od cla do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 58 používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením
od cla do režimu voľného obehu, pokiaľ sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
50 00 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu uskladňovania v colných skladoch
52 00 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu prepracovania pod colným dohľadom
55 00 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho
styku v podmienečnom systéme
56 00 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho
styku v systéme vrátenia
57 00 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu dočasného použitia
s úplným oslobodením od cla
58 00 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu dočasného použitia
s čiastočným oslobodením od cla
59 00 používa sa na vymeranie dovozného cla a iných platieb vyberaných colným úradom
za obdobie, keď bol tovar v režime dočasného použitia
71 66 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu volného obehu
po jeho prepracovaní v režime pasívneho zušľachťovacieho styku vykonávaného
v zahraničí za úhradu (finančnú, vývozom iného tovaru, poskytnutím služieb)
71 68 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu volného obehu
po jeho dočasnom použití v zahraničí za úhradu (finančnú, dovozom iného tovaru,
poskytnutím služieb)
73 66 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu volného obehu
po jeho prepracovaní v režime pasívneho zušľachťovacieho styku vykonávaného
v cudzine bezplatne
78 63 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu volného obehu,
pokiaľ bol v režime vývozu za účelom neistého predaja
79 21 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu volného obehu,
pokiaľ za vyvážaný tovar bola zo zahraničia vykonaná finančná úhrada
79 22 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť z režimu vývozu do
režimu voľného obehu, pokiaľ za vyvážaný tovar bola zo zahraničia vykonaná
úhrada iba dovozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
79 46 používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť z režimu vývozu do režimu
voľného obehu, pokiaľ za vyvážaný tovar nebola zo zahraničia poskytnutá úhrada
21 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ
sa za vyvážaný tovar poskytuje zo zahraničia finančná
úhrada - tzv. priame vývozy
21 50 používa sa pri prepustení zahraničného tovaru do režimu vývozu z režimu
uskladňovania v colnom sklade, pokiaľ sa za vyvážaný tovar poskytuje
zo zahraničia finančná úhrada a do režimu uskladňovania v colnom sklade
bol prepustený priamo po jeho dovoze zo zahraničia bez toho, aby bol
v tuzemsku prepustený do iného režimu, ako je režim tranzitu
21 60 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu z režimu uskladňovania
v colnom sklade, pokiaľ sa za vyvážaný tovar poskytuje zo zahraničia finančná
úhrada a do režimu uskladňovania v colnom sklade bol prepustený z iného režimu,
do ktorého bol prepustený v tuzemsku, a nešlo len o režim tranzitu
21 66 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ bol pôvodne prepustený
do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a poskytuje sa zaň finančná úhrada zo zahraničia
22 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ sa úhrada
za vyvážaný tovar vykonáva iba dovozom iného tovaru alebo
poskytnutím služieb
22 50 používa sa pri prepustení zahraničného tovaru do režimu vývozu
z režimu uskladňovania v colnom sklade, pokiaľ sa úhrada za vyvážaný
tovar vykonáva zo zahraničia iba dovozom iného tovaru alebo poskytnutím
služieb a tento tovar bol do režimu uskladňovania v colných skladoch
prepustený priamo po jeho dovoze zo zahraničia bez toho, aby bol
v tuzemsku prepustený do iného režimu, ako je režim tranzitu
22 60 používa sa pri vývozoch z colných skladov v tuzemsku do voľného obehu v cudzine,
pokiaľ sa úhrada za vyvážaný tovar vykonáva iba dovozom iného tovaru alebo poskytnutím
služieb a tento tovar bol do režimu uskladňovania v colných skladoch prepustený
z iného režimu, v ktorom sa nachádzal v tuzemsku
22 66 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ bol pôvodne prepustený
do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a úhrada zaň sa vykonáva iba vývozom
iného tovaru alebo poskytnutím služieb
26 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ sa za vyvážaný tovar
zo zahraničia nepožaduje úhrada, ale naopak, za takéto vývozy do zahraničia sa úhrada
vykonáva (napr. vývoz odpadov)
46 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ sa za vyvážaný tovar
zo zahraničia neposkytuje úhrada - tzv. bezplatné vývozy
46 50 používa sa pri prepustení zahraničného tovaru do režimu vývozu z režimu uskladňovania
v colnom sklade, pokiaľ sa za vyvážaný tovar neposkytuje zo zahraničia úhrada a do režimu
uskladňovania v colnom sklade bol prepustený priamo po jeho dovoze zo zahraničia bez toho,
aby bol v tuzemsku prepustený do iného režimu, ako je režim tranzitu
46 60 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu z režimu uskladňovania v colnom sklade,
pokiaľ sa za vyvážaný tovar neposkytuje zo zahraničia úhrada a do režimu uskladňovania
v colnom sklade bol prepustený z iného režimu, do ktorého bol prepustený v tuzemsku,
a nešlo len o režim tranzitu
46 66 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ bol pôvodne prepustený
do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a zo zahraničia sa zaň úhrada neposkytuje
60 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade
z režimu voľného obehu
&nbsp &nbsp
60 55 používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade
z režimu aktívneho zušľachťovacleho styku v podmienečnom systéme
60 56 používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade
z režimu aktívneho zušľachťovacleho styku v systéme vrátenia
60 57 používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade
z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla
60 58 používa sa pri prepustení tovaru z režimu uskladňovania v colnom sklade
z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla
61 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným
určením umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného
colného skladu z režimu voľného obehu
61 55 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným určením
umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu
z režimu aktívneho zušľachťovacleho styku v podmienečnom systéme
61 56 používa sa pri prepustení tovaru do režimu s colne schváleným určením
umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu
z režimu aktívneho zušľachťovacleho styku v systéme vrátenia
61 57 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným určením
umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu
z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla
61 58 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným určením
umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu
z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla
63 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ sa takýto tovar
vyváža za neistý predaj
66 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku
68 00 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, pokiaľ sa vyváža
za účelom jeho dočasného použitia v zahraničí za úhradu (finančnú, dovozom
iného tovaru alebo poskytnutím služieb)
81 55 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu
aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme, pokiaľ sa za zušľachtenie
zo zahraničia poskytuje úhrada (finančná, dovozom Iného tovaru, poskytnutím služieb)
81 56 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu v režime aktívneho
zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, pokiaľ sa za zušľachtenie poskytuje úhrada
zo zahraničia (finančná, dovozom Iného tovaru, poskytnutím služieb)
81 57 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu v režime
dočasného použitia s úplným oslobodením od cla, pokiaľ sa za toto použitie
do zahraničia poskytuje úhrada (finančná, vývozom Iného tovaru, poskytnutím služieb)
81 58 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu
dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla, pokiaľ sa za toto použitie
do zahraničia poskytuje úhrada (finančná, vývozom Iného tovaru, poskytnutím služieb)
83 55 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu
aktívneho zušľachťovacleho styku v podmienečnom systéme, pokiaľ sa za zušľachtenie
zo zahraničia neposkytuje úhrada
83 56 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu
z režimu aktívneho zušľachťovacleho styku v systéme vrátenia, pokiaľ
sa za zušľachtenie zo zahraničia neposkytuje úhrada
83 57 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu
z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla, pokiaľ sa za toto
použitie do zahraničia neposkytuje úhrada
83 58 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu
z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla, pokiaľ
sa za toto použitie do zahraničia neposkytuje úhrada
88 50 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu
z režimu uskladňovania v colných skladoch
89 11 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu
z režimu voľného obehu, pokiaľ sa za dovážaný tovar do zahraničia vykonala finančná úhrada
89 12 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu
z režimu voľného obehu, pokiaľ sa za dovážaný tovar do zahraničia
vykonala úhrada Iba vývozom Iného tovaru alebo poskytnutím služieb
89 36 používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu
z režimu voľného obehu, pokiaľ sa za dovážaný tovar do zahraničia neposkytla úhrada

Príloha č. 2 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.
Príloha č. 4 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.
Druh záruky Kód
Celková záruka 1
Jednotlivá záruka 2
Zloženie hotovosti 3
Paušálna záruka 4
Oslobodenie od povinnosti zabezpečiť colný dlh 8
1)
Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E.C.S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A.T.A. pre dovozný colný záznam tovaru.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR).
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o podpísaní Dohovoru o používaní colných dokladov pri preprave nákladov v priamej automobilovej doprave tovaru (registrované v čiastke 36/1985 Zb.).
2)
§ 2 písm. g) Colného zákona č. 618/1992 Zb.
3)
§ 8 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 288/1992 Zb. o úplnom oslobodení od dovozného cla tovaru dovážaného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia.
5)
§ 43 vyhlášky č. 288/1992 Zb.
6)
8)
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb. a vyhlášky č. 287/1992 Zb.
9)
§ 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
10)
§ 11 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
1)
§ 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
2)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník, v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 603/1992 Zb.
3)
Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
4)
Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb. a vyhlášky č. 287/1992 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničnéh obchodu č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla.
5)
§ 45 ods. 4 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb.
6)
§ 8, 23 a 29 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb.
8)
§ 44 zákona č. 222/1992 Zb. v znení zákona č. 596/1992 Zb.
§ 21, 27, 32 a 36 zákona č. 213/1992 Zb. v znení zákona č. 595/1992 Zb.