87/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2004

87
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je cena pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 odvodenej od bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek podľa platných cenových predpisov. 12)“.
V poznámke 12 pod čiarou sa za slová „§ 15 ods. 6 až 11“ vkladajú slová „(príloha č. 8 a príloha č. 9)“.
2.
V § 11 ods. 4 znie:
„(4)
Daň vypočítaná podľa odseku 3 sa zvyšuje o 2 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.