87/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1993 do 31.12.2003

87
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a odkaz a pripájajú sa slová „alebo príslušným daňovým úradom.1)“.
V poznámke 1 pod čiarou sa na konci pripája táto veta:
„§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „časť dane“ nahrádzajú slovom „daň“.
3.
V § 3 ods. 3 znie:
„(3)
Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky a mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, predmetom dane je celý jeho hnuteľný majetok vrátane hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v cudzine. Ak poručiteľ nemal v čase svojej smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale bol občanom Slovenskej republiky, vyberie sa daň len z jeho hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku. Ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky, ale mal na území Slovenskej republiky užšie osobné a hospodárske vzťahy (ďalej len „stredisko životných záujmov“), vyberie sa daň z jeho hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku.“.
4.
V § 4 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, dedičskej dávky preukázateľne zaplatenej inému štátu z majetku zdedeného v cudzine, ak je predmetom dane.“.
Druhá veta sa vypúšťa.
5.
V § 4 ods. 3 sa slová „Štátnej banky česko-slovenskej“ nahrádzajú slovami „Národnej banky Slovenska“.
6.
V § 5 ods. 2 sa na konci prvej vety vypúšťa bodka a odkaz a pripájajú sa slová „alebo príslušným daňovým úradom.1)“.
7.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak nadobúdateľ nie je v čase darovania občanom Slovenskej republiky, vyberá sa daň z nadobudnutia hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku.“.
8.
V § 7 ods. 4 sa slová „dovozná prirážka alebo dovozná daň. 4)“ nahrádzajú slovami „daň pri dovoze.4)“.
Poznámka 4 pod čiarou znie:
„4)
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1984 Zb. o Dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode a Protokolu k nej. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník.“.
9.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa suma „300 000 Kčs“ nahrádza sumou „500 000 Sk“.
10.
V § 17 ods. 2 písm. c) sa suma „300 000 Kčs“ nahrádza sumou „500 000 Sk“.
11.
V § 18 ods. 2 sa za slovom „podnikov“ bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto vety: „vklady nehnuteľností do majetku obchodných spoločností a družstiev, ako aj spätné prevody týchto vkladov do vlastníctva vkladateľov pri zrušení a zániku obchodných spoločností a družstiev. Ďalej sú oslobodené prevody a prechody nehnuteľností v súvislosti so zlučovaním a rozdeľovaním obcí a so zmenami ich územia podľa osobitných predpisov.7a)“.
Poznámka 7a pod čiarou znie:
„7a)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.“.
12.
V § 18 ods. 4 sa za slová „priestorov a garáží“ vkladá čiarka a slová „ktoré sa prevádzajú z vlastníctva štátu alebo vlastníctva obce, ak ich táto nadobudla podľa osobitného predpisu7b), ako aj“.
Poznámka 7b pod čiarou znie:
„7b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Od dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené prevody a prechody nehnuteľného majetku z Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu súvisiace s realizáciou privatizačných projektov podľa osobitných predpisov9.) a prevody a prechody nehnuteľného majetku pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby podľa osobitných predpisov.9a)“.
Poznámka 9 pod čiarou znie:
„9)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 29/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“.
Poznámka 9a pod čiarou znie:
„9a)
Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb., zákona č. 429/1991 Zb. a zákona č. 561/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.“.
14.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Od dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené prevody a prechody nehnuteľností do vlastníctva štátu.“.
15.
V § 19 v písm. b), c) a d) sa slovo „vkladom“ nahrádza slovom „zápisom“.
16.
V § 19 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo jej prevzatím, ak ide o darovanie bez zmluvy,“.
17.
V § 20 ods. 1 sa číslica „30“ nahrádza číslicou „60“.
18.
V § 20 ods. 2 znie:
„(2)
Súd prejednávajúci dedičstvo alebo vyporiadavajúci podielové spoluvlastníctvo alebo rozhodujúci o vydržaní, alebo orgán, ktorý zapísal nehnuteľnosť do katastra nehnuteľností, zašle jedno vyhotovenie rozhodnutia alebo záznamu príslušnému daňovému úradu vrátane súpisu a ocenenia nadobúdaného majetku v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo od dátumu záznamu.“.
19.
V § 20 ods. 4 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a dary oslobodené do príslušnej výšky podľa jednotlivých skupín uvedené v 17“.
20.
V § 21 ods. 2 sa za slovami „trvalé bydlisko“ vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo stredisko životných záujmov.“.
21.
V § 21 ods. 3 sa za slová „trvalé bydlisko“ pripájajú slová „alebo stredisko životných záujmov“.
22.
Za § 26 sa vkladajú nové § 26a a § 26b, ktoré znejú:
㤠26a
(1)
Za nehnuteľnosti sa podľa tohto zákona považujú aj byty a nebytové priestory.
(2)
Kde sa v tomto zákone používa výraz „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ a „česko-slovenská“, rozumie sa ním „Slovenská republika“ a „slovenská“.
§ 26b
Podľa § 17 ods. 2 písm. a) a c) sa postupuje už od 1. januára 1993.“.
23.
V § 27 ods. 2 sa za slovom „súd“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý zašle rozhodnutie miestne príslušnému daňovému úradu a ten vyrubí a vyberie poplatok“ sa nahrádzajú slovami „vrátane vyrubenia a vybratia poplatku.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je cena pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 odvodenej od bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek podľa platných cenových predpisov. 12)“.
V poznámke 12 pod čiarou sa za slová „§ 15 ods. 6 až 11“ vkladajú slová „(príloha č. 8 a príloha č. 9)“.
2.
V § 11 ods. 4 znie:
„(4)
Daň vypočítaná podľa odseku 3 sa zvyšuje o 2 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.